PDA

Bekijk Volledige Versie : Christelijke Islamnijd: aanhangers van Allah zijn heidenen.Kneidelach
09-10-02, 16:10
De waarheid over de islam zoals het in de "Profetische Stemmen" nummer 60 van december 2001 beschreven staat.

De argumenten die hieronder gebruikt worden vind ik ongelofelijk veel overeenstemmen met wat o.a. op dit forum door moslims over andere religies is gezegd.

Met heidens veel gemak worden moslims hier voor heidenen uitgemaakt en wordt Allah als een afgod afgespiegeld: dit artikel geeft de onverdraagzame religieuze strijd duidelijk weer;
---------
1. Allah is niet de God van Abraham, Isaak en Jacob ! De Koran, het zg. 'heilige boek' van de moslims, heeft weliswaar allerlei teksten overgenomen uit de Bijbel, uit onze Heilige Schrift, maar tegengesteld aan een algemene misvatting, is hun 'god', Allah, niet de God van Abraham, Isaak en Jacob. Het is pas van de laatste jaren, dat in het Westen de vertaling 'god' of 'God' wordt gebruikt voor het Arabische woord Allah. Vroeger liet men altijd het woord Allah staan om verwarring tussen het islamitische en christelijke godsbegrip te voorkomen.

2. Mohammed, de stichter van de mohammedaanse godsdienst, die een zeer weinig ontwikkelde soldaat was, heeft zijn godheid o.a. afgeleid van de heidense 'maangod', die ťťn van de vele goden van het oude Arabische heidendom was, teneinde op die wijze een monotheÔstische godsdienst te stichten. De inhoud van de Koran als geheel is in feite een samenraapsel van allerlei teksten, hetwelk door schriftgeleerden - niet door Mohammed zelf, zoals men wel beweert - en grotendeels door plagiaat bijeen is geschreven, dat is merendeels overgenomen uit allerlei andere bronnen. Daaraan werd later de legende toegevoegd, dat de Aartsengel GabriŽl de teksten aan Mohammed zou hebben geopenbaard. Dit is vanuit christelijk standpunt ondenkbaar. Dezelfde Engel, die op de meest fijngevoelige en eerbiedige wijze aan de Maagd Maria de IncarnŠtio, de Menswording van Jezus, de Zoon van God, verkondigde, zou de Koran- teksten, vele daarvan vol haat en moordzucht, aan de zg. profeet Mohammed hebben gedicteerd. Onmogelijk ! Die gedachte alleen al is een belediging voor de Engel.

3. Allah is niet een god van liefde ! In de christelijke landen wemelt het van ziekenhuizen, weeshuizen, krankzinnigengestichten, instituten en scholen voor gehandicapten, enz. welke allemaal uit naastenliefde door religieuze congregaties en andere christelijke zorginstellingen zijn gesticht, en langdurig door religieuzen werden gedreven. Al zijn de religieuzen heden dan grotendeels vervangen door leken, dit feit blijft. Het is opvallend, dat dergelijke zorginstellingen in islamitische landen veel minder voorkomen, en als zij er al zijn, werden zij vaak door christenen opgezet. Zorg voor de misdeelde, totaal onbekende, naaste, op grond van de (verplichte) universele naastenliefde, is gťťn wezenstrek van de islam. Daar kent men slechts de plicht tot hulp aan de familie en de stam of clan. Met name mentaal gehandicapten worden in die landen gewoonlijk met afschuw, en niet met liefde, beschouwd.

4. De volgelingen van Allah zijn in feite heidenen, en zij zijn anti- christelijk in hun denken, dat nog geheel verstard is in een vroeg-middeleeuws gedachtenpatroon, juist zoals Saladin en zijn aanhangers tijdens de kruistochten. Zij menen, dat het jodendom en het christendom niet het recht hebben te bestaan in de omgeving van het Arabisch schiereiland, en in het Midden-Oosten in het algemeen. Alleen al de aanwezigheid van de Joden in Palestina (waarmede de islamiet ůůk het tegenwoordige IsraŽl bedoelt), en alleen al de aanwezigheid van Amerikaanse strijdkrachten in Saoedie-ArabiŽ, zijn een belediging voor de islam. De Arabieren-moslims willen dat alle niet- moslims weggejaagd of gedood worden, want, zů staat het in de Koran !

5. Als zij al niet-moslims dulden in hun landen, zoals in Saoedie- ArabiŽ en in meerdere staatjes van de Perzische Golf, dan is dat omdat zij zelf niet de technische kennis en vaardigheden bezitten om ingewikkelde installaties te beheren en te onderhouden (vliegtuigonderhoud, raffinaderijen), of om eenvoudig werk te laten doen wat de hooghartige moslim niet zelf wil doen (dienstpersoneel). Maar deze 'gastarbeiders' is het streng verboden hun eigen (christelijk) geloof daar ter plaatse te belijden, of om tekenen daarvan, zoals een kruisje of medaille om de hals, te dragen. Bij aankomst in deze streng islamitische landen worden hun lichaam en hun bagage door de religieuze politie streng daarop gecontroleerd.

Zonen van IsmaŽl
6. De Koran is geheel gebaseerd op het valse inzicht, dat de Arabische islamieten als zonen van IsmaŽl tot een superieur ras zouden behoren, door wie uiteindelijk de algehele islamitische heerschappij van de gehele wereld tot stand zou komen. IsmaŽl was de zoon van aartsvader Abraham bij zijn Egyptische slavin Hagar. Beiden werden door Abraham verstoten. De Bijbel zegt in het boek Gťnesis, dat IsmaŽl een wildeman was, en de joodse traditie heeft niet veel positiefs over hem en zijn afstammelingen, de bewoners van het Arabisch schiereiland, en gewoonlijk ismaŽlieten genaamd, te vertellen. Zij leefden van de opbrengsten van hun kudden, van rooftochten in de omgeving, en van de slavenhandel. Andere fel islamitische volkeren zeggen af te stammen van de edomieten, zo genoemd naar Edom, ofwel Esau in de Heilige Schrift. Esau was de zoon van Isaak en Rebecca, en de oudere broer van Jacob. Esau verkocht zijn eerstgeboorterecht voor een schotel linzen aan Jacob. In de Rabijnse traditie wordt Esau als misdadig beschouwd. Ook Sint Paulus noemt Esau misdadig. IsmaŽl en Esau zijn - in joodse en christelijke ogen - nu niet direct voorvaders om trots op te zijn.

Vanwaar komt die extreme haat ?
7. Het Palestijns Bevrijdingsfront, de Hamas, de Islamitische Jihad, en de Hezbollah, vormen, omwille van dat superioriteitsgevoel van de islamieten, de spits van het terrorisme. En daar is later het Al-Qaida network van Osama-bin-Laden bijgekomen. Men vergete overigens niet, dat Osama een Saoedie is, al verblijft hij dan in Afghanistan of daaromtrent, en dat hij dus met hetzelfde sop van haat tegenover joden en christenen als andere Arabieren is overgoten. Toch zijn het niet slechts de Arabieren, een volksgroep, heden verdeeld over meerdere staten in het Midden- Oosten, die zo denken. Oůk onder andere islamitische volkeren vindt men deze extreme haat ten opzichte van al wat christelijk is. De tweede man van het Al-Qaida netwerk (nu overleden) was een Egyptenaar, en het Taliban-bewind in Afghanistan kwam voort uit de stam van de Pathen of Pashtoen. Op de Molukken in IndonesiŽ worden aan de lopende band christenen vermoord door de islamieten. In Soedan onderdrukken en vermoorden de islamieten van het Noorden al jaren de christenen van het Zuiden. Enzovoorts, enzoverder.

8. Het is de islam zelf, dus de eigenlijke godsdienstige basis, zoals vastgelegd in de Koran en in de oude geschriften van de islam, die deze haat ten opzichte van joden en christenen voortbrengt. Het gaat niet over een beperkte groep fundamentalisten, het gaat niet over ťťn of twee rotte appels in de mand, neen, alle appels in de mand zijn bedorven, het zijn de ganse leer en geheel de voorgeschreven leefwijze van de islam, die verantwoordelijk zijn voor die christen- en jodenhaat. Men bedenke, dat zulk een haat rechtstreeks ingaat tegen het Eerste Gebod van de Tien Geboden. Wij mensen moeten onze naasten liefhebben, en wij mogen hen niet naar het leven staan. DŠŠrom is de islamitische godsdienst een valse en heidense, ja, satanische, godsdienst, want die haat en die moordzucht kunnen slechts van de duivel, van Satan, voortkomen. Onze Lieve Vrouw spreekt dan ook niet voor niets over "de ketterse secte van Mohammed."

9. Daarom ook moeten wij aannemen, dat de islamitische terroristen, of zij nu tot de Arabieren, de Egyptenaren, of tot welke bevolkingsgroep dan ook behoren, door Satan worden gestuurd. De hiervoor opgenomen hemelse boodschappen bevestigen dat ondubbelzinnig. Men moet van die terroristen geen redelijkheid verwachten, geen eerlijke onderhandelingen, geen overleg op basis van gezond verstand, want zij zijn de islamitische zaak (zoals zij die inzien) volkomen toegewijd tot de kamikaze-dood toe. Daar zij fanatieke volgelingen van Satan, de vader van de moord en de leugen, zijn, kan men slechts voor hen bidden, opdat zij zich zouden bekeren.

10. Zou de wereld blijven doorgaan, ongeveer zoals heden, dan is er op langere termijn geen keuze: Úf het christendom moet verdwijnen van de aarde, dat is worden vernietigd door de islam, Úf de islam verdwijnt, overwonnen door het christendom. Een tussenweg is er menselijkerwijs gesproken niet ! Echter, God zal het zover niet laten komen. Natuurlijk zal het ware christendom nooit overwonnen worden, en natuurlijk zal de islam vernietigd worden, maar dat weten de islamieten nog niet. Dat zal pas bij de Grote Waarschuwing duidelijk worden. Men bedenke nog, dat in islamitische ogen geheel de Westelijke wereld voor christelijk doorgaat. Ook al ziet de trouwe katholiek vele eertijds christelijke landen en streken heden als afvallig van het ware christendom, dat is als post-christelijk, voor de islamiet telt dat zo niet ! Die ziet slechts de vele nog in de maatschappij aanwezige christelijke elementen, welke door de islamieten worden gehaat.
...

38. Over de bron van de openbaringen van Mohammed kan men kort zijn: de bron is de duivel, de Satan, de vader van de leugen en de dood, maar de teksten worden toegeschreven aan Allah, de ene en almachtige 'god', om ze aanvaardbaar te maken. Maar deze oversexte, tot haat en moord aanzettende 'god' is niet de ware God, is niet de God van de christenen. En het paradijs, dat de moslim wordt voorgehouden is absoluut niet het hemelse parsdijs van de christenen. Heel het islamitisch geloof laat een verdraaiing en verwording zien van de christelijke geloofswaarheden, gemengd met vele puur heidense denkbeelden.

zie http://users.skynet.be/courlisius/islam.html

Wizdom
09-10-02, 16:28
He opruier ben je weer bezig?

Dx_
09-10-02, 16:32
De argumenten die hieronder gebruikt worden vind ik ongelofelijk veel overeenstemmen met wat o.a. op dit forum door moslims over andere religies is gezegd.

Wat wil je hiermee zeggen ?
Er is geen enkele religie die de andere monotheistische religies zo respecteert en onderstreept als de islam. Een moslim is pas een gelovige als hij gelooft in A-Llah ( De God) de vooraf neergedaalde boeken en geschriften, in de profeten en gezondenen voor mohammed asw.

Dit soort geluiden over "andere' religies vinden we ook terug bij bepaalde joodse stromingen.

Kneidelach
09-10-02, 16:44
Geplaatst door Dx_


Wat wil je hiermee zeggen ?
Er is geen enkele religie die de andere monotheistische religies zo respecteert en onderstreept als de islam.

Dat zie ik anders, althans wat ik doorgaans lees en hoor van moslims. Namelijk dat iedereen die Mohammed niet erkent als profeet de hel ingaat. Zo heb ik ook christenen gehoord die zeggen dat joden en moslims naar de hel gaan omdat ze Jezus niet als de zoon van G'd en verlosser erkennen. (bij deze de corr.)

Stel dat zowel christenen als moslims gelijk hebben, zal de hel drukbevolkt zijn.....

Maar om op je vraag terug te komen wat ik ermee wilde zeggen is dat ik een deja vu had van veel argumenten die ik las...Zo passeren de hel, de satan en de heidenen weer de revue.

bman
09-10-02, 16:48
Geplaatst door Kneidelach


Dat zie ik anders, althans wat ik doorgaans lees en hoor van moslims. Namelijk dat iedereen die Mohammed niet erkent als profeet de hel ingaat. Zo heb ik ook christenen gehoord die zeggen dat joden en moslims naar de hel gaan omdat ze Jezus niet als de grootste profeet en verlosser erkennen.

Stel dat zowel christenen als moslims gelijk hebben, zal de hel drukbevolkt zijn.....

Maar om op je vraag terug te komen wat ik ermee wilde zeggen is dat ik een deja vu had van veel argumenten die ik las...Zo passeren de hel, de satan en de heidenen weer de revue.

correctie: het is de zoon van God of 'het vleesgeworden woord van God' niet de profeet...

ik denk dat niemand om het volgen van deze of gene profeet naar de hel zal gaan, het zijn vooral de daden die je doet tov je medemens: ben je een kinderverkrachtende, ethnisch zuiverende en drugsdealende talib, dan maak je volgens mij vrij weinig kans. Ookal zullen jij en je vriendje osama nog zo hard roepen dat dat soort ongein allemaal mag van de koran.

Paulus heeft daar overigens het eea over geschreven. De moeite waard voor een ieder die dit soort spul interessant vind.

Simon
20-10-02, 09:35
Wat is overigens de status van dat blad "Profetische Stemmen"? Is het particulier initiatief of een medium van de kerk? Het lijkt mij niet van de de katholieke kerk uitgaan met dit soort standpunten.

Simon

bman
20-10-02, 10:50
Nee, was het niet juist de katholieke kerk die in (rome?) Italie mensen bijeenbracht van zowat alle religies om samen voor de vrede te bidden...dat was een jaar ofzo geleden. Na 11 sept in ieder geval. Ik denk niet dat men 'de gezanten van Satan' uit zo nodigen op zo'n feestje en er liepen heel wat moslims rond.

De meeste katholieken zeggen volgens mij dat Moslims wel degelijk 'op zoek zijn' naar God, doch niet het beste pad volgen.

Marsipulami
20-10-02, 12:07
Geplaatst door Simon
Wat is overigens de status van dat blad "Profetische Stemmen"? Is het particulier initiatief of een medium van de kerk? Het lijkt mij niet van de de katholieke kerk uitgaan met dit soort standpunten.

Simon

Hieronder een quote uit: "Verklaring van de kerk ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten. (Tweede Vaticaans concilie)." Deze tekst geldt als officieel standpunt van de RK Kerk.

'Profetische Stemmen' -waar kneidelacht zijn info haalt- is gewoon een marginaal clubje van een paar (twee of drie) mensen die de verlichting gemist hebben en hun eigen frustraties via internet uiten. Hun standpunt is allerminst een katholiek standpunt.


2. [De verschillende niet-christelijke godsdiensten]. Reeds vanaf de Oudheid tot op de dag van vandaag, wordt bij de verschillende volkeren een zeker besef gevonden van die geheime kracht die aanwezig is in de loop van de dingen en in de gebeurtenissen van het menselijk leven, soms zelfs een erkenning van een hoogste Macht of ook van een Vader. Dit besef en deze erkenning doordringen hun leven met een diepe religieuze zin. (...)

De katholieke Kerk verwerpt niets van datgene wat in deze godsdiensten waar en heilig is. Met oprechte eerbied beschouwt zij diť gedrags- en leefregels, die voorschriften en leerstellingen die, hoewel in veel opzichten verschillend van hetgeen zijzelf houdt en leert, toch niet zelden een straal weerspiegelen van die Waarheid welke alle mensen verlicht. Zij echter verkondigt en moet zonder ophouden verkondigen de Christus, die is 'de weg, de waarheid en het leven' (Joh. 14,6), in wie de mensen de volheid van het godsdienstig leven vinden en in wie God alles met zich heeft verzoend. (4)

Daarom spoort zij haar kinderen aan om met bedachtzaamheid en liefde door gesprekken en door samenwerking met de aanhangers van andere godsdiensten, getuigend van geloof en christelijk leven, die geestelijke en zedelijke goederen alsook die sociaal-culturele waarden die bij hen worden gevonden te erkennen, te bewaren en te bevorderen.

3. [De islamitische godsdienst]. De Kerk ziet ook met waardering naar de moslims, die de ene God aanbidden, de levende en uit zichzelf bestaande, de barmhartige en almachtige, de Schepper van hemel en aarde, (5) die gesproken heeft tot de mensen. Zij leggen zich erop toe zich met heel hun hart ook aan zijn verborgen raadsbesluiten te onderwerpen zoals Abraham, naar wie het islamitisch geloof graag terug grijpt, zich aan God heeft onderworpen. Hoewel zij Jezus niet als God erkennen, vereren zij Hem toch als profeet en zij eren zijn maagdelijke moeder Maria, die zij somtijds zelfs eerbiedig aanroepen. Bovendien verwachten zij de dag van het oordeel, wanneer God alle mensen doet verrijzen en zal vergelden. Daarom houden zij het zedelijk leven hoog en eren God vooral door gebed, aalmoezen en vasten.

Aangezien in de loop der eeuwen tussen christenen en moslims niet weinig onenigheid en vijandschap is ontstaan, spoort de heilige kerkvergadering allen aan om zich, het verleden vergetend, ernstig toe te leggen op wederzijds begrip en in het belang van alle mensen de sociale rechtvaardigheid, de zedelijke goederen alsook vrede en vrijheid gezamenlijk te verdedigen en te bevorderen.

5. [De universele broederschap met uitsluiting van iedere discriminatie]. Wij kunnen echter God, de Vader van allen, niet echt aanroepen, wanneer wij weigeren ons broederlijk te gedragen jegens bepaalde mensen, naar Gods beeld geschapen. De verhouding van de mens tot God, de Vader, en de verhouding van de mens tot de mensen, zijn broeders, zijn onderling zozeer verbonden, dat de Schrift zegt: 'Wie niet liefheeft, kent God niet' (1 Joh.4,8).

Daarmee vervalt de grondslag voor elke theorie of praktijk die tussen mens en mens, tussen volk en volk verschil maakt in menselijke waardigheid en de daaruit voortvloeiende rechten.

Derhalve verwerpt de Kerk als strijdig met de geest van Christus elke discriminatie of kwelling die mensen wordt aangedaan vanwege ras of kleur, stand of godsdienst. En daarom dringt de heilige kerkvergadering, in de voetstappen tredend van de heilige apostelen Petrus en Paulus, er ernstig bij de christengelovigen op aan, dat zij 'onder de heidenen een voorbeeldig leven leiden' (1 Petr.2,12), indien mogelijk, voor zover het van hen afhangt, met alle mensen in vrede leven, (14) zodat zij waarlijk kinderen zijn van de) die in de Vader hemel is. (15)

http://home-3.tiscali.nl/~htmdoorn/katholiek%20en%20oecumenisch/Nostra%20Aetate..htm

Marsipulami
20-10-02, 12:19
Geplaatst door bman
Nee, was het niet juist de katholieke kerk die in (rome?) Italie mensen bijeenbracht van zowat alle religies om samen voor de vrede te bidden...dat was een jaar ofzo geleden. Na 11 sept in ieder geval. Ik denk niet dat men 'de gezanten van Satan' uit zo nodigen op zo'n feestje en er liepen heel wat moslims rond.

De meeste katholieken zeggen volgens mij dat Moslims wel degelijk 'op zoek zijn' naar God, doch niet het beste pad volgen.

Het was niet Rome maar Assisi. Die plaats werd gekozen om dat het ook de heimat was van Franciscus van Assisi die ten tijde van de kruistochten contacten had met de moslims en het blinde geweld dat werd veroorzaakt door de kruistochten indringend veroordeelde.

Hier is een mooie tekst over Franciscus en de Islam:

http://www.geocities.com/galilea_hasselt/franciscus_en_de_islam.htm

bman
20-10-02, 15:43
Jep, assissi..dat was het. Ik was het even kwijt.

MaRiaH
20-10-02, 16:03
Alle wegen leiden naar ROME... :stout:

maar nou zonder gekheid...
In de koran staat dat Moslims alle mensen van het boek moeten respecteren (dus Joden en christenen)

dat is een mooie gedachte .. en daar sluit ik me graag bij aan want vice versa moet dat ook

de mensen van het boek (dus joden christenen en moslims) moeten elkaar respecteren omdat ze dezelfde God aanbidden, er zijn zoveel overeenkomsten..

en over de verschillen kan ik alleen maar zeggen: ieder dat doet op zijn eigen manier.. het doel is hetzelfde!

Kortom: er leiden meer wegen naar Rome ... :ergleuk:

bman
20-10-02, 16:08
Geplaatst door MaRiaH
Alle wegen leiden naar ROME... :stout:

maar nou zonder gekheid...
In de koran staat dat Moslims alle mensen van het boek moeten respecteren (dus Joden en christenen)

dat is een mooie gedachte .. en daar sluit ik me graag bij aan want vice versa moet dat ook

de mensen van het boek (dus joden christenen en moslims) moeten elkaar respecteren omdat ze dezelfde God aanbidden, er zijn zoveel overeenkomsten..

en over de verschillen kan ik alleen maar zeggen: ieder dat doet op zijn eigen manier.. het doel is hetzelfde!

Kortom: er leiden meer wegen naar Rome ... :ergleuk:

Dus niet naar Mekka? ;) Je hebt wel ongeveer dezelfde mening als ik, ik denk ook dat hindoes, buddhisten etc. allemaal op hun eigen manier op zoek zijn naar 'het goddelijke'. Alles eromheen noem ik culturele bagage.

Marsipulami
20-10-02, 16:13
Geplaatst door MaRiaH
Alle wegen leiden naar ROME... :stout:

maar nou zonder gekheid...
In de koran staat dat Moslims alle mensen van het boek moeten respecteren (dus Joden en christenen)

dat is een mooie gedachte .. en daar sluit ik me graag bij aan want vice versa moet dat ook

de mensen van het boek (dus joden christenen en moslims) moeten elkaar respecteren omdat ze dezelfde God aanbidden, er zijn zoveel overeenkomsten..

en over de verschillen kan ik alleen maar zeggen: ieder dat doet op zijn eigen manier.. het doel is hetzelfde!

Kortom: er leiden meer wegen naar Rome ... :ergleuk:

De uitspraak dat alle wegen naar Rome leiden heeft te maken met het feit dat Rome de hoofdstad was van het Romeinse rijk. De christenheid heeft zich binnen dat Romeinse rijk verspreid en heeft zich bediend van de infrastructuur. De religieuze betekenis van Rome is 0.0 voor de christenen. Als er al een religieuze hoofdstad zou zijn voor de christenen dan is dat Jeruzalem.

De rol van Rome als hoofdstad van het Romeinse rijk is ondertussen vervangen door Brussel als hoofdstad van de Europese Gemeenschap. Tegenwoordig leiden alle wegen naar Brussel, ook de spoorwegen -al dan niet met vertraging.

bman
20-10-02, 16:59
Geplaatst door Marsipulami


De uitspraak dat alle wegen naar Rome leiden heeft te maken met het feit dat Rome de hoofdstad was van het Romeinse rijk. De christenheid heeft zich binnen dat Romeinse rijk verspreid en heeft zich bediend van de infrastructuur. De religieuze betekenis van Rome is 0.0 voor de christenen. Als er al een religieuze hoofdstad zou zijn voor de christenen dan is dat Jeruzalem.

De rol van Rome als hoofdstad van het Romeinse rijk is ondertussen vervangen door Brussel als hoofdstad van de Europese Gemeenschap. Tegenwoordig leiden alle wegen naar Brussel, ook de spoorwegen -al dan niet met vertraging.

Nou onderschat je de rol van de enig overgebleven pontifex maximus terwijl je rol van die provinciale stad in de Zuiderlijke Nederlanden danig overscht.

MaRiaH
20-10-02, 18:51
Geplaatst door Marsipulami


De uitspraak dat alle wegen naar Rome leiden heeft te maken met het feit dat Rome de hoofdstad was van het Romeinse rijk. De christenheid heeft zich binnen dat Romeinse rijk verspreid en heeft zich bediend van de infrastructuur. De religieuze betekenis van Rome is 0.0 voor de christenen. Als er al een religieuze hoofdstad zou zijn voor de christenen dan is dat Jeruzalem.

De rol van Rome als hoofdstad van het Romeinse rijk is ondertussen vervangen door Brussel als hoofdstad van de Europese Gemeenschap. Tegenwoordig leiden alle wegen naar Brussel, ook de spoorwegen -al dan niet met vertraging.

beste Mars..
Uiteraard weet ik dat.. maar de uitspraak "er leiden meer wegen naar Rome" was er geen die bedoeld was om iets te benadrukken met geloof (en zeker niet naar de paus wat mij betreft..) maar het is gewoon een gangbare uitdrukking om aan te geven dat er meerdere wegen naar 1 doel kunnen leiden... en zo is tie ook door mij bedoeld.. niet meer niet minder...

kennen jullie die uitdrukking niet in Belgie??? :engel:

MaRiaH
20-10-02, 18:53
By the way...

Rome is een prachtige stad... een van de mooiste van Europa.. mn voorvader komt er vandaan.. en wat mij betreft leidt mijn weg daarheen... :melig2:

Marsipulami
20-10-02, 18:54
Geplaatst door MaRiaH
kennen jullie die uitdrukking niet in Belgie??? :engel:

De uitspraak is vooral populair onder Belgen van Italiaanse komaf. ;)

MaRiaH
20-10-02, 18:57
Geplaatst door Marsipulami


De uitspraak is vooral populair onder Belgen van Italiaanse komaf. ;)

:hihi:

bman
20-10-02, 21:19
Het is toch 'ALLE wegen leiden naar Rome'...naar je hebt gelijk 'there's more ways to peal an apple'

Simon
21-10-02, 08:16
Geplaatst door Marsipulami

De religieuze betekenis van Rome is 0.0 voor de christenen. Als er al een religieuze hoofdstad zou zijn voor de christenen dan is dat Jeruzalem.


Nou voor de katholieken zeker wťl. Paulus ligt er notabene begraven en de hoofdzetel van de kerk is er gevestigd.

Simon

Canaris
22-10-02, 12:43
waarom zie ik hier de actuele postings niet?