PDA

Bekijk Volledige Versie : Hadieth : De 40 Hadieth van Imaam An-Nawawie22-04-07, 08:05
Hadieth 1

De leider der gelovigen, Aboe Hafs Omar ibn al-Chattaab يضرهنعللهاheeft gezegd:Ik hoorde de Boodschapper van Allaah swt zeggen :

"Voorwaar, handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en voorwaar ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie (bedoeling) samenhangt. Als iemand emigreert omwille van Allaah en Zijn boodschapper, dan is dat een emigratie omwille van Allaah en Zijn boodschapper en wanneer iemand emigreert omwille van vergaring van een wereldse zaak of om een vrouw te trouwen, dan is zijn emigratie voor datgene waarvoor hij emigreert."1

Deze hadieth werd overgeleverd door al-Boechaarie, en Moslim.

1 Deze hadieth is met overeenstemming van al-Boechaarie en Moslim authentiek hij is overgeleverd door o.a: al-Boechaarie nr. 1, Moslim nr. 1907, Ahmed in al-Moesnad 1/25-43, Aboe Dawoed nr. 2201, at-Tirmidhie nr. 1647, Maalik nr.983, an-Nesaaie 1/58, Ibn Hibbaan nr. 388, Ibn al-Moebaarak in az-Zoehd nr. 88, al-Bayhaqie in al-Koebra 1/41, at-Tahaawie 3/96 en Aboe Noeaym 8/42.Hadieth 2

Ook op gezag van Omar هنعللهايضرdie gezegd heeft:

"Toen wij (op een dag) bij de boodschapper van Allaah swt zaten, verscheen er een man voor ons, in stralend witte kleren en met gitzwarte haren, aan wie niet te merken was of hij een lange reis had afgelegd, noch iemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet sws zitten, met zijn knien tegen de knien van de Profeet en met zijn handen op zijn dijen en zei: "O Mohammed, vertel me wat de Islaam is." De Profeet sws antwoordde: "Islaam houdt in dat je getuigt, dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden dan Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, dat je het gebed onderhoudt, de zakaat betaald, tijdens de maand Ramadaan vast en de bedevaart naar het Huis verricht, als je daartoe in staat bent." Waarop hij zei: "U heeft juist gesproken".

Wij waren erg verbaast dat hij hem eerst iets had gevraagd en daarna het antwoord bevestigde. Daarna zei hij: "Vertel mij wat de Iemaan is." Hij antwoordde: "Het houdt in dat je gelooft in Allaah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn Profeten en in de Laatste Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte voorbeschikt is (al-Qadr)." Hij zei:

"U heeft juist gesproken." Daarna vroeg hij: "Vertel mij wat Ihsaan is?" Hij antwoorde: "Het houdt in dat je Allaah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, beseft dat Hij jou wel ziet." Toen zei hij: "Vertel me over het Uur." Hij antwoorde: "Daarover weet de ondervraagde niet meer dan de vrager." Vervolgens zei hij: "Vertel me dan over de tekenen ervan". Hij antwoorde: "Dat de slavin haar meester zal baren en dat je ziet dat op blote voeten lopende, straatarme en behoeftige schaapherders (bedoenen) met elkaar wedijveren in het bouwen van hoge

4

huizen."

Hierna ging hij (de vreemdeling) weg en ik bleef daar een tijd zitten, totdat hij (de Profeet ) me vroeg: "O Omar, weet jij wie die vragensteller was?" Ik antwoorde: "Allaah en Zijn boodschapper weten het t beste". De Profeet zei: "Het was Djiebriel, hij kwam om jullie je godsdienst te leren"."2

Overgeleverd door Moslim.

2 Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr.8, Ahmed 8/27-51, Aboe Dawoed nr.4695, at-Tirmidhie nr 2610, an-Nesaaie 8/97, Ibn Maadjah nr. 63, Ibn Mandah in al-Iemaan nr. 1, at-Tayjaalasie blz. 24, Ibn Hibbaan nr. 168, al-Aadjoerrie in ash-Sharieah nr. 188, Aboe Jala nr. 242, Al-Bayhaqie in Dalaa-il an-Noeboewa 7/69, Al-Baghawie in Sharh as-Soennah nr. 2, en Al-Albaanie heeft hem authentiek verklaard in Sahieh Soenan Ibn Maadjah (63).
Hadieth 3

Aboe Abdoer-Rahmaan Abdallaahde zoon van Omar ibn al-Chattaab ra heeft gezegd: "Ik hoorde de boodschapper van Allaah swt zeggen:

"De Islaam is op vijf (zuilen) gebouwd: getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden dan Allaah en dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is, het onderhouden van de gebeden, het geven van de zakaat (verplichte armenbelasting), het verrichten van de bedevaart naar het Huis (in Mekkah) en het vasten in (de maand) Ramadaan."3

Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.

3 Deze hadieth is met overeenstemming van Boechaarie en Moslim authentiek: overgeleverd door al-Boechaarie nr. 8 en Moslim nr 16.
Hadieth 4

Aboe Abdoer-Rahmaan Abdallaah ibn Masoed هنعللهايضرheeft gezegd: de Boodschapper van Allaah swt -en hij is de waarheidsgetrouwe, degene die geloofd wordt - heeft ons verteld:

"De schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van zijn moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een levenskiem (sperma), daarna is hij in een even lange periode een klonter, daarna is hij in een even lange periode een klompje vlees; dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de ziel inblaast en vervolgens belast wordt ten aanzien van vier zaken: Het opschrijven van zijn levensonderhoud, zijn levensduur, zijn daden en of hij succesvol (in het Paradijs) of onsuccesvol (in de Hel) zal worden. Bij Allaah, buiten Wie er geen (ware) god is. Voorwaar, n van jullie zal (ogenschijnlijk) het soort daden doen van de mensen die naar het Paradijs gaan, totdat de afstand tussen hem en het Paradijs nog maar een armslengte is en dan over komt hem datgene wat voor hem beschikt is en zal hij de handelingen van de helbewoners verrichten en daar zal hij terechtkomen. En voorwaar, n van jullie zal (ogenschijnlijk) het soort daden doen van de mensen die naar de Hel gaan, totdat de afstand tussen hem en de Hel nog maar een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en zal hij handelen als iemand die naar het Paradijs gaat en daar zal hij terechtkomen."4

Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.

4 Authentiek: Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 3208 en Moslim nr. 2643.Hadieth 5

De moeder der gelovigen oem Abdillaah Aisha اهنعللهايضرheeft gezegd: "De Boodschapper van Allaah swt heeft gezegd:

" Wie aan deze zaak van ons (de Islaam) iets toevoegt, wat er niet bij hoort, zal deze toevoeging niet van worden geaccepteerd."5

Bij n versie van Moslim staat:

"Wie iets doet wat niet in overeenstemming is met onze zaak (Islaam) zal (zijn handeling) niet van worden geaccepteerd."

5 Authentiek: Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 2697 en Moslim nr. 1718Hadieth 6

Aboe Abdoellaah An-Nomaan, de zoon van Bashier heeft gezegd: Ik hoorde de Boodschapper van Allaah swt zeggen:

"Het is duidelijk wat Halaal (toegestaan) en Haraam (verboden) is; en daartussen bestaan twijfelachtige zaken, waarvan veel mensen geen kennis hebben. Degene die twijfelachtige zaken vermijdt stelt hierdoor zijn religie en zijn eer veilig. Degene die echter in twijfelachtige zaken belandt, belandt in het verboden gebied. Net als de herder die zijn kudde vlakbij de weide van iemand anders laat grazen en daardoor grote kans loop dat ze daarin gaan grazen. Is het niet zo dat elke koning zijn eigen domein heeft en dat (de grenzen van) Allaahs domein de verboden dingen zijn? Is het niet zo dat er zich in het lichaam een vleesklompje bevindt: als dat gezond is, dan is heel het lichaam gezond en als dat ziek is, dan is het hele lichaam ziek. Dit nu is het hart."6

Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.

6 Authentiek: Overgeleverd door Boechaarie nr. 52 en Moslim nr. 1599Hadieth 7

Op gezag van Aboe Roeqaiyah Temiem ibn Auws Ad-Daarie يضرهنعللها: de Profeet swt heeft gezegd:

"De religie is advisering." Wij zeiden: "Omwille van wie?" Hij zei: "Omwille van Allaah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, en aan de leiders van de Moslim en de moslims in het algemeen."7

Overgeleverd door Moslim.

7 Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 55.
Hadieth 8

Op gezag van de zoon van Omar ra heeft de Boodschapper van Allaah sws gezegd:

"Ik heb de opdracht gekregen de mensen te bestrijden totdat ze getuigen dat niets anders het recht heeft om aanbeden te worden dan Allaah en dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is, en ze de salaah onderhouden en de zakaat geven. Als ze dat doen, dan pleiten ze voor wat mij betreft hun leven en hun eigendom vrij, behalve wat betreft het recht van de Islaam (i.e. wanneer zij daden verrichten die strafbaar zijn). En de eindbeoordeling berust bij Allaah, de Verhevene."8

Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.

