PDA

Bekijk Volledige Versie : Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.yasma1
03-02-15, 19:14
Goedenavond allemaal!

Ik zit momenteel in HAVO 5 en doe mijn profielwerkstuk over de Marokkaanse bevolking in Nederland. Dit leek me zeer interessant, mede omdat ik zelf ook allochtoon ben.

Ik heb een deelvraag over de gastarbeiders uit Marokko naar Nederland in de jaren 60.
Het blijkt namelijk dat Nederland in die tijd een contract gesloten heeft met Marokko over het werven van gastarbeiders.

Tot mijn teleurstelling heb ik niet zoveel (tot geen) informatie gevonden over het contract.
Zou iemand mij misschien vertellen wat er in het contract heeft gestaan, mocht iemand zich van die contractregels bewust zijn. Het zou me enorm veel helpen!

Alvast bedankt :).

Marocc_man
05-02-15, 10:03
بدأت هجرة المغاربة نحو هولندا بشكل رسمي بعد التوقيع على اتفاقية بين البلدين بخصوص استقدام اليد العاملة المغربية نحو هولندا في 14 ماي (http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%85%D8%A7%D9%8A) 1969 (http://ar.wikipedia.org/wiki/1969). انتقل عدد المغاربة من أقل من 20 ألف شخص في بداية الستينات من القرن العشرين إلى أزيد من 350 ألف فرد بعد أربعين سنة. وتحولت هذه الجالية من يد عاملة بسيطة إلى أطر مؤهلة تساهم في التنمية في المهجر وفي بلدها الأصلي. وعرفت تحولا تدريجيا من يد عاملة إلى أقلية ثقافية مستقرة بصفة دائمة في هولندا من جهة وجالية مهاجرة تحافظ على روابط متعددة مع وطنها الأم, المغرب, من جهة أخرى.

Marocc_man
05-02-15, 10:21
Zij kwamen in de jaren zestig en zeventig – deels spon-taan, deels geworven – om laaggekwalificeerd werk te ver-richten, meestal in de industrie. Op 14 mei 1969 sloot de
Nederlandse regering een overeenkomst met Marokko
waarmee het aantrekken van Marokkaanse ‘gastarbeiders’
officieel werd geregeld. Lang heeft de formele werving niet
geduurd: als gevolg van de oliecrisis en de daarmee
gepaard gaande economische recessie werd zij in 1973
stopgezet.
Verondersteld werd dat de Marokkaanse arbeidsmigranten
na enkele jaren van hard werken met het verdiende geld
weer huiswaarts zouden keren. Dit gebeurde in de meeste
gevallen niet, mede vanwege de blijvende ongunstige
sociaal-economische situatie in Marokko enerzijds en een
restrictiever migratiebeleid in Nederland anderzijds. In
plaats daarvan werden vrouw en kinderen naar Nederland
‘gehaald’ in het kader van gezinshereniging. Het op gang
komen van de gezinshereniging weerspiegelt zich in het
stijgende aandeel van de vrouwen in de immigratie vanaf
het eind van de jaren zestig

Marocc_man
05-02-15, 10:56
Herkomst en vestiging van de eerste generatie Marokkanen in Nederland
Tineke Fokkema, Carel Harmsen en Han Nicolaas
1)
De eerste generatie Marokkanen kwam in de jaren zestig
en zeventig als ‘gastarbeider’ en als gevolg van de daarop-volgende gezinshereniging en gezinsvorming naar Neder-land. Een groot deel van hen woont nog steeds in Neder-land. Uit welke delen van Marokko kwamen zij
oorspronkelijk en in welke Nederlandse gemeenten wonen
zij nu? Recent zijn de geboorteplaatsen van de eerste
generatie Marokkanen ingedeeld naar regio en provincie.
Koppeling met de huidige woonplaats biedt een meer
gedifferentieerde kijk op netwerkgestuurde migratie.
1. Inleiding
In 2008 en begin 2009 is de geboorteplaatsinformatie van
de eerste generatie Marokkanen naar 16 geboorteregio’s
en 61 geboorteprovincies in Marokko gecodeerd. Hierdoor
is het mogelijk geworden om meer gedetailleerde informa-tie over het herkomstgebied van de eerste generatie
Marokkanen te presenteren.
Ook is een koppeling tot stand gebracht tussen tweede
generatie Marokkanen en de geboorteplaats van hun
ouders. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de regio-nale herkomst en spreiding van eerste generatie Marokka-nen. In een vervolgartikel zal ook worden ingegaan op de
regionale spreiding van de tweede generatie Marokkanen
en regionale aspecten van de partnerkeuze en vruchtbaar-heid van de eerste en tweede generatie Marokkanen.
Voor de hercodering van geboorteplaatsen moest een aan-tal keuzes worden gemaakt. Gedetailleerde informatie hier-over en de problemen die zich bij de codering hebben
voorgedaan, zijn beschreven in hetkader‘Classificatie van
geboorteplaatsen’. De namen en geografische ligging van
de vijf belangrijkste provincies zijn weergegeven in de
landkaart van Marokko (kaart 1).
2. Migratiegeschiedenis
De eerste Marokkanen die naar Nederland zijn gekomen,
waren bijna allemaal jonge, mannelijke arbeidsmigranten.
Classificatie van geboorteplaatsen
Tot voor kort waren de geboorteplaatsen van eerste
generatie Marokkanen in Nederland niet geclassificeerd
naar provincie en regio. Dit classificeren van de bijna
18 duizend geboorteplaatsen die in de bestanden van
de CBS-bevolkingsstatistieken voorkomen, is om ver-schillende redenen zeer arbeidsintensief.
In Marokko worden twee taalvarianten van het Arabisch
gebruikt: ‘Modern Standaard Arabisch’ voor officiŽle
gelegenheden en ‘Marokkaans Arabisch’ als spreektaal
voor de dagelijkse omgang. Daarnaast bestaat er een
minderheidstaal, het Berbers, als moedertaal van veel
inwoners. Het Berbers is slechts ver verwant met de
Arabische talen. De geboorteplaatsen van de eerste
generatie Marokkanen in Nederland zijn bij registratie
vertaald uit het Arabische letterschrift of fonetisch weer-gegeven. In geschreven Arabisch worden de klinkers
niet of slechts schematisch genoteerd. Bovendien heb-ben sommige spreektalen een ander systeem van
(mede)klinkers dan het Modern Standaard Arabisch.
Het Berbers is alleen een spreektaal en dus per definitie
fonetisch genoteerd. Geboorteplaatsen bestaande uit
meerdere woorden blijken in geval van fonetische weer-gave nogal eens te zijn samengevoegd. Verder is niet
altijd een plaatsnaam opgegeven, maar bijvoorbeeld
een omschrijving van de plek waar men is geboren of
tot welke familie of stam men behoort. Een ander
probleem is het feit dat bepaalde plaatsnamen in meer
provincies voorkomen.
Verschillende bronnen zijn geraadpleegd om aan alle
voorkomende plaatsnamen een regio- en provinciecode
toe te kennen:
– een bestand met ruim 1550 plaatsen en bijbehorende
regio- en provinciecodes die in een eerder stadium
door het CBS was gemaakt aan de hand van een lijst
van het Marokkaans Statistisch Bureau
– de officiŽle lijst van het Centre d’Etudes et de
Recherches Dťmographiques met bijna 1700 plaat-sen en bijbehorende regio- en provinciecodes
– Travel Google Maps
(Travel Google Maps (http://www.svajdlenka.com/travel_maps.php?countr)
y=mo), een website met ruim 29 duizend plaatsen
per provincie, en
– een Amerikaans defensiebestand
(NGA: GNS Home (http://earth-info.nga.mil/gns/html/index.html)) met
ruim 60 duizend x-y coŲrdinaten (van onder meer
plaatsen, stammen, zandduinen en bergen) in
Marokko die met behulp van een geografische, zoge-naamde GIS-kaart van Marokko zijn omgezet tot
provinciecodes.
Deze vier documenten zijn samengevoegd tot ťťn
bestand, vreemde tekens en afkortingstekens zijn eruit
gehaald, evenals doublures (waarbij plaatsnamen die in
meer dan ťťn provincie voorkomen de code toegekend
hebben gekregen van die provincie waarin de meeste
Nederlandse Marokkanen geboren zijn). Vervolgens is
1)
De auteurs danken Mathieu Starink voor het aanpassen
en uitvoeren van de eerder door hem ontwikkelde spel-fout-computerprogramma, Peter Ekamper voor het
gereedmaken van bestanden voor de analyse, en Abdul
Jardini en Jamal Ouahi voor het handmatig lokaliseren
van Marokkaanse geboorteplaatsen uit de CBS-bevol-kingsregistratie.
Een deel van dit artikel is eerder verschenen in Demos,
jaargang 25, nummer 5.
Tineke Fokkema is werkzaam bij het Nederlands Inter-disciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Carel Harmsen
en Han Nicolaas werken bij het CBS in Den Haag.
Zij kwamen in de jaren zestig en zeventig – deels spon-taan, deels geworven – om laaggekwalificeerd werk te ver-richten, meestal in de industrie. Op 14 mei 1969 sloot de
Nederlandse regering een overeenkomst met Marokko
waarmee het aantrekken van Marokkaanse ‘gastarbeiders’
officieel werd geregeld. Lang heeft de formele werving niet
geduurd: als gevolg van de oliecrisis en de daarmee
gepaard gaande economische recessie werd zij in 1973
stopgezet.
Verondersteld werd dat de Marokkaanse arbeidsmigranten
na enkele jaren van hard werken met het verdiende geld
weer huiswaarts zouden keren. Dit gebeurde in de meeste
gevallen niet, mede vanwege de blijvende ongunstige
sociaal-economische situatie in Marokko enerzijds en een
restrictiever migratiebeleid in Nederland anderzijds. In
plaats daarvan werden vrouw en kinderen naar Nederland
‘gehaald’ in het kader van gezinshereniging. Het op gang
komen van de gezinshereniging weerspiegelt zich in het
stijgende aandeel van de vrouwen in de immigratie vanaf
het eind van de jaren zestig (grafiek 1). De scherpe daling
van het aandeel vrouwen in de immigratie in 1975 wordt
veroorzaakt doordat in dat jaar een ‘eenmalige
regularisatie’ werd toegepast. Ongeveer 15 duizend perso-nen maakten gebruik van de mogelijkheid een legale ver-blijfsstatus te verkrijgen. Het ging voor ongeveer de helft
om (voornamelijk mannelijke) Turken en Marokkanen (Van
Groenendael, 1986). Na 1975 is de geslachtsverhouding in
de immigratie van Marokkanen vrij constant.
Sinds de tweede helft van de jaren tachtig maakt gezins-hereniging langzaam maar zeker plaats voor gezinsvor-mende migratie: veel oorspronkelijke arbeidsmigranten,
maar ook hun kinderen, kiezen een huwelijkspartner uit
Marokko.
3. Regionale verschillen in herkomst en vestiging
Verschillen in herkomst
In absolute aantallen komen de meeste eerste generatie
Marokkanen uit de Rif in Noord-Marokko. De top-drie
herkomstprovincies zijn Nador, Al Hoceima en Tetouan.
Meer dan de helft van de in Nederland wonende eerste
52 Centraal Bureau voor de Statistiek
een spelfout-programma uitgevoerd dat uitgaat van
trigramanalyse, een algoritme waarbij een woord wordt
opgedeeld in overlappende segmenten van drie letters.
Het woord trigram bijvoorbeeld wordt opgedeeld in #tri,
tri, rig, igr, gra, ram en am# (waarbij # een spatie aan-geeft). Na verwijdering van vreemde tekens en afkor-tingstekens zijn alle trigrammen van een verkeerd
gespelde geboorteplaats vergeleken met de trigrammen
van de plaatsen uit het samengevoegde bestand. Het
aantal overeenkomende trigrammen geeft de mate van
match weer. Omdat de kans op een hogere matchscore
toeneemt naarmate de geboorteplaats uit meer tekens
bestaat, is daarnaast een score berekend die rekening
houdt met het totale aantal letters van desbetreffende
geboorteplaats. Tot slot is het plaatsnamenbestand
voorgelegd aan een lokale Marokkaan. De locatie van
de voor hem bekende plaatsen is geverifieerd via
Google maps.
Deze exercitie heeft geresulteerd in het indelen van
78 procent van de bijna 18 duizend in de CBS-bevol-kingsregistratie voorkomende Marokkaanse plaats-namen naar regio en provincie. De resterende geboor-teplaatsen hebben een dusdanige schrijfwijze gekregen
dat niet met grote zekerheid kan worden achterhaald
om welke plaatsnamen het gaat. Omdat de regio- en
provinciecode vooral ontbreekt voor de zeer kleine
plaatsen, ligt de dekkingsgraad wat betreft het aantal
personen met 95 procent beduidend hoger.

-----------wordt gevolgd---------------------------------------------------

Marocc_man
05-02-15, 11:03
----------------------------------------vervolg-------------------------------------------------

1. Kaart van Marokko met de vijf belangrijkste herkomstprovincies
Ouarzazate
Taza
Nador
Al Hoceima
Tetouan
1. Aandeel vrouwen in de immigratie van Marokkanen
60
1964
%
50
40
30
20
10
0
1969 1974 1979 1989 1984
generatie Marokkanen is in een van deze provincies
geboren. Een flink deel komt verder uit de provincie Taza,
tussen het Rif-gebergte en de Midden-Atlas, en uit de
(provincies met een van de) grote steden: Ouarzazate,
Tanger, Casablanca, Meknes, Fes, Marrakech en Rabat.
De migratiestroom vanuit de zuidelijke provincies,
behorend tot de Westelijke Sahara, is het kleinst geweest.
Minder dan 0,2 procent van de eerste generatie
Marokkanen in Nederland is daar geboren.
Het beeld verandert iets als de migratie van de eerste
generatie Marokkanen naar herkomstgebied wordt afgezet
tegen het huidige aantal inwoners in de desbetreffende
provincies (kaart 2). Marokko telde in 2004 ongeveer
30 miljoen inwoners. Nederland telde in de periode
2004–2009 gemiddeld 167 duizend eerste generatie
Marokkanen per jaar. In verhouding tot het inwonertal van
Marokko is dat iets meer dan een half procent van de
bevolking van Marokko. De noordelijke Rif-provincies
Nador, Al Hoceima en Tetouan zijn met respectievelijk 6,9,
5,3 en 2,8 procent van de eerste generatie Marokkanen in
Nederland de belangrijkste herkomstprovincies. De (pro-vincies met een van de) grote steden zijn nu minder promi-nent. Met andere woorden, de relatief sterke vertegen-woordiging van eerste generatie Marokkanen uit deze
provincies hangt deels samen met het gegeven dat een
groot deel van de Marokkanen in de grote steden woont.
Verschillen in vestiging
Kaart 3geeft een beeld van het relatieve aantal eerste
generatie Marokkanen voor alle Nederlandse gemeenten
in 2009. Hierbij is rekening gehouden met de omvang van
de bevolking per gemeente (zie kader ‘Concentratie-index’). Wat direct opvalt, is de sterke oriŽntatie op de
grotere gemeenten binnen de Randstad. Deze oriŽntatie is
het gevolg van sociale banden (netwerk van eerder geves-tigde Marokkanen), verhoudingsgewijs gunstige baan-perspectieven (meer mogelijkheden om een baan te
vinden in de lagere segmenten van de arbeidsmarkt) en
een ruimere voorraad aan betaalde woningen aldaar.
In Gouda wonen in verhouding tot het inwonertal de
meeste Marokkanen. De concentratie-index voor eerste
generatie Marokkanen in Gouda bedraagt 452, wat inhoudt
dat het aandeel eerste generatie Marokkanen in Gouda
4,52 keer zo hoog is als voor Nederland als geheel.
Utrecht en Amsterdam volgen met een index van respec-tievelijk 447 en 438. De twee andere grote steden – Rotter-dam en Den Haag – nemen de vijfde en zevende plaats in,
met een index van respectievelijk 314 en 274.
Absoluut gezien woont in Amsterdam de grootste groep
eerste generatie Marokkanen: ruim 34 duizend. Daarmee
is ruim 20 procent van de huidige 167 duizend eerste
generatie Marokkanen in die stad gevestigd. Rotterdam
staat op nummer twee met bijna 19 duizend (11 procent)
en Utrecht en Den Haag tellen elk ruim 13 duizend (8 pro-cent) eerste generatie Marokkanen. Ook enkele andere
(middel)grote gemeenten in en buiten de Randstad, waar-onder Gouda, Almere, Leiden, Haarlem, Eindhoven en
Tilburg, zijn duidelijk in trek bij de Marokkanen van de
eerste generatie. Het aantal eerste generatie Marokkanen
dat zich heeft gevestigd in de kleine, rurale gemeenten, is
daarentegen gering. In het bijzonder in het noorden
(Groningen, Friesland en Drenthe) en zuid-westen (Zee-land) van het land wonen weinig Marokkanen. Driekwart
van de eerste generatie Marokkanen woont in 30 van de
441 Nederlandse gemeenten.
Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2009 53
2. Eerste generatie Marokkanen als percentage van de huidige
bevolking van Marokko, per herkomstprovincie 2.
0 tot 0.13
0.13 tot 0.25
0.25 tot 1
1tot2
2enmeer
3 Concentratie index voor eerste generatie Marokkanen in Nederland
per gemeente, 1 januari 2009
.
1.
8 tot 80
80 tot 120
120 tot 200
200 en meer
4. Jaar van vestiging
De meeste eerste generatie Marokkanen die in Nederland
wonen, komen uit de Rif-provincies Nador, Al Hoceima en
Tetouan in Noord-Marokko, de provincie Taza tussen het
Rif-gebergte en Midden-Atlas en de (provincies met een
van de) grote steden. Als we de gegevens voor deze her-komstprovincies voor een aantal verschillende vestigings-perioden bekijken, blijkt dit beeld vrij constant te zijn (gra-fiek 2).
In de eerste fase van de immigratie, de arbeidsmigratie,
die ruwweg loopt van 1964 tot en met 1973 (het jaar
waarin de officiŽle werving werd stopgezet), kwam iets
meer dan een kwart van de Marokkanen uit de provincie
Nador. In deze periode kwamen ook al relatief veel Marok-kanen (een op de vijf) uit grote steden als Casablanca,
Marrakech en Rabat. Nog eens 10 procent kwam in deze
periode uit elk van de provincies Al Hoceima en Tetouan,
en een kleine 5 procent uit de provincie Taza.
De tweede fase in de immigratie van Marokkanen (de fase
van gezinshereniging die wat lastiger af te bakenen is
maar globaal loopt van 1974 tot en met 1989) laat een iets
ander beeld zien. Het aandeel uit Nador en Al Hoceima
neemt verder toe ten koste van dat uit de grote stad. Op
zich is dit patroon niet zo verwonderlijk. Het afnemende
aandeel uit de grote steden in deze tweede fase (en het
toenemende aandeel uit Nador en Al Hoceima) kan
worden verklaard door het feit dat immigranten uit de
steden over het algemeen veel eerder tot gezinshereniging
overgingen dan degenen uit de rurale gebieden in Noord-en Oost-Marokko. Uit onderzoek van De Mas en Haffmans
(1985) komt naar voren dat in 1974 al meer dan de helft
van de gezinnen uit de steden herenigd was in Nederland,
terwijl dit voor gezinnen van het platteland minder dan een
derde was. Verschil in type immigrant is hierbij een belang-rijke verklarende factor. De immigranten uit de stad waren
veelal hoger opgeleid, hadden minder moeite met de
moderne Nederlandse samenleving en hadden hun toe-komstperspectief vaker dan de immigranten van het platte-land al bij voorbaat naar Nederland verlegd. Een aanvul-lende verklaring kan worden gezocht in verschillen in
vruchtbaarheid tussen de pioniers uit de Rif-provincies en
die uit de grote steden. De verschillen in het gemiddeld
aantal kinderen van vrouwen naar geboorteplaats zullen in
een vervolgartikel worden onderzocht.
De fase van de gezinsvorming, die rond 1990 begon, lijkt
qua herkomstpatroon het meest op de eerste fase. Een
verklaring zou kunnen zijn dat men veelal een partner uit
de eigen herkomstregio of herkomstprovincie haalt. In een
vervolgartikel zal ook hier nader op worden ingegaan.
Het beeld wordt iets anders als naar afzonderlijk jaar van
vestiging wordt gekeken, vooral voor de periode
1964–1973, de fase van de arbeidsmigratie (grafiek 3). Het
aandeel immigranten uit Nador loopt tegen het eind van de
jaren zestig sterk terug, van 44 procent in 1968 naar
16 procent in 1971. In dezelfde periode nemen de grote
steden een steeds groter aandeel van de immigratie voor
hun rekening: 12 procent in 1968 tegen 27 procent in
1971. Een verklaring hiervoor is het feit dat tijdens de
officiŽle werving, die in mei 1969 begon en in 1973 werd
stopgezet, lang niet alle arbeiders uit de Rif-provincies
werden geworven. Veel arbeiders werden, onder meer
54 Centraal Bureau voor de Statistiek
Concentratie-index
De concentratie-index van eerste generatie Marokkanen
voor een gemeente is de verhouding tussen het percen-tage eerste generatie Marokkanen in de gemeente en
het percentage eerste generatie Marokkanen in de
totale bevolking van Nederland.
Een voorbeeld: ongeveer 4,57 procent van de bevolking
van Gouda behoort tot de eerste generatie Marokkanen.
Voor de totale bevolking van Nederland is dit 1,01 pro-cent. De concentratie-index voor Gouda is dus
(4,57/1,01) x 100 = 452.
2. Aandeel 1e generatie Marokkanen naar jaar van vestiging en her-komstprovincie, 1 januari 2009
35
Al Hoceima
%
30
15
10
1990–2008 1974–1989 1964–1973
1)
Casablanca, Fes, Marrakech, Meknes, Ouarzazate, Rabat, Tanger.
Nador Taza Tetouan Grote steden
1)
5
0
20
25
3. Herkomstprovincie van 1e generatie Marokkanen naar jaar van
vestiging en herkomstprovincie, 1 januari 2009
35
1964
%
30
15
10
1)
Casablanca, Fes, Marrakech, Meknes, Quarzazate, Rabat, Tanger.
5
0
20
25
Nador Grote steden
1)
Al Hoceima
1969 1979 1984 1989 1994 1999 2004 1974 2009
door de Staatsmijnen, geworven in grote steden als
Marrakech en Fes (Cottaar en Bouras, 2009). Vůůr 1969
kwamen veel Marokkanen op eigen gelegenheid uit de
Rif-provincies.
Het aandeel Marokkaanse immigranten uit Nador loopt
sinds begin jaren tachtig geleidelijk terug, terwijl er steeds
meer Marokkanen uit de grote stad komen. Sinds 2007 ligt
het aandeel uit de grote steden zelfs iets boven dat uit
Nador.
5. Regionale migratiestromen
Koppeling van de geboorteplaats van de eerste generatie
Marokkanen met hun huidige woonplaats levert interes-sante bevindingen op (grafiek 4 en 5). We beperken
ons hier tot de relatie tussen de vijf belangrijkste herkomst-gebieden (Nador, Al Hoceima, Tetouan, Taza en
Ouarzazate) en de vier belangrijkste vestigingsgebieden
(de vier grote steden).
De eerste generatie Marokkanen geboren in de provincie
Nador wonen weliswaar verspreid over de vier grote ste-den in Nederland, maar vooral in Utrecht en Rotterdam
vertegenwoordigen zij een groot deel van de Marokkaanse
gemeenschap. Niet minder dan helft (Utrecht) respectieve-lijk een derde (Rotterdam) van de eerste generatie Marok-kanen in deze twee steden heeft zijn wortels in de
provincie Nador.
De eerste generatie Marokkanen afkomstig uit Al Hoceima
zijn daarentegen sterk gericht op Den Haag. Zij vormen
daar bijna een kwart van de totale eerste generatie Marok-kaanse bevolking. In respectievelijk Amsterdam, Rotter-dam en Utrecht is dat 14, 12 en 9 procent.
Van de in de provincies Tetouan en Ouarzazate geboren
en naar Nederland vertrokken Marokkanen woont respec-tievelijk 29 en 36 procent in Amsterdam. De stad heeft
daardoor een sterke band met die Marokkaanse provin-cies. Samen vormen zij bijna een kwart (15 procent uit
Tetouan en 8 procent uit Ouarzazate) van de Amster-damse populatie eerste generatie Marokkanen. Ook Rot-terdam heeft een vrij hechte band met de provincie Ouar-zazate: een op de zes immigranten uit die provincie
vestigde zich in Rotterdam.
De Marokkanen uit de noordelijke provincie Taza, ten
slotte, hebben duidelijk een voorkeur voor Rotterdam en
Den Haag. Ruim een derde van hen woont in een van
deze twee steden. Zij maken er ongeveer 10 procent van
het totale aantal eerste generatie Marokkanen uit.
6. Tot besluit
Het is algemeen bekend dat Marokkanen, conform andere
allochtone groepen, er de voorkeur aan geven om in de
buurt van hun landgenoten te wonen. Door de geboorte-plaatsen van de eerste generatie Marokkanen te koppelen
aan hun huidige woonplaats is nu voor de eerste keer
duidelijk geworden dat de hechtheid van de Marokkaanse
gemeenschappen in hoge mate provinciegebonden is. De
pioniers die zich in een bepaalde gemeente vestigden,
stonden borg voor eerste opvang, huisvesting en vaak ook
werk van familieleden, dorps- en streekgenoten. Deze
zogenoemde kettingmigratie verstevigde vervolgens de
banden met de provincie van herkomst, waardoor de
Marokkaanse immigranten per Nederlandse gemeente uit
slechts een beperkt aantal provincies in Marokko afkomstig
zijn.
Literatuur
Cottaar, A. en N. Bouras, 2009, Marokkanen in Nederland:
De pioniers vertellen. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2009 55
4. Aandeel 1e generatie Marokkanen woonachtig in de vier grote
gemeenten naar herkomstprovincie, 1 januari 2009
60
Utrecht
%
50
20
0
Ouarzazate Taza
30
40
Tetouan Al Hoceima Nador
10
Amsterdam Den Haag Rotterdam
5. Aandeel 1e generatie Marokkanen woonachtig in de vier grote
gemeenten per herkomstprovincie, 1 januari 2009
40
Utrecht
%
35
10
0
Ouarzazate Taza
15
25
Tetouan Al Hoceima Nador
5
Amsterdam Den Haag Rotterdam
30
20
Groenendael, A.J.M. van, 1986, Dilemma’s van regel-geving. De regularisatie van illegale buitenlandse werk-nemers; 1975-1983. Een case study naar het functioneren
van regels als instrument van overheidsbeleid. Samson
Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.
Mas, P. de, en M.A.F. Haffmans, 1985, De gezinshereni-ging van Marokkanen in Nederland, 1968-1984: een
onderzoek naar de omvang, de aard en de gebieden van
herkomst en vestiging. Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Den Haag.

Marocc_man
07-02-15, 12:20
ewa Yasma1

kwam je ut of nog niet

i probeerde je te helpe ver inhoud van verdrag tussen Marokko en Nederland maar kon details helaas niet vinden , wel deze:
http://img.maroc.nl/forums/images/icons/icon1.png Re: Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.
Zij kwamen in de jaren zestig en zeventig – deels spon-taan, deels geworven – om laaggekwalificeerd werk te ver-richten, meestal in de industrie. Op 14 mei 1969 sloot de
Nederlandse regering een overeenkomst met Marokko
waarmee het aantrekken van Marokkaanse ‘gastarbeiders’
officieel werd geregeld. Lang heeft de formele werving niet
geduurd: als gevolg van de oliecrisis en de daarmee
gepaard gaande economische recessie werd zij in 1973
stopgezet.
Verondersteld werd dat de Marokkaanse arbeidsmigranten
na enkele jaren van hard werken met het verdiende geld
weer huiswaarts zouden keren. Dit gebeurde in de meeste
gevallen niet, mede vanwege de blijvende ongunstige
sociaal-economische situatie in Marokko enerzijds en een
restrictiever migratiebeleid in Nederland anderzijds. In
plaats daarvan werden vrouw en kinderen naar Nederland
‘gehaald’ in het kader van gezinshereniging. Het op gang
komen van de gezinshereniging weerspiegelt zich in het
stijgende aandeel van de vrouwen in de immigratie vanaf
het eind van de jaren zestig

yasma1
07-02-15, 13:26
Heel erg bedankt allemaal voor jullie reacties,heeft me enorm veel geholpen!

:blij:

yasma1
07-02-15, 13:28
ewa Yasma1

kwam je ut of nog niet

i probeerde je te helpe ver inhoud van verdrag tussen Marokko en Nederland maar kon details helaas niet vinden , wel deze:
http://img.maroc.nl/forums/images/icons/icon1.png Re: Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.


Zij kwamen in de jaren zestig en zeventig – deels spon-taan, deels geworven – om laaggekwalificeerd werk te ver-richten, meestal in de industrie. Op 14 mei 1969 sloot de
Nederlandse regering een overeenkomst met Marokko
waarmee het aantrekken van Marokkaanse ‘gastarbeiders’
officieel werd geregeld. Lang heeft de formele werving niet
geduurd: als gevolg van de oliecrisis en de daarmee
gepaard gaande economische recessie werd zij in 1973
stopgezet.
Verondersteld werd dat de Marokkaanse arbeidsmigranten
na enkele jaren van hard werken met het verdiende geld
weer huiswaarts zouden keren. Dit gebeurde in de meeste
gevallen niet, mede vanwege de blijvende ongunstige
sociaal-economische situatie in Marokko enerzijds en een
restrictiever migratiebeleid in Nederland anderzijds. In
plaats daarvan werden vrouw en kinderen naar Nederland
‘gehaald’ in het kader van gezinshereniging. Het op gang
komen van de gezinshereniging weerspiegelt zich in het
stijgende aandeel van de vrouwen in de immigratie vanaf
het eind van de jaren zestig

heel erg bedankt!