PDA

Bekijk Volledige Versie : Taghut sheik Soelayman Ibn Sahmanmalikah4
02-08-10, 13:40
Auteur : Sjeich Soulaymn ibn SahmnBron: Dourar As-Saniyya, volume 10, pg. 502 tot 510In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.Zie hier enkele uitspraken die de taghoet en ook de verplichting om zich ervan te verwijderen, uiteenzetten. Allah taala heeft gezegd: en hij die de Taghoet verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet kan breken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende. (Soerate 2 vers 256) Allah heeft hier ons aangetoond dat diegene die zich vastklampt aan het stevigste houvast, degene is die zich afhoudt van de taghoet. Het verwerpen wordt voor het geloof in Allah geciteerd, want het kan zijn dat een persoon beweert geloof te hebben in Allah, intussen dat hij zich niet afhoudt van de taghoet. Zijn bewering is dus niets dan een leugen.Allah heeft gezegd: Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) "Aanbid Allah en houd afstand van de Taghoet. (Soerate 16 vers 36) Allah informeert ons hier dat alle boodschappers gezonden waren met de boodschap zich af te houden van de taghoet en wie zich niet van deze afhoudt, spreekt dus alle boodschappers tegen. Allah heeft gezegd: En zij die vermijden de taghoet te aanbidden en zich tot Allah wenden - voor hen zijn er blijde tijdingen. Daarom geef blijde tijding aan Mijn dienaren. (Soerate 39 vers 17)Er zijn veel argumenten terug te vinden in deze verzen, over de verplichting om zich af te houden van de taghoet.
Het afhouden ervan betekent: deze haten, er vijandig tegenover zijn in zijn hart, deze beledigen en zijn gruweldaad met de tong verklaren en in de mate van het mogelijke deze te laten verwijderen en er zich van af te zonderen.
Degene die beweert de taghoet te verwerpen, zonder dit allemaal te doen, is niet waarachtig.Met betrekking tot wat er eigenlijk bedoeld wordt met deze term, zijn er talrijke uitdrukkingen van de salaf over dit onderwerp. En de beste uitspraak ervan is deze van Ibn Al Qayyim (moge Allah barmhartig over hem zijn), wanneer hij zegt:De taghoet is elk object van eredienst (model) dat men volgt (meester) of dat men gehoorzaamt die de mens leidt tot het overschrijden van de grenzen. De taghoet van een volk is degene die ze nemen als rechter buiten Allah en Zijn boodschapper (salla Allahoe alayhi wa salam) of dat ze aanbidden buiten Allah. Het kan ook degene zijn die ze volgen zonder het bewijs afkomstig van Allah of degene die gehoorzaamd wordt zonder te weten dat dit ingaat tegen de gehoorzaamheid van Allah of niet. Al deze zijn de tawaghiet van de wereld. Als je hen en de situatie van de mensen tegenover hen opmerkt, zal je vaststellen dat de meerderheid van hen zich afgekeerd heeft van de aanbidding van Allah door de taghoet te aanbidden. Eveneens hebben zij zich afgekeerd van het oordeel van Allah en Zijn boodschapper (salla Allahoe alayhi wa salam) naar het vragen van een oordeel aan de taghoet. En hebben ze zich afgewend van de gehoorzaamheid aan Allah en het volgen van Zijn boodschapper (salla Allahoe alayhi wa salam)en hebben ze zich gericht tot het gehoorzamen van de taghoet en deze te volgen. 1 Einde van het citaat.

Conclusie: De taghoet bestaat uit 3 soorten:

1) De taghoet van het oordeel.

2) De taghoet van de aanbidding, eredienst.

3) De taghoet van het gehoorzamen en het navolgen.De taghoet waar wij ons op richten in dit artikel, is de taghoet van het oordeel. Veel zogenaamde islamitische groepen keerden inderdaad terug tot de tradities van hun voorouders inzake het oordeel en noemden dit Het recht door de wet van Rifqa , zoals wanneer zij zeggen: De wet van Ajmn , of De wet van Qahtn en nog anderen. En de taghoet is exact dit, wat Allah ons bevolen heeft om weg van te blijven.Ibn Taymiyah vermeldt in zijn boek Al Minhdj , net zoals Ibn Kathr in zijn interpretatie van de Koran dat degene die dit doet, een ongelovige in Allah is. En Ibn Kathr voegt eraan toe: Het is verplicht om hem te bestrijden totdat hij terugkeert tot het oordeel van Allah en Zijn Boodschapper.Sjeich Al Islam zegt:

Er bestaat geen enkele twijfel over dat degene die niet gelooft in de verplichting om te oordelen met datgene wat Allah heeft geopenbaard aan Zijn boodschapper, een ongelovige is. En degene die het toestaat om eerder te oordelen tussen de mensen volgens zijn opinie dan volgens datgene wat Allah heeft geopenbaard, is een ongelovige. Er is geen enkele gemeenschap die niet beveelt om te oordelen met rechtvaardigheid. Volgens hun wet is het mogelijk dat de rechtvaardigheid de mening is van n van hun leiders. Veel van hen, zelfs de zogezegde moslims, oordelen volgens hun tradities die Allah niet heeft geopenbaard, zoals de bedoeenen en emirs doen die gehoorzaamd worden door hun stammen.
En zij zijn van mening dat het volgens deze tradities is dat men moet oordelen in de plaats van te oordelen volgens de Koran en de Soennah. Wel, dit is ongeloof.
Veel mensen zijn inderdaad bekeerd tot de islam, maar ondanks dit oordelen zij volgens hun tradities die van kracht zijn en die hun leiders bevelen aan hun stammen.
Vanaf het moment waarop men hen geleerd heeft dat het hen enkel toegestaan is om te oordelen volgens de wet dat Allah geopenbaard heeft en dat zij zich er niet aan houden, maar dat ze toestaan om te oordelen met datgene wat ingaat tegen wat Allah heeft geopenbaard, zijn zij ongelovigen 2 Einde van het citaat.Dit citaat legt het ongeloof van de rechter bloot, evenals van degenen die zijn oordeel vragen, volgens datgene wat hij vermeld heeft.
Ook toont dit het ongeloof aan van degene die niet gelooft in de verplichting om te oordelen volgens de wet van Allah, zelfs als hijzelf niet de rechter is, noch een oordeel vraagt. Let op wat hij zegt tijdens de woorden van Allah: En wie niet oordeelt met wat Allah geopenbaard heeft: zij zijn de ongelovigen. (Soerate 5 vers 44)Ibn Kathr, moge Allah barmhartig over hem zijn, zegt over het vers: Zoeken zij dan de wet van de Djahiliyyah (onwetendheid)? En wie is er beter dan Allah in het oordelen over het overtuigde volk? (Soerate 5 vers 50)Allah tal berispt degene die de duidelijke wet van Allah te buiten gaat. De wet van Allah moedigt alles aan wat weldadig is en ontmoedigt alles wat schadelijk is.
Allah berispt degene die zich afkeert naar andere zaken, zoals meningen en verlangens, afspraken die de mensen hebben verzonnen, zonder te refereren naar de wet van Allah, zoals het geval was met de heidenen die oordeelden op basis van hun dwalingen en onwetendheid.
Zij verzonnen dit volgens hun inzichten en wensen.
Zo regeren ook de Tartaren, in overeenstemming met hun eigen koninklijk beleid, verwoord door hun koning Djinghes Khan, dat ze de Ysq noemen. Deze Ysq is een boek van alle wetten die hij is tegengekomen, overgenomen van de joden, Nasara en de moslims, met veel toegevoegde elementen, die gebaseerd zijn op zijn eigen meningen en verlangens. Deze wet is de wet geworden van het land, die opgevolgd wordt door zijn zonen en waaraan zij de voorkeur geven boven het oordeel vanuit het Boek van Allah en de Soennah van de Boodschapper (salla Allahoe alayhi wa salam). Het is verplicht om hem te bestrijden totdat hij terugkeert tot het oordeel van Allah en Zijn Boodschapper. En oordeel met niets anders of het nu gaat om een klein aantal zaken of een groot aantal.Datgene wat wij vermeld hebben over de tradities van de bedoeenen, wat zij De wet van Rifqa noemen en van dit soort, wie dit doet, is een ongelovige. Het is verplicht om deze te bestrijden totdat hij terugkeert naar het oordeel/bestuur van Allah en Zijn boodschapper en niemand anders dan rechter neemt in zowel de kleine als in de grote zaken.En Allah heeft gezegd: Heb jij degenen niet gezien die dachten dat zij geloofden in wat aan jou geopenbaard is en in wat er voor jou geopenbaard is? Zij willen volgens de taghoet berechten, hoewel hen toch bevolen was er niet in te geloven.
En het is zo dat satan hen ver weg wil doen afdwalen.
En wanneer tot hen gezegd wordt: "Kom naar wat Allah heeft neergezonden en naar de Boodschapper," zie je de huichelaars (de mensen) geheel van jou afhouden. (Soerate 4 verzen 60-61)Choub heeft gezegd: Er was eens een woordenwisseling tussen een jood en een hypocriet. De jood zei: We zullen aan Mohammed vragen om te oordelen. Want hij wist dat hij geen smeergeld aanvaardde en dat hij niet aan vriendjespolitiek deed wanneer hij oordeelde. De hypocriet zei hem: vraag aan de joden om te oordelen! Want hij wist dat zij smeergeld aanvaardden en aan vriendjespolitiek deden. Uiteindelijk gingen zij bij een waarzegger in Joehayna en vroegen hem om te oordelen. Het vers werd toen geopenbaard. Men zegt ook dat het geopenbaard werd naar aanleiding van 2 mannen die discussieerden. n van de twee zei: Laten we terugkeren naar Mohammed! En de andere zei: Neen, naar Kab Ibn Achraf! Uiteindelijk gingen ze bij Oemar Ibn Chattab, en legden ze hem hun verhaal uit. Hij zei toen tegen degene die niet tevreden was met de profeet als rechter: Is het zo dat het gebeurd is? Hij zei: Ja . Daarop sloeg Oemar hem met zijn zwaard en doodde hem en toen werd het vers geopenbaard.En dit is wat men moet doen met degene die het oordeel vragen aan de tawaghit, want als deze rechtgeleide kalief deze man gedood heeft omwille van het simpel feit een oordeel te gaan vragen aan de taghoet, wat kunnen we dan zeggen over degene die het normaal vindt en die noch voor hem, noch voor een ander niets anders dan dit accepteert? Hij verdient het om gedood te worden voor zijn afvalligheid van de islam en zijn algemene corruptie op aarde.De woorden van Allah : Heb jij degenen niet gezien die dachten dat zij geloofden in wat aan jou geopenbaard is en in wat er voor jou geopenbaard is?
Zij willen volgens de taghoet berechten, hoewel hen toch bevolen was er niet in te geloven.
En het is zo dat satan hen ver weg wil doen afdwalen. (Soerate 4 vers 60) bewijzen dat degene die beweert geloof te hebben in Allah en Zijn Boodschapper, maar een andere rechter neemt dan de islamitische wet, een leugenachtige hypocriet is, die afgedwaald is van het rechte pad, zoals Allah het zegt: Neen!... Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde en zij aanvaarden (het dan) volledig. (Soerate 4 vers 65)Allah zweerde op Zichzelf dat geen enkel schepsel geloof heeft, zolang hij de boodschapper van Allah (salla Allahoe alayhi wa salam) niet als rechter neemt in alle conflicten.
En wanneer hij (salla Allahoe alayhi wa salam) oordeelt, hij geen enkele beklemdheid heeft in zijn hart en zich volledig eraan overgeeft.
En het geloof van degene die dit niet heeft, is verloochend. De wettelijke bewijzen hebben dit uiteengezet:
Allah berispt in Zijn Boek degene die zich afkeert van het oordeel van Zijn boodschapper, Allah zegt:
En wanneer zij tot Allah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, dan is er een groep onder hen die zich afwendt. Maar indien het recht aan hun kant is, begeven zij zich nederig tot hem.
Is er een ziekte in hun harten, of twijfelen zij, of vrezen zij dat Allah en Zijn Boodschapper onrechtvaardig voor hen zijn? Integendeel, zij zijn degenen die de onrechtvaardigen zijn.
De woorden van de gelovigen, wanneer zij naar Allah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen: "Wij horen en wij gehoorzamen." En zij zijn degenen die de welslagenden zijn. (Soerate 24 verzen 48-51)Weet dat satan voor elke persoon die uitnodigt naar de waarheid, een dubbelzinnigheid klaar heeft om de mensen ervan weg te houden. Bijvoorbeeld: Wanneer wij zeggen tegen de aanhangers van de taghoet: Keer terug tot het oordeel van Allah en Zijn boodschapper en verlaat de oordelen van de tawaghit, zeggen zij:
Als wij dit doen, zijn wij bang dat wij elkaar zullen doden.
Als ik niet akkoord ben met mijn vriend om de wet van Rifqa te nemen als rechter, riskeer ik ofwel gedood te worden ofwel dat ik degene zal zijn die hem dood.Het antwoord is: de ongeldigheid van deze satanische dubbelzinnigheid blijkt na de vaststelling van 3 punten:1) De corruptie op aarde, de moorden, het stelen, dit alles is een gevolg van het verlies van de bevelen van Allah en de schending van Zijn geboden, zoals Allah het zegt: Verderf is gekomen over land en zee door hetgeen de handen van de mensen verricht hebben, zodat Hij hen een gedeelte van hun daden zou doen smaken, opdat zij zich bekeren. (Soerate 30 vers 41) De geleerden van de tafsier hebben gezegd dat het land in dit vers duidt op de bedoeenen en de zee duidt op de inwoners van de steden.Allah informeert ons hier dus dat het hun daden zijn die er voor gezorgd hebben dat er corruptie bij de bedoeenen en de inwoners van de steden is verschenen.
Als zij hun Heer hadden aanbeden en Zijn boodschapper als rechter hadden genomen, zou hun situatie geregeld zijn geweest en zouden hun rijkdommen en hun levens gebloeid hebben, zoals Allah het zegt:
En als de inwoners van de steden hadden geloofd en (Allah) hadden gevreesd, dan hadden Wij zeker voor hen zegeningen uit de hemel en de aarde geopend; maar zij loochenden, zodat Wij hen grepen wegens wat zij plachten te verrichten. (Soerate 7 vers 96) en Is het niet genoeg voor hen dat Wij u het Boek hebben geopenbaard dat aan hen wordt voorgelezen? Voorwaar, hierin is barmhartigheid en aanzien voor een volk dat gelooft. Zeg, "Allah is voldoende als Getuige tussen u en mij. Hij weet alles wat in de hemelen en op aarde is. Zij die in de leugen geloven en Allah verwerpen, zijn de verliezers." (Soerate 29 verzen 51-52)Allah informeert ons dat de barmhartigheid te vinden is in deze Koran en dat degene die zich voldoende stelt met de Koran en zich afhoudt van de valse wetten, aan hem barmhartigheid is gegeven.
Allah informeert ons ook dat degene die zich ervan afkeert voor iets anders, een verliezer is.
Wanneer de mensen zich afkeerden van het Boek van hun Heer en zij een ander dan Zijn profeet namen als rechter, heeft Allah hen gestraft en vijandschap tussen hen gebracht.
Zo doodden zij elkaar onderling, zoals Allah het zegt: En van degenen die zeggen: "Voorwaar, wij zijn Nasara," (zeggen Wij:)
Wij sloten een verbond met hen.
Zij vergaten een gedeelte van hetgeen waar zij mee vermaand waren.
Wij hebben daarop vijandschap en haat tussen hen doen ontstaan tot op de Dag der Opstanding.
En Allah zal hun duidelijk maken wat zij plachten te doen. (Soerate 5 vers 14)En wanneer de islam vreemd wordt in de ogen van de mensen, zoals het vreemd was in het begin, eindigen zij - die het ontkennen - met het geloven dat de oorzaak van de Barmhartigheid eigenlijk de oorzaak van de bestraffing is en dat datgene wat eenheid en vriendschap veroorzaakt, de oorzaak is van opsplitsing en onenigheid en dat datgene wat het bloed vrijwaart de oorzaak is van het bloedvergieten.
Het is daarom dat Allah zegt:
En wanneer dan het goede tot Hen kwam, zeiden zij: "Voor ons is dat (vanwege onze inspanningen)," maar wanneer het slechte hen treft, dan wijzen zij Mozes en degenen met hem aan als brengers van het noodlot. Weet: hun noodlot is slechts bij Allah, maar de meesten van hen weten het niet. (Soerate 7 vers 131) En ook zij die tegen de volgelingen van de profeten zeiden: Het volk zei: "Waarlijk, wij beschouwen u als een slecht voorteken; als u niet ophoudt, zullen wij u gewis stenigen en een pijnlijke straf zal zeker onzerzijds over u komen." Zij antwoordden: "Uw onheil is bij u.
Zegt u dit omdat u vermaand bent? Nee, u bent een volk dat alle perken te buiten gaat!" (Soerate 36 verzen 18-19)Degene die denkt dat het nemen van de wet van de islam als rechter tot oorlog en verschil leidt en dat de eenheid en vriendschap enkel en alleen gerealiseerd kan worden door het oordeel van de taghoet te nemen, is een ongelovige vijand van Allah en van al zijn boodschappers.
Dit is eigenlijk wat de ongelovigen van de Qoerajsj dachten: zij geloofden dat de waarheid datgene was waarop hun voorouders zich bevonden in plaats van dat wat Allah gezonden had naar Zijn Boodschapper (salla Allahoe alayhi wa salam).

2) Wij zeggen hen: Weet dat het vragen van een oordeel aan de taghoet, ongeloof is.
Allah heeft ons eraan herinnerd in Zijn Boek dat ongeloof erger is dan moord.
De Allerhoogste zegt in de Koran: En Fitnah is erger dan het doden. (Soerate 2 vers 217) en En Fitnah is erger dan doodslag. (Soerate 2 vers 191)Wel, fitna hier betekent het ongeloof.
Als de nomaden en de mensen van de stad elkaar zouden beginnen te vermoorden, totdat er niemand overblijft, zou dit minder erg zijn dan dat zij een taghoet op aarde zouden aanstellen om tussen hun geschillen te oordelen met iets anders dan de wet van de islam, dat Allah Taala heeft geopenbaard aan Zijn boodschapper (salla Allahoe alayhi wa salam).3) Wij zeggen: Als het vragen van een oordeel aan de taghoet koefr is, wetende dat de verschillen veroorzaakt zijn door materialistische zaken, hoe kan men dan het geloof verwerpen voor materialistische zaken?
Want, niemand kan zichzelf beschouwen als moslim, zolang hij niet van Allah en Zijn boodschapper houdt en Allah en de profeet (salla Allahoe alayhi wa salam) verkiest boven zijn kinderen, ouders, alles en iedereen.Al zou je al jouw materile zaken verliezen, zou het nog altijd niet toegestaan zijn om een oordeel bij de taghoet te vragen opdat je deze zaken zou terug krijgen.
En als een persoon zou komen en je zou verplichten om te kiezen tussen het vragen van een oordeel bij de taghoet of het verliezen van al jouw bezittingen, dan ben je gedwongen om te kiezen voor het laatste.
Dus in geen enkel geval is het toegestaan om de taghoet als rechter te nemen.

En Allah is de Alwetende en moge Allah de vrede en zegeningen over Mohammed en zijn familie neer zenden.--------------------------------------------------------------------------------

(1) Ilm Al Mowaqqin, volume 1 pg. 50

(2) Minhj As-Sounnah volume 5 pg. 130
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Umm_Muthanna
02-08-10, 21:24
up......
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl