PDA

Bekijk Volledige Versie : De Authoriteit van de profeet(vzmh) en zijn soennahAbdul Karim
21-11-02, 22:14
Originally posted by ChatoloogDe Athoriteit van de Profeet(vzmh) en zijn Soennah

In de naam van Allah de barmhartige de erbarmere.
Assalamoe aleikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh broeders en zusters.

1: De hoofdtaak van alle profeten(vrede zij met hen) is het duidelijk over brengen van de Allah's boodschap.


Koran: [14:4]4. Wij zonden geen boodschapper dan met de taal van zijn volk, zodat hij (het) hun duidelijk moge maken. Dan laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie Hij wil. Hij is de Almachtige, de Alwijze.


2: Allah(swt) heeft de boodschapper onderwezen en legde hem de Koran uit.


Koran: [75:16-19]
16. Beweeg uw tong er niet mede om deze (woorden) haastig (op te nemen!)
17. Het verzamelen en het verkondigen er van rust op Ons.
18. Wanneer Wij dus (de Openbaring) verkondigd hebben volg dan de verkondiging.
19. Daarna rust de verklaring er van op Ons.

Koran: [4:113]113. ... En Allah heeft u het Boek en de Wijsheid nedergezonden en heeft u in hetgeen gij niet wist, onderwezen en Allah's genade aan u is groot.


3: Een van de plichten van de Profeet(vzmh) is het onderwijzen van het Boek(Koran) en de wijsheid ervan.


Koran: [16:44]44. En Wij hebben de vermaning tot u gezonden, opdat gij aan het mensdom moogt uitleggen hetgeen tot hen werd nedergezonden, zodat zij mogen nadenken.

Koran: [62:2]2. Hij is het Die onder de ongeletterden een boodschapper heeft verwekt die Zijn tekenen onder hen verkondigt en hen zuivert en hun het Boek en de wijsheid onderwijst, ofschoon zij voorheen in openbare dwaling verkeerden


4: Allah(swt) heeft Zijn Boodschapper(vzmh) de wijsheid ge´nspireerd.


Koran: [4:113]113. ... En Allah heeft u het Boek en de Wijsheid nedergezonden en heeft u in hetgeen gij niet wist, onderwezen en Allah's genade aan u is groot.

Koran: [33:34]34. En herinnert u de woorden van Allah en de wijsheid die in uw huizen wordt verkondigd; want Allah is Aldoordringend, Alkennend.

Koran: [53:1-4]1. Bij de ster wanneer zij valt,
2. Uw metgezel is noch afgedwaald noch afgeweken,
3. Noch spreekt hij naar eigen begeerte.
4. Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden.


5: Allah(swt) heeft Zijn Boodschapper geleid en beschermd tegen elke fout

Koran: [42:52-53]
52. .... Voorzeker, gij leidt de mens zeker naar het rechte pad,
53. Het pad van Allah,....

Koran: [68:4]4. En gij staat zeker op hoog zedelijk peil.

Koran: [53:1-4] (zie punt 4)


6: Allah(swt) heeft ons bevolen om ons volledig te schikken aan de authoriteit van Zijn Boodschapper(vzmh) en hem te gehoorzamen.

Koran: [4:65]65. Maar neen, bij uw Heer, zij zullen geen gelovigen zijn, voordat zij u (profeet) tot rechter maken over al hun geschillen en in hun hart geen aarzeling vinden aangaande hetgeen gij oordeelt en zij zich geheel en al onderwerpen

Koran [33:36]36. En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald

Koran: [4:59]59. O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.

Koran: [3:32]32. Zeg: "Gehoorzaamt Allah en de boodschapper", maar als zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief.

Koran: [4:80]80. Wie de boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt inderdaad Allah en wie zich afkeert - tot hen hebben wij u niet als bewaker gezonden.

7: Allah(swt) heeft ons bevolen om Zijn Boodschapper(vzmh) als perfecte voorbeeld te nemen en hem te volgen.


Koran: [3:31-32]31. Zeg: "Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig."
32. Zeg: "Gehoorzaamt Allah en de boodschapper", maar als zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief.

Koran: [33:21]21. Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.

8: Allah(swt) heeft een goede beloning beloofd aan degenen die Zijn Boodschapper(vzmh) gehoorzamen en volgen.

Koran: [4:69]69. En wie aldus Allah en deze boodschapper gehoorzaamt, zal zijn onder degenen wie Allah Zijn zegeningen heeft geschonken, namelijk, de profeten, de waarachtigen, de getuigen (martelaars) en de goeden en dezen zijn uitstekende metgezellen.

9: Allah(swt) heeft een zware bestraffing beloofd aan degenen die Zijn Boodschapper(vzmh) niet gehoorzamen.[/color[

[color=black]Koran: [24:63]63.... Laat daarom degenen die tegen zijn(De Boodschapper) gebod ingaan, zich in acht nemen opdat hen geen rampspoed overkome of een pijnlijke straf hen achterhalen

Koran: [4:115]115. En hij, die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de hel werpen. Dat is een kwade bestemming.

Koran: [72:23]23... En voor degenen die Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzamen is het Vuur der hel, waarin zij lange tijd zullen vertoeven,

10: Allah(swt) heeft beloofd Zijn religie te bewaken (De Islaam).

Koran: [15:9]. Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.

Koran: [5:3]......Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen.

Koran: [9:33]33. Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ofschoon de afgodendienaren er afkerig van zijn.

:lole: