PDA

Bekijk Volledige Versie : Tips om je salaat te verbeterenmalikah4
04-08-10, 11:18
As salaam aleykoum.BismillahKhoeshoo' betekent kalmte, helderheid, rustigheid, waardigheid en nederigheid.

"Waarlijk, de gelovigen slagen. Degenen die nederig zijn in hun Salaat." (Soerat Al-Moe-e-mienoen (23), aayah 1-2)

De dood herinneren tijdens het gebed

De profeet zei: "Herinner je de dood in je gebed. Degene die de dood herinnert tijdens zijn gebed, zal het voorzeker goed en correct verrichten. En bid het gebed van degene die niet denkt dat hij nog een gebed zal bidden." 1Besef dat Allah antwoordt op je gebed

De profeet zei: "Allah, de Glorieuze en Verhevene, zei: 'Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar verdeeld in twee delen en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.' Als de dienaar zegt 'Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden', dan zegt Allah 'Mijn dienaar heeft Mij Geprezen'. Wanneer de dienaar zegt 'de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle', dan zegt Allah 'Mijn dienaar heeft Mij Verheerlijkt'. als de dienaar zegt 'Heerser op de Dag des Oordeels', dan zegt Allah 'Mijn dienaar heeft Mij Verheven'. Wanneer de dienaar zegt 'U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp', dan zegt Allah 'Dit is tussen Mij en Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft'. Wanneer de dienaar zegt 'Leid ons op het rechte Pad, het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden', dan zegt Allah 'Dit alles is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft'." 2, 3Ook kunnen we proberen verschillende smeekbedes te veriichten dus varieren in smeekbedes in het gebed zelf de meesten van ons bidden altijd dezelfde smeekbedes.Maar het is dus ook heel concentratie bevorderend om andere smeekbedes uit het hoofd te leren die bekend zijn.- Smeekbede bij het horen van de adzaanHerhaal van de Moeaddzin (oproeper) zegt behalve als hij zegt:1. Hayya 'alas-Salaah, Hayya 'alal Falaah.Haast je tot het gebed en haast je tot de redding.

Hier moet je zeggen: Laa hawla wa laa qoewatta illaa billaah.Er is geen macht of kracht behalve bij Allah

(Al-Boechari 1/152, Muslim 1/288)

2. Wa anaa ashhadoe an laa ilaaha illallaahoe wahdahoe laa sharieka lahoe wa anna Moehammadan abdoehoe wa Rasuuloehoe radietoe billaahi rabban, wa bi Moehammadin Rasuulan wa bil Islaami dienan.Ik getuig dat er geen god is dan Allah, Hij heeft geen deelgenoten en dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. Ik ben tevreden met Allah als mijn Heer, met Mohammed als Boodschapper en met de islam als mijn religie.

(Muslim 2/290) Dit moet in het Arabisch gereciteerd worden nadat de Moeaddzin de woorden van de geloofsbevestiging heeft uitgesproken (Ibn Khoezaimah 1/220)

3. Nadat de roep van de Moeaddzin beantwoord is moet je in het Arabisch de zegeningen van Allah over de Profeet uitroepen.

(Muslim 1/288)Allaahoemma Rabba haadihid da'watit taammati was Salaatil qaa'imati, aati Moehammadanil wasielata wal fadielata, wab'ath-hoe maqaamam mahmuuda nilladhie wa'adtahoe (innaka laa toekhlifoel mie'aad).O Allah, Heer van onze volledige gebeden geef Mohammed zijn eeuwige rechten van voorspraak, aanzien en de hoogste plaats die U hem hebt beloofd (waarlijk U verbreekt geen belofte). (Al-Boechari 1/152)LET OP: Tussen de oproep tot het gebed en de iqamah (net voor het gebed) moet je zelf smeekbeden maken. De smeekbeden in deze tijd worden niet verworpen. (At-Tirmidhi, Aboe Dawoed, Ahmad)- Smeekbede tijdens de roekoe (buiging in het gebed)1. Soebhaana Rabbiyal 'AziemVerheerlijk is mijn Heer, de Verhevene. (drie maal in het Arabisch)2. Soebhaanakallaahoemma Rabbanaa wa bihamdika Allaahoemmaghfirlie.Verheerlijkt bent U, O Allah en geprezen zij U, O Allah, vergeef mij.3. Soebbuuhoen, Qoedduusoen, Rabboel malaa'ikati warruuh.Verheven zij U, de Heiligste bent U, Heer van de engelen en de geest.4. Allaahoemma laka raka'toe wa bika aamantoe wa laka aslamtoe khasha'a laka sam'ie wa basarie, wa moekhkhie, wa 'azmie, wa 'asabie, wa mastaqalla bihi qadamie.O Allah, voor U buig ik in het gebed en in U geloof ik en aan U heb ik mij onderworpen. Voor U is mijn gehoord vernederd en mijn gezicht en mijn verstand en mijn beenderen en mijn humeur en wat mijn voeten betreden hebben.5. Soebhaana dhil djabaruuti, wal malakuuti, walkibriya-i wal 'azamati.Verheerlijkt zij U, Meester van de macht, van het rijk, van de majesteit en van de grootsheid.- Smeekbede bij het omhoogkomen uit de roekoe1. Sami'Allaahoe liman hamidahMoge Allah degenen horen die Hem prijzen.2. Rabbanaa wa lakal hamd, hamdan kathieran tayyiban moebaarakan fieh.Onze Heer, geprezen bent U, overvloedig goede en gezegende lofprijzing.- Smeekbede gedurende de soedjoed1. Soebhaana Rabbiyal A'laVerheerlijkt is mijn Heer de Allerhoogste (drie keer in het Arabisch).2. Soebhaanaka Allaahoemma Rabanaa wa bihamdika Allaahoem-maghfir lie.Verheerlijkt bent U, Allah onze Heer en geprezen zij U, O Allah, vergeef mij.3. Soebhaana dhil djabaruuti, wal malakuuti, wal kibriyaa'i wal 'azamati.Verheerlijkt bent U, Bezitter van de Macht, van de Heerschappij, van de Majesteit en de Grootsheid.- Smeekbeden tijdens het zitten tussen de twee sadjda's1. Rabbighfir lie, Rabbighfir lie.Mijn Heer, vergeef mij. Mijn Heer, vergeef mij.2. Allaahoemmaghfirlie, warhamnie, wahdinie, wadjboernie, wa'aafinie, warzoeqnie, warfa'nie.O Allah, vergeef mij en bescherm mij en leidt mij en geef mij gezondheid en voorzie mij en verhef mij in rang.- Als je neerknielt tijdens het lezen of reciteren van de Qur'aan1. Sadjada wadjhiya lilladhie khalaqahoe, wa shaqqa sam'ahoe wa basarahoe bihawlihi wa qoewwatihi. Fatabaarakallaahoe ashanoel khaaliqien.Ik heb mijn gezicht ter aarde geworpen voor de Ene die het geschapen heeft en het door Zijn kracht en macht gehoor en gezicht gegeven heeft. Verheerlijkt is Allah, de geweldige Schepper. (At-Tirmidhi en Ahmad)2. Allaahoem-maktoeb, lie bihaa 'indaka adjran, wa da' 'annie bihaa wizran, wadj'alhaa lie 'indaka dhoekhran, wa taqabbalhaa minnie kamaa taqabbal-tahaa min 'abdika Daawoed.O Allah, schrijf het als een beloning voor mij en bevrijd mij van de last daarvan en maak het voor mij een schat in het paradijs. Accepteer het van mij, zoals U het van Dawoed geaccepteerd heeft. (At-Tirmidhi 2/473)- Smeekbede tijdens de tashahoed (zitten in gebed)1. Attahiyyaatoe lillaahi was salawaatoe, wat tayyibaatoe, assalaamoe 'alayka ayyoehan-Nabiyyoe wa rahmatoellaahi wa barakaatoehoe, assalaamoe 'alaynaa wa 'alaa 'ibadillaahis saalihien. Ash-hadoe an laa ilaaha illallaahoe wa ash-hadoe anna Moehammadan 'abdoehoe wa Rasoeloehoe.Gegroet zij Allah en de zegeningen en de goedheid. Vrede zij met jou, O Profeet en de genade van Allah en Zijn zegeningen. Vrede zij met ons en voor de rechtgaarde dienaren van Allah. Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. (al-Boechari, Muslim)- Zegeningen voor de Profeet s.a.v.s. na de tashahoed1. Allahoemma salli 'alaa Moehammadin wa 'alaa aali Moehammadin, kamaa sallayta 'alaa Ibraahiema wa 'alaa aali Ibraahiema, innaka Hamiedoem Madjied. Allahoemma baarik 'alaa Moehammadin wa 'alaa aali Moehammadin, kamaa baarakta 'alaa Ibraahiema wa 'alaa aali Ibrahiema, innaka Hamoedoem Madjied.O Allah, geef Uw gunsten aan Mohammed en de familie van Mohammed, zoals U Uw gunsten aan Ibrahim en de familie van Ibrahim hebt gegeven. U bent vol lofprijzing, het meest verheerlijkt. O Allah, zegen Mohammed en de familie van Mohammed, zoals U Ibrahim en de familie van Ibrahim hebt gezegend. U bent vol lofprijzing, de Verhevene.

(al-Boechari)2. Allaahoemma salli 'alaa Moehammadin wa 'alaa azwaadjihi wa dhoer-riyatihi, kamaa sallayta 'alaa aali Ibraahiema. Wa baarik 'alaa Moehammadin wa 'alaa azwaadjihi wa dhoer-riyatihi, kamaa baarakta 'alaa aali Ibrahiema. Innaka Hamiedoem Madjied.O Allah, schenk Uw gunsten aan Mohammed en aan zijn echtgenoten en zijn nageslacht, zoals U Uw gunsten aan de familie van Ibrahim hebt gegeven. En zegen Mohammed en zijn echtgenoten en nageslacht, zoals U de familie van Ibrahim gezegend heeft. Waarlijk U bent de Meest Geprezene. (al-Boechari, Muslim 1/306)- Smeekbede na laatste tashahhoed en voor einde van gebed1. Allaahoemma innie a'uudhoe bika min 'adhaabil qabri, wa min 'adhaabi djahannama, wa min fitnatil mahyaa wal mamaati, wa min sharri fitnatil masiehid-dadjdjaal.O Allah, ik zoek mijn toevlucht tot U tegen de bestraffing van het graf en de bestraffing van het hellevuur, tegen de beproeving van het leven en de dood en tegen de kwade beproeving van de valse Messias.2. Allaahoemma innie a'uudhoe bika min 'adhaabil qabri, wa a'oedho bika min fitnatil masiehid-dadjdjaali, wa a'uudhoe bika min fitnatil mahya wal mamaati. Allaahoemma innie a'uudhoe bika minal ma'thami wal maghrami.O Allah, ik zoek mijn toevlucht tot U tegen de bestraffing van het graf en ik zoek mijn toevlucht tot U tegen de beproeving van de valse Messias en ik zoek mijn toevlucht tot U tegen de beproevingen van het leven en de dood. O Allah, ik zoek mijn toevlucht tot U tegen de zonde en tegen de schuld.3. Allaahoemma innie zalamtoe nafsie zoelman kathieran, wa laa yaghfiroedhdhoenuuba illaa Anta, Faghfir lie mahgfirtan min 'indika warhamnie innaka Antal Ghafuuroer Rahiem.O Allah, ik heb mijzelf een groot onrecht aangedaan en niemand vergeeft zonden behalve U. Schenk mij dus vergiffenis en heb genade met mij. Waarlijk U bent de Vergevende, de Genadevolle.4. Allahoemmaghfirli maa qaddamtoe, wa maa akhkhartoe, wa maa asrartoe, wa maa a'lantoe, wa maa asraftoe, wa maa Anta a'lamoe bihi minnie. Antal Moeqaddimoe, wa Antal Moe'akhkhiroe laa ilaaha illaa Anta.O Allah, vergeef mij voor wat ik vooruit heb gestuurd en wat ik achter heb gelaten en wat ik verborgen heb en wat ik openlijk gedaan heb, wat ik in het extreme gedaan heb en voor datgene waar U beter bewust van bent dan ik. U ben de Eerste en U bent de Laatste. Er is geen god behalve U.5. Allaahoemma a'innie 'alaa dhikrika, wa shoekrika, wa hoesni' 'ibaadatika.O Allah, help mij U te gedenken, U te danken en Uw goede dienaar te zijn.- Smeekbeden na het voltooien van het gebed1. Astaghfiroellaaha (3 keer) - Allaahoemma Antas-Salaamoe wa minkas-salaamoe, tabaarakta yaa Dhal-Djalaali wal-Ikraam.Ik zoek vergiffenis van Allah (3 keer)

Allah, U bent de vrede en van U komt de vrede. U bent gezegend. O, Eigenaar van de Majesteit en de Eer.2. Laa ilaaha illallaahoe wahdahoe laa sharieka lahoe, lahoel moelkoe wa lahoel hamdoe wa Hoewa 'alaa koelli shay'in Qadier, Allaahoemma laa mani'a limaa a'tayta, wa laa moe'tiya limaa mana'ta, wa laa yanfa'oe dhal djaddi minkal djaddoe.Er is geen god dan Allah, Hij heeft geen deelgenoten. Aan Hem is het rijk en aan Hem is de lofbetuiging en Hij is tot alle dingen in staat. O Allah, er is geen verbod in wat U gegeven heeft en niemand kan geven wat U verboden heeft; en de welvaart kan niet tot een rijk persoon komen als het tegen Uw wil en beslissing is.Dit lijkt veel maar je kan beetje bij beetje elke dag voor een gebed een smeekbede leren en die toepassen en je zal zien dat het bidden niet meer eentonig word maar dat je zal bidden met je hart zoals het ook moet inshaAllah.Ook kan je proberen om soerahs te leren en te varieren in de soerahs tijdens het gebed.Denk ook aan het bidden van vrijwillige gebeden.Allah Glorieus en Verheven is Hij heeft het succes van het gebed van de aanbidder afhankelijk gemaakt van zijn khoeshoo en heeft aangegeven dat degene die geen khoeshoo heeft,niet behoord tot de succesvollen.Met betrekking tot de kwestie of het telt als het gaat om een oordeel op deze aarde en of het niet opnieuw verricht moet worden; als men veel khoeshoo heeft gehad tijdens de gebeden,dan zullen de gebeden geaccepteerd worden,dit volgens de unanimiteit van de geleerden.De vrijwillege gebeden en adhkaar die gereciteerd worden na het gebed maken veel gebreken goed.Maar in het geval dat er in de meeste gebeden geen khoeshooof juiste cocentratie was,is dat er een verschil van mening onder de islamitische jurispudentiegeleerden.Ibn Haamid 1 van de metgezellen van Ahmad,vond het verplicht om het gebed te herhalen.de Islamitische jurispudentiegeleerden verschilden ook van mening betreffende Khoeshoo in het gebed.Er zijn twee meningen over dit punt Zij kunnen gevonden worden in de Hanbali madhab en anderenInshaAllah dat meerdere moslims dit boek gaan lezen en of kopen en zo hun salaat verbeteren kunnen amin.Moge Allah subhana wa ta aala onze gebeden aanvaarden en onze khoeshoo helpen te verhogen en eventuele fouten die er staan vergeven aminBronnen die ik gebruikt heb zijn:Een boek:de weg naar het paradijs,33 manieren om Khoeshoo tijdens het gebed te ontwikkelen.De doeas komen van de site al haqq
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

flippazitoenaa
04-08-10, 11:20
Djezzak Allah oeghairan.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

flippazitoenaa
04-08-10, 12:24
Haha nee ik reageerde voor het geval dat ik het niet uit heb gelezen dat ik het terug kan vinden;)
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
04-08-10, 15:25
Salaam Aleykoum
Ja snap ik.

Wa iyaakie oegtie (bloem)
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

PurpleLady
13-08-10, 21:56
BarakAllahoe fiki, de duas zijn ook te vinden in mijn beste vriend de citadel van de moslim :haha:
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
19-08-10, 17:07
Salaam Aleykoum
Oke Alhamdullilah.

ik heb zelf een andere doea boekje.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Sterretje2
23-08-10, 13:42
masha allah
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl