PDA

Bekijk Volledige Versie : Uitdieping Westerschelde verdeelt de NederlandenJuliette
14-03-05, 16:30
BRUSSEL Eigen berichtgeving Sybille Decoo

PROTEST TEGEN KERSVERS VLAAMS-NEDERLANDS AKKOORD

De Antwerpse haven maakt zich ongerust over de protesten die het voorbije weekeinde vanuit de provincie Zeeland werden geventileerd tegen het akkoord tussen Nederland en Vlaanderen over de uitdieping van de Westerschelde. Havenbaas Eddy Bruyninckx vindt de reacties ‘een slecht signaal’ en ‘ongegrond’.

Vorige vrijdag ondertekenden Vlaanderen en Nederland een memorandum van overeenstemming over de uitdieping van de Westerschelde (DM 12/3/2005).Ze leggen samen 500 miljoen euro op tafel om de Schelde toegankelijker, veiliger en natuurlijker te maken. Het dieper maken van de vaargeul moet de Antwerpse haven toegankelijk maken voor grote schepen. Er komen maatregelen tegen overstromingen en natuurcompensaties voor de schade die de werken zal veroorzaken aan het natuurlijke systeem in het Schelde-estuarium.

De provincie Zeeland reageerde teleurgesteld op de beslissing om de Schelde uit te diepen. Tijs Kramer, de Nederlandse gedeputeerde van Zeeland, uitte op de televisie bezwaren tegen het feit dat boeren 600 hectare landbouwgrond moeten opofferen om nieuwe estuariene natuur (slikken en schorren) aan te leggen langs de oevers. Een vertegenwoordiger van de Zeeuwse Milieufederatie reageerde dan weer ontgoocheld omdat het er maar 600 worden. De natuurbeweging had voor de periode tot 2010 gerekend op minimaal 1.000 hectare, terwijl deskundigen de ecologische behoefte aan Nederlandse kant becijferen op 4.000 hectare de komende dertig jaar.

De bekende tegenstellingen tussen landbouw en natuur steken weer de kop op. Nochtans zijn de uitgestuurde persmededelingen van beide partijen veel genuanceerder.

Het Bestuurlijk Overleg Westerschelde (BOW), waarin onder meer de provincie en gemeenten maar ook de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) zetelen, en waarvan Tijs Kramer de woordvoerder is, liet namelijk weten de beslissing te “respecteren”, omdat men “serieus rekening heeft gehouden met de Zeeuwse belangen”. Het ZMF begint zijn mededeling dan weer met de woorden: “De natuurbeweging is redelijk tevreden met het besluit”, want de 200 miljoen euro voor de aanleg van getijdennatuur zal “een succesvollere realisatie van de natuurprojecten waarborgen dan bij de vorige verdieping”. De Ontwik kelingsschets 2010 wordt zelfs beoordeeld als “redelijk positief”.

Eddy Bruyninckx, grote baas van de haven van Antwerpen en vragende partij voor de uitdieping van de Westerschelde, was “verbaasd” over de reacties op televisie. “Ze zijn een slecht signaal en ongegrond, want er is veel studiewerk en overleg aan voorafgegaan en er is een grote consensus bereikt. Zeggen dat het akkoord boven de hoofden van Zeeland tot stand is geko men zoals Kramer doet, is overdreven.” Een en ander wijst er vooral op hoe moeilijk de evenwichtsoefening is. De Zeeuwse politici moeten nog een draagvlak vinden bij de boeren en herinneren zich nog goed hoe Zeeland bij de verdieping in 1995 storm liep toen er over ontpolderingen werd gesproken. Ook de milieubeweging staat op zijn strepen. Volgens Bruyninckx moet de natuurontwikkeling langs de Schelde echter los gezien worden van de Scheldeverdieping, die volgens studies niet zo’n negatieve impact op de natuur zal hebben. “Het zijn de inpolderingen uit het verleden die een grote aanslag hebben betekend op de natuur van de Schelde. Bovendien werden bij de vorige verdiepingen de natuurcompensaties verwaarloosd. De rivier is toe aan een noodzakelijke upgrading van de natuur. Dat is geen populaire boodschap om te brengen bij de boeren.” De zenuwachtigheid heeft ook te maken met het feit dat het nog niet definitief duidelijk is hoe groot het natuurareaal zal worden. De toetsing aan de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen zal pas in juni af zijn. Wim Van Gils, die voor de Bond Beter Leefmilieu de onderhandelingen meevolgt: “Over dat akkoord is meer dan twee jaar onderhandeld.

Niemand wil wat erin zit verliezen, maar zowel de boeren als de milieubeweging zijn niet helemaal tevreden. Er komt nog een opvolging. De landbouw probeert zo weinig mogelijk af te geven en zo goed mogelijk financieel gecompenseerd te worden, terwijl wij denken dat er nog meer zal moeten worden opgeofferd dan de 600 hectare.” De Antwerpse haven heeft begrip voor de moeilijke positie van de betrokken partijen, maar nadert stilaan de grenzen van zijn geduld.

Bruyninckx: “Hoe lang moet dit duren?

Wij hebben de verdieping in 1998 aangevraagd. Het moet mogelijk zijn om goed voort te werken zodat we in 2007 met de werken kunnen beginnen. Maar ik besef dat we nog niet thuis zijn. De vlag moet nog niet worden uitgehangen.”