PDA

Bekijk Volledige Versie : Met stof beslagen Koran...SlavinVanAllah
09-07-10, 01:13
In de naam van Allaah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Hem prijzen wij en bij Hem alleen zoeken wij hulp. Niets en niemand in de Hemelen en de Werelden heeft het recht aanbeden te worden behalve Allaah. Niets is gelijk aan Hem. Hij verwekt niet noch is Hij verwekt. Hij is de Eeuwiglevende, slaap noch sluimer overmant Hem. Niets is Hem in enig opzicht gelijk. Hij is Allaah, de Schepper en Heerser van de Hemelen en Werelden.De Qur'aan.. hoe vaak sla jij deze open om de Woorden van Allaah te lezen? De Qur'aan is een boodschap van Allaah naar ons toe, middels de Qur'aan spreekt Allaah tot ons. Hij spreekt tot jou! Allaah vertelt jou wat voor beloning er op jou wacht. Hij vertelt jou wat goed en slecht is voor jou. Hij vertelt jou over het Hiernamaals. Hij vertelt jou over de straf welke wij zullen ondergaan, wanneer wij Hem niet gehoorzamen. Hij vertelt ons over het graf. Hij spreekt tot ons over de toekomst en Hij spreekt tot ons over het verleden. Wat weten wij eigenlijk over het verleden? Wat weten wij over de vergane volkeren, welke de straf van Allaah hebben moeten ondergaan, vanwege het non-stop ongehoorzaam zijn aan Allaah.. Hebben wij geleerd van deze fouten? Weten wij überhaupt wat deze fouten waren? Het is één Licht, welke nimmer kan worden gedoofd. Het is een bron van wijsheid en kennis, voor de wijzen. Het is een dorstlesser, voor degene die snakken naar kennis. Het is een fundament van Imaan, Taqwa en kennis. Stel jezelf de volgende vraag; hoe vaak lees ik eigenlijk het Boek van Allaah (Subhanahoe wa Ta'ala) en hoe vaak lees ik de Glossy of een andere roman? Zijn de nieuwtjes belangrijker dan wat Allaah tegen ons zegt? Lees en sta stil bij deze ongelooflijk grote woorden. Lees en denk na en niet alleen lezen.لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

''Als Wij deze Qur'aan op een berg hadden neergezonden, dan had jij deze zich zeker zien onderwerpen en zich splijten uit angst voor Allaah. Dat zijn de voorbeelden die we voor de mensen aanhalen. Hopelijk zullen zij zich laten vermanen.''(Surah al-Hashr; 21)

Law anzalna hadhal Qur'aan 'ala djabalie lara aytahoe ghashi'an moetasadi'an min ghashiyatie Allaah wa tilkal amthaal nadhriboeha li-naas la'alahoem yatafakaroen.Een berg die uit angst voor Allaah zou onderwerpen en zou splijten uit angst? Een berg, een hard, groot en levenloos iets.. Oké, dit moet je goed tot je door laten dringen. Een berg, die zich uit angst voor Allaah zou onderwerpen en splijten. En wij mensen, we hebben een hart en wij wensen niet te buigen voor Allaah (Subhanahoe wa Ta'ala)? De mens in de perfecte staat waar deze in is in is gecreëerd, met de ziel waar zij mee is geschapen. De mens welke emoties voelt, verdriet, vreugde, pijn, geluk, liefde, droefgeestigheid, angst en veiligheid ervaart. Welke een eigen wil heeft gekregen en hersenen heeft gekregen van Allaah om na te denken. En de Qur'aan raakt onze harten niet. En we wenden ons af van Zijn gedachtenis. We zijn hoogmoedig en denken het zonder Zijn Hulp te kunnen. En wat een bedrieglijke leugen is dit. Subhan Allaah, wat is er met onze harten gebeurt? Allaah zegt in de Qur'aan; ''Inna fie dhalika la ayatie lie Qawmie yatafakaroen'' - Voorzeker, hierin zijn tekenen voor een volk dat nadenkt (over de schepping). Lees de volgende aya en laat het tot je doordringen..Hij wiens hart Allaah voor de Islam heeft verruimd, is in het licht van zijn Heer. Wee dan degenen, wier hart verhard is bij de gedachtenis aan Allaah! Waarlijk, zij verkeren klaarblijkelijk in dwaling. Allaah heeft de beste verkondiging geopenbaard, een Boek (de Qur'aan), overeenkomstig met zichzelf, vaak herhalend (vermaningen) waarbij de huid van hen die hun Heer vrezen ineenkrimpt, daarna ontspant zich hun huid en hun hart wordt zacht bij de gedachte aan Allaah. Dit is de leiding van Allaah, Hij leidt daarmee wie Hij wil. En wie Allaah laat dwalen, zal geen leider hebben. (Surah az-Zumar; 22-23)"Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allaah genoemd wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld." (Surah Al-Anfal; 2)

Wiens harten sidderen wanneer Allaah genoemd wordt? Hoevelen kunnen dit zeggen? Moge Allaah ons tot deze mensen doen behoren.

Er is een hadeeth waarin vermeld wordt dat de Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) gewend was naast een boomstronk te staan, wanneer hij preken gaf. Totdat de Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) iemand een minibar voor hem had laten maken, welke in de masjied werd geplaatst. Toen de minibar werd gemaakt en in de masjied werd geplaatst, was de Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) onderweg om daar een preek te geven. De Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) passeerde langs die boomstronk, waarbij de laatste begon te wenen, als een klein kind. De boomstronk miste de gedenkenis van Allaah en de openbaringen welke daar werden gereciteerd. In een van de overleveringen van deze hadeeth, waar meerdere van zijn. Al-Hasan al-Basrie (rahimahoe Allaah) heeft gezegd na het vertellen/lezen van deze hadeeth; ''Jullie - o mensen - zouden de Boodschapper van Allaah (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) meer moeten missen dan deze boomstronk!''Iemand van de vrome voorgangers heeft gezegd; ''Wie de Qur'aan in huis heeft, maar deze niet op z'n minst één keer per dag openslaat, behoort tot de veronachtzamers van de Qur'aan.''Besef je wat die woorden betekenen? Als je niet op z'n minst één keer de Qur'aan openslaat en de Woorden van Allaah leest, behoor je tot degene die de Qur'aan veronachtzamen (volgens deze vrome voorganger). Zie hoe belangrijk de Qur'aan voor hen was. Dan spreken we over één dag! Hoe zit het met mensen die jarenlang de Qur'aan niet openslaan. Of deze alleen openslaan tijdens de Ramadan.. Subhan Allaah, is de Ramadan de enige maand waarin wij beseffen dat er één Boek genaamd is de Qur'aan, welke geopenbaard is door Allaah, de Heer der Werelden?! De Qur'aan is een genezing voor onze zieke harten. De Qur'aan biedt een medicijn voor onze ziekten en kwalen, zowel geestelijk als lichamelijk. We hebben het hier over de Woorden van Allaah!

Allaah zegt: "En Wij zonden (dat) van de Qur'aan neer wat genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is." (Surah Al-Isra'; 82)De Qur'aan is een zegening voor ons o moslims. Waarom zijn onze harten zo ziek. Waarom hechten wij meer waarde aan deze dunya, waarom vergeten wij Allaah. Waarom geven we geen aandacht aan Zijn Woorden. Wat is er belangrijker in deze dunya dan Allaah? Niks, echt helemaal niks. Want zonder Allaah zijn wij niks. Waar komt onze hoogmoed vandaan, dat wij het allemaal wel alleen aankunnen?"En voorzeker, Wij hebben de Qur'aan gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?" (Surah Al-Qamar; 17)

Behoren wij tot degene die er lering uit trekken?De Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) heeft gezegd; ''De beste onder jullie, zijn degene die de Qur'aan leren en onderwijzen.''

(Saheeh al-Boecharie)"Zij kennen het uiterlijke van het wereldse leven, terwijl zij met betrekking tot het Hiernamaals onachtzaam zijn." (Surah Ar-Roem; 7)

Hoeveel van ons, wanneer ons een vraag gesteld wordt met betrekking tot het wereldse, weten het antwoord klakkeloos op te noemen. Maar wanneer het een vraag betreft over het Hiernamaals, klappen we dicht. Uh.. uh.. uh.. Schandalig niet? Waarom zijn we zo gedreven in het opdoen van kennis over het wereldse, maar doen we geen kennis op over het Hiernamaals? Hoeveel van ons kennen de verschillende poorten van Djennah? Wie van ons weet, wie de eerste is die het Paradijs zal betreden? Hoeveel van ons weten wie de eerste drie mensen zijn die het Hellevuur zullen betreden? Hoeveel van ons weten wie de laatste man is die het Paradijs zal betreden? Wie van ons kent alle namen van de anbiya die zijn gestuurd naar de volkeren? Wie kent alle vier de boeken die zijn gestuurd, met daarbij de bijbehorende profeten? Schandalig niet?!Allaah zegt tegen zijn Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam): "Draag voor (O Mohammed) wat aan jou in het Boek geopenbaard is en onderhoud de salaat. Voorwaar, de salaat weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke. Zeker, het gedenken van Allaah is groter en Allaah weet wat jullie bedrijven." (Surah Al-'Ankaboet; 45)

