PDA

Bekijk Volledige Versie : De mooiste sahi-hadiths die ik kon vindenzorro
28-07-02, 00:10
Boucharie boek 86, hoofdstuk 2
Van As Sja'bi: heeft gezegd, toen hij op vrijdag een vrouw stenigde: `Ik heb haar gestenigd volgens de soenna van de Profeet ‘[i]Boucharie boek 86, hoofdstuk 32 / Mouslim boek 29 traditie 25
Van Zaid ibn Chalid ad Djoehani: [i]Ik heb gehoord hoe de Profeet iemand die ongehuwd was en ontucht had bedreven veroordeelde tot honderd geselslagen en verbanning voor een jaar.Mouslim boek 29 traditie 15 Boucharie boek 86, hoofdstuk 31
Van Abdallah ibn Abbaas: Oemar ibn al Chattaab heeft gezegd, terwijl hij op de preekstoel van de Profeet zat: `God heeft Mohammed met de waarheid gezonden en heeft hem het Boek geopenbaard, en tot de openbaring behoorde ook het vers over de steniging." Wij hebben het gereciteerd, uit ons hoofd geleerd en begrepen. De Profeet heeft gestenigd en wij hebben na hem gestenigd. Nu ben ik bang dat na verloop van tijd iemand zal zeggen: "Wij vinden de steniging niet in Gods Boek," en aldus ten onrechte een door God geopenbaarde verplichting zal nalaten. Steniging is in Gods Boek verplicht gesteld voor wie ontucht heeft bedreven na wettig geslachtsverkeer to hebben gehad, zowel mannen als vrouwen, als het bewijs geleverd is, of in geval van zwangerschap of bekentenis.Boucharie boek 86, hoofdstuk 37 / Mouslim boek 29 traditie 26
Van Abdallah ibn Oemar: De joden kwamen bij de Profeet en vertelden dat een man en een vrouw van hen ontucht hadden bedreven. De Profeet vroeg hen: “Wat vinden jullie in de tauraat over de steniging?” Zij antwoordden: `Wij zetten hen te kijk en geselen hen: Toen riep Abdallah ibn Salaam: `Jullie liegen! De steniging staat in de tauraat.' De joden brachten de tauraat en sloegen die open, en een van hen bedekte het vers over de steniging met zijn hand en las het voorafgaande en het volgende vers voor. Abdallah ibn Salaam zei: `Haal je hand daar eens weg!' Dat deed hij, en inderdaad, daar stond het vers over de steniging. De joden zeiden: `Hij heeft gelijk, Mohammed, het vers over de steniging staat in de tauraat!' Daarop beval de Profeet de beide ontuchtigen te stenigen, en ik heb zelf gezien hoe de man zich over de vrouw been boog om haar voor de stenen de beschermen.Boucharie boek 86, hoofdstuk 22 / Mouslim boek 29 traditie 16
Van Aboe Hoeraira: Een man kwam bij de Profeet in de moskee en riep tegen hem: `Profeet, ik heb ontucht bedreven: Toen de Profeet er geen aandacht aan schonk zei de man het nog eens, en nadat hij vier maal tegen zichzelf had getuigd riep de Profeet hem en vroeg: -Ben jij krankzinnig?-
`Nee,' antwoordde de man. -Heb je daarvoor geoorloofd geslachtsverkeer gehad?- ja.'
Daarop riep de Profeet enige mannen en beval: -Breng hem weg en stenig hem!-
Djabir ibn Abdallah vertelde: Ik was een van degenen die hem stenigden. Wij begonnen ermee op de gebedsplaats, maar toen de stenen hem raakten vluchtte hij weg. Wij kregen hem op de steenachtige gronden weer te pakken en daar hebben wij hem toen gestenigd.Boucharie boek 2, hoofdstuk 32 / Mouslim boek 29 traditie 36
Van Anas ibn Malik: De Profeet liet mensen die chamr gedronken hadden slaan met palmtakken en met sandalen. Aboe Bakr strafte met veertig geselslagen.Boucharie boek 86, hoofdstuk 4
Van Oekba ibn al Harith: Noe'aimaa of Ibn Noe'aimaanwerd dronken bij de Profeet gebracht. De Profeet was verontwaardigd en beval de mensen die in het huffs warm hem to slaan. Ze sloegen hem met palmtakken en met sandalen, en ik heb er zelf aan meegedaan.Mouslim boek 29 traditie 39/ Boucharie boek 86, hoofdstuk 4
Van Oemair ibn Sa'ied an Nacha'i: Ik heb Ali ibn abi Talib horen zeggen: Als ik iemand een waste straf toediende en hij stierf daaraan, dan deed mij dat niets, behalve als bet iemand was die chamr had gedronken. In dat geval betaalde ik de bloedprijs voor hem, want de Profeet heeft dit niet ingesteld.Mouslim boek 29 traditie 1/ Boucharie boek 86, +/- hoofdstuk 13
Van Aisja: De Profeet liet een dief de hand afhakken om een kwart dinar of meer.Boucharie boek 86, hoofdstuk 13 / Mouslim boek 29 traditie 26
Van Abdallah ibn Oemar: De Profeet liet de hand afhakken bij een dief die een schild ter waarde van drie dirham had gestolen.Boucharie boek 86, hoofdstuk 13 / Mouslim boek 29 traditie 5
Van Aisja: Toen de Profeet nog leefde werd de hand van een dief alleen afgehakt om een malienkolder of een schild, beide zijn kostbaar.Mouslim boek 29 traditie 7/ Boucharie boek 86, hoofdstuk 13
Van Aboe Hoeraira: De Profeet heeft gezegd: God vervloeke de dief; als hij een ei steeld moet zijn hand worden afgehakt en als hij een touw steeld moet zijn hand worden afgehakt.Mouslim boek 28 traditie 15/ Boucharie boek 87, hoofdstuk 7
591 Van Anas ibn Malik: Een jood doodde een meisje om haar sieraden; hij doodde haar met een stem. Ze werd bij de Profeet gebracht terwijl ze stervende was. Hij vroeg: <Heeft die je gedood?> Ze knikte van nee. Hij vroeg het voor de tweede maal, en weer knikte ze van nee. Toen vroeg hij het haar voor de derde maal, en toen knikte ze ja. Daarop liet de Profeet die man tussen twee stenen vermorzelen.


Degene die van de Islam afvallig wordt (moertadd) wordt volgens de koran door God gestraft in het hiernamaals:16. De Bij (An-Nahl).
106. Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd - behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden - en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust Allah's toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn.
107. Dit komt doordat zij het tegenwoordige leven boven het Hiernamaals hebben verkozen, en omdat Allah het ongelovige volk niet leidt.
108. Dezen zijn het op wier hart, oren en ogen Allah een zegel heeft gelegd. En dezen zijn de achtelozen.3. Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

86. Hoe zal Allah een volk leiden, dat heeft verworpen, na te hebben geloofd, en de getuigenis te hebben afgelegd dat de boodschapper waarachtig was en nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen? Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.
87. De vergelding van dezulken is slechts, dat de vloek van Allah, de engelen en de mensen, op hen rust.
88. Zij zullen daaronder blijven. Hun straf zal niet worden verlicht, noch zal hun uitstel worden verleend.
89. Behalve degenen die daarna berouw hebben en zich verbeteren. Allah is voorzeker Vergevensgezind, Genadevol.
90. Voorzeker, degenen die terugvallen na te hebben geloofd en dan in ongeloof toenemen: hun berouw zal niet worden aanvaard, dezen zijn de dwalenden.
91. Degenen die ongelovig zijn en als ongelovigen sterven, van geen hunner zal een aarde vol goud worden aanvaard als hij zich daarmede zou willen vrijkopen. Dezen zijn het wie een smartelijke straf wacht en er zullen voor hen geen helpers zijn.Het vers 2:217: ...diegenen van jullie die van hun godsdienst afvallen en dan sterven als ongelovigen, dat zijn zij wier werken vruchteloos zijn in dit leven en in het hiernamaals enzovoort, wordt wel als grondslag beschouwd voor de doodstraf voor de afvallige, al is niet duidelijk waarom. De tradities hebben weinig te melden over de straf in het hiernamaals, maar zijn het eens over de doodstraf in dit leven. Wel wordt daar soms aan toegevoegd dat de afvallige eerst een kans moet worden gegeven van zijn dwaling terug te keren.
Mouslim boek 28 traditie 25/ Boucharie boek 87, hoofdstuk 6
Van Abdallah ibn Mas'oed: De Profeet heeft gezegd: -Het is niet geoorloofd het leven to nemen van een moslim die getuigt dat er geen god is dan God en dat ik de Gezant van God ben, behalve in drie gevallen: De ontuchtige die gehuwd of gehuwd geweest is een leven voor een leven; en degene die zijn godsdienst afvalt en zich afscheidt van de gemeenschap.-Mouslim boek 28 traditie 9/ Boucharie +/- boek 24, hoofdstuk 68
Van Anas ibn Malik: Een aantal mensen nit de stam Oeraina kwam naar de Profeet toe in Medina, maar zij konden het voedsel niet verdragen. Daarom zei de Profeet tegen hen dat ze maar naar de kamelen moesten gaan die als zakaat warm gegeven, om van hun melk en urine to drinken. Dat deden ze en ze knapten ervan op, maar toen keerden ze zich tegen de herders en doodden die, ze vielen weer van de Islam of en dreven de kamelen van de Profeet weg. Toen de Profeet dat vernam stuurde hij mannen achter hen aan; ze werden mee teruggebracht en hij hakte hun handen en hun voeten af, stak hun ogen uit en liet ze achter op de steenachtige gronden tot ze dood warm.Boucharie boek 93, hoofdstuk 12 / Mouslim +/- boek 33 traditie 15
Van Aboe Moesa: Een man was moslim geworden en daarna weer teruggekeerd tot het jodendom. Moe'aadz ibn Djabal kwam, terwijl die man bij Aboe Moesa was, en zei: `Wat is er met hem?' Hij zei: `Hij is moslim geworden en toen weer joods: Moe'aadz zei: `Ik ga niet zitten voordat ik hem gedood heb; zo is het vonnis van God en Zijn gezant!'</i>Boucharie boek 88, hoofdstuk 2
Van Ikrima: [i]Bij Ali werden enige ketters voorgeleid en hij liet hen verbranden. Toen Ibn Abbaas daarvan hoorde zei hij: Al zou ik hen zelf niet verbranden, vanwege het verbod van de Profeet: -Straft niet met Gods straf,- ik zou hen doden vanwege het woord van de Protect:
-Wie van godsdienst verandert moet je doden.-' [/B]

Mafkees
28-07-02, 04:51
kekek,

weer n marokkaan die het arabisch niet machtig is,
en vertalingen van leemhuis gebruikt die weer hadiths gebruikte om Quran te vertalen :maf3:...........

Gaaaaaa slaaaaaaaaaapUhhhhhhhhhh

:auw:

Conscious
28-07-02, 13:08
Geplaatst door Al3arbi
kekek,

weer n marokkaan die het arabisch niet machtig is,
en vertalingen van leemhuis gebruikt die weer hadiths gebruikte om Quran te vertalen :maf3:...........

Gaaaaaa slaaaaaaaaaapUhhhhhhhhhh

:auw:

Als je denkt dat deze hadith niet goed vertaald zijn, kun je het opzoeken in het engels en het voor jezelf gaan vertalen.

Mafkees
28-07-02, 13:09
Geplaatst door Conscious


Als je denkt dat deze hadith niet goed vertaald zijn, kun je het opzoeken in het engels en het voor jezelf gaan vertalen.


Goedlezen!

Joesoef
28-07-02, 13:36
Geplaatst door Al3arbi
kekek,

weer n marokkaan die het arabisch niet machtig is,
en vertalingen van leemhuis gebruikt die weer hadiths gebruikte om Quran te vertalen


En wat is jou bron van deze informatie? Waar in de colofoon kan je terug vinden dat het geen wat jij beweert zo is?

Mafkees
28-07-02, 13:38
Geplaatst door JoesoefEn wat is jou bron van deze informatie? Waar in de colofoon kan je terug vinden dat het geen wat jij beweert zo is?


Hier (http://www.gekkemafkezendienietwetenwaarzehetoverhebben.n l/Junks)

KomMaar
28-07-02, 17:59
Geplaatst door Al3arbiHier (http://www.gekkemafkezendienietwetenwaarzehetoverhebben.n l/Junks)

:fpimp: ...