PDA

Bekijk Volledige Versie : Homoseksualiteitvan Bommel
18-12-04, 14:13
Homoseksualiteit
Voor moslims is homoseksualiteit een moeilijk onderwerp.
Het is immers veel makkelijker om een eenduidig standpunt
in te nemen dan om nuanceringen aan te brengen en de
homoseksuele medemens te aanvaarden zoals hij of zij is.
Voor de individuele homo met een moslimachtergrond zorgt
de druk van de omgeving voor veel stress en innerlijke
conflicten. Enerzijds is de directe omgeving voor hem erg
belangrijk. Verlies hiervan betekent sociaal isolement en
kan leiden tot psychische problemen. Anderzijds heeft hij
zoals ieder ander zijn psychosociale behoeften. Ontkenning
van die behoeften kan gebrek aan zelfacceptatie en
zelfwaardering veroorzaken. Voor een van beide kanten
kiezen betekent een enorme zelfopoffering.

Veel homoseksuelen herinneren zich dat zij tussen hun vijfde en
zevende jaar al een vage bewustwording hadden dat ze anders
waren dan hun leeftijdgenoten. De duidelijke bewustwording
vindt tussen het elfde en negentiende jaar plaats. Daarbij
spelen overigens literatuur en media een belangrijke rol.
Omdat het homoseksuele gevoel met de jaren toeneemt, neemt
ook de vraag naar informatie over eigen gevoelens en identiteit
toe. Door zich in het onderwerp te verdiepen kunnen jonge
homoseksuele moslims het wel allemaal bij zichzelf herkennen,
maar niet allemaal bij zichzelf aanvaarden. Het lijkt erop dat de
omgeving voor het grootste deel bepaalt hoe ze met zichzelf
dienen om te gaan, maar ook wat hun positie is binnen de familie
en de moslimgemeenschap. Gezichtsverlies en verwachtingen
van de familie zorgen ervoor dat het verzwegen wordt, of als
de omgeving iets merkt, dat de directe familie blijft hopen dat
het overgaat. Het dwingt homoseksuele moslims een rol te
spelen en te liegen, waarbij ze soms het gevoel hebben als
individueel persoon niet meer te bestaan. Een aantal overweegt
daarom alsnog een huwelijk en misschien kinderen. Anderen
verlangen er vooral naar mensen te ontmoeten met wie zij
zichzelf kunnen zijn.

Hoewel dat niet onomstreden is wordt nogal eens gesteld dat
homoseksualiteit overeenkomt met de beschrijving van de
mannen van het volk van Loet, die elkaar wellustig benaderden.
Een voorbeeld: Wat! Benadert u van alle schepselen mannen
in wellust en verlaat u uw vrouwen die uw schepper voor u
heeft geschapen? U bent daarmee een volk dat de perken
te buiten gaat. De profeet Loet zegt hierover:
Waarlijk ik veracht uw handelwijze.

De aanwezigheid van teksten in de koran en overlevering tonen
aan dat homoseksualiteit niet onbekend was, maar dan niet
onder het woord homoseksualiteit. Veel moslims vinden het
bezwaarlijk de naam van een profeet aan homoseksueel
gedrag te verbinden en gebruiken allerlei scheldwoorden.
Er is een hele reeks bijna onvertaalbare - woorden die
wordt gebruikt, en die allemaal de actieve en/of passieve
rol tot uitdrukking brengen. Er wordt in de beoordeling
verschil gemaakt tussen de actieve en passieve partner.
Degene die actief is verliest daarmee niets van zijn mannelijkheid,
maar de jongen die de ontvangende rol speelt is het vrouwtje.
Indien hij eenmaal als zodanig bekend staat komt dat zijn
reputatie zeker niet ten goede, maar ook zijn zelfbeeld is
meestal langdurig of voor de rest van zijn leven verstoord.
In de grote steden van de Derde Wereld leven de beschikbare
jonge mannen in de anonimiteit van een ondergronds
homocircuit. Geheime verhoudingen tussen ongelijkwaardige
partners komen het meest voor en worden nooit besproken,
behalve in eigen kring en dan nog in een geheimtaal vol
symbolen. Binnen dit intensieve sociale verkeer gelden alle
traditionele toekomstverwachtingen, en ongehuwd blijven
is vrijwel onmogelijk. Dus vinden schijnhuwelijken plaats.

Over lesbische verhoudingen wordt net als in de
Nederlandse samenleving nauwelijks gesproken,
voornamelijk omdat de omgangsvormen tussen vrouwen
veel vrijer zijn dan tussen mannen. Als een dergelijke
relatie daadwerkelijk bestaat moet het al heel zichtbaar
worden uitgedragen wil het opvallen.

De houding van de doorsnee moslim en de publieke opinie
binnen de moslimwereld in het algemeen zijn meer gevormd
door wat de profeet over homoseksualiteit heeft gezegd dan
door de koran. In de woorden van de profeet wordt seksueel
verkeer tussen twee mannen of vrouwen met overspel
vergeleken, en het dient ook als zodanig bestraft te worden.
Omdat er vier getuigen bij aanwezig moeten zijn om de
daad te bevestigen, zijn er ook uit de vroege literatuur maar
enkele gevallen van voorbeeldige bestraffing bekend. Naast
deze ongenuanceerd oordelende houding bestaan er ook
overleveringen die aantonen dat de profeet liever vergiffenis
schonk dan een verkeerd oordeel velde.

Openlijk voor je afwijkende aard of gedrag uitkomen in
een moslimsamenleving wordt genterpreteerd als fitna:
het in verwarring brengen van een in de samenleving
geldende opvatting. De vertegenwoordigers van een
moslimsamenleving of -land kunnen dan ook nooit openlijk
erkennen dat er zoiets als homoseksueel gedrag bestaat.
De kern van een veroordeling van overspel is de voorwaarde
dat het bijna in het openbaar gebeurt. In de ogen van sommige
moslims in de grote steden van de westerse wereld is dat ook
het geval. Het openlijke gedrag van homoseksuele mannen en
vrouwen is voor hen een veel groter probleem dan alles wat er
achter gesloten deuren plaatsvindt. Wat thuis onder de dekens
gebeurt en waar niet over gesproken wordt, bestaat niet.
De imam zal alle seks vr en buiten het huwelijk afwijzen,
wat ook zeer preventief kan zijn, maar de meer tolerante
omgeving inspireert tot intimiteiten en veilig vrijen. Hoe gaan
jongeren daarmee om? Zij verkeren in een soort vacum
omdat hun opvoeders ouders, leerkrachten, imams
tegenstrijdige signalen afgeven.

Dr. Farid Esack, een imam in Z-Afrika, stelde dat mensen
die het seksueel andere bedreigend vinden eigenlijk bang
voor zichzelf zijn. Een samenleving die in meerderheid
bestaat uit seksueel normalen is geruststellend. Ieder mens
dankt zijn bestaan immers aan het samenkomen van een
mensenpaar. Het lijkt dan ook de beste manier van
samenleven die voor de nakomelingen een gevoel van
veiligheid en natuurlijkheid biedt.

Homoseksualiteit is op een bepaald moment gestopt iets
te zijn wat mensen doen en veranderd in iets wat mensen
zijn. De heersende opvatting is tegenwoordig dat
homoseksualiteit aangeboren is, zoals ras of geslacht.
Een ethisch oordeel over homoseksueel gedrag wordt
daarmee strikt individueel. Het liberaliseren van de
opvattingen over de zedenleer in het algemeen en die
over seksualiteit in het bijzonder worden in de islamitische
samenleving vaak gezien als het opnieuw opleggen van de
waarden en normen van de voormalige kolonisator,
oftewel het Westen.


De in het Westen levende moslimgemeenschap probeert
zich te weren tegen de verstedelijkte cultuur van de
westerse maatschappij door de privproblemen met seks,
drugs en misdaad simpelweg te ontkennen. Misschien uit
gemakzucht of onvermogen staat de moslimgemeenschap
snel klaar met haar oordeel, terwijl de koran barmhartigheid
en zorg voorstaat. Het snelle oordeel komt over het algemeen
voort uit onwetendheid en te snel naar de koran verwijzen.
Kennis over seksualiteit is zeer gebrekkig of geheel afwezig.
Mannen zijn stoer en meisjes zijn erg verlegen en beide
eigenschappen zijn een reden om er niet over te praten.
Voor bijna alle moslims is illegaal seksueel leven het meest
verzwegen onderwerp. De straf op zowel de daad als de
valselijke beschuldiging ervan is zo enorm dat ieders
zwijgzaamheid is gegarandeerd. Elke afwijking van het
normale wordt vermeden. Mannen en vrouwen trouwen
in verhouding jong een man die homocontacten onderhoudt,
is dus in de praktijk altijd biseksueel. Een alleenstaande
moslimman kan in een moslimsamenleving niet voor zijn
homo-identiteit uitkomen. De ontkenning van de homo-identiteit
brengt echter ook met zich mee dat niemand het openlijk voor
hem zal opnemen. De meest gehoorde reactie hierop is
dat het hypocriet wordt gevonden. Moslims zijn de laatsten
om dat tegen te spreken. Er is een soort afspraak dat niets
openlijk gebeurt en al het officieel verboden gedrag
oogluikend wordt toegestaan. Het merkwaardige van de
hele situatie is echter dat de geldingskracht van het
islamitische normen- en waardenpatroon wordt bevestigd
doordat men zich er niet openlijk tegen verzet. En
daarmee blijft het systeem zijn werk doen.

Abdulwahid van Bommel.

contradictio
18-12-04, 15:37
http://www.tafsir.com/default.asp?sid=4&tid=10619

[ ]
(And the two persons among you who commit illegal sexual intercourse, punish them both.) Ibn `Abbas and Sa`id bin Jubayr said that this punishment includes cursing, shaming them and beating them with sandals. This was the ruling until Allah abrogated it with flogging or stoning, as we stated. Mujahid said, "It was revealed about the case of two men who do it.'' As if he was referring to the actions of the people of Lut, and Allah knows best. The collectors of Sunan recorded that Ibn `Abbas said that the Messenger of Allah said,


(Whoever you catch committing the act of the people of Lut (homosexuality), then kill both parties to the act.) Allah said,


[ ]
(And if they repent and do righteous good deeds), by refraining from that evil act, and thereafter their actions become righteous,

[ ]
(leave them alone), do not verbally abuse them after that, since he who truly repents is just like he who has no sin,


[ ]
(Surely, Allah is Ever the One Who accepts repentance, Most Merciful.)

Kan iemand me uitleggen heo iemand die wordt gedood berouw kan tonen en dan met RUST GELATEN wordt... lijkt wel alsof de hadieth tegengesteld de Koran text is...

Verder wil ik even kwijt dat ik zeer weinig heb aan die BLA BLA van meneer van Bommel, als moslim jongere zijnde... Ik zie ook wel wat er is in mijn omgeving, wat ik nu juist wil weten is WAT ZEGT DE ISLAM KORAN EN HADIETH EN HOE METEN WE ERMEE OMGAAN IN DEZE SAMENLEVING...maar goed, dat vereist daadkracht, een hoop kennis en geen angst om voor een mening uit te komen (vrees voor eigen leven enzo..).

BVD
Salaam

contradictio
19-12-04, 12:13
WAt is de nare bijsmaak uit deze zinnen? wat zegt hij nou in feite? en waarom wordt nergens aangegeven in het hele relaas dat ALLAH swt Zijn oordeel over homosexualiteit een GRUWEL is. Of deelt meneer van Bommel deze "mening" niet? of vindt hij ALLAH swt onrechtvaardig is, immers volgens zijn heersende opvattingen is homosexualiteit aangeboren en is de in het westen levende moslimgemeenschap bezig met ontkenning....

7:80. En Lot, toen hij tot zijn volk zeide: "Pleegt gij een gruweldaad zoals niemand ter wereld ooit vr u pleegde?"
81. "Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat."

26:165. "Nadert gij van alle schepselen de mannen?
166. En verlaat gij uw vrouwen, die uw Heer voor u heeft geschapen? Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat."

Kortom, meneer van Bommel schrijft zijn nuanceringen meningen etc op op zodanige wijze dat het voor iemand met weinig kennis verwarrend is (vb haat tegen homosexualiteit is dus een ontkenningsfase van Moslims in het westen en onrechtvaardig immers het is aangeboren etc etc)voor iemand met geen kennis over de Islam geven zijn texten het idee dat bepaalde zaken in de Islam wel zijn toegestaan alleen dat de Moslims gewoon nog achterlopen in hun opvattingen waardoor het daarom niet is geaccepteerd. Iemand met redelijk wat kennis zal zich ergeren aan de manier van schrijven van Dhr van Bommel omdat deze persoon weet wat de Islam zegt over bepaalde zaken en ziet dat hij er een hele andere draai aan probeert te geven. Wat hier precies de reden voor is, is mij niet duidelijk... Allahoe a'lam. MAAR MIJN BOODSCHAP AAN IEDEREEN DIE TEXTEN VAN DHR VAN BOMMEL LEEST OM TE BESEFFEN DAT HET ZIJN MENINGEN, BESCHRIJVINGEN, PERCEPTIES ZIJN EN DAT ZE NIET WORDEN ONDERBOUWD MET BEWIJZEN UIT KOAN EN HADIETH EN DAT ZE ZELFS NIET AANSLUITEN BIJ DE VIER HOOFDSTROMINGEN IN DE ISLAM. IMMERS ALLE STROMINGEN ZIJN HET EROVER EENS DAT HOMOSEXUALITEIT EEN GRUWEL IS, DIE BESTRAFT MOET WORDEN IN EEN ISLAMITISCHE SAMENLEVING. IK DURF ECHTER TE WEDDEN DAT MENEER VAN BOMMEL DIT GODDELIJK OORDEEL NIET DEELT

Davud
19-12-04, 18:59
Ik heb de tekst ook gelezen, maar de boodschap is mij niet duidelijk.

Het had eenvoudiger en duidelijker gekund.

Het schept verwarring, omdat ergens doorheen de tekst het "tonen van begrip" doorsijpelt.

Het tonen van begrip is terzake niet relevant, aangezien het indruist tegen de Wil van Allah, SWT.

Davud

Raya
22-01-05, 13:12
Hoewel de westerse maatschappij tolerant lijkt te zijn jegens homosexualiteit is die tolerantie niet zo groot als het lijkt. Ouders willen altijd dat hun kind 'normaal' is. Als blijkt dat hij of zij op het zelfde geslacht valt is dat vaak iets waarover zij zich schamen. In de Christelijke gemeenschap is homosexualiteit een taboe. Er wordt niet over gesproken...

Maar wat als je zelf verliefd wordt op iemand van dezelfde sexe? En je eigenlijk altijd al hebt geweten dat je 'anders' bent dan de rest. Niet past in het plaatje wat de gemeenschap voor je hebt bedacht? Moet je dan je gevoelens ontkennen en jezelf verloochelen omwille van je familie en je gemeenschap? Of moet je voor je eigen 'geluk' kiezen?

Een vriendin van mij is Lesbisch en joods. Ze is een schat van een meid, staat voor iedereen klaar. Haar hart op de goede plaats. Ik ken haar al van voor ze uit de kast kwam. Het enige wat ik weet, is dat ze nu veel gelukkiger met haar zelf is. Moet ik haar dan verachten en laten vallen? Ik hoef niet te weten wat ze uitspookt met haar vriendin, ik vind het wel zonde dat 'potten' kennelijk altijd een soort metamorfose moeten ondergaan. Hup haar eraf en je 'mannelijk' gedragen. Dat vind ik verloochelen van je vrouwelijkheid.

Goed, dit was een hersenspinsel van een pinda, met nederlandse ouders en die zelf een heks is.

Groet
Raya

Hawa
27-01-05, 10:42
Ik denk dat de meeste moslims in de war worden over homoseksualiteit. De meesten denken ook volgens mij dat het hun wordt opgedrongen. En wat niet mag,doe je niet,of ga je stiekum doen. Ik ken veel homoseksuelen,niks mis mee. Ook niet overdreven gewoon normale mensen zoals hetroos. Maar laten we het hebben over rechten en plichten hier in Nederland. En volgens mij zithier de angel die steekt. Homoseksuelen mogen trouwen en kinderen adopteren. Daarentegen geld voor moslims dat ze niet meer mogen trouwen in hun land van herkomst. Iedereen moet dde taal leren en wordt streng aangepakt. Pim Fortuyn was een rechtse homo. Volgens de Duitsers zijn homoos links omdat recht conservatief ook anti homo is. Dus het is niet allen geloof..Tolerantie is op zijn plaats als we met een meet lat meten. Volgens mij denken ook de moslims dat homoseksuelen meer kansen krijgen dan moslims. En daarbij denken ze ook dat een gezin de hoeksteen van de samenleving is. Die voor nageslacht zorgt. Als iedereen van de verkeerde kant wordt, sterven we uit. Dus volgens mij hoeven we niet te discrimineren maar het hypocriete aan de kaak stellen. Leven en laten leven dat wel..maar wel op rechtvaardige manier.En dat heeft Mohammed(vrede zij met hem) wrs ook gedaan..Hij is een rechtvaardige profeet,die veel discussies heeft beslecht, :love:

Lantos
27-01-05, 23:36
Beste broeders en zusters ,

Het aller eerste en aller belangrijkste wat allah ,god ,zeus of zoals ik hem noem D Alkracht ons heeft gegeven is onze vrije wil.
Wie ben jij dan wel niet om dat te betwisten bij anderen?
Wie denk JIJ wel niet wie je bent om JOU wil op te leggen aan anderen?

Het discrimineren van homoseksuelen vanwege je godsdienst getuigt van het juist NIET volmaakt vinden van je eigen god.
Immers als hij hier niet van was gediend had hij deze mensen niet geschapen.

Alles klakkeloos maar aannemen wat er staat geschreven in eeuwenoude boeken zoal als de bijbel en de koran geeft alleen maar aan dat je nog geen van flauw benul hebt van wie JIJ werkelijk bent en wat god , allah eigenlijk is.

allah , god is namelijk volmaakt om zo'n manier dat wij mensen niet eens kunnen voorstellen.

Waarom zou hij/zij zijn wil/wet uberhaubt neerschrijven op vergangkelijk
papier en daarnaast voor de verspreiding hiervan op zulke onvolmaakte en onbetrouwbare schepsels als ons mensen vertrouwen?
Dit terwijl hij dit tijdens onze schepping gewoon in ons kon schrijven.
Zo kun je namelijk nooit zeggen "we wisten het niet"

god/allah zit in jezelf en je vind hem/haar alleen door het GOEDE in jezelf te zoeken en te volgen.
Wie herkent niet in zichzelf de dagelijkse tweestrijd?
Goed en Kwaad beide in jezelf.
Je eigen vrije keus.

Waarom zal een god/allah een wereld scheppen om dan meer als 90% van de mensen op deze wereld in een hel te gooien?
nutteloos!
god/allah is namelijk volmaakt en hij weet dat er geen maar dan ook geen n ziel verloren zal gaan.
We zijn hier allemaal om te leren.
Waarom zijn er op deze kleine aarde zoveel verschillen?
Chinezen , Arabieren , Blanken , Negers enz.
Moslims , Christenen ,Hindoes , enz.
Arm en Rijk.
Hetroseksuelen en Homoseksuelen.
Is het wel eens in je opgekomen dat we hier zouden kunnen zijn om JUIST te leren om mekaar te accepteren en mekaar lief te hebben.
Heb je medemens lief!!!
god/allah kent ONS beter dan wij onszelf.

god/allah straft niet!!!!
Straffen doen wij mensen!
Op het moment dat wij mensen niet meer kunnen vergegeven of genade kunnen schenken kan god/allah dit GELUKKIG nog wel!
Hij is immers volmaakt en GEEN aards mens zoals wij met al onze fouten.

Oordelen in de naam van god/allah is niet nodig.
Dit kan de volmaaktheid namelijk veel beter dan ons.

Veel geluk liefde en wijsheid voor IEDEREEN toegewenst.

Lantos

Jack|Jill
31-01-05, 00:10
Geplaatst door contradictio
WAt is de nare bijsmaak uit deze zinnen? wat zegt hij nou in feite? en waarom wordt nergens aangegeven in het hele relaas dat ALLAH swt Zijn oordeel over homosexualiteit een GRUWEL is. Of deelt meneer van Bommel deze "mening" niet? of vindt hij ALLAH swt onrechtvaardig is, immers volgens zijn heersende opvattingen is homosexualiteit aangeboren en is de in het westen levende moslimgemeenschap bezig met ontkenning....

7:80. En Lot, toen hij tot zijn volk zeide: "Pleegt gij een gruweldaad zoals niemand ter wereld ooit vr u pleegde?"
81. "Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat."

26:165. "Nadert gij van alle schepselen de mannen?
166. En verlaat gij uw vrouwen, die uw Heer voor u heeft geschapen? Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat."

Kortom, meneer van Bommel schrijft zijn nuanceringen meningen etc op op zodanige wijze dat het voor iemand met weinig kennis verwarrend is (vb haat tegen homosexualiteit is dus een ontkenningsfase van Moslims in het westen en onrechtvaardig immers het is aangeboren etc etc)voor iemand met geen kennis over de Islam geven zijn texten het idee dat bepaalde zaken in de Islam wel zijn toegestaan alleen dat de Moslims gewoon nog achterlopen in hun opvattingen waardoor het daarom niet is geaccepteerd. Iemand met redelijk wat kennis zal zich ergeren aan de manier van schrijven van Dhr van Bommel omdat deze persoon weet wat de Islam zegt over bepaalde zaken en ziet dat hij er een hele andere draai aan probeert te geven. Wat hier precies de reden voor is, is mij niet duidelijk... Allahoe a'lam. MAAR MIJN BOODSCHAP AAN IEDEREEN DIE TEXTEN VAN DHR VAN BOMMEL LEEST OM TE BESEFFEN DAT HET ZIJN MENINGEN, BESCHRIJVINGEN, PERCEPTIES ZIJN EN DAT ZE NIET WORDEN ONDERBOUWD MET BEWIJZEN UIT KOAN EN HADIETH EN DAT ZE ZELFS NIET AANSLUITEN BIJ DE VIER HOOFDSTROMINGEN IN DE ISLAM. IMMERS ALLE STROMINGEN ZIJN HET EROVER EENS DAT HOMOSEXUALITEIT EEN GRUWEL IS, DIE BESTRAFT MOET WORDEN IN EEN ISLAMITISCHE SAMENLEVING. IK DURF ECHTER TE WEDDEN DAT MENEER VAN BOMMEL DIT GODDELIJK OORDEEL NIET DEELT

Lariekoek. Voordat jij een tekst bekritiseert is het misschien handig om zelf een duidelijke stuk te schrijven. Boordevol subjectieve zinnetjes die naar mijn mening voortkomen uit onwetendheid en onvoldoende kennis over de Islam, tekstinterpretatie, geschiedenis van de logische redenering etc..

Wat ik van de heer van Bommels beschouwing kan begrijpen is dat Homosexualiteit niet haram is maar het praktiseren ervan wordt gelijk gesteld als zina wat dus wel haram is. Kortom, het is zeer logisch.

Jill.

Jack|Jill
31-01-05, 00:12
Geplaatst door van Bommel
Homoseksualiteit
Voor moslims is homoseksualiteit een moeilijk onderwerp.
Het is immers veel makkelijker om een eenduidig standpunt
in te nemen dan om nuanceringen aan te brengen en de
homoseksuele medemens te aanvaarden zoals hij of zij is.
Voor de individuele homo met een moslimachtergrond zorgt
de druk van de omgeving voor veel stress en innerlijke
conflicten. Enerzijds is de directe omgeving voor hem erg
belangrijk. Verlies hiervan betekent sociaal isolement en
kan leiden tot psychische problemen. Anderzijds heeft hij
zoals ieder ander zijn psychosociale behoeften. Ontkenning
van die behoeften kan gebrek aan zelfacceptatie en
zelfwaardering veroorzaken. Voor een van beide kanten
kiezen betekent een enorme zelfopoffering.

Veel homoseksuelen herinneren zich dat zij tussen hun vijfde en
zevende jaar al een vage bewustwording hadden dat ze anders
waren dan hun leeftijdgenoten. De duidelijke bewustwording
vindt tussen het elfde en negentiende jaar plaats. Daarbij
spelen overigens literatuur en media een belangrijke rol.
Omdat het homoseksuele gevoel met de jaren toeneemt, neemt
ook de vraag naar informatie over eigen gevoelens en identiteit
toe. Door zich in het onderwerp te verdiepen kunnen jonge
homoseksuele moslims het wel allemaal bij zichzelf herkennen,
maar niet allemaal bij zichzelf aanvaarden. Het lijkt erop dat de
omgeving voor het grootste deel bepaalt hoe ze met zichzelf
dienen om te gaan, maar ook wat hun positie is binnen de familie
en de moslimgemeenschap. Gezichtsverlies en verwachtingen
van de familie zorgen ervoor dat het verzwegen wordt, of als
de omgeving iets merkt, dat de directe familie blijft hopen dat
het overgaat. Het dwingt homoseksuele moslims een rol te
spelen en te liegen, waarbij ze soms het gevoel hebben als
individueel persoon niet meer te bestaan. Een aantal overweegt
daarom alsnog een huwelijk en misschien kinderen. Anderen
verlangen er vooral naar mensen te ontmoeten met wie zij
zichzelf kunnen zijn.

Hoewel dat niet onomstreden is wordt nogal eens gesteld dat
homoseksualiteit overeenkomt met de beschrijving van de
mannen van het volk van Loet, die elkaar wellustig benaderden.
Een voorbeeld: Wat! Benadert u van alle schepselen mannen
in wellust en verlaat u uw vrouwen die uw schepper voor u
heeft geschapen? U bent daarmee een volk dat de perken
te buiten gaat. De profeet Loet zegt hierover:
Waarlijk ik veracht uw handelwijze.

De aanwezigheid van teksten in de koran en overlevering tonen
aan dat homoseksualiteit niet onbekend was, maar dan niet
onder het woord homoseksualiteit. Veel moslims vinden het
bezwaarlijk de naam van een profeet aan homoseksueel
gedrag te verbinden en gebruiken allerlei scheldwoorden.
Er is een hele reeks bijna onvertaalbare - woorden die
wordt gebruikt, en die allemaal de actieve en/of passieve
rol tot uitdrukking brengen. Er wordt in de beoordeling
verschil gemaakt tussen de actieve en passieve partner.
Degene die actief is verliest daarmee niets van zijn mannelijkheid,
maar de jongen die de ontvangende rol speelt is het vrouwtje.
Indien hij eenmaal als zodanig bekend staat komt dat zijn
reputatie zeker niet ten goede, maar ook zijn zelfbeeld is
meestal langdurig of voor de rest van zijn leven verstoord.
In de grote steden van de Derde Wereld leven de beschikbare
jonge mannen in de anonimiteit van een ondergronds
homocircuit. Geheime verhoudingen tussen ongelijkwaardige
partners komen het meest voor en worden nooit besproken,
behalve in eigen kring en dan nog in een geheimtaal vol
symbolen. Binnen dit intensieve sociale verkeer gelden alle
traditionele toekomstverwachtingen, en ongehuwd blijven
is vrijwel onmogelijk. Dus vinden schijnhuwelijken plaats.

Over lesbische verhoudingen wordt net als in de
Nederlandse samenleving nauwelijks gesproken,
voornamelijk omdat de omgangsvormen tussen vrouwen
veel vrijer zijn dan tussen mannen. Als een dergelijke
relatie daadwerkelijk bestaat moet het al heel zichtbaar
worden uitgedragen wil het opvallen.

De houding van de doorsnee moslim en de publieke opinie
binnen de moslimwereld in het algemeen zijn meer gevormd
door wat de profeet over homoseksualiteit heeft gezegd dan
door de koran. In de woorden van de profeet wordt seksueel
verkeer tussen twee mannen of vrouwen met overspel
vergeleken, en het dient ook als zodanig bestraft te worden.
Omdat er vier getuigen bij aanwezig moeten zijn om de
daad te bevestigen, zijn er ook uit de vroege literatuur maar
enkele gevallen van voorbeeldige bestraffing bekend. Naast
deze ongenuanceerd oordelende houding bestaan er ook
overleveringen die aantonen dat de profeet liever vergiffenis
schonk dan een verkeerd oordeel velde.

Openlijk voor je afwijkende aard of gedrag uitkomen in
een moslimsamenleving wordt genterpreteerd als fitna:
het in verwarring brengen van een in de samenleving
geldende opvatting. De vertegenwoordigers van een
moslimsamenleving of -land kunnen dan ook nooit openlijk
erkennen dat er zoiets als homoseksueel gedrag bestaat.
De kern van een veroordeling van overspel is de voorwaarde
dat het bijna in het openbaar gebeurt. In de ogen van sommige
moslims in de grote steden van de westerse wereld is dat ook
het geval. Het openlijke gedrag van homoseksuele mannen en
vrouwen is voor hen een veel groter probleem dan alles wat er
achter gesloten deuren plaatsvindt. Wat thuis onder de dekens
gebeurt en waar niet over gesproken wordt, bestaat niet.
De imam zal alle seks vr en buiten het huwelijk afwijzen,
wat ook zeer preventief kan zijn, maar de meer tolerante
omgeving inspireert tot intimiteiten en veilig vrijen. Hoe gaan
jongeren daarmee om? Zij verkeren in een soort vacum
omdat hun opvoeders ouders, leerkrachten, imams
tegenstrijdige signalen afgeven.

Dr. Farid Esack, een imam in Z-Afrika, stelde dat mensen
die het seksueel andere bedreigend vinden eigenlijk bang
voor zichzelf zijn. Een samenleving die in meerderheid
bestaat uit seksueel normalen is geruststellend. Ieder mens
dankt zijn bestaan immers aan het samenkomen van een
mensenpaar. Het lijkt dan ook de beste manier van
samenleven die voor de nakomelingen een gevoel van
veiligheid en natuurlijkheid biedt.

Homoseksualiteit is op een bepaald moment gestopt iets
te zijn wat mensen doen en veranderd in iets wat mensen
zijn. De heersende opvatting is tegenwoordig dat
homoseksualiteit aangeboren is, zoals ras of geslacht.
Een ethisch oordeel over homoseksueel gedrag wordt
daarmee strikt individueel. Het liberaliseren van de
opvattingen over de zedenleer in het algemeen en die
over seksualiteit in het bijzonder worden in de islamitische
samenleving vaak gezien als het opnieuw opleggen van de
waarden en normen van de voormalige kolonisator,
oftewel het Westen.


De in het Westen levende moslimgemeenschap probeert
zich te weren tegen de verstedelijkte cultuur van de
westerse maatschappij door de privproblemen met seks,
drugs en misdaad simpelweg te ontkennen. Misschien uit
gemakzucht of onvermogen staat de moslimgemeenschap
snel klaar met haar oordeel, terwijl de koran barmhartigheid
en zorg voorstaat. Het snelle oordeel komt over het algemeen
voort uit onwetendheid en te snel naar de koran verwijzen.
Kennis over seksualiteit is zeer gebrekkig of geheel afwezig.
Mannen zijn stoer en meisjes zijn erg verlegen en beide
eigenschappen zijn een reden om er niet over te praten.
Voor bijna alle moslims is illegaal seksueel leven het meest
verzwegen onderwerp. De straf op zowel de daad als de
valselijke beschuldiging ervan is zo enorm dat ieders
zwijgzaamheid is gegarandeerd. Elke afwijking van het
normale wordt vermeden. Mannen en vrouwen trouwen
in verhouding jong een man die homocontacten onderhoudt,
is dus in de praktijk altijd biseksueel. Een alleenstaande
moslimman kan in een moslimsamenleving niet voor zijn
homo-identiteit uitkomen. De ontkenning van de homo-identiteit
brengt echter ook met zich mee dat niemand het openlijk voor
hem zal opnemen. De meest gehoorde reactie hierop is
dat het hypocriet wordt gevonden. Moslims zijn de laatsten
om dat tegen te spreken. Er is een soort afspraak dat niets
openlijk gebeurt en al het officieel verboden gedrag
oogluikend wordt toegestaan. Het merkwaardige van de
hele situatie is echter dat de geldingskracht van het
islamitische normen- en waardenpatroon wordt bevestigd
doordat men zich er niet openlijk tegen verzet. En
daarmee blijft het systeem zijn werk doen.

Abdulwahid van Bommel.

:duim:

marlies255
05-02-05, 18:47
Wat heeft het voor zin om te discussieren of Homosexualiteit mag of niet mag?? Het bestaat in alle culturen van de wereld en wordt gepractiseerd zolang er mensen zijn, of we dat nu willen erkennen of niet. En wij leven in een land waar dat tegenwoordig gelukkig openlijk kan. Dat is ook nog niet zo heel lang zo!
Ik weet niet of homo's betere kansen hebben als allochtonen of dat ze beter door de nederlandse samenleving worden geaccepteerd. Het zou best kunnen. Maar het gaat in een samenleving om acceptatie en respect. Als je geen respect toont voor een ander en zijn/haar leven of sexuele geaardheid niet accepteerd, dan zul je zelf ook geen respect krijgen.
Er zijn overigens altijd mensen die betere kansen hebben.

Coolstart
14-02-05, 23:46
ne godsdienst...veel misserie.

Je kan er amper problemen met oplossen. En als ze zijn opgelost is het schijn.

altijd dat verwijzen "naar" kwor er zot van.
dat je lief en vriendelijk moet zijn tegen elkaar staat wel in elk boekje.

een ontwenningskuur zou een oplossing zijn. Niet voor homo gevoelens, maat wel geloof ;-)

Hawa
15-02-05, 09:35
submission twee..

In de krant las ik een klein stukje over Mevr.Hirchi Ali Ali die door gaat met haar strijdt..Ze gaf aan dat ze nu een filmpje wilde gaan maken met een naakte man in beeld met de daarop geschreven Koran teksten.Zij noemt overigens profeet Mohammed,vrede zij met hem,een pedofiel en een barbaar. In maart volgt een rechtzitting ovr haar uitlatingen,twee families hebben aanklacht ingediiend en willen dit door rechter laten beslissen.Moskowitz zal deze families als advokaat verdedigen..Ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat aflopen. Inscha Allah!

Rourchid
15-02-05, 14:23
gewist

Rourchid
15-02-05, 14:44
gewist

Hawa
15-02-05, 22:09
Klagen bij Europa over de rechten van de mens..

Het europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden(EVRM) werd op 4 november 1950 ondertekend door de tien West-Europese landen die toen bij de Raad van Europa zaten.Deze Raad van Europa was anderhalf jaar eerder opgericht om de samenwerking in Europa op culturee;,juridische en sociaal terrein te verbeteren. Vooral na de val van de Muur in 1989 is het aantal lidstaten toegenomen.In totaal zijn nu 46 landen aangesloten met zon 800 miljoen inwoners.Daaronder ook Albanie,Armenie,Azerbajdzjan,Georgie,Oekraine,Rusl and en Turkije.Hierin verschilt de Raad van Europa ook wezenlijk van de Europese Unie waarbij maar 25 landen zijn aangesloten en waarin de economische en monetaire integratie voorop staat. Het Europese Hof voor de rechten van de mens,gevestig in Straatsburg,waakt over de nalecing van het EVRM. Daarvoor is een speciale rechtsgang ontwikkeld,waarin individuele burgers of lidstaten klachten kunnen indienen bij het Hof tegen lidstaten die het verdrag volgens de klager niet naleven.Voorwaarde is dat de klacht tot in hoogste instantie door de nationale rechter(in Nederland de Hoge Raad) is beoordeeld.De uitspraken van het Hof zijn bindend.Elke lidstaat draagt een rechter voor het Hof voor. Het verdrag omvat 59 artikelen en protocollen.Enkele artikelen zijn:Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens(art.1.)Recht op leven(2)Verbod van Foltering(3)Recht op vrijheid en veiligheid(5)Recht op eerlijk proces(6),Recht op eerbiediging van prive-leven,familie-en gezinsleven(8),Vrijheid van gedachte,geweten en godsdienst(9),en Vrijheid van meningsuiting(10)

Gene
16-02-05, 01:15
http://gayae.tripod.com/gayarablinks.htm


www.GLAS.org
Gay And Lesbian Arab Society .

http://www.glas.org/lazeeza.html
Lesbian Arab Resources

www.GayLebanese.com
Gays and Lesbians lebanese

http://legal.20m.com/
Lebanese Equality for Gays and Lesbians

www.Kelma.org
Le Site des Beurs gays.

www.GayEgypt.com
Gay web site for Egypt. Gay travel, news updates.

http://www.al-fatiha.net/
Organization for lesbian, gay, bisexual, and transgender Muslims.

www.GayArab.org
Supporting Arabs on Undernet IRC servers.

http://www.well.com/user/queerjhd/
the queer Muslims

http://www.gayarab.com/arabpersonals/
directories for gay arabs

http://www.ltn.net/T/Regional/Middle_East/Iran/Society_and_Culture/Gay,_Lesbian,_and_Bisexual/
Iranian gays and lesbians

http://www.habibiana.nl/

http://tour.istanboys.com/es/