PDA

Bekijk Volledige Versie : Over de Misvatting: 'We moeten eerst de Khalifaa stichten en dan pas kunnen we Jihaad verrichten!'malikah4
03-08-10, 14:24
Over de Misvatting: 'We moeten eerst de Khalifaa stichten en dan pas kunnen we Jihaad verrichten!'
Over de Misvatting:

‘We moeten eerst de Khalifaa stichten en dan pas kunnen we Jihaad verrichten!’

Vertaald door Oum Osama


Vraag:
Geen enkele Profeet is ooit begonnen met het verrichten van de Jihaad (strijden met het zwaard), totdat hij een Islamitische Staat had gesticht. Wij zijn nog steeds niet in staat geweest om een Islamitische Staat te stichten. Dus we kunnen nog geen Jihaad verrichten tot die tijd. Is dat niet zo?

Antwoord:
Jij hebt beweerd dat er geen enkele Profeet ooit Jihaad is begonnen met het zwaard totdat hij eerst een Islamitische Staat had gesticht. Wij zijn er dus nog niet in geslaagd om een Islamitische Staat te stichten, dus hoe kunnen wij dan beginnen met het voeren van Jihaad met het zwaard?

Wat betreft de voorgaande Profeten en hun volkeren; gedetailleerde en geautoriseerde overleveringen over hun levens zijn niet beschikbaar (van alle profeten). Om dus een dergelijke uitspraak over hen te doen is simpelweg een bewering over hen uiten wat niet bewezen kan worden.
Al zouden we wel op de hoogte zijn van al hun zaken, we moeten niet het feit vergeten dat we behoren tot de Ummah van Muhammed sallalahoe alahi wasalam en dat alleen zijn leven en zijn weg een voorbeeld voor ons zijn om te volgen.
Ik zal dus mijn argumenten slechts baseren en bewijzen aan de hand van de Sunnah van de Profeet Muhammed sallalahoe alahi wasalam .

Het is een bewezen en erkende feit dat de openbaring van de Islamitische voorschriften hebben plaatsgevonden door middel van een geleidelijk proces dat drieëntwintig jaren heeft geduurd voordat het compleet was. Sommigen van deze voorschriften en bevelen werden gegeven in Mekka en anderen in Medina, waarop de moslims ze direct na de openbaring naleefden.

Vanaf het moment dat de bevelen werden geopenbaard dienden zij en dienen zij nu nog steeds vol geloof en zonder dwaling te worden nageleefd door de Moslims, tot aan de Dag des Oordeels. De enige uitzondering hierop (in sommige bijzondere situaties) is wat er in de volgende verzen uit de Heilige Qur’aan staat:


“Allah belast een ziel niet boven zijn vermogen.”

[Surat al-Baqarah: 286]


“Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen.”

[Surat at-Taghabun: 16]

We kunnen dus de uitvoering van een voorschrift of bevel niet afschaffen of er van afwijken met het excuus dat het geopenbaard of verplicht is gesteld na de stichting van de Islamitische Staat in Medina. (Met andere woorden: Het is niet toegestaan om een bepaalde daad dat geopenbaard is tijdens de periode dat de Islamitische Staat bestond nu te annuleren en te vermijden, simpelweg met als reden dat de Islamitische Staat nergens in de wereld meer bestaat.)[1]

Als we deze logica zouden volgen, dan leidt dit tot een aantal vreemde conclusies. Laten we de volgende feiten in acht nemen:

1) De Adhan (oproep tot het gebed), Iqaamaah en het gezamenlijke gebed werden verplicht gesteld na de stichting van de Islamitische Staat in Medina.

2) Zakaat, Sadaqah en Ushr werden ook verplicht gesteld na de stichting van de Islamitische Staat in Medina.

3) Het vasten in de Ramadan werd in de tweede helft van het tweede jaar na de stichting van de Islamitische Staat verplicht gesteld.

4) Alcoholische dranken werden in het zesde of zevende jaar van de Islamitische Staat verboden.

5) Mut’a (genotshuwelijk) werd verboden verklaard na de verovering van Khaybar toen de Islamitische Staat zijn zesde jaar van bestaan achter de rug had.

6) Het vlees van de ezel werd ook in dezelfde periode Haraam verklaard om te eten.

7) De verzen die woeker en rente (ribaa) hadden verboden waren de laatste verzen die geopenbaard werden aan de Boodschappen van Allahsallalahoe alahi wasalam in ong. de tiende jaar na de Hijra. In Saheeh Bukhari is het volgende overgeleverd door Ibn ‘Abbas radialahu anhu :

“Het allerlaatste vers dat geopenbaard werd aan de Boodschapper van Allah was die met betrekking tot (het verbod op) woeker en rente.”

[Tafsir Ibn Kathir Vol 1, p. 275]


Nu kunnen wij naar aanleiding van de eerdergenoemde “logica” concluderen dat omdat er in deze tijd geen Islamitische Staat in de wereld bestaat, dat dat het volgende inhoudt:

1) De Adhan en Iqaamah en het gezamenlijke gebed zijn niet langer verplicht.

2) Zakaat en Ushr hebben ook hun verplichte status verloren.

3) We hoeven niet te vasten in de Ramadan.

