PDA

Bekijk Volledige Versie : Weet wat 'La ilaha ila Allah' is!malikah4
04-08-10, 11:13
Weet wat 'La ilaha ila Allah' is!Door: Oem Osama al-MuwahidaIn de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Voorzeker, alle Lof is aan Allah. De Almachtige Heer der Werelden. Wij prijzen Hem, smeken om Zijn Hulp en zoeken Zijn vergeving. Ik getuig dat er niemand is die recht heeft op aanbidding behalve Allah en ik getuig dat Muhammed Zijn dienaar en boodschapper is. Moge de vrede en de zegeningen van Allah met zijn boodschapper zijn, met zijn familie, zijn metgezellen en een ieder die hem in vroomheid volgt tot aan de Dag des Oordeels.Dit document is een korte uitleg van de Tawheed: 'La Ilaha Ila Allah'. Veel mensen spreken de Shahaada dagelijks uit zonder dat zij weten wat dit inhoudt. Het is onmogelijk voor een persoon om over iets te getuigen waar hij geen kennis over bezit.

Tawheed is de boodschap waarmee elke boodschapper werd gezonden naar zijn volk. Wanneer een volk afdwaalde van de Tawheed zond Allah een boodschapper naar hen, om hen te herinneren aan 'La Ilaha Ila Allah'."En voorzeker, Wij zonden naar iedere gemeenschap een boodschapper (die zei), "Aanbidt Allah en neem afstand van de Taghut." (Qor'aan 16:36)Iedere boodschapper kwam dus naar zijn volk om hen te onderwijzen dat Allah de enige is die recht heeft op aanbidding en dat alles wat buiten Hem wordt aanbeden (taghut) verworpen moet worden. Insha Allah zal dit werkje voor veel personen een verduidelijking zijn van de Tawheed.

Iemand die geen kennis heeft van de Tawheed kan geen moslim zijn

Wanneer een persoon geen kennis heeft van de betekenis van 'La Ilaha Ila Allah' zal deze persoon de zin uitspreken zonder dat het iets verandert in zijn leven. Het zal geen effect hebben op zijn hart, op zijn handelingen en op zijn omgeving. De onwetende over Tawheed zal er ook niet naar uitnodigen en zal onbewust doorgaan met het aanbidden van anderen naast Allah, omdat hij geen kennis heeft over wat hij dient te verwerpen en wat hij hoort aan te nemen."Behalve wie van de Waarheid getuigen terwijl zij kennis hebben." (Qoraan 43: 86).Vandaar dat een persoon zonder kennis over 'La Ilaha Ila Allah' geen moslim kan zijn.

Abdoel Latief Bin Abdoer-Rahmaan Bin Hasan Aal Ashaikh (moge Allah genade met hem hebben) zei hierover:

"Muhammad Bin Abdul Wahaab (moge Allah genade met hem hebben) zei: "Een ieder die de Shahaada uitspreekt zonder de betekenis ervan te kennen en zonder dat diegene zich overeenkomstig gedraagt of leeft is geen moslim. In feite zou het zelfs tegen hem gebruikt worden, in tegenstelling tot Al Karamiya; die beweren dat imaan is volbracht door alleen maar kennis of Al Jahmiyya; die beweren dat imaan is behaald door simpelweg te geloven." (Overgenomen en vertaald van Addurur Assaniyya 535/12)Ook heeft hij gezegd: "Het is niet genoeg te beweren een moslim te zijn, of mondeling ‘Laa ilaaha ilallaah’ te verklaren. Wat Islaam echt betekent is het verklaren van Allah’s Eénheid en volledige onderwerping aan Hem als het gaat om Heerschappij en aanbidding: in theorie en praktijk. (Addurar Assaniyya- Het Boek van Tawheed 264/2)Het is daarom van uiterst belang dat wij kennis vergaren over tawheed en de kennis die we erover hebben vergaard te verspreiden, zodat de onwetendheid hierover verdwijnt. Tawheed is namelijk de sleutel tot het Paradijs en zonder tawheed zal men het paradijs nimmer kunnen binnentreden:De boodschapper van Allah (Sal Allahu alaihi wa salam) heeft ook gezegd: "Ieder die oprecht ‘La ilaha ilallah’ getuigt; zal het Paradijs binnengaan." (Overgeleverd door Ahmed)Wat is Taghut?

'La Ilaha Ila Allah' is een verwerping en een aanname. Iemand die 'La Ilaha Ila Allah' zegt geeft aan dat hij alle ilahs ('af'goden) verwerpt behalve Allah (hij neemt het geloof in Allah aan). Het geloof in Allah zonder deelgenoten kan dus alleen bestaan wanneer men de valse goden heeft verworpen. Het algemene woord voor deze afgoden is 'Taghut'. Taghut is een object dat aanbidding ontvangt en deze aanbidding accepteert. Ibn al-Qayyim (Rahiemahu Allah) zei hierover: "At-Taghut is alles waarmee de dienaar zijn grenzen overschrijdt, het zij door het te aanbidden, te volgen of te gehoorzamen." (Al-Usool ath-Thalaatha, Muhammed bin Abdelwahaab, rahimahu Allah)

De vrome en rechtschapen mensen zijn geen tawagheet, ook al aanbidden de mushrikeen hen na hun dood. Isaa (alaih salaam) is hier een voorbeeld van, hij is geen taghut want hij is er niet tevreden mee noch accepteert hij het dat hij wordt aanbeden. Voor degenen die het accepteren, er tevreden mee zijn of ernaar uitnodigen dat ze worden aanbeden, zij zijn tawagheet.

Sheych Muhammed bin Abdelwahaab (Rahimahu Allah) zei: "Er zijn veel tawagheet en er zijn vijf leiders." Vervolgens somde hij de volgende vijf op:

1: Iblies, de duivel (moge Allah hem vervloeken).

2: Iedereen die aanbeden wordt en die daarover tevreden is.

3: Iedereen die de mensen oproept om hem te aanbidden.

4: Iedereen die beweert iets te kennen van het onwaarneembare (al-Ghayb).

5: Iedereen die regeert of oordeelt met iets anders dan wat Allah heeft geopenbaard.

(Al- Usool ath-Thalaatha, Muhammed bin Abdelwahaab, rahimahu Allah)Het verwerpen van de Taghut

Het verwerpen van de Taghut bestaat uit vijf punten:

1: Weet dat het aanbidden van de Taghut onjuist is.

2: Het vermijden van het aanbidden van de Taghut.

3: Vijandschap verklaren aan de Taghut.

4: De Taghut haten.

5: De Taghut beschouwen als een ongelovige en iedere bondgenoot van hem ook. Degene die beweert dat de Taghut moslim is of excuses voor hem maakt is ook een ongelovige, want hij heeft de Taghut niet verworpen (en dus is zijn tawheed niet volledig).Een oordeel zoeken bij een Taghut rechter is ook aanbidding van de Taghut. Al-'allaama Sheikh Soelaymaan bin 'Abdullah Aal-Ash-Sheikh , zegt in zijn boek ("Taysier al-'Aziez al-Hamied , p.419) , bij de aya 4:60 : "En in de aya staat het bewijs...dat degene die zijn oplossing zoekt voor geschilpunten in de wetten van de taghoet geen moe'min is , nee zelfs geen moslim."

Wanneer een persoon dus aan een ander een recht heeft toegekend dat alleen van Allah is, heeft hij deze persoon aanbeden en is hij een aanbidder van de Taghut geworden. Moge Allah ons hiervoor behoeden, Amin.Het geloof in Allah

Het geloof in Allah bestaat uit zes onderdelen die ik kort zal opsommen.

1: Het geloof in Allah.

2: Het geloof in Zijn engelen.

3: Het geloof in Zijn boeken.

4: Het geloof in de boodschappers.

5: Het geloof in de Laatste Dag

6: Het geloof in de Goddelijke Voorbeschikking.Allah (Subhanaho wa Ta'alaa) zegt wat als volgt vertaald zou kunnen worden:

"O jullie die geloven! Gelooft in Allah en Zijn Boodschapper en in de Schrift die Hij aan Zijn Boodschapper openbaarde en in de Schrift die Hij vroeger openbaarde. En wie ongelovig is aan Allah en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers en de Laatste Dag: hij is waarlijk ver weg gedwaald." (4:136)en ook:

"Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens Qadar (Goddelijke voorbestemming van alle dingen vóór hun schepping, zoals geschreven in het Boek van Beslissingen: Al-Lauh Al-Mahfuz) geschapen." (54:59)Omar (radi Allahu 'anhu) verhaalt: "Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah (Sal Allahu 'alaihi wa salam) zaten, verscheen er een man voor ons met mekwitte kleding en gitzwarte haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet (Sal Allahu 'alaihi wa salam) zitten, plaatste zijn knieën tegen diens knieën, legde zijn handen op zijn dijen en zei: "O Muhammed, bericht mij over (de betekenis van) de Islam." De Profeet (Sal Allahu 'alaihi wa salam) antwoordde: "De Islam houdt in dat je getuigt dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat Muhammed de Boodschapper is van Allah, dat je het gebed onderhoudt, dat je de Zakaah uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de Hadj (bedevaart) naar het Huis (de Ka'bah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent. Waarop hij zei: "Je hebt juist gesproken." Wij waren verbaasd dat hij hem (eerst iets) vroeg en (daarna zijn antwoord) goedkeurde. Daarna zei hij: "Bericht mij over (de betekenis van) Imaan." Hij (de Profeet, sal Allahu alaihi wa salam) antwoordde: "Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte."Hij zei: "Je hebt juist gesproken." Hij zei (vervolgens): "Bericht mij over (de betekenis van) Ihsaan." Hij antwoordde: "Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, je weet dat Hij jou wel ziet." Hij (de man) zei: "Bericht mij over het laatste Uur." (De profeet, Sal Allahu alaihi wa salam) antwoordde: "Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager." Toen zei hij: "Vertel mij (dan) over haar tekenen." Hij antwoordde: "Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je ziet dat blootvoetse, naakte en behoeftige schapenhoeders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen." Hierna ging hij (de man) weg en ik (Omar) bleef enige tijd zitten. Toen zei hij (de Profeet): "O Omar, weet jij wie die vrager was?" Ik antwoordde: "Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste." Hij zei "Dat was Djibriel (alaihi wa salam), hij kwam om jullie (over) jullie geloof te leren." (Muslim)De drie categoriën van Tawheed [/COLOR]

Tawheed van Allah's Heerschappij (Tawheed ar-Roeboebiyyah)

Dit houdt in; het erkennen dat alleen Allah (Subhanaho wa Ta'alaa) schept, heerst en controleert. Allah (Subhanaho wa Ta'alaa) zegt: "Allah is de schepper van alles." (Qor'aan 39:62)"Is er een andere schepper dan Allah, Die jullie uit de hemelen en de aarde voorzieningen schenkt? Geen god is er dan Hij..." (Qor'aan 35:3)"Gezegend is Degene in Wiens Hand de heerschappij is. En Hij is Almachtig over alle zaken." (Qor'aan 67:1)"...Weet dat scheppen en bevelen aan Hem is voorbehouden. Gezegend zij Allah, de Heer der Werelden." (Qor'aan 7:54)Tawheed van aanbidding (Tawheed al-Oeloehiyyah)

Dit houdt in dat alleen Allah (Subhanaho wa Ta'alaa) aanbeden dient te worden, zodat een persoon niemand of niets anders naast Allah tot god neemt en hem aanbidt en handelingen van toewijding voor hem verricht zoals hij Allah aanbidt en handelingen van toewijding voor Hem verricht.Aanbidding is dus alleen correct als het voor Allah (Subhanaho wa Ta'alaa) is. Een ieder die Tawheed schendt is een moeshriek, een ongelovige, zelfs al bevestigt hij de tawheed van Allah's Heerschappij en Zijn Namen en Eigenschappen."...Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers." (Qor'aan 5:72)Tawheed van Allah's Namen en Eigenschappen (Tawheed al-Asmaae was-Sifaat)

Dit houdt in dat alleen Allah (Subhanaho wa Ta'alaa) de Namen en Eigenschappen heeft die Hij voor Zichzelf bevestigd heeft in Zijn Boek of door de woorden van Zijn boodschapper (Sal Allahu alaihi wa salam); dit brengt met zich mee dat men alles dient te bevestigen wat Hij over Zichzelf bevestigd heeft en men dient alles te ontkennen wat Hij over Zichzelf ontkend heeft, zonder de betekenis ervan te veranderen of te verdraaien, zonder het ontkennen of Allah te ontdoen van Zijn eigenschappen, zonder het speuren naar hoe zij zijn en zonder te verklaren dat Allah zoals de schepping is."En aan Allah behoren de Schone Namen toe, bidt (dan) tot Hem daarmee." (Qor'aan 7: 180)(Uit: Sharh al-Usool ath-Thalaatha van sheych Muhammed ibn Abdelwahaab rahimahu Allah)De voorwaarden van de Shahaada1: Al-'ilm - Kennis

Allah (Subhanaho wa Ta'ala) zegt in de Qor'aan: "Weet, La ilaha ill-Allah (Niemand behalve Allah heeft het recht om aanbeden te worden)..." (Surat Muhammed, 47:19)

Als je getuigd dat er geen ilaah het waardig is aanbeden of gehoorzaamd te worden behalve Allah, dan moet je ook Allah's Eigenschappen en de functies daarvan kennen en begrijpen, anders zou je een Mushrik kunnen worden. Dit vers maakt een beslissend verzoek om kennis over Allah (Subhanaho wa Ta'ala) te hebben. Een voorbeeld hiervan is: wanneer iemand weet dat Allah (Subhanaho wa Ta'ala) de enige Wetgever is, zal hij nooit op een Kaafir stemmen zodat hij wetten kan maken. Eveneens zal iemand nooit armoede vrezen wanneer hij weet dat Allah de enige Voorziener is.Kennis bezitten over Tawheed is noodzakelijker dan het bestuderen van de Qor'aan en dit is ook aangegeven in de hadeeth van Jundub bin 'Abdillaah die zei: "We bestudeerden Imaan, voordat wij de Qor'aan bestudeerden..." (Sunan Ibn Maajah, Kitaab ul-Imaan nr. 6.

De boodschapper Muhammed (Sal Allahu alaih wa salam) zei ook: "Degene die sterft en la ilaha ill-Allah kent (begrijpt) zal het paradijs binnentreden." (Saheeh Muslim, Kitab ul-Imaan).We zijn verplicht om te leren, studeren en te weten over Allah (Subhanaho wa Ta'ala); wat Hem tevreden maakt en wat Hem ontevreden maakt, waar Hij van houdt en waar Hij niet van houdt, Zijn Namen en Zijn Eigenschappen etc. Je kunt alleen datgene getuigen waar je kennis van hebt. Hierom is het dat wanneer iemand een getuige beweert te zijn en wordt gevraagd over hetgeen hij gezien zou hebben en hij antwoordt met 'Ik weet het niet zeker', deze persoon een volledige dwaas is omdat hij getuigt over iets waar hij geen kennis van heeft. Vergelijkbaar met deze persoon is degene die de Kalimah getuigt, terwijl hij geen kennis heeft van de betekenis.Allah (Subhanaho wa Ta'ala) zegt wat als volgt vertaald kan worden: "Dit (Qor'aan) is een aankondiging voor de mensen (en een duidelijk bewijs tegen hen) opdat zij er door mogen worden gewaarschuwd en opdat zij mogen weten dat Hij de Enige God is (niets heeft het recht op aanbidding behalve Allah) en opdat degenen die begrip hebben er lering uit mogen trekken." (Surat Ibrahim, 14:52)2. Al-Yaqeen - Zekerheid

Kennis is niet voldoende aangezien veel kuffar over de Islam weten, maar zij geloven er niet in, noch hebben zij er zekerheid over. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden: "De ware gelovigen zijn slechts degenen, die in Allah en Zijn boodschapper geloven en daarna niet twijfelen, doch met hun bezittingen en persoon voor de zaak van Allah strijden..." (Surat Hujuraat, 49:15).En de boodschapper Muhammed (Sal Allahu alaih wa salam) zei: "Wie er getuigt dat er niets het waard is om aanbeden en gehoorzaamd te worden behalve Allah en dat ik de Boodschapper ben van Allah, zonder hier aan te twijfelen, zal de Jannah binnentreden." (Saheeh Muslim)3. Al-Qubool - Acceptatie

Nadat men de kennis en de zekerheid bezit MOET hij/zij het accepteren. Sommigen mensen kunnen geloven, er zekerheid in hebben en het toch niet accepteren omdat het te moeilijk is voor hen, of vanwege hun begeerten. Allah (Subhanaho wa Ta'ala) zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"Voorzeker toen er tot hen werd gezegd: "La ilaha ill-Allah" (Niemand buiten Allah heeft het recht aanbeden te worden), waren zij vanmatigend (trots, en ontkenden het)." (Surat as-Saffaat, 37:35)4. Al-Inqiyaad - Inschikkelijkheid

Allah (Subhanaho wa Ta'ala) zegt wat als volgt vertaald kan worden: "Maar nee, bij uw Heer, zij zullen geen gelovigen zijn, voordat zij u (profeet) tot rechter maken over al hun geschillen en in hun hart geen aarzeling vinden aangaande hetgeen gij oordeelt en zij zich geheel en al onderwerpen." (Surat an-Nisaa', 4:65)Allah (Subhanaho wa Ta'ala) beschrijft degenen die zich niet aan Hem overgeven als ongelovigen en Hij zweert hierbij op zichzelf. Kennis en zekerheid bezitten en het vervolgens accepteren is niet voldoende, je moet er ook naar handelen (overgave) zonder haraj (weerstand/afkeer). Je moet je overgeven aan Allah en al Zijn Namen en Eigenschappen. Allah (Subhanaho wa Ta'ala) zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de Taghut verwerpt en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend." (Surat al-Baqarah, 2:256)En ook: "Het oordeel is voor niemand dan Allah. Hij beveelt jullie dat jullie niemand buiten Hem aanbidden (Tawheed), dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet." (Surat Yusuf, 12:4Hij (Subhanaho wa Ta'ala) beveelt ons dus om Hem zuiver te aanbidden en ernaar te handelen (overgave aan Hem alleen).5. As-sidq - oprechtheid

Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden: "Wanneer de huichelaars tot u komen, zeggen zij: "Wij getuigen dat gij inderdaad de boodschapper van Allah zijt." Allah weet dat gij Zijn boodschapper zijt, en Allah getuigt dat de huichelaars inderdaad leugenaars zijn." (Surat al-Munafiqun, 63:1)Allah getuigt dat de Munafiqun leugenaars zijn omdat zij beweren dat zij Moslims zijn, terwijl zij niet geloven. Oprecht geloof is dus een voorwaarde van Tawheed en Allah zei ook (vertaling van de betekenis): "En onder de mensen zijn er die zeggen: 'We geloven in Allah en de Laatste Dag', terwijl zij geen gelovigen zijn." (Surat al-Baqarah, 2:8)

Allah bevestigd weer dat zij geen gelovigen zijn en dat zij nooit Imaan in hun harten hebben gehad. De Munafiq heeft geen talaazum (zijn binnenkant en buitenkant zijn niet gelijk), want hij laat Islam zien en verbergt Kufr.De Boodschapper Muhammed (Sal Allahu alaih wa salam) zei: "Allah verbiedt de Hel voor degene die getuigt dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, en dit (oprecht) gelooft met het hart." (Al-Bukhaari, Kitaab ul-‘Ilm no. 128 and Saheeh Muslim)Degene die dus geen oprecht geloof bezit in zijn hart bezit de eigenschap van een Munafiq of kaafir.6. Al-Ikhlaas - Zuiverheid

Allah zegt (vertaling van de betekenis): "En er werd hen slechts geboden Allah te aanbidden, zuiver zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem, oprecht het gebed te onderhouden en de Zakaat te betalen. Dat is de ware godsdienst."

(Surat al-Bayyinah, 98:5)De Boodschapper Muhammed (Sal Allahu alaih wa salam) zei : "Degene die zegt, 'Niemand heeft het recht op aanbidding behalve Allah en Muhammed is de boodschapper van Allah', en dit zuiver en alleen om het Gezicht van Allah te zien, Allah verbiedt de Hel voor hem." (Al-Bukhari en Muslim)Abu Huraira (Radi Allahu 'anhu) vroeg de Boodschapper Muhammed (Sal Allahu alaih wa salam): "Wie is de gelukkigste persoon die u voorspraak zal krijgen (op de Dag des Oordeels) ?" Hij zei: "Degene die met zuiverheid uit zijn hart La ilaha ill-Allah zegt.' (Al-Bukhaari)7. Al-Mahabaa - Liefde

Na het bezitten van kennis, zekerheid, acceptatie, inschikkelijkheid, oprechtheid en zuiverheid moet je ook houden van degenen waarvan Allah zegt dat je van ze moet houden. En ook degenen haten waarvan Allah zegt dat je ze moet haten. Allah zegt (vertaling van de betekenis):"Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah.

En als zij die overtreden (nu) de tijd kunnen zien wanneer zij de straf zullen zien, (dan zouden zij beseffen) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in het straffen." (EMQ al-Baqarah, 2:165)De Boodschapper Muhammed (Sal Allahu alaih wa salam) zei ook: "De krachtigste vorm van Imaan is van iemand te houden omwille van Allah en iemand te haten omwille van Allah."(Musnad al-Imaam Ahmad, Aadaab us-Suhbah)Daarom moet je dus van de Moslims, de gelovigen en de mujahideen houden en de Kuffaar, Shaytaan, en alle andere ongelovigen haten.

Zo niet, dan schend je een van de voorwaarden van Tawheed met als gevolg dat je een kaafir zou kunnen worden.

De tien factoren die de shahaada ongeldig maken

De 'Ulama hebben tien daden genoemd die de Shahaada ongeldig maakt en iemand uit de Islam plaatst.1: Het associëren van andere godheden met de aanbidding van de Ene Ware God, Die geen Partners heeft.

"Waarlijk! Allah vergeeft niet dat Hem deelgenoten toegekend worden in aanbidding met Hem maar Hij vergeeft daarbuiten degene die Hij wil...." (Qor'aan 4:116)2: Vertrouwen op een tussenpersoon tussen jezelf en Allah, wanneer men voorspraak zoekt.3: De weigering om kufr van anderen te veroordelen en die op andere godheden dan Allah vertrouwen, of in twijfel verkeren dat ze ongelovig zijn, of hun levenswijze goedkeuren - is op zichzelf ongeloof.4: Geloven dat er een perfectere leiding is dan die van de Profeet Muhammed (Sal Allahu alaihi wa salam) of dat er een vorm van bestuur is dat verkieselijker is dan de islam, zoals de heerschappij van de tirannen boven die van de Profeet (Sal Allahu alaihi wa salam) prefereren.5: Weerzin tegen enig deel van de Openbaring, ook al kan men ernaar handelen, is ongeloof.

"Dat is omdat zij datgene wat Allah naar beneden heeft gezonden haten, daarom heeft Hij hun daden nutteloos gemaakt." (Qor'aan 47:9)6: Het kleineren of bespotten van enig deel van de deen of enig aspect van de straf of beloning:

"Was het over Allah (Ta'alaa) en Zijn tekenen en Zijn boodschappers waarmee jullie spotten?" Verontschuldig jullie maar niet, jullie zijn ongeloof geworden, nadat jullie geloofd hebben." (Qor'aan 9:65-66)7: Het praktiseren van magie, zwart of wit, is een bewijs van ongeloof:

"...Maar geen van deze twee (engelen) onderwees iemand (zulke zaken) zonder dat zij zeiden: 'Wij testen jullie slechts, wees dus niet ongelovig'." (Qor'aan 2:102)8: Het helpen en assisteren van de ongelovigen om de moslims te overwinnen:

"En als een van jullie hen als bondgenoot neemt, dan behoort hij zeker tot hen. Waarlijk, Allah leidt niet die mensen die tot de onrechtvaardigen behoren." (Qor'aan 5:51)9: Geloven dat het niet nodig is om de Profeet (Sal Allahu alaih wa salam) te volgen en dat iemand vrijgesteld is van het gehoorzamen van de wetten van Allah en Zijn boodschapper, zoals al-Khidr vrijgesteld was van het volgen van de wet van Musa (alaihi salaam). Dit is ongeloof.10: Opzettelijk verwaarlozen van Allah's deen door het niet te leren, noch ernaar te handelen.

"En wie zondigt er meer dan degene die aan de tekenen van zijn Heer wordt herinnerd en zich dan daarvan afkeert? Waarlijk, Wij zullen de misdadigers precies vergelden." (Qor'aan 32:22)(Uit: Al-Walaa' wal Baraa', Muhammed Sayid al-Qahtani)Sheych Muhammed ibn Abdelwahaab (Rahimahu Allah) zei over deze tien factoren:

"Er wordt bij deze handelingen geen onderscheid aangebracht in termen van intentie, of iemand schertst of serieus is, of zelfs handelt vanuit angst. Het enige excuus is dwang. Deze tien daden zijn extreem gevaarlijk en verschrikkelijk gewoon. Elke moslim dient hiervoor uit te kijken en een wezenlijke angst in zijn hart te voelen om er zelfs maar in de buurt te komen."

(Imam Muhammed ibn Abdelwahaab, Moe'alafat 5/212-214)

Nawoord:

Dit was een korte uitleg van het fundament van de Islam: at-Tawheed. Insha Allah is het iets duidelijker geworden voor de mensen die in twijfel verkeerden of er totaal geen kennis over hadden. Ik wil jullie vragen om het te verspreiden, Jazakum Allahu khairen.Moge Allah ons standvastig houden aan 'La Ilaha Ila Allah'. Amin.Assalamu 'alaikum,

Jullie zuster en dienares van Allah, Oem OsamaSubhanak Allahuma wa Bihamdik. Ash-hadou an-La Ilaha ila Anta, Astaghfiruka wa Atubu ilayk.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
06-08-10, 16:35
up
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

maryam-861
19-10-10, 09:37
up
Oorspronkelijk geplaatst via mobiel.ANSAAR.NL
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl