PDA

Bekijk Volledige Versie : Het verhaal van Ayyoeb (as)06-11-06, 09:45
Ibn Ishahaq zei dat zijn naam Ayyoeb (as) zoon van Moss was, zoon van zarah, zoon van aisoo, zoon van Isaac, zoon van brahim.'asakir heeft overgelevrd, dat zijn moeder de dochter van Loeth(as) was.

Imam Ibn Kathir zei, dat het wel bekend was dat hij tot de nakomelingen van Ibrahim (as) behoorde. Hij was één van de boodschappers aan wie Allah (swt) inspiratie gezonden had,zoals Hij (swt) zei:

"Wij hebben (ook) Ibrahim geínspireerd en Ismaél en Isaac en Yacoeb, en de stammen Isa, Ayyoeb,Joena, Haroen en Soeleiman, en aan dawoed gaven Wij de psalmen. (Qoeraan 4:163)Zijn ziekte en geduldAllah (swt) zei:

''en (gedenk) Ayyoeb, die tot zijn Heer riep: waarlijk, de ellende heeft mij gegrepen en u bent de barhartigste van allen die genade tonen.'' dus beantwoordden wij zijn roep en wij verwijderen de elende van hem en brachten zijn familie bij hem terug, en nog eens zovelen - als een genade van ons en een overdenking voor allen die ons aanbidden''. (qoeraan 21:83-84)

Allah (swt) zei ook:

"en gedenk onze slaaf Ayyoeb, toen hij zijn Heer aan riep (zeggende): ''waarlijk!sheitan heeft mij met elende aangeraakt en bestraffing!'' ''stamp met je voet op de grond . dit is een waterbron om in te wassen, af te koelen en voor een dronk.'' en wij gaven hem zijn familie (terug), en nog eens zovelen, als een genade van ons en een overdenking voor degenen die begrijpen.'' (qoeraan 38:41-43)

De Qoer-aaninterpretatoren en de historici van de Qoeraan Zeiden dat Ayyoeb (as) een zeer rijk man was. Hij (as) had een grote hoeveelheid vee, schapen, slaven en land. bovendien had Hij (as) veel kinderen. Maar hij verloor dit alles Daar kwam nog bij dat hij van top tot teen met walgelijke wonden bedekt was. Alleen zijn hart en zijn tong bleven onaangetast en hij (as) gedacht Allah (swt) en was geduldig.

Al-Maraghi zei in zijn exegese: ''er zijn vele Israelitische tradities die vertellen, dat de mensen van hem (as) walgden vanwege zijn ziekte en dat ze niet naar zijn huis wilden komen. zij verjoegen hem zelfs uit de stad. Alleen zijn goede vrouw leit hem niet in de steek. zij bleef hem (as)helpen gedurende deze tijd van beproeving Dit zijn allemaal valse weergaves die niet geloofd moeten worden. er is geen enkelbewijs dat ze geloofwaardig zijn. bovendien wordt uiteengezet, dat profeten vrij moeten zijn van ziekten die mensen walgelijk vinden. als een profeet dit overkomt, kan hij niet de mensen ontmoeten en hen over de wetten en regels die Allah (swt) geopenbaard heeft onderrichten.''

Toen de ziekte van Ayyoeb (as) lang tijd duurde, zorgde alleen zijn vrouw voor hem. Dat deed ze als vergoeding voor zijn vroegere vriendelijkheid tegen over haar. zij werkte zelfs om zo het voedsel en alles wat nodig was, te verkrijgen. Zij was erg geduldig nadat zij hun kinderen en eigendom verloren hadden.

de profeet Mohammad (sawas) zei: ''de mensen die het meest beproefd worden, zijn de profeten en daarna de rechtgeschapen mensen en de meest volmaakte mensen.'' Iedere persoon zal beproevingen ondergaan die de sterkte van zijn geloof evenaren. als hij een sterker geloof heeft dan vermeerderen zich zijn beproevingen.

Ayyoeb (as) had nooit zijn geloof verloren, maar wenden zich tot Allah (swt). Hij (as) was werkelijk een groot profeet en een briljant voorbeeld van verheven geduld, een profeet die altijd op Allah (swt) vertrouwde en in zijn beloftes geloofde.

Wahb bin Moenabbih Zie, dat de periode van beproeving drie jaar duurde. Anas zei, dat die zeven jaar en een paar maanden was. Hoemaid zie, dat het achtien jaar was

Al-Soeddi zei: ''toen deze periode zeer lang duurde zei zijn vrouw tegen hem:''als je Allah (swt) aanroept, zal Hij je nood verlichten. Hij antwoordde: ''ik heb zeventig jaar geleefd en ben altijd gezond geweest. Is het te veel om nog eens zeventig jaar geduldig te leven?''

Ibn Kathir zei, dat, toen de mensen zijn vrouw weigerden werk te geven, omdat ze bang waren dat ze hen de ziekte van haar man zou besmetten, ze haar toevlucht nam tot de verkoop alle waardevolle bezittingen die ze maar had. uiteindelijk was ze verplicht oom één van haar vlechten te verkopen aan een vrouw in ruil voor een grote hoeveelheid voedsel. Toen Ayyoeb (as) het voedsel zag, vroeg hij hoe ze eraan gekomen was. Zij antwoordde, dat ze mensen had gediend in ruil ervoor. De volgende dag verkocht ze haar tweede vlecht en kocht voedsel voor hem (as). Hij(as) zwoor dat hij er niet van zou eten zolang ze niet vertelde hoe ze er voor betaalde. zij deed de sluier van haar hoofd af, maar toen hij (as) zag dat ze haar haar had laten knippen, was hij (as) zeer bedroefd en zei

''waarlijk, de elende heeft mij gegrepen en U bent de barmhartigste van allen die genade tonen.'' (Qoeraan 21-83)Allah (swt) verlicht de nood van Ayyoeb (as)

Allah(swt) zei:

''dus beantwoordden Wij zijn roep en Wij verwijderden de elende van hem en Wij brachten zijn familie bij hem terug, en nog eens zovelen''...(qoeraan 21:84)

Ibn Abbas zei, dat Allah de almachtige hem het tweevoud van zijn geld en zijn kinderen teruggaf. Al-Hasan en Qatadah zeiden dat Allah (swt) zijn kinderen weer tot leven riep en dat hij hem anderen gaf gelijk in aantal. Het wordt ook gezegt, dat Allah(swt)hem een beloning gaf voor het geduld, toen hij (as) zijn kinderen verloor en hem in hun plaats anderen gaf in deze wereld en dat ze in het hiernamaals herenigd zullen worden.

Allah (swt) zei

...''als een genade van ons en een overdenking voor allen die ons aanbidden.''(Qoeraan 21:84)

Ibn Kathir zei, dat Allah (swt) Ayyoeb (as) als voorbeeld stelde, zodat degenen die zich in elende bevinden, weten, dat Allah (swt) dit niet bevolen heeft omdat zij minder belangerijk zijn in Allah's versie. zij moeten integendeel het voorbeeld van Ayyoeb volgen

Allah (swt) zei ook

''en gedenk onze slaaf Ayyoeb, toen hij zijn heer aanriep (zeggende): ''waarlijk! Sheitan heeft mij met ellende aangeraakt en bestraffing!'' (Qoeraan 38:41)

Er wordt gezegt dat met ''ellende'' zijn ziekte bedoeld wordt en met ''bestraffing'' het verlies van zijn kinderen en geld. Allah, de barmhartige, aanvaardde zijn smeekbede en beval hem (as)

''stamp met je voet op de grond. dit is een waterbron om in te wassen, af te koelen en voor een dronk.'' en Wij gaven hem zijn familie (terug), en nog eens zovelen, als een genade van Ons en een overdenking voor degenen die begrijpen. (Qoeraan 38:42-43)

Allah (swt) beval hem op te staan en met zijn voet op de aarde te stampen. Toen hij (as) dit deed onstond er een bron, waarvan hij (as) dronk en waarmee hij zichzelf waste. Allah (swt) gaf hem zelfs een uitstekende gezondheid en een grote hoeveelheid geld.

Omdat zijn vrouw haar vlechten verkocht had had Ayyoeb (as) gezworen, dat hij haar honderd zweep slagen zou geven als hij (as) weer gezond was. Er wordt gezegt, dat de Sheitan voor haar verscheen in de gedaante van een dokter en dat hij een medicijn voor Ayyoeb (as) voorschreef. Toen ze dit aan ayyoeb(as) vertelde, begreep hij, dat het de Sheitan was geweest. Hij zwoor haar honderd zweepslagen te geven, maar toen hij herstelde, verandere hij (as) van mening, omdat zij zogeduldig en trouw geweest was. Om hem zijn eed na te laten komen zei Allah (swt)

''en neem een bundel dun gras in jouw hand en sla daarmee (je vrouw) en verbreek je eed niet. waarlijk! Wij hebben hem geduldig bevonden. wat een uitmuntende slaaf! Waarlijk, hij keerde zich altijd in berouw (tot ons)''! (Qoeraan 38:44

Allah (swt) beval hem een bundel dun gras te nemen en zijn vrouw daarmee te slaan in plaats van honderd keer een zweep te gebruiken. Aldus kwam hij (as) zijn eed na en Allah bereide zo een uitweg voor zijn vrome en rechtgeschapen vrouw Allah (swt) gaf daar de rede voor aan en zei:...''waarlijk!Wij hebben hem geduldig bevonden. wat een uitmuntende slaaf! Waarlijk, hij keerde zich altijd in berouw (tot Ons)''! (Qoeraan 38:44)

vele geleerden maakten gebruik van een dergelijk concept om een oplossing te vinden voor onjuist heden

Ibn Asakir zei, dat moedjahid zei: ''op de dag van de opstanding zal Allah (swt) Soeleiman (as) als een voorbeeld aangeven voor de rijken, Yoesoef (as) als voorbeeld voor de slaven en Ayyoeb (as) asl voorbeeld voor de gekwelden.

Later leefde Ayyoeb (as) zeventig jaar in het romeinse rijk, terwijl hij (as) het geloof dat aan Ibrahim (as) geopenbaard werd, volgde.na zijn dood veranderen de mensen dit echter. zijn zoon Bisr nam de boodschap van zijn vader over en er wordt gezegt dat hij de boodschapper was die men Dhoel-kifl noemde.

maar Allah weet het beter