PDA

Bekijk Volledige Versie : Islam met alleen de Koranzorro
08-11-02, 22:48
Islam met alleen de Koran? Wat houdt dat precies in?
door: Werkgroep IBN

Inleiding
De term "Islam met alleen Koran" komt vele malen voor op deze website. Dit lijkt een korte en krachtige term, maar men beseft vaak niet welke consequenties het volgen van de Koran en alleen de Koran als religieuze bron heeft. Dit artikel geeft een omschrijving van de grootste praktische verschillen met het volgen van een sectarische stroming als het Soennisme en het Shi'isme en het volgen van de Koran alleen.

Koran en verstand
Eigenlijk klopt de benaming "Islam met alleen Koran" niet. Correcter zou zijn te spreken over "Islam met alleen de Koran en het verstand". Het verstand is een door God gegeven instrument en is onontbeerlijk voor het vinden van de juiste weg. Er is geen dwang in de Islam en ieder mens heeft het recht, sterker nog de plicht om zijn of haar eigen verstand te gebruiken en te volgen. Dit kan men overweldigend concluderen uit onder andere de volgende verzen in de Koran:

2:256: "Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend. "

10:99: "En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker tezamen hebben geloofd. Wilt gij de mensen dan dwingen, gelovigen te worden?"

18:29: "Zeg: "Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil." Voorwaar, wij hebben de boosdoeners een Vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten. Indien zij om hulp roepen, zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood, dat hun gezicht zal verbranden. Hoe verschrikkelijk is de drank en hoe vreselijk de rustbank."

25:57: "Zeg: "Ik vraag van u geen vergoeding er voor, behalve dat hij, die dit wil, de weg naar zijn Heer moge inslaan."

73:19: "Dit is zeker een vermaning. Dus moge hij die wil, de weg tot zijn Heer inslaan."

74:37: "Aan degene onder u, die vooruit wenst te gaan of degene die wil achterblijven,"

76:29: "Voorwaar, dit is een vermaning. Wie het daarom wenst, kieze een weg die tot zijn Heer leidt."

Deze verzen maken duidelijk dat er geen sprake kan zijn van dwang in de Islam. Een ieder heeft dus het recht voor zichzelf te beslissen en zijn of haar eigen conclusies te trekken.

17:36: "En accepteer niet dat waar je geen weet van hebt. Het gehoor, de zicht en het verstand, daar ben je zeker verantwoordelijk voor."

Dit vers maakt duidelijk dat men niet moet accepteren waar men geen weet van heeft. Men dient dus kennis te vergaren en uitzoeken hoe iets zit. Je eigen conclusies trekken dus

Voor verzen die verwijzen naar Koran alleen en een beredenering van deze weg verwijzen we naar het artikel "Koran over hadith", dat ook op deze site staat.

De Koran is een leidraad
Vaak beseffen moslims niet dat de Koran een leidraad is (zie 2:2, 3:73, 4:115, 7:198, 16:64 en nog veel meer) en geen gedetailleerde handleiding waarin voor iedere situatie in het leven de ideale oplossing wordt gegeven. Het is een leidraad waarin soms voor specifieke gevallen oplossingen en geboden worden gegeven en soms door middel van algemeen geldende regels en definities een kader wordt geschept. Binnen dit kader kunnen moslims hun leven leven indien zij Gods systeem goed wensen te vervullen. Verzen als:

7:32: "Zeg:'Wie heeft het mooie van God wat Hij voor Zijn dienaren heeft voorgebracht en de goede dingen van de levensbehoeften verboden?'. Zeg:'Zij zijn in het tegenwoordige leven bestemd voor hen die geloven en de opstandingsdag hun voorgehouden.' Zo zetten Wij de tekenen uiteen die mensen weten."

10:59: "Zeg: 'Hebt gij overwogen, dat Allah u een voorziening heeft nedergezonden en dat gij daarna een gedeelte er van onwettig en een gedeelte er van wettig verklaardet?' Vraag (hen): "Heeft Allah u dat toegestaan, of verzint gij leugens tegen Allah?'."

10:60: "Wat denken degenen die leugens tegen Allah verzinnen van de Dag der Opstanding? Voorzeker, Allah is genadevol tegenover het mensdom, maar de meesten hunner zijn niet dankbaar."

16:116: "En zegt niet - vanwege de leugens die uw tong spreekt - "Dit is wettig en dat is onwettig.", om een leugen tegen Allah te verzinnen. Degenen, die een leugen tegen Allah verzinnen, slagen nooit."

2:79: "Wee hen die het boek eigenhandig schrijven en dan zeggen:'Dit komt van God' om het voor een lage prijs te versjacheren. Wee hen dus om wat hun handen hebben geschreven en wee hen om wat zij eraan hebben verdiend."

maken ons duidelijk dat het verboden is in naam van de Islam onwettig te verklaren, wat niet door God onwettig verklaard is. Wat niet in de Koran, Gods complete woord (zie 6:38, 6:114, 16:89 en 12:111) verboden is, kan dus nooit door God verboden zijn. Zaken die niet verboden zijn, zijn dus toegestaan, tenzij ze strijdig zijn met n van de verschillende in de Koran genoemde fundamentele definities van wat goed en wat slecht is.

De gevolgen
Het volgen van een pad van Koran en verstand, betekent niet meer blindelings dingen doen omdat anderen ze doen of omdat ze altijd zo gedaan zijn. Niet meer blindelings het woord van andere mensen over de Islam voor waarheid aannemen. Alles dient zelf gecontroleerd te worden in de Koran. Regels, tradities, gebruiken en gewoontes dienen geherevalueerd te worden, indien men al moslim was. Specifieke zaken die niet in de Koran genoemd worden, zijn door mensen bedacht en kunnen onmogelijk als religieuze geboden beschouwd worden.

Als men consequent Koran en Hadith als bron voor religieuze regelgeving volgt, zorgt dit voor een gigantische hoeveelheid regels en geboden. Het is vrijwel onmogelijk aan alle deze regels en geboden te voldoen, omdat een 'gewoon' leven dan niet meer mogelijk is en daarnaast hadiths elkaar en de Koran vaak tegensperken. Traditionele moslims die zich bewust zijn van de grote hoeveelheid regels en geboden lopen vaak met schuldgevoelens rond, overtuigd dat ze in zonde leven. Hierdoor raken ze vaak f verder van de Islam verwijderd ('wat moet ik met zo een onmogelijk geloof?!') f ze wachten tot ze een latere leeftijd bereikt hebben en veranderen vervolgens hun leven drastisch (baard, traditionele kleding, strikte opvolging van zoveel mogelijk regels, etc.).

Als deze mensen de Islam in haar pure vorm zouden belijden, met alleen de Koran, dan zouden al deze problemen zich niet voordoen. Een opsomming van de feitelijke consequenties voor de bekendste verplichtingen van moslims, indien alleen de Koran gebruikt zou worden:

De 'vijf zuilen'
Wie kent ze niet? Ook menig niet-moslim kan je vertellen dat de 'vijf zuilen' het 'hart' van de Islam vormen. Indien we echter de Koran erop naslaan, zien we dat de vijf zuilen op zich wel voorkomen, maar nergens als 'de vijf belangrijkste regels' naar voren gehaald worden. In de Koran staan vele regels en er arbitrair vijf aanwijzen als de belangrijkste is een menselijke inventie. Als dit zo zou zijn, zou God dit wel in Zijn complete en volledig gedetailleerde Koran (6:38, 6:114-115, 12:111, 16:89) gezegd hebben. God vergeet niet. De 'vijf zuilen' maken dus wel degelijk deel uit van de Islam, maar dan als geboden die onderdeel uitmaken van een compleet systeem, samen met veel meer eveneens belangrijke regels. Laten we eens kijken naar de vijf geboden die de 'vijf zuilen' vormen:

De getuigenis/shahada: men zou anders vermoeden, maar de shahada zoals de traditionele Islamitische wereld die kent heeft gekgenoeg totaal geen Koranische basis. Het geheel van de shahada is eigenlijk een poging van mensen om het 'moslim zijn' in n zin samen te vatten en komt als 'officieel' begrip niet in de Koran voor. De tekst "Ash hadu anla ilaha illallahu wa ash hadu anna muhammadar-rasulallah" staat nergens in de Koran en is afkomstig uit de Hadith. Als we de Koran als geheel beschouwen wordt het duidelijk gemaakt dat de essentie van de Islam het onderwerpen aan en geloven in n God is, daarbij niets of niemand in de verste verte naast God plaatsend. De Koran geeft voorbeelden van mensen die een belijdenis (geen getuigenis) uitspreken, waaronder de koningin van Sheba die tot de Islam bekeert in 27:44:

zorro
08-11-02, 22:49
27:44: "Er werd tot haar gezegd "Ga het paleis binnen." En toen zij het zag, dacht zij dat het een massa water was, en zij raakte in verwarring. Hij zeide:'Het is een paleis dat geplaveid is met glas.' Zij zeide: 'Mijn Heer, ik heb mijn ziel inderdaad onrecht aangedaan; en ik onderwerp mij met Salomo aan Allah, de Heer der Werelden.'."


Dit is een voorbeeld, waarbij een zinnetje het begin van iemans 'moslim zijn' markeert. Let wel, het betreft hier eigenlijk geen getuigenis (de betekenis van shahada) maar het uitspreken van een belijdenis. Nog meer duidelijk gemaakt met het voorbeeld van Abraham. Abraham waarover gezegd wordt:

3:68: "Voorzeker, zij die Abraham het dichtst nabijkomen, zijn degenen, die hem volgen; en deze profeet en de gelovigen; en Allah is de Vriend der gelovigen."

16:123: "Dan hebben Wij u (Mohammed) geopenbaard, 'Volg de weg van Abraham, de oprechte, die geen afgodendienaar was.'."

Dit voorbeeld staat in 2:131:

2:131: "Toen zijn Heer tot hem zeide: 'Onderwerp U', zeide hij: 'Ik heb mij aan de Heer der Werelden onderworpen'."

Ten slotte willen nog wijzen op deze krachtige voorbeelden:

40:66: "Zeg: 'Het is mij verboden diegenen te aanbidden die gij naast Allah aanroept daar er duidelijke bewjizen van mijn Heer tot mij zijn gekomen; en het is mij geboden mij te onderwerpen aan de Heer der Werelden.'. "

3:20: "En zeg wanneer zij met u redetwisten:'Ik, en degenen die mij volgen hebben zich aan Allah onderworpen.'. En zeg tot degenen aan wie het Boek is gegeven en tot de onwetenden: 'Hebt gij u onderworpen?'. Als zij zich onderwerpen, dan zijn zij op de rechte weg, maar indien zij zich afwenden, dan is uw plicht slechts de duidelijke verkondiging ervan; en Allah ziet zijn dienaren."

6:71: "Zeg: 'Zullen wij naast Allah datgene aanroepen wat ons noch bevoordelen noch schaden kan, dan worden wij, nadat Allah ons heeft geleid, van het rechte pad verwijderd, zoals iemand die de bozen hebben neergeveld op de aarde in een toestand van verbijstering en die metgezellen heeft die hem tot de weg roepen, zeggende: 'Kom tot ons'?' Zeg: 'De leiding van Allah is voorzeker de enige leiding en het is ons bevolen ons aan de Heer der Werelden te onderwerpen.'."

In de meeste van deze voorbeelden wordt gesproken over het 'onwerpen aan de Heer der Werelden'. Hieruit zou je kunnen concluderen dat een verklaring van geloofsbelijdenis die rechtstreeks uit de Koran afkomstig is zou kunnen zijn 'Aslamtu li rabbil alameen', oftewel 'Ik onderwerp mij Heer der Werelden'. Er wordt hiernaast ook een duidelijk voorbeeld van een getuigenis (shahada) gegeven:

3:18: "Allah getuigt, dat er geen God is dan Hij en de engelen en degenen, die kennis bezitten, getuigen dit eveneens, handhavende de rechtvaardigheid: er is geen God dan Hij, de Almachtige, de Alwijze."

Deze aya toont op een simpele manier aan dat "Laa ilaha illa-llah", "er is geen God dan God" of "Ash hadu anla ilaha illa-llahu", "Ik getuig dat er geen God is dan God", een getuigenis van "degenen die kennis bezitten" is. Echter, nergens in de Koran staat dat DE ENIGE shahada van een moslim deze zin en alleen deze zin zou zijn. Het verstand dwingt ons verder te kijken. Zoals de betekenissen van de woorden 'Islam' (onderwerping) en 'moslim' (iemand die zich onderwerpt) en de inhoud van al deze verzen en de de Koran als geheel al aangeven: de essentie van dit geloof is het onderwerpen in daad en geest aan God en God alleen. Dit maakt iemand tot een moslim en niet het wel of niet uitspreken van een bepaald zinnetje.


Het vasten in de maand Ramadan: dit gebod komt rechtstreeks voor in de Koran. Insh'Allah binnenkort meer over de ins en outs van vasten volgens de Koran met daarin de een visie op het concept van de Islamitische jaartelling, de regels en de duur van het vasten.


De Hajj: ook de Hajj staat duidelijk in de Koran aangegeven. Veel van de rituelen die vandaag de dag volgens velen de Hajj vormen, hebben geen Koranische oorsprong. Ook hierover insh'Allah binnenkort meer in een apart artikel.


De Zakat: het betalen van zakat is n van de plichten van een moslim die duidelijk in de Koran staat. Het is echter verzonnen dat er allerlei percentages voor specifieke situaties zouden gelden. De Koran vertelt ons precies wat de omvang van de zakat is:

2:219: "Zij vragen u omtrent wijn en kansspel. Zeg hun: "In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel." En zij vragen u, wat zij moeten weggeven. Zeg hun: "Hetgeen gij kunt missen." Zo maakt Allah u Zijn geboden duidelijk, opdat gij over deze en de volgende wereld zult nadenken."


De Salaat: het verrichten van de salaat is een verplichting die in de Koran voor iedere moslim wordt gesteld. Zie meer hierover in ons artikel over de salaat.
De twee grote Eid feesten en andere feesten
De twee grootste traditionele 'moslimfeesten' zijn Eid-ul-Adha en Eid-ul-Fitr. Deze worden niet genoemd in de Koran. In de Koran worden zelfs geen enkele feesten genoemd, maar dit betekent niet dat men deze (of andere) feesten niet mag of kan vieren. Het verplichte karakter wat door sommigen echter aan deze en andere feesten gegeven wordt, heeft totaal geen Koranische basis en staat gelijk aan het verzinnen van geboden die niet van God afkomstig zijn..

Muziek en afbeeldingen
Volgens vele traditionele Islamitische stromingen zouden muziek en afbeeldingen van mensen en dieren tot in de Islam verboden zaken behoren. Als men alleen de Koran als religieuze bron hanteert is er nergens een basis voor deze absurde overtuiging terug te vinden. Het verbieden van deze zaken is zelfs een grote zonde, omdat men niet mag verbieden wat God niet verboden heeft (7:32, 10:59, 10:60, 16:116). Zelfs als men hadith aanhangt zijn er nog vele onduidelijkheden en tegenspraken, die weerspiegeld worden in de praktijk waar iedereen weer iets anders doet..

Hoofddoek voor vrouwen
De verplichting voor vrouwen een hoofddoek te dragen staat NIET in de Koran. In de Hadith staan allerlei kledingsvoorschriften, die nergens in de Koran terug te vinden zijn en die vooral voor vrouwen vele ongemakken met zich meebrengen. Meer over dit onderwerp in ons artikel over de hoofddoek.

Voedsel en ritueel slachten
De Koran is heel specifiek over wat moslims wel en niet kunnen eten:

2:168: "O gij mensen, eet van hetgeen geoorloofd en goed is op aarde en treedt niet in de voetstappen van Satan; voorzeker, hij is voor u een openlijke vijand. "

2:172: "O gij die gelooft, eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien en dankt Allah, indien gij Hem alleen aanbidt."
2:173: "Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevensgezind, Genadevol."

zorro
09-11-02, 16:29
5:3: "Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen; hetgeen is geworgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht en wat gij loot door pijlen, dit is een overtreding. Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol."

6:145: "Zeg: 'Ik vind in hetgeen mij is geopenbaard niets, dat een eter is verboden te eten, met uitzondering van het gestorvene of vloeiend bloed of varkensvlees, want dit alles is onrein - of, wat in overtreding is, waarover een andere naam dan Allah's is aangeroepen.'. Maar wie door noodzaak wordt gedreven en niet begerig is noch de grens overschrijdt: uw Heer is dan voorzeker Vergevensgezind, Genadevol."

Deze verzen maken ons duidelijk dat verboden is:


Kadavers oftewel hetgeen dat van zichzelf gestorven is (zie 5:3 voor een uigebreide definitie).
Bloed
Varkensvlees
Iets waarover een andere naam dan dat van God is afgeroepen.
Wat betreft het gebruik van het 'ritueel slachten' wordt uit het volgende vers wordt veel traditionele Islamieten de verplichting ritueel te slachten afgeleid:

6:118: "Eet daarom van hetgeen waarover de naam van Allah is uitgesproken als gij in Zijn tekenen gelooft."

Voorstanders van ritueel slachten zeggen dat hier bedoeld wordt het uitpspreken van Gods naam tijdens het slachten, maar dat staat hier simpelweg niet. Dit gebod vertelt ons recht-toe-recht-aan dat wij Gods naam dienen uit te spreken over wat we eten. God vergeet niet, Zijn woorden raken niet op (18:109) en de Koran is compleet en volledig gedetailleerd (6:38, 6:114-115, 12:111, 16:89). De conclusie is dus: ritueel slachten is een menselijke inventie zonder Koranische en daarmee zonder Islamitische basis. Het vers die na 6:118 komt versterkt deze conclusie ook:

6:119: "En welke reden hebt gij, dat gij niet van datgene zoudt eten, waarover de naam van Allah is uitgesproken, terwijl Hij u reeds heeft uitgelegd wat Hij u heeft verboden, - met uitzondering van datgene waartoe gij gedwongen zijt. En voorzeker, velen misleiden door hun boze neigingen zonder kennis. Waarlijk, uw Heer kent de overtreders het beste."

Al het voedsel uit de zee is volgens de Koran toegestaan:

5:96: "De vangst uit zee en het eten ervan is wettig voor u als voorziening voor u zelf en de reizigers, doch zolang gij ter bedevaart zijt is het wild van het land u verboden. En vreest Allah, tot Wie gij zult worden verzameld."

16:14: "En Hij is het, Die de zee tot uw beschikking heeft gesteld opdat gij er vers vlees van moogt eten en er sieraden uit moogt nemen die gij draagt. En gij ziet er de schepen over varen opdat gij van Zijn overvloed moogt zoeken en dankbaar moogt zijn."

35:12: "De twee wateren zijn niet gelijk; het ene zoet, smakelijk en goed om te drinken, en het andere zout en bitter. En uit elk eet gij vlees en vindt gij sieraden die gij draagt. En gij ziet er schepen die de golven door klieven opdat gij van Zijn overvloed moogt zoeken, en opdat gij dankbaar zult zijn."

De Koran laat ons ook zien dat het verzinnen van allerlei nieuwe regels en beperkingen met betrekking tot voedsel (zoals nu vaak genoeg gebeurt) niets nieuw is:

6:138: "Zij zeggen: 'Dit en dat vee en die en die oogsten zijn verboden, niemand zal er van eten, dan wie het ons belieft'' - alzo beweren zij - en er is vee, welks ruggen verboden zijn en er is vee, waarover zij de naam van Allah niet uitspreken en zij bedenken een leugen over Hem. Hij zal hen weldra vergelden, hetgeen zij verzinnen."
6:139: "En zij zeggen: 'Hetgeen in de baarmoeders van dit en dat vee is, is uitsluitend voor onze mannen en is onze vrouwen verboden, maar als het dood geboren wordt hebben zij allen er deel aan.' Hij zal hen naar hun bewering belonen. Voorzeker, Hij is Alwijs, Alwetend."Copyright 2001 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.

selima.el.adel
26-11-02, 10:08
6:118: "Eet daarom van hetgeen waarover de naam van Allah is uitgesproken als gij in Zijn tekenen gelooft."

Voorstanders van ritueel slachten zeggen dat hier bedoeld wordt het uitpspreken van Gods naam tijdens het slachten, maar dat staat hier simpelweg niet. Dit gebod vertelt ons recht-toe-recht-aan dat wij Gods naam dienen uit te spreken over wat we eten. God vergeet niet, Zijn woorden raken niet op (18:109) en de Koran is compleet en volledig gedetailleerd (6:38, 6:114-115, 12:111, 16:89). De conclusie is dus: ritueel slachten is een menselijke inventie zonder Koranische en daarmee zonder Islamitische basis. Het vers die na 6:118 komt versterkt deze conclusie ook:

6:119: "En welke reden hebt gij, dat gij niet van datgene zoudt eten, waarover de naam van Allah is uitgesproken, terwijl Hij u reeds heeft uitgelegd wat Hij u heeft verboden, - met uitzondering van datgene waartoe gij gedwongen zijt. En voorzeker, velen misleiden door hun boze neigingen zonder kennis. Waarlijk, uw Heer kent de overtreders het beste."


[/B][/QUOTE]

o o o o die koranieten toch

ja ja ja Weer die flut vertalingen van de ahmadiyyah movement die zij gebruiken, dit is wat er staat in de Edele Qor'aan ayt

Soerah Al-An'm 6 aya 118

"Eet dan van hetgeen waarover de Naam van Allah is uitgesproken tijdens het slachten, als jullie in Zijn Verzen geloven"

Soerah Al-An'm 6 aya 119
"En wat is er met jullie, dat jullie niet eten van hetgeen waaover de Naam van Allah is uitgesproken, terwijl Hij jullie waarlijk heeft uiteengezet wat Hij jullie heeft verboden, behalve hetgeen waartoe jullie waren genoodzaakt. En voorwaar, de meesten doen de mensen zeker dwalen door hun begeerte, zonder kennis. Voorwaar, jouw Heer, Hij kent de overtreders beter.

aya 120
En laat de openlijke en de verborgen zonden achterwege, Voorwaar, degenen die zonden begaan zullen vergolden worden met hetgeen zij plachten te verrichten."

aya 121
"En eet niet van hetgeen waarover tijdens het slachten de Naam van Allah niet is uitgesproken en voorwaar, dat is zeker een zware zonde. En voorwaar, de shaytien (satans) fluisteren hun vrienden in om met jullie te redetwisten en als jullie hen gehoorzamen, dan zullen jullie zeker veelgodenaanbidders worden."

Joesoef
26-11-02, 16:19
Wat is je punt Selima?

Trouwens Al-An'm is niet Sura 5 maar de 6e sura..... En dan nog, de citaten komen niet uit de Hamelilija bijbel (of hoe die secte ook heet).

Amellady
26-11-02, 18:50
haar punt is dat najib ernaast zit joesoef. omdat hij verkeerd vertaalde koranverzen gebruikt.

Joesoef
26-11-02, 20:17
Geplaatst door Amellady
haar punt is dat najib ernaast zit joesoef. omdat hij verkeerd vertaalde koranverzen gebruikt.


Zegt wie?