PDA

Bekijk Volledige Versie : Conferentie: Who’s Right(s)? Applying the human rights frame to national migratij00zeven
25-01-10, 12:15
Tijdens deze FORUM conferentie zullen diverse experts en geïnteresseerden op het gebied van vreemdelingenrecht, mensenrechten en internationale betrekkingen bij elkaar komen om de huidige mensenrechten situatie van migranten en asielzoekers in Nederland te bespreken. U kunt zich hier aanmelden.


Vragen die tijdens de conferentie aan de orde komen zijn:

Wat is de impact van internationale kritiek op nationale wetgeving and beleid?
Hoe kan Nederland haar voortrekkersrol als beschermer van mensenrechten behouden?

FORUM wil hiermee met toonaangevende experts het samenwerkingproces van relevante actoren, die samen vormgeven aan Nederlands beleid ten aanzien van de mensenrechten van migranten, bespreken.

Aanleiding voor deze conferentie is het onderzoeksrapport ‘‘Who’s Right(s)? Internationaal Toezicht op de Naleving van Mensenrechten van Migranten in Nederland 2000 – 2008’’ uitgevoerd door Dominique van Dam (Radboud Universiteit Nijmegen). De centrale vraag van het rapport is: ‘Wat is het effect van internationale monitoring op Nederlandse wetgeving en beleid in relatie tot de mensenrechten van migranten?’ Het rapport zal tijdens de conferentie worden overhandigd aan de Staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak.

U kunt het rapport bestellen bij Wolf publishers (www.wolfpublishers.nl). Tevens is deze vanaf 17 februari beschikbaar op onze website.

Conference Programme

9.30-10.00 Aanmelding
Registration

10.00-10.10 Opening plenaire sessie door dagvoorzitter Pieter Boeles
Opening Plenary by Chairman Pieter Boeles

10.10-10.30 Keynote speech door Joanna Goodey / Keynote address by Joanna Goodey
Directeur Afdeling Vrijheid en Recht, European Union Agency for Fundamental Rights
Head of Department Freedom and Justice, European Union Agency for Fundamental Rights

10.30-11.00 Presentatie van het rapport “Who’s Right(s)? - Internationaal toezicht op de mensenrechten van
migranten in Nederland 2000-2008” door Kees Groenendijk, voorzitter van het Centrum voor Migratierecht
Radboud Universiteit Nijmegen
Presentation of the report “Who’s Right(s)? - International monitoring of compliance with human rights
of migrants in the Netherlands 2000-2008” by Kees Groenendijk, Chair of the Center for Migration Law
Radboud University Nijmegen

11.00-11.15 Sadik Harchaoui, voorzitter van de Raad van Bestuur FORUM, overhandigt rapport ‘‘Who’s Right(s)?” aan
Staatssecretaris Nebahat Albayrak
Sadik Harchaoui, Chair of the Board of Directors FORUM, offers report “Who’s Right(s)?” to State Secretary
of Justice Nebahat Albayrak

11.15-11.25 Staatssecretaris Nebahat Albayrak reageert op de inhoud van het rapport
State Secretary of Justice Nebahat Albayrak provides comments on the content of the report

11.25-11.45 Koffie pauze
Coffee Break

11.45-12.30 Panel discussie ‘‘Internationale monitoring: is coördinatie mogelijk/ wenselijk/nodig?’’ met:
■H.P. Schreinemachers, Plaatsvervangend directeur Vreemdelingenbeleid, Ministerie van Justitie
■Eduard Nazarski, Directeur Amnesty International (Nederland)
■Tineke Strik, Eerste kamer lid Groen Links, lid Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
■Cees van der Laan, Chef politieke redactie, Trouw
Panel discussion ‘‘International monitoring : is coordination possible, desirable, needed?’’ with :
■H.P. Schreinemachers, Deputy Director Department for Immigration Policy, Ministry of Justice
■Eduard Nazarski , Director Amnesty International (Netherlands)
■Tineke Strik, Member of the Senate of the Netherlands and of the Parliamentary Assembly Council of Europe
■Cees van der Laan, Chief of the political desk, daily newspaper Trouw


12.30-13.30 Lunch

13.30-13.45 Introductie workshops door dagvoorzitter
Introduction to the workshops by Chairman

13.45-14.45
Workshop 1: Who is Right? De procedures rondom asiel beoordeling onder de loep / Scrutinising asylum procedures
■Flip Schüller, Gespecialiseerd advocaat vreemdelingenrecht bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden
Specialised attorney asylum-law for Böhler Franken Koppe Wijngaarden
■Teun van Os van den Abeelen, Oud voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingen
Ex-Chairman of the National Independent Advisory Board on Migration in the Netherland

Workshop 2: Who is Right? De evaluatie van de Wet inburgering buitenland/ The evaluation of the Civic Integration Act Abroad
■Gerrie Lodder, Docent en onderzoeker Instituut voor Immigratierecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden
Lecturer and researcher Institute for Immigration law, Faculty of Law, Leiden University
■Karin de Vries, Promovenda en docent Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
Ph.D. candidate and lecturer Faculty of Law, VU University Amsterdam

Workshop 3: Who’s Right(s)? Afstemming actoren in het bewaken van mensenrechten / Achieving better results through effort-coordination
■Roeland Böcker, Agent van de Nederlandse regering bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
Government Agent of the Netherlands to the European Court of Human Rights
■Maxim Ferschtman, Senior legal advisor bij de Open Society Justice Initiative
Senior legal adviser for the Open Society Justice Initiative

14.45-15.00 Koffie pauze
Coffee Break

15.00-15.30 Conclusies door dagvoorzitter
Conclusions by chair

15.30-16.00 Afsluiting door Sadik Harchaoui
Closure by Sadik Harchaoui

17th of February 2010

Koninklijke Schouwburg - The Hague
09.30 – 16.00