De Boodschapper van Allaah (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) heeft gezegd: "Degene die een enkele letter leest van het Boek van Allaah, zal beloond worden met één goede daad. (Weet dat) een goede daad tien keer vermenigvuldigd wordt. Ik zeg niet dat Alif-Lam-Miem één letter is. Waarlijk, Alif is één letter, Lam is één letter en Miem is één letter." (Overgeleverd door at-Tirmidhi en het is Saheeh).Kijk naar de Barmhartigheid van Allaah (Subhanahoe wa Ta'ala)! Voor elke letter die jij leest, wordt er een goede daad genoteerd. Zeg mij alsjeblieft, wie van jullie beweert dat de Islam een moeilijke religie is? Lees en bestudeer je religie, want deze ken je niet goed genoeg!En Allaah heeft gezegd: "Het zijn zelfs duidelijke Verzen in de harten van degenen aan wie de kennis is gegeven. En niemand verwerpt Onze Verzen dan de onrechtvaardigen." (Al-'Ankaboet; 49)De Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) heeft gezegd in een hadeeth welke overgeleverd is door Abu Musa al-Ash'ari; ''De gelijkenis van hem (de gelovige) die de Qur'aan reciteert is als een citroen welke goed smaakt en fijn ruikt. De gelijkenis van hem (de gelovige) die de Qur'aan niet reciteert is als een dadel welke lekker smaakt, maar geen geur heeft. De gelijkenis van de verdorven slechte persoon, die de Qur'aan reciteert is als basilucum welke lekker ruikt, maar geen smaak heeft. En de gelijkenis van de verdorven slechte persoon, die de Qur'aan niet reciteert is als colocynth (ook wel bekend als bittere appel) welke bitter smaakt en geen geur heeft. (Saheeh al-Boecharie)"Is het voor degenen die geloven nog geen tijd, dat hun harten zich vernederen voor het gedenken van Allaah en wat is geopenbaard van de Waarheid (de Qur'aan)? En laten zij niet worden als degenen aan wie de Schrift (de Taurat) voorheen was gegeven. Toen werd de tijd voor hen te lang, zodat hun harten verharden. En de meeste van hen zijn zwaar zondigen." (Surah Al-Hadid; 16)Is de tijd niet aangebroken, dat onze harten zich vernederen voor onze Heer? Is de tijd niet aangekomen, dat wij onszelf in dienst stellen van Hem? Is de tijd niet aangekomen, dat onze harten zich onderwerpen aan Zijn Wil? Jawel, deze tijd is zeker aangekomen.. Pak de Qur'aan uit de kast, van de plank, uit je tas, uit de lade of waar deze ook bewaard moge zijn.. verwijder de stof welke op haar kaft verzameld is en overpeins en lees haar woorden. Laten we onze harten reinigen.De Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) heeft gezegd in een hadeeth overgeleverd door Ibn 'Umar (radia Allaahoe 'anhoe); De gelijkenis van de persoon die de Qur'aan bij hart kent, is zoals de eigenaar van vastgebonden kamelen. Als hij ze vastgebonden laat, zal hij hen kunnen vasthouden (behouden), als hij ze loslaat, zal hij ze verliezen. (Saheeh al-Boecharie)Moge Allaah ons tot de Godvrezenden doen behoren en tot degene die de Qur'aan niet veronachtzamen, maar deze toepassen in hun levens en deze als leidraad nemen en haar woorden overpeinzen. Moge Allaah onze daden zuiveren van uiterlijke vertoon. Ameen.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Sterretje2
07-10-10, 17:13
MasjaAllah goede tekst
Oorspronkelijk geplaatst via mobiel.ANSAAR.NL
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Sjarlus
07-10-10, 19:01
[...]Totdat de Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) iemand een minibar voor hem had laten maken[...]
Een wát?

malikah4
07-10-10, 20:24
een boomstronk weet jenietw at dat is?

Wonderlijk he hoe die boom ging huilen soubhanaAllah wat een goede man was onze geliefde Profeet sallalahoe alahi wasalam
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

mohammad1
07-10-10, 20:35
Een wát?

__________________

Oorspronkelijk geplaatst op Maroc.NL (http://www.maroc.nl/forums)

Beste Sjarlus,een minbar, (een preekgestoelte) waarop de imam zijn khutbah (preek) geeft tijdens het Vrijdaggebed.:vrede:
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Sjarlus
07-10-10, 21:16
Op die manier. Ik had al gezocht op minibar maar daar kwamen alleen, nou ja, minibar's uit.