PDA

Bekijk Volledige Versie : Jaarcongres PAOO "Kansen voor talent"j00zeven
11-11-09, 10:37
Het congres zal dit jaar in het teken staan van ‘Kansen voor talent’ waarbij drie onderwerpen, die in elkaars verlengde liggen, met nadruk aan bod zullen komen. Het gaat voornamelijk om de rol die ouders kunnen spelen bij:

1. Focus op taal en rekenen;
2. Verruimde leertijd;
3. Huiswerkbegeleiding.

Daarnaast is er aandacht voor het meer algemene proces van het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school.

----------------------------------------------
Programma
10.00 uur Inloop

10.15 Opening door Pieter Hilhorst, dagvoorzitter

10.35 Warming up…

10.45 Terugblik op vier jaar PAOO door Zeki Arslan, FORUM

11.00 Bekendmaken beste school n.a.v. eerste fase van Meetlat Ouderbetrokkenheid

11.15
Panel- en zaaldiscussie over hoe talenten van kinderen het beste kunnen worden ontwikkeld. In het panel zitten René van Harten (PO-Raad) en Sjoerd Slagter (VO-Raad), en de Tweede Kamerleden Jan Jacob van Dijk (CDA), Marianne Besselink (PvdA), Tofik Dibi (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP)

12.30 LUNCH

13.30 Debatten en workshops (zie toelichting)

15.00 Pauze

15.15 Plenaire terugkoppeling

15.45 Intermezzo en afsluiting

16.00 Informeel samenzijn met hapje en drankje

------------------------------------------------
Workshops en debatten

1. Debat – Huiswerkbegeleiding

Talent optimaal benutten is een essentieel doel van het onderwijs. Soms is extra ondersteuning daarbij nodig, zoals huiswerkbegeleiding na schooltijd. In dit debat wordt aan de hand van de ervaringen van PAOO Almere en het project ‘De Profijtklas’ nader op dit thema ingegaan. Wat is de meerwaarde van huiswerkbegeleiding voor leerlingen, ouders en de school? Wat zijn essentiële aandachtpunten in de opzet van huiswerkbegeleiding? Hoe kunnen ouders er actief bij betrokken worden?

2. Debat – Cultuurverschillen

Welke culturele knelpunten ervaren ouders in de communicatie en samenwerking met school? En welke belemmeringen ervaren scholen in de communicatie met ouders? Hoe kan een school rekening houden met de culturele achtergrond van ouders? Wanneer wordt gedrag bepaald door cultuur, en wanneer is cultuur een slecht excuus voor gedrag? Deze vragen – en vast nog veel meer – komen aan bod in dit debat.

3. Debat – Extra leertijd

Een verlengde schooldag kan wonderen doen. Ook andere vormen van verruimde leertijd kunnen de prestaties van (achterstands)leerlingen een impuls geven. Hoe bieden scholen extra leertijd aan en wat is het effect ervan? Aan de hand van praktijkervaringen in het vormgeven van verruimde leertijden en een educatieve aanwending van tijd, wordt gedebatteerd over het nut en de noodzaak van extra leertijd.

4. Workshop – Ouders in de schoolbanken

PAOO Utrecht is een nieuwe weg ingeslagen, en geeft op scholen workshops aan ouders over ouderbetrokkenheid. PAOO Alkmaar is aan de slag gegaan met een cursus ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs: een laagdrempelige benadering om ouders in gesprek te krijgen over hun ideeën en ervaringen in opvoeding en onderwijsondersteuning. Hoe kun je scholen het beste benaderen? Welke effecten ervaren ouders en school? Hoe kun je de resultaten gebruiken om een dialoog tussen ouders en school vorm te geven, en hoe kun je aansturen op een concrete vervolgacties?

5. Workshop – De voorschool

Wat draagt de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bij aan het benutten van talenten? Welke inzichten leveren evaluaties van de voor- en vroegschoolse programma’s op. Welke ontwikkelingen zijn er en hoe ziet voor- en vroegschoolse educatie eruit die effect oplevert? Hoe zorgen we ervoor dat de kinderen die thuis een andere taal spreken ook werkelijk in de voor- en vroegschoolse opvang terecht komen?

6. Workshop – Focus op taal en rekenen

Het ministerie van OCW stelt referentieniveaus vast voor taal en rekenen. Ook wordt extra budget beschikbaar gesteld aan scholen met achterstandsleerlingen voor een inhaalslag. Wat kunnen scholen concreet doen om extra aandacht aan taal en rekenen te geven? Wat is het effect op de leerprestaties van leerlingen? Welke invloed hebben ouders, en waar kunnen ze om vragen? Hoe kunnen zij weten of hun kind voldoende vorderingen maakt?

7. Workshop – Leerkrachten in de schoolbanken

Om een goede samenwerking tussen school en ouders te realiseren is het van belang om aanstaande leerkrachten daarop goed voor te bereiden. Met name ook op de culturele aspecten die daarbij horen. PAOO heeft in het afgelopen jaar samen met allochtone ouders gastlessen verzorgd op Pabo’s en een dvd ontwikkeld. Deze workshop gaat – aan de hand van de dvd – in op de vraag wat leerkrachten moeten weten en wat ze moeten kunnen om een goede samenwerking met ouders tot stand te brengen? Welke specifieke aandachtspunten zijn van belang?Datum en plaats
Zaterdag 21 november 2009
Tijd: 10.30 - 16.00 uur
Locatie: Congrescentrum Regardz De Eenhoorn, Amersfoort