8 Authentiek: Overgeleverd door Boechaarie nr. 25 en Moslim nr. 22Hadieth 9

Aboe Hoerayrah Abdoer-Rahmaan ibn Sacher ra heeft gezegd: "Ik hoorde de Boodschapper van Allaah sws zeggen:

"Vermijdt datgene wat ik jullie verboden heb! Probeer van wat ik jullie heb opgedragen te verrichten wat jullie kunnen. Want voorwaar, degenen die vr jullie leefden zijn ten gronde gegaan door hun vele vragen (aan) en meningsverschillen met hun profeten."9

Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.

9 Deze hadieth is met overeenstemming van al-Boechaarie en Moslim authentiek: Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 7288 en Moslim 1337Hadieth 10

Aboe Hoerayrah هنعللهايضرheeft gezegd :"De Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:

"Allaah, de Verhevene, is Goed en accepteert alleen het goede. En voorwaar, Allaah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat hij de Boodschappers opgedragen heeft, zoals de Verhevene zegt: O, Boodschappers! Eet van de goede (reine, halaale) dingen en verricht goede werken En Allaah, De Verhevene, heeft gezegd: O, jullie die gelovigen! Eet van goede dingen waarvan Wij jullie hebben voorzien Vervolgens vertelde hij (de profeet sws ) over een man, die een lange reis maakte en met verwarde haren en onder het stof, zijn handen ter hemel strekt (en zegt): "O, Heer! O, Heer!" Dit terwijl zijn eten, zijn drinken en zijn kleding haraam zijn en zijn voedsel haraam is. Hoe kan hij dan ooit verhoord worden!(?)."10

Overgeleverd door Moslim.

10 Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 1015.

22-04-07, 08:08
Hadieth 11

Aboe Mohammed al-Hasan, de zoon van Ali ibn Abi Taalib en de kleinzoon van de Boodschapper van Allaah sws, en zijn oogappel heeft gezegd: "Ik heb van de Boodschapper van Allaah sws het volgende onthouden:

"Laat dat wat je in twijfel brengt, voor dat waar je geen twijfel over hebt."11

Overgeleverd door an-Nesaaie en At-Tirmidhie die zei, dat het een goede en authentieke hadieth is.

11 Authentiek: Overgeleverd door an-Nesaaie nr. 5269 en at-Tirmidhie nr. 2518 en Ahmed nr. 1629.Hadieth 12

Aboe Hoerairah ra heeft gezegd :"De Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:

"Het hoort tot iemands correcte Islaam, dat hij zich niet bemoeit met datgene wat hem niet aangaat."12

Een goede hadieth, overgeleverd door at-Tirmidhie en anderen.

12 Authentiek: Overgeleverd door at-Tirmidhie nr. 2318, Ibn Maadjah nr. 3976 en Sahieh al-Djaamie van al-Albaanie nr. 5911.Hadieth 13

Op gezag van Aboe Hamza Anas ibn Maalik de dienaar van de Boodschapper van Allaah sws : de Profeet sws heeft gezegd:

"Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij dat voor zijn broeder verlangt wat hij ook voor zichzelf verlangt".13

Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.

13 Authentiek: Overgeleverd door Boechaarie nr. 13 en Moslim nr. 45.Hadieth 14

Op gezag van Ibn Masoed die heeft gezegd :"De Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:

"Het is niet toegestaan om het bloed van een moslim te vergieten, behalve in drie gevallen: degene die het (wettelijke) huwelijk geproeft heeft en (vervolgens) overspel (buitenechtelijke sexuele omgang) pleegt14, een leven omwille van een leven, en de afvallige die zijn religie verlaat en hierdoor zich van de groep (al-Djamaaah) afsplist."15

Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.

14 Hier ook onder valt de getrouwde maar ook de gescheide en weduwe man en/of vrouw.

15 Authentiek: Overgeleverd door Boechaarie nr. 6878 en Moslim nr. 1676Hadieth 15

Op gezag van Aboe Hoerayrah die heeft gezegd: de Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:

"Laat hij die in Allaah en de Laatste Dag gelooft goed spreken of zwijgen. En laat hij die in Allaah en de Laatste Dag gelooft royaal zijn (respecteren, vrijgevig zijn etc.) tegenover zijn buren. En laat hij die in Allaah en de Laatste Dag gelooft zijn gast eren." 16

Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim

16 Authentiek: Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 6018 en Moslim nr. 47Hadieth 16

Op gezag van Aboe Hoerayrah :

"Een man zei tegen de Profeet sws: "Geef me goede raad!" Hij zei: "Wordt niet boos!" De man herhaalde (zijn vraag) diverse malen en hij zei (steeds): "Wordt niet boos!"17

Overgeleverd door al-Boechaarie.

17 Authentiek: Overgeleverd door Boechaarie nr. 6116Hadieth 17

Op gezag van Aboe Jalaa Shaddaad ibn Auws : de Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:

"Voorwaar, Allaah heeft geordend dat alles op de beste wijze moet gebeuren. Dus als jullie doden18, doodt dan op de beste (snelste en makkelijkste) wijze. En als jullie slachten, slacht dan op de beste wijze. En laat ieder van jullie zijn mes (zwaard, dolk, elk voorwerp voor het slachten) vlijmscherp slijpen (zodat wanneer hij er gebruik van maakt) het te slachten dier bespaart wordt van nodeloos lijden." 19

Overgeleverd door Moslim.

18 B.v.: Wanneer iemand terechtgesteld wordt na een ter dood veroordeling door de Islaamitische staat voor een wettelijk verboden zaak of zoals in de djihaad e.d.

19 Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 1955.Hadieth 18

Op gezag van Aboe Dhar Djoendoeb ibn Djoenaada en Aboe Abdir-Rahmaan Moaad ibn Djabal ra: de Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:

"Vrees Allaah waar je ook bent en laat een goede daad volgen op een slechte daad zodat deze hiermee uitgewist wordt, en hanteer goede manieren in je omgang met de mensen." 20

Overgeleverd door at-Tirmidhie, die gezegd heeft dat het een goede hadieth is. Bij enkele versies van de hadiethverzameling van at-Tirmidhie staat dat het een goede en betrouwbare hadieth is.

20 Goed (Hassan): Overgeleverd door at-Tirmidhie nr. 1987, die gezegd heeft dat het een goede en betrouwbare hadieth is. Iemaam Al-Albaanie heeft hem tevens hassan verklaard in Sahieh al-Djaamie nr. 97.


Hadieth 19

Op gezag van Aboel-Abbaas Abdoellaah ibn Abbaas :

"Op dag zat ik achter de profeet sws (op een rijdier) en hij zei tegen mij: "O jongen! Voorwaar, ik zal je een aantal zaken leren! Wees je bewust van (de aanwezigheid van) Allaah, dan zal Hij jouw beschermen. Wees je bewust van (de aanwezigheid van) Allaah, dan zal je Hem met je vinden (in de tijd van moeilijkheden). Als je om iets vraagt, vraag het dan aan Allaah. Als je om hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allaah. En weet dat als heel de gemeenschap bij elkaar zou komen om jou enig voordeel te verschaffen, dan zouden zij dat alleen kunnen doen als Allaah dat al voor jou bepaald had. En als zij bij elkaar zouden komen om jou schade te berokkenen, dan zouden zij dat alleen kunnen doen als Allaah dat al tegen jou beschikt had. De pennen zijn van het papier gelicht en de papieren zijn al opgedroogd." 21

Overgeleverd door at-Tirmidhie, die gezegd heeft dat het een goede en authentieke hadieth is.

In een andere versie, die niet van at-Tirmidhie is.

"Wees je bewust van (de aanwezigheid van) Allaah, dan zal je Hem met je vinden (in de tijd van moeilijkheden). Zorg dat je Allaah kent (Hem gehoorzaamt) bij voorspoed; dan zal Hij je kennen (bijstaan en helpen) bij tegenspoed. Weet dat wat aan jou is voorbijgegaan, jou ook niet moest overkomen en dat wat er met jou is gebeurd, niet aan jou voorbij kon gaan. En weet dat de overwinning met geduld samengaat, verlichting met leed en makkelijkheid met moeilijkheid."

21 Authentiek door de verschillende wegen van andere overleveringen die hem aansterken: Overgeleverd door at-Tirmidhie nr. 2516, Ahmed nr. 2537, al-Haakim deel 3 blz. 624 e.a. en zie Sahieh al-Djaamie van al-Albaanie nr. 7957.


Hadieth 20

Aboe Masoed Oqbah ibn Amr al-Ansaarie al-Badrie

heeft gezegd: De Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:

"Wat de mensen van de voorgaande profeten (van generatie op generatie) hebben meegekregen is dat: Als je geen schaamte hebt, doe dan maar wat je wil."22

Overgeleverd door al-Boechaarie.

22Authentiek: Overgeleverd door Boechaarie nr. 3483.Hadieth 21

Aboe Amr (of er wordt gezegd: Aboe Amrah genoemd) Soefjan ibn Abdillah ath-Thaqafie heeft gezegd:

"Ik zei: O, Boodschapper van Allaah, leer me iets over de Islaam wat ik van niemand anders dan u kan vernemen.

Hij zei: Zeg, ik geloof in Allaah! En handel hier vervolgens naar."23

Overgeleverd door Moslim.

23 Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 38.


Hadieth 22

Op gezag Aboe Abdillah Djbir de zoon van Abdillah al-Ansaarie:

"Een man vroeg aan de boodschapper van Allaah sws : Denkt u, dat wanneer ik de vastgestelde gebeden verricht, in de maand Ramadaan vast, me de zaken die halaal zijn toesta en die haraam zijn, ontzeg en verder niets meer verricht, ik dan in het Paradijs kom? Hij zei: Ja."24

Overgeleverd door Moslim.

24 Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 15.Hadieth 23

Aboe Maalik al-Haarith ibn Asim al-Asharie heeft gezegd : "De Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:

"Reinheid is het halve geloof. (De uitspraak:) Alhamdoelillaah (alle lof zij Allaah) maakt (iemands) weegschaal vol, en (de uitspraak:) Soebhaanallaah wal Alhamdoelillaah vult de ruimte tussen hemel en aarde. As-Salaah (gebed) is licht, de Sadaqah (liefdadigheid) is een bewijs, Sabr (geduld) is een lichtgloed en de Qoraan is een argument in jou voordeel of in je nadeel. Alle mensen zetten zich elk voor de eigen ziel in. Zo zijn er degenen die hun ziel verkopen (aan Allaah d.m.v. gehoorzaamheid) waardoor hij hem vrijzet van de bestraffing (van de Hel). Terwijl anderen (hun zielen) verwoesten (en verkopen aan de Satan)."25

Overgeleverd door Moslim.

25 Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 223.Hadieth 24

Op gezag van Aboe Dharr al-Ghifaarie : 'Op gezag van de profeet van Allaah sws zoals hij over zijn Heer overleverd, dat Hij (Allaah) gezegd heeft:26

"O, Mijn dienaren! Ik heb voor Mijzelf onrechtvaardigheid verboden en heb dat ook aan jullie onder elkaar verboden. Behandelt elkaar dus niet onrechtvaardig!

O, Mijn dienaren! Jullie dwalen allemaal, behalve degene die Ik geleid heb; vraagt Mij dus om leiding dan zal Ik jullie leiden.

O, Mijn dienaren! Jullie lijden allemaal honger, behalve degene die ik gevoed heb; vraagt Mij dus om voeding dan zal Ik jullie voeden.

O, Mijn dienaren! Jullie zijn allemaal naakt, behalve degene die Ik gekleed heb; vraagt Mij dus om kleding en ik zal jullie kleden.

O, Mijn dienaren! Jullie maken dag en nacht fouten en Ik vergeef alle zonden; vraagt Mij dus om vergiffenis dan zal Ik jullie vergeven.

O, Mij dienaren! Jullie zijn niet in staat om Mij nadeel toe te brengen dus jullie kunnen Mij geen nadeel berokkenen. En jullie zijn niet in staat Mij van voordeel te voorzien dus kunnen jullie Mij ook niet voordelig zijn.

O, Mijn dienaren! Al zouden jullie van de eerste tot de laatste mens en djinn net zo vroom zijn als de meest vroomhartige onder jullie, dan zou dat niets aan Mijn Heerschappij toevoegen.

O, Mijn dienaren! Al zouden jullie van de eerste tot de laatste mens en djinn net zo laaghartig zijn als de meeste laaghartige

26 Dit is een hadieth Qoedsie.

28

onder jullie, dan zou dat niets van Mijn Heerschappij afdoen.

O, Mijn dienaren! Al zouden jullie van de eerste tot de laatste mens en djinn, allemaal op n open vlakte staan en zouden jullie allen (je verlangens) aan Mij vragen en Ik zou iedereen geven wat hij vraagt dan zou dit Mijn bezit niet mr verminderen, dan dat wat een naald aan de zee onttrekt, wanneer zij daarin gedoopt wordt.

O, Mijn dienaren! Jullie daden zijn (uitsluitend) voor jullie rekeningen en daarnaar zullen jullie beloond worden. Laat daarom iemand die dan iets goeds ontvangt Allaah prijzen en laat degene die dan iets anders ontvangt, niemand dan zichzelf verwijten." 27

Overgeleverd door Moslim.

27 Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 2577.

22-04-07, 08:10
Hadieth 25

Op gezag van Aboe Dharr هنعللهايضر:

"Een aantal van de metgezellen van de Boodschapper van Allaah sws zeiden tegen de Profeet sws: O, Boodschapper van Allaah! De vermogen krachtigen strijken altijd de grootste beloning op: zij bidden zoals wij bidden, zij vasten zoals wij vasten, en zij geven aalmoezen (liefdadigheid) van hun overtollige bezit.

Hij zei: "Heeft Allaah jullie geen dingen gegeven om aalmoezen van te geven? Waarlijk, elke Tasbieha (Soebhaanallaah) is een aalmoes (liefdadigheid), elke Takbierah (Allaahoe Akbar) is een aalmoes, elke Tahmiedah (Alhamdoellillaah) is een aalmoes, elke Tahlielah (La illaaha illa Allaah) is een aalmoes; het aansporen tot goede daden is een aalmoes, het weerhouden van slechte daden is een aalmoes en de geslachtsdaad (-deel) van ieder van jullie (als hij hem in halaal met zijn vrouw gebruikt) is een aalmoes.

Zij zeiden: O, Boodschapper van Allaah! Als iemand van ons zijn seksuele begeerten (met zijn vrouw/ vrouwen) bevredigt, krijgt hij daar dan een beloning voor?

Hij zei: Wat denken jullie, dat wanneer hij het op een buitenechtelijke wijze zou doen, dat hij daarvoor bestraffing verdient? En daarom krijgt hij er een beloning voor als hij het op een toegestane wijze doet."28

Overgeleverd door Moslim.

28 Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 1006, Ahmed 5/167, Aboe Dawoed nr. 5243, Ibn Hibbaan nr. 838


Hadieth 26

Aboe Hoerayrah ra heeft gezegd :"de Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:

"De mens moet voor iedere scharnier (bot, ledemaat) elke dag dat de zon opkomt een aalmoes geven (ter vergelding voor de gunst van elk ledemaat). Het rechtvaardig oplossen van een geschil tussen twee mensen is een aalmoes, iemand met zijn rijdier helpen, hem helpen om op (het rijdier) te stappen en zijn bagage erop laden, is een aalmoes. Een goed woord (uitspreken) is een aalmoes. Elke stap die je doet om (naar de bidplaats te gaan en) het gebed te verrichten, is een aalmoes. En een hinderlijk obstakel van de weg verwijderen, is een aalmoes."29

Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.

29 Authentiek: Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 2989 en Moslim nr. 1009 en Ibn Hibbaan nr. 3381Hadieth 27

Op gezag van an-Nawwaas ibn Samaan : هنعللهايضرde Profeet sws heeft gezegd:

"Goede manieren zijn de beste verwoording van rechtschapenheid en de zonde is datgene wat je innerlijk onrustig maakt en waarvan je niet graag zou willen dat de mensen het te weten zouden komen."30

Op gezag van Wabiesa ibn Mabad هنعللهايضر:

"Toen ik bij de Boodschapper van Allaah sws kwam, vroeg hij mij: "Ben je gekomen om te vragen wat rechtschapenheid is?" Ik zei: Ja. Hij zei: "Raadpleeg je hart. Rechtschapenheid is datgene waar je ziel en je hart zich rustig over voelen. En de zonde is datgene wat je innerlijk onrustig maakt en wat in je borst stokt, zelfs al hebben de mensen je er herhaaldelijk een (goedkeurend) oordeel over gegeven."31

Overgeleverd door Moslim.

30 Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 2553, Ahmed 4/182, at-Tirmidhie nr. 2389, ad-Daaremie 2/322.

31 Authentiek aan de hand van de vele wegen weermee deze hadieth is overleverd: Overgeleverd door Ahmad ibn Hanbal 4/227 en ad-Daaremie 2/246 en Aboe Jalaa nr. 1586.Hadieth 28

Aboe Nadjieh al-Irbaad ibn Saariejah هنعللهايضرheeft gezegd:

"De Boodschapper van Allaah sws adviseerde eens op een zodanige manier, dat onze harten van vrees trilden en de tranen ons over de wangen rolden. Wij zeiden: O, Boodschapper van Allaah! Dit lijkt wel op een afscheidstoespraak, geef ons daarom raad. Hij zei: Ik advieseer jullie om Allaah swt te vrezen. Naar jullie (regerings) leider te luisteren en (hem) te gehoorzamen, zelfs wanneer een slaaf jullie leider wordt. Want voorwaar, diegene van jullie die lang zal leven, zal veel verschillen (in uitspraken, handelingen en overtuigingen) zien. Houdt je dus aan mijn Soennah en aan de Soennah van de rechtgeleide khaliefen, bijt je daar stevig aan vast (met je achterkiezen). En wees gewaarschuwd voor nieuwe toevoegingen, want iedere toevoeging is een Bidah (innovatie) en iedere Bidah is een dwaling en iedere dwaling leidt naar het Hellevuur."32

Overgeleverd door aboe Dawoed en at-Tirmidhie, die gezegd heeft dat het een goede en authentieke hadieth is.

32 Authentiek: Overgeleverd door aboe Dawoed nr. 4607 en at-Tirmidhie nr. 2676, ad-Daaremie 1/44, Ibn Maadjah nr. 43-44 en zie Sahieh at-Tirmidhie van al-Albaanie.


Hadieth 29

Moaadh ibn Djabal هنعللهايضرheeft gezegd:

"Ik zei: O, Boodschapper van Allaah! Informeer me over een handeling waardoor ik in de Paradijs terecht zal komen en die me weg zal houden van het vuur van de Hel.

Hij zei: "Je hebt me over iets groots gevraagd! En voorzeker, toch is het voor degene waar Allaah -de Verhevene- het eenvoudig voor maakt gemakkelijk. Aanbidt Allaah zonder iets met Hem te vereenzelvigen. Onderhoudt de Salaah, betaal de Zakaat, vast in de maand Ramadaan en verricht de Hadj (bedevaart) naar het Huis."

Toen zei hij: "Zal ik je naar de deuren van het goede gidsen? Vasten is een bescherming, (Het geven van) aalmoezen blust de zonden zoals water vuur blust en iemands gebed in het holst van de nacht." Hierna reciteerde hij dit (Vers):

Hun zijden mijden hun slaapplaatsen totdat hij (dit gedeelte) bereikte oor wat zij hebben gedaan (As-Sadjdah 32:16-17).

Vervolgens zij hij: "Zal ik je over de hoofdzaak, de pilaren en het toppunt van dit alles vertellen?" Ik zei: Ja, graag, O Boodschapper van Allaah. Hij zei: "De hoofdzaak is de Islaam, zijn pilaren zijn de Salaah en het toppunt is de strijd op de weg van Allaah (Djihaad)."

Verder zei hij: "Zal ik je vertellen hoe je dit alles kunt beheersen?" Ik zei: O, ja, Boodschapper van Allaah, en toen pakte hij zijn tong beet en zei: "Beheers dit!" Ik zei: O, Profeet van Allaah, zullen we berekent worden voor wat we zeggen?

34

Hij zei: Had je moeder je maar verloren Moaadh!33 Waardoor zouden de mensen anders op hun gezichten -of hij zei:- op hun neuzen in het hellevuur tuimelen als het niet de oogst was van wat ze met hun tongen hebben gezaaid?"34

Overgeleverd door Tirmidhie, die gezegd heeft dat het een goede en authentieke hadieth is.

33 De bedoeling van de profeet  hier is niet de doea in werkelijkheid maar dit is een uitdrukking van verwijt die gewoon was bij de arabieren om te gebruiken onder dit soort omstandigheden. (Aboe Oebaydillaah)

34 Authentiek: Overgeleverd door Tirmidhie nr. 2616, Ahmed 5/230-236-237-240, an-Nesaaie zoals in at-Tohfaa` 8/399, Ibn Maadjah nr. 3973 en al-Albaanie heft hem Sahieh verklaard in Sahieh Soennan at-Tirmidhie.
Hadieth 30

Op gezag van Aboe Thalabah al-Choeshanie Djoerthoem ibn Naashir هنعللهايضر: de Boodschapper sws heeft gezegd:

"Allaah, de Verhevene, heeft religieuze plichten vastgesteld dus verzaak die niet! En Hij heeft grenzen bepaald dus overschrijdt die niet. En Hij heeft bepaalde dingen verboden dus betreedt die niet. En (Hij) heeft over bepaalde zaken gezwegen, uit Genade voor jullie en niet uit vergeetachtigheid, dus zoek daar die niet naar!"35

Een goede hadieth, overgeleverd door ad-Daraqotnie en anderen.

35 Zwak (Daief): Overgeleverd door ad-Daraqotnie nr. 4/184, at-Tabaraanie in al-Kabier 22/589, al-Chatieb in al-Faqieh wal Moetafaqih 2/9 en al-Albaanie heeft hem zwak verklaard zoals in Ghaajatoel-Maraam blz. 17-19.Hadieth 31

Aboel-Abbaas Sahl ibn Sad as-Saaiedie هنعللهايضرheeft gezegd:

"Een man kwam naar de Profeet sws en zei: O Boodschapper van Allaah, wijs mij een daad die, wanneer ik haar verricht, (ervoor zorg dat) Allaah van mij zal houden en dat de mensen van mij zullen houden.

Hij zei: Onthecht jezelf van de wereldse (zaken) en Allaah zal van je houden en onthecht jezelf van dat wat de mensen bezitten, dan zullen de mensen van je houden."36

Een goede hadieth overgeleverd door ibn Madjah en anderen met goede kettingen van overlevering.

36 Authentiek: Overgeleverd door ibn Madjah nr. 4102, at-Tabaraanie in al-Kabier nr. 5972, Aboe Noeaym in al-Hiliejah 3/252-253 en 7/136 en al-Albaanie in as-Sahiehah nr. 944.

Hadieth 32

Op gezag van Aboe Saied Sad ibn Maalik ibn Sienaan al-Choedrie هنعللهايضر: de Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:

"Veroorzaak geen onrecht (nadeel, beschadiging, averij, letsel, schade, verlies, smaad) en vergeld geen onrecht met onrecht."37

Een goede hadieth overgeleverd door Ibn Maadjah en ad-Daaraqodnie e.a.

37 Authentiek na aansterking van andere overleveringen: Overgeleverd door ibn Madjah nr. 2341, ad-Daraqotnie 4/228 en Maalik in zijn al-Mowatta 2/745, al-Bayhaqie 6/69, al-Haakim 2/57 en al-Albaanie in as-Sahiehah nr. 250.Hadieth 33

Op gezag van de zoon van Abbaas امهنعللهايضر: de Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:

"Als men de mensen alles zou geven, waar ze beweren recht op te hebben dan zouden een aantal de bezittingen en het bloed van anderen opeisen. De aanklager moet echter het bewijs leveren en degene die ontkent, moet een eed afleggen."38

Een goede hadieth, overgeleverd door al-Bayhaqie en anderen, op deze manier. Een gedeelte hiervan komt in de twee (meest) authentieke boeken voor (al-Boechaarie en Moslim).

38 Authentiek: Overgeleverd door al-Bayhaqie in zijn Soennan 10/252 en al-Haafidh (Ibn Hadjer) verklaarde hem Hassan in al-Fath 5/283.Hadieth 34

Aboe Saied al-Choedrie هنعللهايضرheeft gezegd: Ik hoorde de Boodschapper van Allaah sws zeggen:

"Wie van jullie moenkar (een alles omvatend woord voor alles wat slecht is) ziet, moet het met zijn hand(en) veranderen. En als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn tong. En als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn hart en dit is de zwakste vorm van Iemaan (geloof)."39

Overgeleverd door Moslim.

39 Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 49, Ahmed 3/10-20-49-50, Aboe Dawoed nr. 1140 en at-Tirmidhie nr. 2172


Hadieth 35

Aboe Hoerayrah هنعللهايضرheeft gezegd: De Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:

"Benijdt elkaar niet. Biedt geen hogere prijs dan een ander terwijl je in werkelijkheid niet wilt kopen. Vermijdt de redenen die haat veroorzaken. Keer elkaar niet de ruggen toe (wanneer jullie elkaar ontmoeten). Biedt geen lagere prijs dan een ander wanneer diegene (na aanbod) voor de keuze staat om te kopen, maar wees broeders als echte dienaren van Allaah! Een moslim is de broeder van (elke) andere moslim. Hij behandelt zijn broeder niet onrechtvaardig noch laat hij zijn broeder in de steek, noch liegt hij zijn broeder voor, noch veracht hij zijn broeder. Taqwa (Godsvrees) bevindt zich hier en hij wees drie maal naar zijn borst. Als iemand zijn moslim broeder veracht dan is dat genoeg voor (hem) om slecht te zijn. Het is voor elke moslim verboden om het bloed (leven), de bezittingen en de eer van een andere moslim te naderen."40

Overgeleverd door Moslim.

40 Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 2564, Ahmed 2/277, Ibn Maadjah nr. 3933.

22-04-07, 08:12
Hadieth 36

Op gezag van Aboe Hoerayrah: de Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:

"Wie een gelovige van een zorg (leed, smart, lijden, angst, droefheid) van deze wereld verlost, zal door Allaah van n van zijn zorgen op de Dag des Oordeels verlost worden. Degene het voor een onvermogend (insolvent, bankroet, failliet) persoon verlicht, zal Allaah het voor verlichten in deze wereld en in de wereld hierna. Wie (de zonden van) een moslim bedekt, zullen (zijn zonden) door Allaah in deze wereld en de wereld hierna bedekt worden. En Allaah zal Zijn dienaar te gemoet komen zolang de dienaar zijn broeder tegemoet komt. En degene die een weg volgt voor het vergaren van kennis, voor (hem) zal Allaah hierdoor de weg naar het Paradijs gemakkelijk maken. En er komt geen groep mensen te zamen in n van de huizen van Allaah, om het boek van Allaah te reciteren en het gezamenlijk te bestuderen. Behalve dat er vrede op hen neer zal dalen, genade hen van alle kanten zal omvatten, de engelen hen zullen omringen en Allaah over hen zal spreken bij degene die bij Hem zijn. En wie door zijn (onvolledige, valse, foute) daden te kort schiet, zal door zijn (goede) afkomst niet vooruitgeholpen worden."41

Overgeleverd door Moslim.

41 Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 2699, Ahmed 2/252,407, Aboe Dawoed nr. 3643, at-Tirmidhie nr. 2646, 2945.Hadieth 37

Op gezag van de zoon van Abbaas : 'Op gezag van de profeet van Allaah sws zoals hij over zijn Heer overleverd, dat Hij gezegd heeft:42

"Allaah heeft de goede en de slechte daden geordend vervolgens heeft Hij dit verduidelijkt: Als iemand zich voorneemt om een goede daad te verrichten, maar die niet verricht, dan schrijft Allaah dit voornemen (bij Hem) op als een volledig goede daad. En als iemand zich voorneemt om een goede daad te verrichten en deze ook (daadwerkelijk) verricht, dan schrijft Allaah deze daad (bij Hem) op als tien goede daden tot zevenhonderd maal of zelfs nog veel meerdere malen. En als iemand van plan is om een slechte daad uit te voeren maar deze niet uitvoert, dan schrijft Allaah het achterwegen laten van deze daad (bij Hem) op als een volledig goede daad. En als iemand van plan is om een slechte daad uit te voeren en deze ook (daadwerkelijk) uitvoert, dan schrijft Allaah (bij Hem) deze daad op als n slechte daad."43

Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.

42 Dit is een hadieth Qoedsie.

43 Authentiek: Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 6482 en Moslim nr. 131 beide in hun Sahieh.Hadieth 38

Aboe Hoerayrah heeft gezegd : De Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:44

"Allaah, De Verhevene, heeft gezegd: Degene die n van Mijn vrienden45 tot vijand maakt, hem zal Ik (Allaah) de kennis geven dat ik hem bestrijdt. En Mijn dienaar kan niets beters verrichten om in Mijn nabijheid te komen dan zich bezig te houden met de verplichtingen die Ik hem heb opgelegd. En Mijn dienaar komt steeds dichter bij Mij door verrichting van vrijwillige daden (van aanbidding), net zo lang tot Ik hem liefheb. En als Ik hem liefheb dan ben Ik het oor waarmee hij hoort en het oog waarmee hij ziet en de hand waarmee hij slaat en de voet waarmee hij loopt.46 En als hij Mij om iets zou vragen, dan zou Ik het zeker aan hem geven. En als hij Mij om bescherming vraagt, dan zal Ik hem die zeker geven".47

Overgeleverd door al-Boechaarie.

44 Dit is een hadieth Qoedsie.

45 De bedoeling is hier; degene die Allaah kent (de geleerde) en die Zijn geboden gehoorzaamt en oprecht is met zijn aanbidding tot zijn Heer (Ichlaas).

46 De bedoeling hier is dat hij zijn ledematen alleen voor gehoorzaamheid aan Allaah gebruikt en niet voor ongehoorzaamheid aan Hem.

47 Authentiek: Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 6502, Aboe Noeaym 1/4 al-Bayhaqie in Zoehd nr. 690.


Hadieth 39

Op gezag van ibn Abbaas : de Boodschapper van Allaah sws heeft gezegd:

"Allaah ontheft voor mij mijn gemeenschap de fouten, de vergeetachtigheid en datgene waar toe zij gedwongen worden."48

Een goed hadieth overgeleverd, door ibn Madjah, al-Bayhaqie en anderen.

48 Overgeleverd, door ibn Madjah nr. 2043 van hadieth Aboe Dhar en al-Albaanie verklaarde hem Sahieh, en in Ibn Maadjah nr. 2045 van hadieth ibn Abbaas met deze woorden: "Allaah ontzegt voor mijn gemeenschap (de verantwoording voor) de fouten, de vergeetachtigheid en datgene waar toe zij gedwongen worden." en al-Albaanie verklaarde hem ook Sahieh, al-Mishkaat nr. 6284, Ibn Hibbaan nr. 7219, en Ad-Daaraqotnie 4/170-171 en al-Bayhaqie 7/356.


Hadieth 40

De zoon van Omar heeft gezegd: "De Boodschapper van Allaah sws pakte me bij mijn schouder en zei:

"Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent."

En de zoon van Omar zei (altijd) dit:

"Als je de avond bereikt, wacht dan niet op de ochtend en als je de ochtend bereikt, wacht dan niet weer op de avond. En als je gezond bent maak dan gebruik (van de situatie om kennis te zoeken-) voor dat je ziek wordt en gebruik je leven voor dat je sterft."49

Overgeleverd door al-Boechaarie.

49 Authentiek: Overgeleverd door Boechaarie nr. 6517

amalle
29-04-07, 02:45
ik vind het super van u wat je er op zet.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
juist een vraagje heet je echt mariska??

17-05-07, 09:23
Geplaatst door amalle
ik vind het super van u wat je er op zet.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
juist een vraagje heet je echt mariska??

Nee. :p

Lavendel20
17-05-07, 22:09
Daden
worden beoordeeld op basis van de intentie


De leider van de gelovigen, Aboe-Hafsah Omar ibn Al-Chattb overleverde: "Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: ,,Voorwaar! De daden worden beoordeeld op basis van de intentie en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een (ware) emigratie omwille van Allah en Zijn Boodschapper. En als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te trouwen, dan is zijn emigratie voor datgene waarvoor hij emigreert." (Al-Bucharie & Muslim)


Uitleg

Deze overlevering is van groot belang als het gaat om de daden van het hart. Omdat de intentie tot deze daden behoort. De geleerden zeggen over deze overlevering dat het de helft van de aanbidding is. Het is de maatstaf voor de innerlijke daden.

En de overlevering van 'ishah waarin zij zegt: "Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal van hem niet geaccepteerd worden." (Al-Bucharie & Muslim)

dient als de andere helft. Deze overlevering is de maatstaf voor de uiterlijke daden. Wij kunnen uit deze uitspraak van de Profeet (saws) opmaken dat elke daad vooraf wordt gegaan door een intentie. Dit omdat elk weldenkende mens geen daad kan verrichten zonder intentie. Sommige geleerden zeggen zelfs dat als Allah ons had verplicht om een daad te verrichten zonder intentie, dan zou dit het vermogen van de mens te boven gaan.

Bovengenoemde kan dienen als antwoord op degenen die een bepaalde daad herhaaldelijk verrichten, omdat de shaytn hen steeds influistert dat zij deze daad zonder intentie hebben verricht. Wij zeggen tegen deze mensen dat het niet mogelijk is om een daad zonder intentie te verrichten. Maak het dus gemakkelijk voor jullie zelf en schenk geen aandacht aan deze influisteringen.


Wat leert deze overlevering ons

► Men wordt afgerekend op zijn intentie.

► Een leraar dient duidelijke voorbeelden te geven om zaken inzichtelijk te maken. Zo heeft de Profeet (saws) het voorbeeld gegeven van een emigratie. De intentie achter deze daad kan van persoon tot persoon verschillen. Voor de n kan het een reden tot beloning zijn en voor een ander zal de beloning uitblijven.

► Deze overlevering is van toepassing op verschillende hoofdstukken van fiqh (jurisprudentie), waaronder aanbiddingen, onderlinge omgang (van mensen), huwelijken etc.


En Allah is Degene die tot succes leidt...

http://groups.msn.com/Web-Space-IslamMeer/hadith1.msnw

Lavendel20
17-05-07, 22:12
De categorien van het geloofOmar verhaalt: Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah zaten, verscheen er een man voor ons met melkwitte kleding, en gitzwarte haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet zitten, plaatste zijn knien tegen diens knien, legde zn handen op zijn dijen en zei: "O Mohammed, bericht mij over (de betekenis van) de Islam. De Profeet antwoordde: ,,De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, (en) dat je het gebed onderhoudt, (en) dat je de Zakt (armenbelasting) uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de Hadj (bedevaart) naar het Huis (de Ka'bah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent. Waarop de man zei: "Je hebt juist gesproken.

Wij waren verbaasd dat hij (de man) hem (de Profeet) eerst iets vroeg en daarna zijn antwoord goedkeurde. Daarna zei de man: "Bericht mij over (de betekenis van) Imaan. Hij (de Profeet) antwoordde: "Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte. De man zei: Je hebt juist gesproken.

De man zei (vervolgens): ,,Bericht mij over (de betekenis van) Ihsaan. Hij (de Profeet)antwoordde: "Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel."

Hij (de man) zei: "Bericht mij over het (Laatste) Uur." De Profeet antwoordde: "Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager.


Toen zei hij (de man): "Vertel mij (dan) over haar tekenen. De Profeet antwoordde: "Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je ziet dat blootvoetse, naakte en behoeftige schapenhoeders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen.

Hierna ging hij (de man) weg en ik (Omar) bleef enige tijd zitten. Toen zei de Profeet: "O Omar, weet jij wie die vrager was? Ik antwoordde: "Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste. De Profeet zei hierop: "Dat was Djibriel, hij kwam om jullie (over) jullie geloof te leren. (Muslim)
Wat leert deze overlevering ons
► Het was de gewoonte van de Profeet (saws) om samen met zijn metgezellen te zitten. Deze gewoonte toont ons het goede karakter van de Profeet (saws).

► Men dient het gezelschap van andere mensen op te zoeken, dient samen met hen te zitten en zich niet van hen af te zonderen.

► Het mengen met andere mensen is beter dan het zich van hen afzonderen, zolang men niet voor zijn geloof vreest. Als dat wel het geval is, dan is afzondering beter. Dit is gebaseerd op de volgende uitspraak van de Profeet (saws): Het beste bezit van een (moslim) man zouden schapen en geiten zijn, waarmee hij zich terugtrekt naar bergtoppen en regenachtige plekken.

► Het is mogelijk voor de engelen om in een menselijke gedaante te verschijnen voor de mensen. Want Djibriel verscheen voor de metgezellen in de volgende gedaante; een man met gitzwarte haren en melkwitte kleren, aan wie geen tekenen van het reizen af te zien waren en niemand van de metgezellen kende hem.

► Het voorbeeldige gedrag van de leerling tegenover de onderwijzer. Djibriel zat voor de Profeet (saws) in de hierboven beschreven houding, dit duidt op correctheid, aandacht en gereedheid voor wat hem verteld wordt. Hij plaatste zijn knien tegen de knien van de Profeet (saws) en legde zijn handen op zijn (eigen) dijen.

► De toestemming om de Profeet (saws) bij zijn naam te noemen, omdat Djibriel hem met O Mohammed! aanspraak. Deze overlevering was waarschijnlijk voor het verbod, dat wil zeggen voordat Allah het aanspreken van de Profeet (saws) met zijn naam verbood toen Hij zei (interpretatie van de betekenis):

Maakt de (manier van) aanspreken van de Boodschapper onder jullie niet als de aanspreking van jullie onder elkaar.
(Soerah An-Noer 34 aya 63)

Maar waarschijnlijk was het normaal bij de bedoeen dat als zij bij de Profeet (saws) kwamen, zij hem bij zijn naam noemden.

► De toestemming om een vraag te stellen over iets wat je al weet, om degenen die het niet weten te laten leren. Djibriel wist immers het antwoord al, dit blijkt uit zijn woorden: Je hebt juist gesproken.

► Diegene die aanleiding is (tot het begaan van een daad), komt hetzelfde oordeel toe als degene die de daad zelf begaat, wanneer het begaan van deze daad gebaseerd is op hetgeen aanleiding is tot het begaan ervan. Dit omdat de Profeet (saws) zei: Dat is Djibriel, hij kwam om jullie jullie geloof te leren. Ook al was de Profeet (saws) zelf de onderwijzer, maar omdat Djibriel de aanleiding is tot het vragen heeft de Profeet (saws) hem onderwijzer genoemd.

► De bekendmaking dat de Islam op vijf zuilen gebouwd is, want de Profeet (saws) zei: Islam is dat je getuigt dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, (en) dat je het gebed onderhoudt en de zakt (armenbelasting) uitgeeft, (en) dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de Hadj (bedevaart) naar het Huis (de Ka'bah in Mekka) verricht, indien je hiertoe in staat bent.

► Het is verplicht dat je de getuigenis uitspreekt en dat je overtuigd bent met het hart dat er geen god is dan Allah. Je getuigt met je tong en bent overtuigd met je hart dat geen enkel mens of wat dan ook het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, dus ook geen profeten, vrome mensen, bomen, stenen of iets dergelijks. De ware betekenis van L Ilha (letterlijk: er is geen god) is dus dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah

Dus niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah. Iedereen die, en alles wat buiten Allah aanbeden wordt, is vals. Allah (swt) zegt daarover iets dat als volgt vertaald kan worden:

Dat is omdat Allah de Waarheid is en omdat wat zij naast Hem aanroepen vals is en omdat Allah de Verhevene, de Grootsteis.
(Soerah Al-Hadjj 22 aya 62)
► Het geloof wordt pas compleet als men daarnaast getuigt dat Mohammed (saws) de Boodschapper is van Allah. Zijn gehele naam is Mohammed ibnoe 'Abd Allah Al-Qoerayshie Al-Hshimie. Wie volledige kennis over deze edele Boodschapper wil hebben moet de Qor'aan, de Soennah van de Profeet (saws) en de geschiedenis boeken lezen.


► De Boodschapper van Allah heeft de getuigenis dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah samengevoegd in n zuil. Dit omdat de aanbidding niet geaccepteerd wordt, behalve indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

► Ichls

Ook wel zuivere intentie voor Allah: dit is wat het eerste deel van de getuigenis (er is geen god dan Allah) omvat.

► Moetba'ah

Ook wel het navolgen van het voorbeeld van de Profeet (saws): dit is wat het tweede deel van de getuigenis (dat Mohammed de Boodschapper is van Allah) omvat.

► Iemands geloof wordt pas compleet als men het gebed onderhoudt. Met het onderhouden van het gebed wordt bedoeld dat men dit nauwkeurig verricht zoals door de Sharie'ah (Islamitische wetgeving) is voorgeschreven. Wij onderscheiden twee soorten Iqaamah voor het gebed, namelijk:

► Iqmah wdjibah (verplichte onderhoud)

Dit houdt in dat men voldoet aan het minimale wat tijdens het gebed verplicht is

► Iqmah kmilah (complete onderhoud)

Dit houdt in dat men de zaken die het gebed compleet maken nakomt, op de wijze die ons bekend wordt gemaakt in de Qor'aan, de Soennah van de Profeet en de uitspraken van de geleerden.

► Iemands geloof is niet compleet, behalve als men de zakt (armenbelasting) uitgeeft. De zakt is de verplichte belasting die van de reine bezittingen wordt gehaald. Uitgeven betekent dat men deze uigeeft aan degenen die daar recht op hebben. Allah (swt) zegd:

Voorwaar, de zakt is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en de Moeallafatie Qoeleb* en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah
(Soerah At-Taubah 9 aya 60)

* Moeallafati Qoeloeb is de heer die gehoorzaamd wordt door zijn volk en van wie verlangd wordt dat hij zich bekeerd tot de Islam of wiens kwaadheid gevreesd wordt. Door hem zakt te geven, zal het er eventueel toe leiden dat zijn Imaan sterker wordt of dat zijn partner moslim wordt,

Wat betreft het vasten tijdens de Ramadan, dit is een vorm van aanbidding van Allah. Men onthoudt zich van zaken die het vasten verbreken, vanaf de zonsopgang tot en met de zonsondergang. Ramadan is de maand tussen de (Islamitische) maand Sha'bn & Shawwl.

Wat betreft het verrichten van de bedevaart naar Mekka, dit is het gaan naar Mekka voor het verrichten van allerlei religieuze rituelen. De bedevaart is slechts verplicht voor hen die hiertoe in staat zijn (geestelijk, lichamelijk & financieel). Allah (swt) heeft gezegd wat als volgt vertaald kan worden:

Vreest Allah, voor zover jullie kunnen.
(Soerah At-Taghboen 64 aya 16)

En van de vastgelegde regels van de Islamitische geleerden luidt als volgt: er is geen verplichting in het geval van onbekwaamheid en geen verbod in geval van noodzaak

► De engel Djibriel bevestigde dat de Boodschapper Mohammed (saws) de waarheid spreekt. De Profeet (saws) is de meest waarheidsgetrouwe van alle schepselen.

► De scherpte van de metgezellen toen zij verbaasd stonden over hoe iemand een vraag stelt en tegelijkertijd het antwoord daarop bevestigt? In principe is iemand die vragen stelt immers onwetend (betreffende datgene waarover hij vraagt). Deze verbazing bij de metgezellen verdween toen de Profeet (saws) zei: Dat is Djibriel, hij kwam jullie over jullie geloof leren.

► Al-Imaan (het geloof) omvat de volgende zes zaken:

► Het geloven in Allah
► Het geloven in Zijn Engelen
► Het geloven in Zijn Boeken
► Het geloven in Zijn Boodschappers
► Het geloven in de Laatste Dag en
► Het geloven in de voorbeschikking, zowel het goede als het slechte daarvan.

► Het onderscheid tussen Islam & Imaan. Als beide termen samen worden vermeld, dan wordt de Islam uitgelegd als de daden van het lichaam en de Imaan als de daden van het hart. Als n van deze twee echter afzonderlijk vermeld wordt, dan omvat de ene de andere. De uitspraak van Allah (swt) wat als volgt vertaald kan worden, omvat de Islam en de Imaan.

En Ik ben tevreden met de Islam als godsdienst voor jullie.
(Soerah Al-Midah 5 aya 3)

En wie een andere godsdienst verlangt dan de Islam..
(Soerah li -'Imrn 3 aya 85)

De andere verzen die hierop lijken omvatten ook de Islam en de Imaan. Als deze termen daarentegen samen worden vermeld, dan wordt elke term uitgelegd zoals in deze overlevering.

► Het geloven in Allah is de eerste en de belangrijkste zuil van Imaan, omdat de Profeet (saws) deze als eerste noemde: dat je gelooft in Allah. Het geloven in Allah omvat het geloven in Zijn bestaan, Zijn Heerschappij, Zijn Goddelijkheid en in Zijn Namen & Eigenschappen. Dit is niet hetzelfde als het geloven dat Hij bestaat, maar Imaan moet al deze vier genoemde zaken omvatten.

► Het vaststellen van de echtheid van de engelen. Engelen zijn van de ongeziene wereld. Allah heeft ze op vele wijzen beschreven in de Qor'aan. Zij staan ook in de Soennah van de Profeet (saws) beschreven.

► Hoe moet men in hen geloven?

Moslims dienen te geloven in zowel de engelen aan wie een naam is toegekend, als in degenen die geen naam is toegekend. Ook moeten wij geloven in de taken die zij uitvoeren en de beschrijvingen waarmee zij beschreven worden. Zo beschrijft de Profeet (saws) Djibriel gezien te hebben met zeshonderd vleugels en n van deze vleugels vulde de gehele horizon. Onze verplichting tegenover de engelen is dat wij in hen moeten geloven, van hen moeten houden omdat zij dienaren van Allah zijn die Zijn bevelen uitvoeren. Allah (swt) heeft gezegd wat als volgt vertaald kan worden:

En degenen (de engelen) die bij Hem zijn, zijn niet hoogmoedig om Hem te dienen en zij worden er niet moe van. Zij prijzen Zijn Glorie tijdens de nacht en de dag, zij versagen niet.
(Soerah Al-Anbiy 21 ayt 19 & 20)


► De verplichting om in de Boeken te geloven die Allah op Zijn Boodschappers heeft nedergezonden. Allah (swt) zegt wat als volgt vertaald kan worden:

Voorzeker, Wij hebben Onze Boodschappers met de duidelijke bewijzen gezonden en Wij hebben met hen het Boek en de weegschaal (wetgeving) nedergezonden.
(Soerah Al-Hadd 57 aya 25)

Wij moeten dus in het geheel in elk Boek dat Allah op Zijn Boodschappers heeft nedergezonden geloven en ook moeten wij geloven dat het de waarheid is. Maar wat betreft details hebben de voorgaande Boeken vervalsingen en wijzigingen opgelopen, waardoor men hieruit geen onderscheid kan maken tussen waarheid en valsheid. Hierop zeggen wij dan: Wij geloven in de Boeken in hun geheel, die Allah nedergezonden heeft, maar wat betreft de details wij vrezen dat deze vervalst en gewijzigd zijn.

Dit wat betreft het geloven in de Boeken. Wij handelen echter uitsluitend volgens datgene wat is nedergezonden op de Profeet Mohammed (saws). Het handelen naar de andere Boeken is door de Sharie'ah afgeschaft.


► De verplichting om in de boodschappers te geloven. De moslims dienen te geloven dat elke boodschapper die door Allah gezonden is, waarheid is en dat hij met de waarheid is gekomen. Wij geloven in hen allen. Allah (swt) heeft gezegd wat als volgt vertaald kan worden:

En waarlijk, Wij hebben vr jou boodschappers gezonden. Over sommigen van hen hebben Wij jou verteld en over sommigen hebben Wij jou niet verteld.
(Soerah Ghfir 40 aya 78)

De eerste boodschapper was Noeh en de laatste is Mohammed (saws). Vijf hiervan zijn Oel-oel 'Azm (bezitters van standvastigheid) die Allah alle vijf in twee ayt in Zijn Boek heeft genoemd. Allah (swt) zegt wat als volgt vertaald kan worden:

En toen Wij met de Profeten hun verbond aangingen en met jou (Mohammed), en met Noeh en Ibrahim en Moesa en cIsa, de zoon van Maryam.
(Soerah Al-Ahzb 33 aya 7)

En Hij (swt) heeft ook gezegd wat als volgt vertaald kan worden:

Hij heeft jullie de godsdienst voorgeschreven: wat Hij ervan opgedragen heeft aan Noeh, en hetgeen Wij aan jou geopenbaard hebben en wat Wij ervan aan Ibrahim en Moesa en cIsa hebben opgedragen: dat jullie de godsdienst onderhouden en dat jullie daarover niet verdeeld raken.
(Soerah Ash-Sjoe'ar' 26 aya 13)

► Het geloven in de Laatste Dag: ook wel de Dag der Opstanding. Het wordt de Laatste Dag genoemd omdat het de laatste bestemming is van de mensheid. Ieder mens komt de volgende viertal verblijfplaatsen tegen:

► Ten eerste: de buik van de moeder
► Ten tweede: deze wereld
► Ten derde: het graf
► Ten vierde: de Laatste Dag en daarna is er geen andere verblijfplaats.
Het is dus of het paradijs of de hel.

► Het geloven in de Laatste Dag omvat volgens Sheikh al-Islm Ibn Taymiah: Alles wat de Profeet (saws) hierover verteld heeft, wat er na de dood plaats zal vinden, zoals het ondervragen van de dode in het graf over zijn Heer, zijn godsdienst en zijn Profeet en wat er in het graf met de dode zal gebeuren, of verrukking of bestraffing.

► De verplichting om in de voorbeschikking te geloven, zowel het goede als het slechte daarvan. Dat betekent dat men in vier zaken moet geloven:

► Geloven dat Allahs kennis alles omvat, tot in de kleinste details en voor eeuwig en
altijd.
► Geloven dat Allah alle Maqdier van iedereen, tot en met de Dag der Opstanding
heeft voorgeschreven in Lawh Al-Mahfoed (de Bewaarde Tafel).
► Geloven dat alles wat er in het universum gebeurt, geschiedt met de Wil van Allah.

Geloven dat Allah alles en iedereen heeft geschapen. Hij doet de regen nederdalen en Hij doet het weidegras groeien. Hij heeft ook het doen en laten van Zijn dienaren en andere schepselen geschapen.
Allah heeft vijftigduizend jaar voordat Hij de hemelen en de aarde heeft geschapen, voorbeschikt wat er tot de Dag der Opstanding zal gebeuren.

Dat waren de vier zaken van de Imaan die de Profeet (saws) verduidelijkte. De Imaan van iemand wordt pas compleet als hij in alle zes zuilen daadwerkelijk gelooft. Moge Allah ons allen doen toebehoren tot degenen die daarin geloven.

► Het verduidelijken van wat Ihsaan inhoudt. Het houdt in dat men zijn Heer aanbidt, een aanbidding van verzoeken en wensen, alsof men Hem ziet en graag tot Hem wil komen. Deze graad van Ihsaan is de hoogste graad. En als men niet tot deze situatie kan komen, is er de tweede graad, het aanbidden van Allah door Hem te vrezen en van Zijn bestraffing te vluchten, daarom zei de Profeet (saws): En als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel. Dat wil zeggen als je Hem niet kan aanbidden alsof je Hem ziet, dan ziet Hij jou wel.

► De kennis over het Uur (de Dag der Opstanding) is verborgen, niemand heeft deze kennis behalve Allah, de Verhevene. Wie kennis hierover beweert te hebben, is een leugenaar. Kennis hierover is zelfs verborgen gehouden voor de beste onder de engelen; Djibriel en voor de beste onder de mensen; Mohammed (saws).

► Het Uur kent een aantal tekenen. Hierover heeft Allah (swt) gezegd wat als volgt vertaald kan worden:

Wachten zij (de ongelovigen) slechts op het Uur dat tot hen plotseling zal komen
(Soerah Moehammed 47 aya 18)

De geleerden hebben de tekenen van het Uur in drie categorien gedeeld:

► Tekenen die al geweest zijn.
► Tekenen die herhaald worden.
► Tekenen die zich pas vlak voor de Dag der Opstanding zullen voordoen.

Deze zijn de grote tekenen, zoals het neerdalen van 'sa ibn Maryam, het verschijnen van Dadjl, Yadjoedj & Madjoedj (Gog & Magog) en het opkomen van de zon vanuit het westen.

In de overlevering heeft de Profeet (saws) een aantal tekenen van het Uur genoemd, dat een slavin haar meesteres zal baren. Dat wil zeggen dat een vrouw een slavin zal worden, waarna zij een meisje zal baren die rijk zal worden totdat haar bezitting evenveel wordt als dat van haar moeder. Het snel verveelvoudigen van de bezittingen en dat dit onder mensen verspreid wordt. Dit wordt ook ondersteund door de daarna genoemde tekenen: En dat je ziet dat blootsvoet lopende, naakte en behoeftige schaapherders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen.

► De goede wijze van het onderwijzen door de Profeet (saws), omdat hij de metgezellen vroeg of zij die vragensteller kenden of niet. Want hij wilde hem aan hen voorstellen. Dat heeft meer effect dan als de Profeet (saws) hem eerder aan hen voorgesteld heeft.

En Allah is Degene die tot succes leidt.

Lavendel20
17-05-07, 22:14
Het verbod op religieuze innovaties (Bid'ah)De Moeder der gelovigen, Oem 'Abdoellah '’shah overleverde ons dat de Boodschapper van Allah (saws) zei:

Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat niet hiertoe behoort, het zal verworpen worden. (Al-Buchari & Muslim)

En in een andere overlevering zegt '’shah:

Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal verworpen worden. (Muslim)


Uitleg

Deze overlevering is de maatstaf voor de uiterlijke daden. De overlevering van 'Omar ibn Al-Chattb waarin hij overleverde:

Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: Voorwaar! De daden worden beoordeeld op (basis van) de intentie en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een (ware) emigratie omwille van Allah en Zijn Boodschapper. En als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te trouwen, dan is zijn emigratie voor datgene waarvoor hij emigreert. (Al-Buchari & Muslim)

dient als maatstaf voor de innerlijke daden. De intentie ziet op de daden van het hart. Terwijl de wijze waarop de handelingen worden verricht op de uiterlijke kant van de daden ziet.


Wat leert deze overlevering ons

► Met onze zaak bedoeld '’shah De Islam.
Wat niet tot de Islam toebehoort wordt verworpen, ongeacht de goede intentie die aan deze daad ten grondslag ligt. Dit betekent dat alle religieuze innovaties (vernieuwingen) niet worden geaccepteerd door Allah ook al heeft men nog zo een goede intentie.

► Iedere daad die niet aan de voorschriften van de Qor'aan en de Soennah van de Profeet (saws) voldoet, wordt niet geaccepteerd door Allah. Zo wordt bijvoorbeeld een kooptransactie die niet aan de voorschriften voldoet, nietig verklaard. Ook het verrichten van optionele gebeden zonder reden op afgeraden tijden en het vasten op de 'Ied-dagen zijn nietig.

Lavendel20
17-05-07, 22:16
Al-Qadr
(De voorbeschikkeking)Aboe 'Abd ar-Rahmn 'Abd Allah ibn Mas'oed overleverde: De Boodschapper van Allah -en hij is de Waarheidsgetrouwe, degene die geloofd wordt- heeft ons verteld: Waarlijk, de schepping van eenieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een Noetfah (levenskiem). Vervolgens is het even lang een 'Alaqah (klonter; voor een periode van veertig dagen). Vervolgens is het even lang een Moedghah (een gekauwde vleesklomp). Dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de levensadem inblaast en die belast is met een opdracht ten aanzien van vier zaken; het opschrijven van:

► Zijn Rizq (levensonderhoud)
► Zijn levenstijd
► Zijn daden
► En of hij gelukkig of ongelukkig zal worden.

Bij Allah, buiten Wie er geen god is, n van jullie zal werkelijk (het soort) daden verrichten van de mensen van het Paradijs, totdat er tussen hem en deze (een afstand van) een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en hij zal (de soort) daden verrichten van de mensen van de Hel en daar zal hij vervolgens terechtkomen. En n van jullie zal (het soort) daden verrichten van de mensen van de hel, totdat er tussen hem en deze nog maar (een afstand van) een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is, en hij zal (de soort) daden verrichten van de mensen van het Paradijs en daar zal hij vervolgens terechtkomen. (Al-Buchari & Muslim)


Uitleg


Deze overlevering is de vierde overlevering van An-Nawawi. Hierin wordt ons verteld hoe de schepping van de mens zich ontwikkelt in de buik van zijn moeder en hoe zijn levenstijd, levensonderhoud en dergelijke vastgelegd worden. 'Abd Allah ibn Mas'oed zei: De Boodschapper van Allah vertelde ons - en hij is de waarheidsgetrouwe, degene die geloofd wordt. Waarheidsgetrouwe betreffende datgene wat hij verteld heeft en hij wordt geloofd in datgene wat aan hem werd geopenbaard. 'Abd Allah ibn Mas'oed heeft dit gezegd voordat hij de overlevering noemde, want wat de Profeet (saws) ons in deze overlevering vertelt, betreft kennis over het ongeziene. Kennis over het ongeziene kan men uitsluitend door middel van de Openbaring te weten komen.


Wat leert deze overlevering ons

► Er wordt ons verteld hoe de schepping van de mens in de buik van de moeder ontwikkelt. Wij onderscheiden een viertal ontwikkelingsfasen, namelijk:

► De ontwikkeling van de noetfah (levenskiem) gedurende veertig dagen.
► De ontwikkeling van de 'alaqah (klonter) gedurende veertig dagen.
► De ontwikkeling van de moedghah (vleesklomp) gedurende veertig dagen.
► De laatste ontwikkeling vindt plaats nadat de levensadem ingeblazen wordt.

Een embryo ontwikkelt zich dus volgens de hierboven genoemde ontwikkelingsfase.

► De eerste vier maanden kan er niet gezegd worden dat een embryo een levende mens is. Als het op basis daarvan geaborteerd wordt voordat de vier maanden compleet zijn, wordt het niet gewassen noch wordt het in een lijkgewaad (Kafan) gehuld en wordt het dodengebed ervoor verricht, omdat het nog geen mens is.

► Na vier maanden wordt het embryo de levensadem ingeblazen. Vanaf dat moment is het embryo een levende mens. Als het daarna geaborteerd wordt, dan wordt het gewassen, wordt het gehuld in een kafan en wordt het dodengebed ervoor verricht, zoals dit ook het geval zou zijn als de negen maanden voltooid waren.

► Er is een engel die gaat over datgene wat in de baarmoeders is. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (saws): Daarna wordt een engel naar hem gestuurd...

► De volgende zaken worden voor de mens voorbeschikt, terwijl hij in de buik van zijn moeder zit: zijn levensonderhoud, zijn daden, zijn levenstijd en of hij gelukkig of ongelukkig zal zijn. Een ander punt die deze overlevering ons leert, is de wijsheid en alwetendheid van Allah (swt). Alles is bij Hem (swt) vastgesteld op een voorbestemd tijdstip dat niet vervroegd noch uitgesteld kan worden.

► Men dient angst en vrees te hebben, want de Profeet (saws) vertelde ons het volgende: En n van jullie zal (de soort) daden verrichten van de mensen van de hel, totdat er tussen hem en deze nog maar (een afstand van) een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is, en hij zal (de soort) daden verrichten van de mensen van het Paradijs en daar zal hij vervolgens terechtkomen.

► Men dient de hoop niet op te geven. Zo kan men zonden verrichten voor een lange periode, waarna Allah hem leiding schenkt en hij alsnog wordt geleid op zijn oude dag.

Maar wat als iemand vraagt: Welke wijsheid schuilt er in het feit dat Allah degene bedriegt die de soort daden verricht van de mensen van het paradijs, totdat er tussen hem en het paradijs nog maar (een afstand) van een armslengte is en hem dan datgene overkomt dat voor hem beschikt is en hij de soort daden zal verrichten van de mensen van de Hel en daarin terecht zal komen?

Het antwoord hierop is als volgt: De wijsheid hierachter ligt hem in het feit dat het voor ons wellicht lijkt dat deze persoon (die de soort daden verricht van de mensen van het paradijs binnen zal treden) goede daden verricht, maar in werkelijkheid iemand is die slechte en verdorven intenties had. Uiteindelijk krijgen deze verdorven intenties de overhand en zal hij zijn leven eindigen in deze slechte toestand. Moge Allah ons daarvoor behoeden. Met totdat er tussen hem en deze nog maar (een afstand van) een armslengte is..., wordt niet bedoeld dat de mens dichterbij het Paradijs komt door zijn daden, maar dat zijn einde nabij is.

► Indien men meer wilt weten betreffende dit onderwerp uit deze Hadith en zoals ze in de Edele Qor'aan beschreven staan raden we u aan het artikel "De ontwikkeling van de mens" aan. In dit artikel zult u de embryologische termen, waarvan de deugdelijkheid door de Profeet Mohammed (saws) bewezen werden, uiteen gezet kunnen lezen. Want SubhnAllah het getuigt van nogal een openbaring dat de Edele Qor'aan heel duidelijk de stadia van de menselijke ontwikkeling uitlegd, op een manier die niet eerder dan in de 19e & 20e eeuw bekend zijn geworden!!!En Allah is Degene die tot succes leidt...Voor verder uitleg over andere ahadith :http://groups.msn.com/IslamenMeer/40hadithnawawi.msnw

amalle
18-05-07, 12:16
DANK JE WEL
VOOR ALLES WAT JULLIE HIER OP ZETTEN
IK LEER VEEL BIJ DANKZIJ JULLIE
DANK JE DANK JE DANK JE
MOGE ALLAH JULLIE BELONEN VOOR HET GEEN JULLIE DOEN WAAR IK ZEKER NIET AAN TWIJFEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!