4) Alcoholische dranken zijn nu vrij toegestaan en geen beperkingen noch enige sancties kunnen worden opgelegd aan de Moslims die er gebruik van maken.

5) Er kan nu dus ook vrij worden genoten van Mut’a

6) Ook kan er van het vlees van de huisezel worden gesmaakt.

7) Zakentransacties die gebaseerd zijn op rente en woeker zijn ook toegestaan.

Sta mij toe om deze logica verder toe te passen. Er kan dus ook gezegd worden, dat zelfs wanneer er een Islamitische Staat het leven in wordt geroepen dat het volgende van toepassing zou zijn:

1) Alcoholische dranken zullen Halaal (toegestaan, wettig) blijven tot er zes jaar voorbij zijn.

2) Mut’a zal ongeveer voor dezelfde tijd toegestaan blijven.

3) Het vlees van de ezel zal Halaal blijven tot er tien jaar voorbij zijn.

4) De straffen voor Zinaa (onwettige en ongeoorloofde seksuele relaties), diefstal en laster zullen opgeschort blijven voor dezelfde hoeveelheid jaren als dat zij niet werden verplicht gesteld door de Boodschapper van Allah Õáì Çááå Úáíå æÓáã na de stichting van de Islamitische Staat in Medina.

Ongeveer dezelfde logica wordt gevolgd door de mensen die zeggen dat het niet juist is om de straf voor Zinaa op te leggen totdat en tenzij de samenleving moreel verbeterd is. En zij zeggen dat het verkeerd is om de handen van de dief af te hakken zonder armoede te verwijderen en de maatschappij tot een gemeenschappelijk economisch niveau te brengen.

Nee mijn broeder, dit is niet de logica die gevolgd moet worden. Het maakt geen verschil of een bevel, een voorschrift of iets anders verplicht is gesteld of verboden is verklaard na de stichting van de Islamitische Staat; alles wat verplicht is gesteld zal verplicht blijven tot dat het Uur (de Dag des Oordeels) zal aanbreken. En wij moeten deze verplichtingen uitvoeren wanneer wij daar toe in staat zijn. Daar staat ook aan gelijk dat hetgeen dat verboden is verklaard, of dit nou voor of na de stichting van de Islamitische Staat is gebeurd, voor altijd verboden zal zijn.

En zo ook is het standpunt betreffende de Jihaad.
Er is geen twijfel dat het geleidelijk verplicht werd gesteld. Eerst was het de moslims niet toegestaan om te strijden.
Daarna werd het in Medina, in eerste instantie, simpelweg toegestaan verklaard om te strijden. En toen werd het uiteindelijk verplicht gesteld om te strijden.
Vanaf het moment dat het verplicht werd verklaard, was het en zal het verplicht blijven tot aan de Dag des Oordeels.

Degenen die willen vluchten van deze verplichting hebben vele excuusjes bedacht: Soms zeggen zij dat het niet is toegestaan om te vechten of Jihaad met het zwaard te voeren totdat de Islamitische Staat is gesticht, soms uiten zij het standpunt dat het niet toegestaan is om te vechten zonder Khaleefa en soms zeggen zij dat het niet toegestaan is om te vechten wanneer we met een kleine hoeveelheid zijn. Geen van deze redenen geven een echt excuus om de Jihaad op te geven.

Vanaf de tijd dat Allah het heeft bevolen, zal de Jihaad verplicht blijven tot aan de Dag des Oordeels.

Jabir bin Samrah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van AllahSallalahoe alahi wasalam zei:

“Deze religie (de islam) zal nooit ophouden te bestaan en een groep mensen (Usba) van onder de moslims zullen blijven vechten om het te beschermen tot dat het Uur is gevestigd.”

[Muslim]

Al-Qamus, een authentieke lexicon (woordenboek) van de Arabische taal legt de betekenis van ‘Usba’ uit als: ‘Usba’ is een groep mensen, paarden of vogels die bestaat uit tien tot veertig leden. ‘Usaabah’ impliceert dezelfde betekenis.

Deze Hadith van de Boodschapper van Allah Sallalahoe alahi wasalam besluit de zaak (en de realiteit) voor eens en voor altijd.
Jihaad zal nooit ophouden te bestaan, of er nou wel of geen Islamitische Staat bestaat. De moslims zullen doorgaan deze verplichting uit te voeren, of zij nou met een groot leger zijn of met een groep van slechts tien of twintig mensen.
En als het bestaan van een Islamitische Staat of een Khalifaa noodzakelijk is verklaard om deze plicht uit te voeren, dan kunnen wij vandaag de dag niet doorgaan met het strijden voor de Zaak van Allah (Ta’ala) omdat er vandaag geen Islamitische Staat bestaat noch een Khalifaa. En als wij niet doorgaan met voeren van Jihaad op basis van deze voorwendsel; wat voor uitleg kan er dan gegeven worden aan de bovenstaande Hadith van de Boodschapper van Allah Sallalahoe alahi wasalam ?

Laat mij weten of je deze voorspelling van de ProfeetSallalahoe alahi wasalam beschouwt als waarheid of als onwaarheid!

De bovenstaande argumenten bewijzen voldoende dat het bestaan van een Islamitische Staat of een Khalifaa niet noodzakelijk is voor het verrichten van de Jihaad. Dit principe is ook van toepassing op de moslim die geen enkele metgezel kan vinden om hem bij te staan, het is hem toegestaan om alleen te vechten, want Allah de Almachtige zei:


“Strijd dan (O Muhammed) op de Weg van Allah, jij wordt slechts voor jezelf aansprakelijk gesteld.”

[Surat an-Nisaa: 84]

In het jaar 6 NH sloot de Boodschapper van Allah Sallalahoe alahi wasalam een vredesovereenkomst met de ongelovigen in Mekka die gedurende tien jaren geldig had moeten zijn. De vredesovereenkomst bestond uit vele punten, waaronder een punt die behoorlijk moeilijk was voor de moslims. Het hield in dat als een Mekkaan de islam zou omarmen en naar de Boodschapper van AllahSallalahoe alahi wasalam zou gaan om bescherming te ontvangen, hij terug zou worden overgedragen aan de Mekkanen. Na het sluiten van deze overeenkomst, keerde de Boodschapper van Allah Sallalahoe alahi wasalamterug naar Medina.

In Mekka was er een jonge Qurayshi die Abu Basir heette en die de islam had omarmd en die vertrok naar de Boodschapper van Allah Sallalahoe alahi wasalamin Medina.
De Mekkanen stuurden twee mannen naar Medina met het bevel om hem terug te brengen en de Boodschapper van Allah Sallalahoe alahi wasalam leverde hem terug aan hen, in overeenstemming met de overeenkomst.
Op de weg terug naar Mekka kampeerden zij in Dhul Halaifah en begonnen zij dadels te eten.
Abu Basir zei tegen een van hen: “Ik zweer bij Allah, jij bezit een verbazingwekkende, schitterende en prachtige zwaard.
Kan ik het even bekijken?” Het werd hem gegeven en uit het niets, stak Abu Basir de Mekkaan met het zwaard. De tweede man vluchtte en ging direct naar de Boodschapper van AllahSallalahoe alahi wasalam

Rennend kwam hij de Masjid binnen en de Boodschapper van Allah Sallalahoe alahi wasalamzag hem en zei dat hij er angstig uit zag. De man naderde de Profeet Sallalahoe alahi wasalam en zei: “Ik zweer bij Allah! Mijn metgezel is gedood en ik ben ook bang om gedood te worden.” Abu Basir die de man had achtervolgd naderde de Masjid. De Boodschapper van Allah Sallalahoe alahi wasalamzei: “Wat een geweldige oorlogsstichter zou hij zijn, had hij maar mannen om hem bij te staan.”

Na de woorden van de Profeet Sallalahoe alahi wasalam te hebben gehoord, dacht Abu Basir dat hij over zou worden gegeven aan de vijand. Dus vluchtte hij weg uit Medina totdat hij de kust op de weg naar Syrië had bereikt.
Abu Jandal bin Suhail, een andere Mekkaan die onlangs tot de Islam was bekeerd, werd vervolgd in Mekka door de ongelovigen.
Hij slaagde erin om te ontsnappen en voegde zich bij Abu Basir.
Hierna werd het een gewoonte dat wie er ook de Islam accepteerde van onder de Quraish (van Mekka) zou vluchten en zich zou voegen bij Abu Basir.
En dit bleef gebeuren totdat het hen was gelukt om een redelijk grote groep te vormen (usaaba).
Ik zweer bij Allah! Elke keer dat zij wisten dat er een karavaan van de Mekkanen onderweg was naar Syrië, vielen zij het aan, doden zij de mannen en namen hun bezit.

De Mekkanen waren hulpeloos tegenover hen, dus smeekten zij de Boodschapper van Allah Sallalahoe alahi wasalam , omwille van Allah en omwille van de onderlinge banden, om het punt (uit de vredesovereenkomst) te schrappen. Zij vroegen hem ook om een boodschap te sturen naar Abu Basir en zijn metgezellen; dat een ieder die bij hen komt (de Boodschapper van Allah Sallalahoe alahi wasalam) veiligheid en vrede gegarandeerd zou worden. Hierop stuurde de Boodschapper van Allah sallalahoe alahi wasalamhen deze boodschap.

De bovenstaande aangehaalde Hadith informeert ons over het volgende:

1) Abu Basir begon in zijn eentje met het vechten tegen de ongelovigen, zonder te wachten op een metgezel die hem zou helpen. Later had hij een aantal metgezellen die hem bij stonden, waarna zij ook onderdeel werden van de guerrilla oorlog. Deze daad van hem was absoluut in overeenstemming met het bevel van Allah:


“Strijd dan (O Muhammed) op de Weg van Allah, jij wordt slechts voor jezelf aansprakelijk gesteld. En moedigt de gelovigen aan (tot de strijd).”

[Surat an-Nisaa: 84]

De eerste keer dat hij de zwaard pakte was met als doel om zichzelf te verdedigen en om zijn leven te redden.
Later begon hij zelf met het aanvallen van de ongelovigen. Met andere woorden, hij begon zelf met offensieve aanvallen tegen de vijand.

2) Abu Basir voerde deze activiteiten niet uit onder het commando van een Khalifaa, omdat de Boodschapper van Allah Salallahoe alahyhi wasalam hem had overgeleverd aan de Mekkanen (in overeenstemming met de overeenkomst). Hij was zijn eigen commandant toen hij, helemaal alleen, een van de vijanden doodde, en zo ook later toen hij zijn metgezellen leidde in de aanvallen tegen de Kuffar en in het uitvoeren van guerrilla activiteiten.

3) Hij kon geen bescherming krijgen in de Islamitische Staat van Medina.
De eerste Islamitische Staat weigerde om hem te helpen omdat het een vredesovereenkomst had gesloten met de vijand en het was duidelijk dat hij nog niet in staat was om zelf een Islamitische Staat te stichten. Desondanks vocht hij en geleidelijk had hij genoeg kracht om zichzelf te verdedigen en ook de kracht om bescherming te bieden aan de vervolgde moslims, die arriveerden vanuit Mekka.
Hij onderwierp en vernederde de vijanden tot op het punt dat zij zichzelf hulpeloos vonden tegenover hem en zijn metgezellen en geen andere optie hadden dan het onmenselijke punt uit de overeenkomst te schrappen, waarvan zij zelf hadden geëist dat het in het overeenkomst opgenomen moest worden.

4) De Boodschapper van Allah Sallalahoe alayhi wasalam veroordeelde de activiteiten van Abu Baseer niet, hij sprak er niet over en complimenteerde hem zelfs.

Samenvatting:

Het verhaal van Abu Basir bewijst voldoende en nadrukkelijk dat een gelovige vrij is om zelf een oorlog te starten tegen de ongelovigen, voornamelijk wanneer het is om zijn eigen leven te redden.
Het vestigen van een Islamitische Staat en het bestaan van een Khalifaa kan niet worden beschouwd als een noodzakelijke vereiste hiervoor.
Als het zo is dat een gelovige niemand heeft om hem voor te gaan, dan mag hij zelf zijn eigen leider en zijn eigen commandant worden.
Degenen die er op wachten tot deze voorwaarden (Islamitische Staat, Khalifaa, etc.) worden vervuld staan op het punt om hun vrijheid, eer levens en bezittingen te verliezen.

En Allah weet het het best!

De Islamitische Staat en de Khalifaa, in de tijd van Ibn Taymiyyah, hadden hun herleving en bestaan te danken aan de (voortdurende) Jihaad. In Muharram 656 NH. vielen de Tartaren Baghdad binnen, vernietigden zij de hele stad en doodden zij de Khalifaa, Mu’tasim Billaah.
Gedurende drie en een halve jaar (tot aan Rajab 659 NH) hadden de moslims geen Khalifaa.
Als zij de Jihaad hadden opgegeven vanwege het ‘excuus’ dat het niet toegestaan is om te vechten in de afwezigheid van een Khalifaa dan zouden zij voor altijd van de wereld geveegd zijn.

Zij bleven echter strijden tegen de Tartaren in kleine groepen, en zo veel als zij konden, totdat zij de Tartaren verschillende keren en op verschillende plaatsen hadden verslagen.
Uiteindelijk slaagden zij erin om niet alleen henzelf te beschermen, maar ook om de instelling van de Khilafaa te herstellen door een nieuwe Khalifaa aan te stellen.

Shaykh ul-Islaam, Imaam Ibn Taymiyyah zei dat degenen die de Tartaren hadden bestreden gezegende mensen zijn bij wie de volgende voorspelling van de Profeet sallalahoe alayhi wasalam past:

[B]“Een groep van mijn Ummah zal altijd triomferend blijven op het Rechte Pad en doorgaan met tromferend zijn (tegen hun tegenstanders). Hij die hen verlaat zal niet in staat zijn om hen met enig nadeel te treffen. En zij zullen triomferen tot het Besluit van Allah heeft plaatsgevonden (tot aan de Dag des Oordeels).”

[Majmu’ al-Fataawa Shaykh ul-Islaam Ibn Taymiyyah ÑÍãå Çááå pagina 416, 531, Volume 28]

Om de waarheid te zeggen, nu dat de Khilafaa niet meer bestaat en er geen Islamitische Staat is, is de Jihaad in werkelijkheid de enige zaak die voorspoedig is en de hoop geeft op het herstel en de terugkeer van zowel de Khilafaa als de Islamitische Staat.

[1] Dit artikel is geschreven voor de stichting van de ‘Islamitische Staat van Irak’ door de Mujahideen, moge Allah Subhanahu wa Ta’aala hen beschermen, ameen!
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Bilal abu Hajar
03-08-10, 16:34
Salam 'alaykum,

Over de misvatting: "We moeten eerst de Khilafaa stichten en dan pas de mensen naar Tawheed uitnodigen.":

http://www.fatwa-online.com/downloads/dow004/0010601.zip

Wa salam
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Aboe Safiyyah
03-08-10, 18:44
:bism:

As salaamoe alaikom.

Dit, dat is de ideologie van de khawaarij, net als de situatie van een Amier of Imaam. Wat het voor Ahloes-soennah is, er moet een vaandel geheven worden en een Islaamitische Imaam (leider) aanwezig zijn. Dit is de Islaamitische Manhaj sinds de tijd van de boodsshcapper van Allaah salallaahoe alayhie wa sallem. Alles wat hiervan afwijkt is na'aam, kerende naar de hawaa van de minhaj van de khawarij.

Daarnaast, is dit artikel geshreven door een broeder of broeders, fa Wie zijn hun om een hukm te geven over een Belangrijke zaak als deze en ayaat en ahadieth te interpreren gebasseerd op wiens autoriteit ?

En waar is de gehoorzaamheid aan de ayah van Allaah ta'aala in Soerah An-Nisaa, ayah 59 ?


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْOf beweren we nu, dat we toch wel eerst met Djihaad moet beginnen, zijn de Boodschappers van Allaah, dan hiermee begonnen of kwamen zij, awalaan met het verkondigen van tawhied ?

Zegt Allaah ta'aala in Soerah an-Nahl in ayah 36لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ


Daarnaast, er is Al-Hamdoe lillaah, welzeker een Islaamitische staat, die zo bescherm zal blijven, jazeeratoel 'Arabiyya namelijk, dit is van alle islaamitische staten welzeker de beste, behalve in het oogpunt van de khawaarij en degene die de vijanden zijn van dit gezegende land, ik adviseer mijzelf als 1e en jullie en een ieder, om eens goed kennis op te doen over Kitaab at-Tawhied en dat men deze qawiem bestudeert, sterk ermee aan de slag gaat net als de echte studenten van kennis, bladzijde voor bladzijde leren uit hun hoofd in plaats van 10 hoofdstukken over te slaan en bij hoofdstuk Djihaad beginnen


Allaahoe A'lem
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
03-08-10, 19:27
salaam aleykoum.

Laten we de fatwas van de geleerden verspreiden die kennis hebben opgedaan over de jihaad of zelf hebben meegevochten.

Als jou fietsband lek is ga je dan naar een fietsenmaker of een automonteur?

De bewijzen zijn allang gegeven we kunnen blijven herhalen....

Geen oplossing dan de Jihaad! | Sheikh Nabil Al-Awadie - Ansaar Community (http://forums.ansaar.nl/showthread.php?t=35696)


Kan er Jihad zijn zonder een Khaleef (Imaam)

Shaykh Naasir bin Hamad al-Fahd

(Fak Allahu asrah)

Vertaald door Oum OsamaShaykh Naasir heeft gezegd: ”Ik beëindig deze weerlegging tegen deze misvatting met een aantal profijtvolle woorden van shaykh ’Abdur-Rahmaan bin Hasaan bin al-Imaam Muhammed ibn ’Abdul-Wahaab an-Najdi (rahimahullah), zoals naar voren komt in ad-Durar, waar hij als antwoord tegen sommige bezwaren van Ibn Nabhaan zegt:

”Er moet gezegd worden: ’In welk boek en in welke Ayaah staat er een bewijs dat de jihad niet verplicht is behalve met een imam die gevolgd dient te worden?
Dit is van de toevoegingen in de din (religie) en een afdwaling van het pad van de gelovigen.
De bewijzen die deze mening ongeldig maken zijn te bekend om ze te noemen. Onder hen (de bewijzen), is het algemene bevel om jihad te voeren en het aanmoedigen daartoe en de waarschuwing voor bestraffing voor degenen die het (ver)laten.

De Meest Hoge zei (vertaling van de betekenis):


”...En als Allah niet een deel van de mensen door een ander (deel) zou verstoten, dan zou de aarde ten onder gaan. Maar Allah is de bezitter van gunsten voor de werelden.”

[Surat Al-Baqarah:251]

En Hij zegt in Surat Al-Hadj (vertaling van de betekenis):

“..En als Allah de mensen niet van elkaar weerhield, waren kloosters, kerken, synagogen en moskeeën waarin de Naam van Allah vaak genoemd wordt, zeker verwoest.”


[Surat Al-Hadj:40]Een ieder die jihad op het Pad van Allah verricht heeft Allah gehoorzaamd en datgene vervuld wat Allah hem heeft verplicht en de imam zou niet de imam worden behalve door jihad, en niet ‘er is geen jihad zonder imam’. Oh man, de waarheid is het precieze tegenovergestelde van wat jij hebt gezegd...”


Tot zijn (‘Abdur-Rahmaan bin Hasaan) woorden:


De punten van weerleggingen en de bewijzen betreffende de valsheid die u heeft geschreven zijn in overvloed te vinden in de Qur’aan, de Sunnah, de Seerah (biografiën) en de verslagen en uitspraken van de Mensen van Kennis die onderbouwd zijn met bewijzen en overleveringen.
Ze zijn zelfs nauwelijks verborgen voor de meest onwetende persoon, want zelfs hij zal het verhaal van Abu Basir kennen die als Muhajir bij de boodschapper van Allah (salla llahu ‘alayhi wa salam) kwam.
De Quraysh verzochten de boodschapper van Allah (salla llahu ‘alayhi wa salam) om hem terug te sturen naar hen vanwege het verdrag van al-Hudaybiyyah, dus hij vertrok en doodde twee mushrikeen die hem zochten.
Hij vertrok richting de kust van de zee nadat hij de Boodschapper van Allah (salla llahu ‘alayhi wa salam) hoorde zeggen: ‘Wee zijn moeder! Wat een geweldige oorlogstichter zou hij zijn, hij zou alleen medestanders moeten hebben.


Vervolgens viel hij (Abu Basir) de karavanen aan van de Quraysh toen zei van Shaam kwamen. Hij nam hun bezittingen en doodde tergelijkertijd.
Hij voerde zelfstandig oorlog tegen hen zonder de Boodschapper van Allah (salla llahu ‘alayhi wa salam), omdat de Quraysh op dat moment een veiligheidsverbond hadden met hem.
Zei de Boodschapper van Allah (salla llahu ‘alayhi wa salam): ‘Je zat fout toen je de Quraysh doodde, want je was zonder een imam?’ Ver verwijderd is Allah van onvolkomenheden en onzuiverheden!

Hoe schadelijk onwetendheid kan zijn over zijn mensen.
Toevlucht wordt gezocht bij Allah tegen het zich verzetten tegen de waarheid met onwetendheid en valsheid!”

[Ad-Durrar as-Sanniyah (8/199-200)]
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
03-08-10, 19:45
Hasan al Basri heeft over een vers in Sura Al-Maida gezegd,
"Al Shari'ah is Al Sunnah"

Ibn Taymiyyah heeft gezegd:
"Sunnah is de Shari'ah, wat ALLAH swt en Zijn boodschapper hebben voorgeschreven van de godsdienst."

Ibn Taymiyyah heeft gezegd:
"…zij zijn de metgezellen van de Profeet (saw), zij worden Ahl Al Sunnah genoemd omdat zij altijd de shari'ah volgen, en jama'ah omdat zij met elkaar verrenigen zonder elkaar te ontmoeten." [Fattawa ibn Taymiyyah v3 p358]


wie voerd de Shariah in!
DE MUJAHIDEEN!
WIE STRIJDEN HIERVOOR?
De mujahideen.


Wat is er zo moeilijk aan om dit te accepteren?

Ghair inshaAllah
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Aboe Safiyyah
03-08-10, 19:57
Wa 'alaikom salaam wa rahmatoeAllaahi wa baraakatoehJe reageert niet op mijn inhoud maar plakt gewoon, i

hoe kan het zo zijn, dat hij Shaykh Naasir bin Hamad al-Fahd dingen zegt terwijl er tegenspraken zijn van tig andere mensen van kennis, en wie is deze man ten eerste, en wat is de orginele bron, gezien er altijd gesjoemeld kan worden bij het vertalen of het bijvoegen van dingen bij een tekst die leugens waren, net als dat geval van Imaa Maalik rahiemahoellaah in een andere topic ?Er zijn ahadieth, er zijn aqwaal van de selef die dit bevestigen, dat gehaast naar het opnoemen dat het een Bid'ah zou zijn, bevestigt de Jahl en Hawaa van zulke personen!Zo zegt Imaam 'Abdoel Hasaan al Maawardee, rahiemahoellaah:The imaamate is established to achieve khilafaah upon the prophetic way in safeguarding the religion, and in running the worldy affairs and it is obligatory by Idjmaa'

Op gezag van Aboe Saalih, die zei dat Aboe Hoerayyrah, radiaAllaahoe anhoem zei, dat de boodschapper van Allaah salallaahoe alayhie wa sallem zei:

After me rulers will take charge, so you will be ruled by rightoues rulers and by wicked rulers along with their wickedness, So hear and obey them in everything that is in accordance wit the truth, so if they do good then that is for them and for you, and if they commit evil, then that is for you and against them

Als mijn fietsband lek is, repeareer ik 'm zelf inshaa'Allaah, ik zorg er alleen voor dat ik de juiste gereedschap heb.Hier moeten we mee bezig zijn TawhidFirst.Com | True Monotheism - The Way of Noah, Abraham, Moses, Jesus and Mohammad (http://www.tawhidfirst.com/monotheism/)en niet, als we de arabische taal niet eens sterk machtig zijn dat er gerompeld wordt over onderwerpen als deze, lees de boeken van de selef die geschreven zijn in de taal waarmee de Qor'aan openbaart isAllaah ta'aala en zijn Boodschapper salallaahoe alayhie wa sallem hebben de Sharie'ah ingevoerd en daar waar de Sharie'ah begonnen is, is de sharie'ah te vinden, Saudi Arabie waarom accepteren sommigen van ons dat niet?Allaahoe A'lem
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
10-08-10, 11:27
Salaam Aleykoum
Omdat als je band lek is dan ga je naar een fietsenmaker toe en niet naar een automonteur.

zo zit het ook met de jihaad als je vragen hebt omtrend jihaad dan vind je de antwoorden bij de jihaad geleerden en niet bij de andere geleerden

Zij hebben namelijk kennis over de jihaad ze zijn met jihaad geweest of zijn nog steeds met jihaad bezig,kennen de strategieen en wachten op het martelaarsschap mashaAllah.

De andere geleerden hebben zich ergends anders in gespecialiseerd en houden zich met andere zaken bezig zoals dawah enz.

Allahs woorden zijn hier verder duideliijk over daar behoren we niet eens over te discuseren!

Bismilahir Rahmanier Rahiem
4:74. Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden.
En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.’
‘4:95. Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft Allah het goede beloofd.
Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning.’
‘9:20. Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.
Hun Heer geeft hun blijde tijdingen van Zijn barmhartigheid en van welbehagen en van tuinen waarin een blijvende zaligheid voor hen zal zijn.’
‘3:169. En denkt niet over degenen, die terwille van Allah zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken.’
9:111. Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

sherzad Al-koerdie
10-08-10, 12:28
Er zijn genoeg ulama die duidelijk hebben gemaakt dat deze stelregel baatil is aan de hand van bewijzen.
En er zijn genoeg geleerden die hier tegen zijn en die ook jihaad hebben gevoerd,

Zoals onder andere Shaykh Hamdi En Shaykh Rabie en nog een paar maar ik ben hun namen kwijt.

En moge Allaah ons allen leiden (Amien)

Asalaam alleykomm.,
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
10-08-10, 12:40
amin
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Aboe Safiyyah
10-08-10, 18:27
As salaamoe alaikom


zo zit het ook met de jihaad als je vragen hebt omtrend jihaad dan vind je de antwoorden bij de jihaad geleerden en niet bij de andere geleerden

Wie is jouw selef in het geven van deze uitspraak en deze vervolgens aan de Dien te plakken ?


Allahs woorden zijn hier verder duideliijk over daar behoren we niet eens over te discuseren!

Waar is de Ayah die deze zogenaamde uitspraak/stelregel ondersteunt, of welke van de moefasiiroen hebben een ayah zo een uitleg gegeven ?

Dat je mbt de Djihaad, naar geleerden moet gaan van de Djihaad
Dat je mbt Het gebed, naar geleerden moet gaan van het gebed
En zo kan je doorgaan?

Laa illaaha ilaa Allaah,
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
10-08-10, 19:55
Salaam Aleykoum

Nee hoor is heel logisch.

je hebt geleerden die weten veel over ahadith en je hebt geleerden die veel weten over fiqh en over aqeedah en zo kunnen we wel even doorgaan.

D
Als wij moslims van vandaag in de voetstappen van onze voorvaderen stappen en aan de voorschriften van de islam over de djihaad,opoffering,geduld,verdraagzaamheid en standvastigheid,enz vasthouden,zullen wij de overheersing van de islam opnieuw bereiken,de islamitische staat vestigen,met de hulp van Allah onze identiteit en eer herkrijgen en het dan verdienen de beste natie te zijn die voor de mens is opgericht,als we waarheidsgetrouwe mannen zijn als onze voorvaderen waren.
Allah de Almachtige prijst de waarheidsgetrouwde intentie van de mens hij zegt:
Onder de gelovigen zijn er mannen die waarachtig voor hun verbond met Allah zijn geweest,van hen hebben sommjige hun verplichtingen vervuld en sommige van hen wachten nog maar zij zijn nooit het minst veranderd Al-Ahzaab 33:23.


een stukje verder:

1 het kind moet contineu voelen dat het bereiken van een msolimidentiteit en de vestiging van moslim-roem alleen bereikt kan worden door djihaad,waarbij het woord van Allah boven alles staat:

O jullie die geloven wie van jullie de godsdienst de rug toekeert,Allah zal mensen voortbrengen die Hij lief heeft en zij hebben Hem lief;nederig ten opzichte van de gelovigen,ferm ten opzicht van de ongelovigen,vechtend op de weg van Allah en nooit bang voor de schande van degenen die tot schande maken.
Dat is de gunst van Allah die Hij degenen wil heeft gegeven.
En Allah is voldoende voor de noden van Zijn schepselen Alwetend.

Al-Maa-idah 5:54

Djihaad met rijkdom,het uitgeven van rijkdom ter wille van Allah zoals Hij zget:

Waarlijk Allah heeft van de gelovigen hun leven en hun bezittingen verkocht......

Hij zegt ook marcheert voort:
of jullie nu licht zijn of zwaar,streef hard met jullie bezittingen en jullie leven voor de zaak van Allah dat is beter voor jullie als jullie dat maar weten.

hoofdstuk 9 vers 41
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Aboe Safiyyah
10-08-10, 20:06
Wa alaikom salaam wa rahmatoe Allaahi wa baraakatoeh,

Tayieb maa shaa'Allaah,

Wil je nu deze vragen beantwoorden inshaa'Allaah?Wie is jouw selef in het geven van deze uitspraak en deze vervolgens aan de Dien te plakken ?Waar is de Ayah die deze zogenaamde uitspraak/stelregel ondersteunt, of welke van de moefasiiroen hebben een ayah zo een uitleg gegeven ?

Aan logischheid heb ik niet genoeg, gezien er beweerd wordt dat:


Allahs woorden zijn hier verder duideliijk over daar behoren we niet eens over te discuseren!

Dus welke ayaat in welke soewar bevestigen voor ons dit ?


je hebt geleerden die weten veel over ahadith en je hebt geleerden die veel weten over fiqh en over aqeedah en zo kunnen we wel even doorgaan.


Jazeker wa haqan, daarom citeerde ik de uitspraken van de grote geleerden van de voorgaande eeuwen zoals mathel Imaam 'Abdoel Hasaan al Maawardee rahmatoe Allaahi 'alaih, en de mashayikh van de vorige eeuw en de eeuw daarvoor, en de mashayikh in deze tijd hebben nog steeds dezelfde qawa'ied hierom trent.

En zo blijven nog veel van mijn andere vragen aan jouw onbeantwoord walakien khair inshaa'Allaah, inshaa'Allaah zullen we ons niet meer bezig houden met topics als deze maar meer met de Qor'aan, dus mocht je hierop terug reageren, de kans bestaat inshaa'Allaah dat ik niet reageer.

Wa Allaahoe A'lem zuster.

Moge Allaah je zegenen
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
10-08-10, 20:14
Salaam Aleykoum

Ik was nog niet klaar....

Nee hoor is heel logisch.

je hebt geleerden die weten veel over ahadith en je hebt geleerden die veel weten over fiqh en over aqeedah en zo kunnen we wel even doorgaan.

Ik citeer een stukje uit:Gids voor islamitische opvoeding van Sheik Abdoellah Nasih Oelwan
Een goed beok onmisbaar in de bibliotheek van een moslim!

Als wij moslims van vandaag in de voetstappen van onze voorvaderen stappen en aan de voorschriften van de islam over de djihaad,opoffering,geduld,verdraagzaamheid en standvastigheid,enz vasthouden,zullen wij de overheersing van de islam opnieuw bereiken,de islamitische staat vestigen,met de hulp van Allah onze identiteit en eer herkrijgen en het dan verdienen de beste natie te zijn die voor de mens is opgericht,als we waarheidsgetrouwe mannen zijn als onze voorvaderen waren.
Allah de Almachtige prijst de waarheidsgetrouwde intentie van de mens hij zegt:
Onder de gelovigen zijn er mannen die waarachtig voor hun verbond met Allah zijn geweest,van hen hebben sommjige hun verplichtingen vervuld en sommige van hen wachten nog maar zij zijn nooit het minst veranderd Al-Ahzaab 33:23.


een stukje verder:

1 het kind moet contineu voelen dat het bereiken van een msolimidentiteit en de vestiging van moslim-roem alleen bereikt kan worden door djihaad,waarbij het woord van Allah boven alles staat:

O jullie die geloven wie van jullie de godsdienst de rug toekeert,Allah zal mensen voortbrengen die Hij lief heeft en zij hebben Hem lief;nederig ten opzichte van de gelovigen,ferm ten opzicht van de ongelovigen,vechtend op de weg van Allah en nooit bang voor de schande van degenen die tot schande maken.
Dat is de gunst van Allah die Hij degenen wil heeft gegeven.
En Allah is voldoende voor de noden van Zijn schepselen Alwetend.

Al-Maa-idah 5:54

Djihaad met rijkdom,het uitgeven van rijkdom ter wille van Allah zoals Hij zget:

Waarlijk Allah heeft van de gelovigen hun leven en hun bezittingen gekocht;voor de prijs dat zij in het paradijs zullen zijn.zij vechten voor de zaak van Allah,dus doden zij en worden gedood.
Het is een belofte in waarheid waaraan Hij zich heeft verbonden in de taurat en de indjiel en de koraan en wie is er trouwer aan Zijn verbond dan Allah?Verheugen jullie dan in de koop die jullie gesloten hebben En dat is een overweldigend succes
hoofdstuk 9;111

Hij zegt ook marcheert voort:
of jullie nu licht zijn of zwaar,streef hard met jullie bezittingen en jullie leven voor de zaak van Allah dat is beter voor jullie als jullie dat maar weten.

hoofdstuk 9 vers 41

Hier hebben we de ahadith die wordt overgeleverd door Thirmiidzie en An-Nasaa-i waarin de Profeet Sallahoe alahi wasalam zegt:
Wie zijn rijkdom omwille van Allah uitgeeft zal de beloning ervan 300 maal ontvangen

Djihaad verkondigen,door de boodschap van de islam mondeling te verkondigen en door duidelijke bewijzen dat de religie van de islam moet worden aangenomen door ongelovigen hypocrieten en onwetenden in dit opzicht zegt Allah:
Degenen die de Boodschap van Allah verkondigen en Hem vrezen,en niemand behalve Allah vrezen.
En voldoende is Allah als berekenaar.

33:39

Moeslim heeft ook overgeleverd waarin de Profeet saws zegt:Wie oproept voor het goede leiding zal de belonbing ervan verdienen en van al diegenen die het na hem uitoefenen zonden hun eigen beloning ook maar enigszinds te verminderen.

Politieke djihaad door inspanningen te doen voor het vestigen van een moslim-staat op basis van het algemene veelomvattende grondbeginselen van de islam.
In het kort Allah is de Enige heerser em Wetmaker zoals Allah zegt in de Luisterrijke koraan:

En oordeel zo tussen hun met wat Allah geopenbaard heeft en volg niet hun zelfingenomen wensen maar hoed je voor hen zodat zij zich niet afkeren van iets dat Allah aan jou gestuurd heeft.
En als zij zich afkeren,weet dan dat Allahs wilo is om hun te straffen voor een paar zonden en waarlijk de meeste mensen zijn echt verdorvenen zoeken zij dan het oordeel van onwetendheid?
En wie is er beter in het oordelen dan Allah voor de mensen die een stevig geloof hebben

5;49-50
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
10-08-10, 20:18
Salaam AleykolumIk zeg je alleen wat ik weet....En de woorden van Allah zijn duidelijk als het over jihaad gaat niet voor iedereen helaas maar ghair inshaAllah.Verder hebben we inderdaad wel wat beters te doen dan te discuserenIk zal wat cikuurder uit boeken citeren inshaAllah maar dat kost veel overschrijf werk als ik ooit weer met jou discuseer,Ghair inshaAllah.

Het gebed het gebed....wa aleykoum salaam
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl