PDA

Bekijk Volledige Versie : Alleen de Koran is het woord van Godzorro
08-11-02, 22:54
De Koran is onbetwist het woord van God. Voor degenen die daar bewijs voor nodig hebben:


De aarde wordt in de Koran als ovaalvormig (dahaha) beschreven. Dit in een tijd (7e eeuw) ver voor dat Copernicus, Keppler en Gallilei dit 'als eersten' zouden hebben verkondigd! (79:30)
De Koran geeft een bevestiging van de Big Bang theorie (21:30)
De Koran vertelt ons dat al het leven van water komt (21:30)
De Koran onderschrijft seksebepaling van een kind door het zaad van de man ver voordat mensen hier enig benul van hadden (75:37)
De Koran omschrijft de ontwikkeling van het ongeboren kind, van embryo tot mens, op een accurate manier (23:14)
De Koran vertelt ons dat het heelal aan het uitzetten is (51:47), een feit dat Edwin Hubble en andere astronomen in de 20ste eeuw hebben onderschreven.

Dit zijn enkele aspecten van de inhoud van de Koran, die mensen bevestiging kunnen bieden voor de Goddelijke oorsprong hiervan. Hiernaast zijn er nog meerdere inhoudelijke aspecten maar ook kenmerken met betrekking tot de structuur van de Koran, die duiden op vermogens van de Auteur, die de menselijke vermogens van 610 tot en met 632 ver te boven gaan.

Indien men het met de bovenstaande niet eens is, ontbreekt er een essentiële gemeenschappelijke religieuze overtuiging en kan de discussie van wel of geen hadith bij voorbaat niet gevoerd worden.

Verder worden er drie andere veronderstellingen gemaakt:

Het woord van God heeft als kenmerk geen tegenstrijdigheden te bevatten. Het bewijs hiervoor staat in 4:82. Als gevolg hiervan geldt dat indien een bepaalde interpretatie van een vers in de Koran tot een tegenstrijdigheid leidt, klopt of deze interpretatie niet, of de interpretatie van het vers/de verzen waarmee de tegenstrijdigheid ontstaat.
Woorden en termen in een soortgelijke context dienen consequent geïnterpreteerd te worden.
Mensen zijn allen feilbaar, tenzij God in de Koran iets anders zegt.
Bij het beantwoorden van de vragen in deze FAQ worden de bovenstaande veronderstellingen als waarheid beschouwd.

De Koranverzen terug naar index
Voor het nalezen van de Koranverzen waarnaar verwezen wordt, raden wij de mensen die het Arabisch niet machtig zijn, verschillende vertalingen met elkaar te vergelijken. Het Internet biedt hier prima mogelijkheden voor. Kijk op onze linkpagina voor links naar deze sites.De vragen terug naar index


1. Hoe komen jullie er in hemelsnaam op om de Islam te belijden met alleen de Koran, iedereen weet toch dat de sunnah een onlosmakelijk deel is van de Islam? terug naar index
Indien men de Koran zonder vooroordelen en vooringenomenheid probeert te lezen wordt het volgende overduidelijk:

God vertelt ons in geen enkel andere verhaal/vertelling (letterlijk: 'hadith'!) te geloven (45:6, 77:50, 7:185). Aangezien de Koran geen tegenstrijdigheden bevat (4:82), zou het geloven in hadith met geen mogelijkheid kunnen, zonder in tegenstrijd te zijn met deze twee verzen.
God vertelt ons dat de Koran compleet en volledig gedetailleerd is (6:38, 6:114, 6:115). Hadith zijn dus helemaal niet nodig.
Alle mensen zijn, gezien hun beperkingen feilbaar, tenzij God anders wilt. De hadith hebben een menselijke bron, waarvan geen enkele betrouwbare aanwijzing bestaat dat deze door God beschermd zijn. Het verboden een andere bron dan God als bron van religieuze wetgeving te nemen (6:114)
Dit alles doet ons op de conclusie komen dat de enige manier om de ware Islam te belijden, het volgen van de Islam gebaseerd op alleen de Koran is.

2. Hoe durft een weldenkend moslim te stellen dat de sunnah niet gevolgd hoeft te worden? Staat de Koran niet vol met verzen waarin gezegd wordt dat men God EN de profeet moet volgen? terug naar index
Ten eerste is het absoluut niet zo dat indien men hadith als religieuze bron accepteert, men automatisch de boodschapper volgt. Aangezien mensen altijd feilbaar zijn zou men, om dit 100% zeker te weten, één van de volgende veronderstelling moeten kunnen maken:

God heeft in een 100% betrouwbare bron de integriteit van de hadith gegarandeerd.
of

God heeft in een 100% betrouwbare bron verklaard dat Bukhary, Muslim, Abu Dawood en alle andere verzamelaars van hadith onfeilbaar waren in hun werk en de overleveraars van de hadith eveneens in hun overlevering.
Dit zou de enige manier zijn om 100% zeker te weten dat het volgen van de hadith het volgen van de profeet Mohammed is. Voor alle moslims is er één 100% betrouwbare bron, namelijk de Koran. NERGENS wordt er in de Koran in de verste verte een bevestiging voor één van de twee bovenstaande veronderstellingen gegeven. Hierdoor weet een moslim NOOIT 100% zeker dat de vertellingen in de hadith betrouwbaar zijn, omdat deze het werk zijn van mensen. En mensen zijn feilbaar. Zonder Koranisch bewijs geloven dat dit anders is, is geloof stellen in andere bronnen dan God, wat verboden is (6:114).

Het feit dat we als moslims maar één 100% betrouwbare bron hebben heeft ook als gevolg, dat alleen als de Koran dit zou bevestigen, de hadith als 100% betrouwbaar beschouwd zouden kunnen worden. Zelfs als volgens menselijke normen de hadith een wetenschappelijk verantwoorde verzameling zouden zijn, wat overigens niet zo is. Mensen zijn NOOIT 100% betrouwbaar, God en Zijn Koran wel.

Ten tweede spreekt de Koran in de betreffende verzen niet over het gehoorzamen van de profeet maar ALTIJD over het gehoorzamen van de boodschapper. Dit wil zeggen dat de naam van Mohammed niet genoemd wordt. De naam Mohammed wordt in de gehele oorspronkelijke Arabische tekst van de Koran 4 keren genoemd (3:144, 33:40, 47:2 en 48:29)

Het woord boodschapper kan gemakkelijk geïnterpreteerd worden als de Koran, zonder onlogisch te zijn of enige tegenstrijdigheid te veroorzaken.

Maar ook indien men dit niet doet en het woord boodschapper als Mohammed interpreteert, blijft de Koran nog steeds ondubbelzinnig in het volgen van Koran alleen:

God draagt gelovigen op om alleen in de Koran te geloven (45:7, 77:50, 7:185). Voor de oprechte moslim is dit reden genoeg om hadith achterwege te laten.
In 31:6 wordt de huidige situatie exact omschreven: "En onder de mensen zijn er die de leegheid van de 'hadith' kopen om zonder kennis van Gods weg af te laten dwalen en er de spot mee te drijven. Voor hen zal er een vernederende straf zijn.". Wat heb je nog meer nodig?
De enige sunnah genoemd in de Koran is de Sunnah van God (33:62, 35:43, 48:23). Een sunnah van Mohammed wordt in de gehele Koran niet genoemd.
De Koran bevestigt dat de enige plicht voor Mohammed het brengen van de Boodschap van God is (5:92, 5:99, 16:35, 16:82, 24:54, 29:18, 42:48, 64:12). Wat deze boodschap is staat bijvoorbeeld in 21:10: de Koran. Dus niet het uiten van andere leerstellingen (hadith).
De Koran is compleet en volledig gedetailleerd (6:38, 6:114-115, 12:111, 16:89). Dit betekent dat de Koran GEEN aanvulling behoeft. Het geeft antwoord op alle onduidelijkheden die men erover mocht voelen.
NERGENS in de Koran wordt er gerefereerd aan een extern werk of andere geschriften ter aanvulling van de Islam.
17:46 Omschrijft het gedrag van ongelovigen, indien men Islam met alleen de Koran tot hen preekt.
In de Koran staat dat men geen onderscheid tussen de profeten mag maken (2:285, 3:84, 4:150 en 4:152). Door het volgen van hadith, maakt men onderscheidt tussen de profeten.
Mohammed mocht geen leerstellingen uiten van zichzelf: 69:44-47 en aangezien de Koran compleet is (God is niets vergeten), kan men de hadith onmogelijk als openbaring van God beschouwen en ook niet als de interpretatie van Mohammed.
In de Koran staat dat Mohammed de Koran niet mocht uitleggen, maar dat God dit zou doen (75:16-19). Indien de hadith beschouwd worden als een uitleg van de Koran door Mohammed, zou de profeet dus deze regel geschonden hebben. God is de beste uitlegger van de Koran (25:33, 55:1-2).
Mohammed was een mens, die ook fouten maakte. De Koran bewijst dit: 8:67-68, 9:43, 9:113-114, 33:37, 66:1, 80:1-11. In 48:1-2 wordt zelfs gesteld dat God Mohammed al zijn vroegere en toekomstige zonden vergeeft. Hoe zou Mohammed ooit nog kunnen zondigen in de toekomst als hij een persoon zonder zonden was? Een moslim dient daarom niet menselijke voorbeelden te volgen, maar het voorbeeld dat God ons geeft in de Koran.
In 6:112 voorspelt God dat vijanden van de profeet, duivelse mensen en djinns, indrukwekkende verhalen zullen verzinnen om de mensen te misleiden.
Conclusie: het gehoorzamen van de profeet, KAN niets anders zijn dan het gehoorzamen van de Koran. De Koran zou zichzelf tegenspreken als het anders was. Verder uit ons artikel over Hadith:

zorro
08-11-02, 22:55
"Hoe verantwoorden de aanhangers van de Hadith hun religie nog meer? Naast bovengenoemde misplaatste claim dat alles wat Mohammed zei een openbaring was gebaseerd op 53:3 en 53:4, stellen deze dwalende zielen dat de Koran hun praktijken juist gebiedt in de verschillende verzen waarin het volgende gebod staat: 'Gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper'. Los van de implicaties die deze claim heeft op de monotheïstische boodschap van de Koran, negeren deze mensen de rest van de Koran en vaak de rest van dezelfde verzen die ze gebruiken om hun claims te verantwoorden. Enkele van deze verzen zijn de volgende: 5:92; 'En gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper en pas op! En als jullie je afkeren, weet dan dat Onze gezant alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging heeft.' En 24:54; 'Zeg: <Gehoorzaam God en gehoorzaam de gezant, maar als jullie je afkeren, dan is hij alleen maar verplicht tot dat waarmee hij belast is. En jullie zijn verplicht tot dat waarmee jullie belast zijn. En als jullie hem gehoorzamen dan laten jullie je de goede richting wijzen. De gezant heeft alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging.>'. En 64:12; 'Gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper, maar als jullie je afkeren, dan heeft Onze gezant alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging.'. De laatste helften van bovenstaande verzen maken duidelijk dat de enige plicht die de boodschapper heeft de 'duidelijke verkondiging' is."


3. Als Mohammed alleen maar de Koran moest overbrengen, hoe zit het dan met 16:44? terug naar index
16:44 "...En Wij hebben tot jou de vermaning neergezonden opdat jij voor de mensen verduidelijkt wat naar hen is neergezonden en misschien dat zij dan nadenken.". Dit vers is in feite juist een argument tegen Hadith en Tafseer, de bewoording in de aya in achting nemende: met wat moet de aangesproken persoon aan de mensen verduidelijken wat naar hen is neergezonden? Met de vermaning. De "vermaning" is de Koran zelf en ook "wat naar hen is neergezonden".

4. Maar het is toch onmogelijk om de Koran te begrijpen zonder de hadith? terug naar index
De Koran is perfect, compleet en volledig gedetailleerd (6:38, 6:114, 6:115). De hadith zijn dus in GEEN geval een aanvulling van de Koran. Hiernaast is de Koran (volgens God!) gemakkelijk te leren (54:17,54:22, 54:32, 54:40, 44:58) en duidelijk (12:1). De hadith zijn dus absoluut NIET nodig bij het begrijpen van de Koran.

5. OK, hoe zit het dan met een Islamitische levenswijze waarin men de hadith alleen gelooft tot zover ze niet in tegenstrijd zijn met de Koran? terug naar index
Het grote probleem met deze levenswijze is het woord 'geloof'. Volgens de Koran is ALLEEN God het religieuze geloof van mensen waardig. Zodra men in ook IETS anders dan het woord van God als bron van religieuze wetgeving gaat beschouwen is dit fout (6:114) en stelt men dit andere gelijk aan het woord van God. In feite geeft men zich blindelings over aan iets wat niet van God afkomstig is of door God beschermd wordt en stelt men zich daardoor ook nog eens kwetsbaar op voor vervuiling van de religie door andere (satanische) invloeden. In de Koran wordt dit Shirk genoemd, een zeer zware zonde.

De hadith zouden dus NOOIT als bron van religieuze wetgeving beschouwd dienen te worden, maar hooguit als een menselijke (faalbare) bron van wereldlijke kennis of geschiedenis over de gang van zaken tijdens het leven van Mohammed. Net zoals we ook geschiedenisboeken en ander bronnen van wereldlijke kennis hebben. Maar zelfs hiervoor laat betrouwbaarheid van de hadith zeer te wensen over, indien men dit kritisch beschouwt en wetenschappelijke betrouwbaarheidscriteria zou hanteren. Dit is echter een andere discussie. Indien u meer hierover wilt lezen kan dit in het artikel "De Koran over Hadith".

6. Als we geen onderscheid tussen de profeten mogen maken, hoe zit het dan met verzen als 2:253 en 17:55? terug naar index
God maakt in deze verzen ZELF onderscheid tussen de profeten. Als God iets doet betekent het niet dat dit voor ons mensen is toegestaan! Verzen als 2:285, 3:84, 4:150 en 4:152 laten geen twijfel bestaan over wat God gebied als het gaat om onderscheid maken tussen de profeten. GEEN onderscheid maken dus.

7. De hadith worden wel genoemd in de Koran, kijk maar in de verzen 2:129 en 2:151! Wat hebben jullie hier op te zeggen? terug naar index
Naast het wereldlijke feit dat de eerste hadith pas vele jaren na de openbaring van de Koran zijn opgetekend en de betreffende termen niet op de hadith kunnen slaan, geeft de Koran ook duidelijk uitleg over de betekenis van deze termen.

De Koran zal uitleg geven over zichzelf, aangezien het een compleet en volledig gedetailleerd boek is (6:38, 6:114). Indien men er naar snakt om andere boeken erbij te halen, zou men verzen als 17:46 goed moeten overpeinzen.

Als we kijken wat God in de Koran zegt over "Al-Hikmah" (de wijsheid), dan zien we in 3:58, 10:1, 31:2, 36:2 en 43:4 dat de Koran VOL wijsheid zit. God beantwoordt deze vraag dus rigoureus. Al-Hikmah is dus GEEN andere openbaring maar een eigenschap van DEZELFDE Koran. Ook de 'nieuwe kennis' die in 2:151 genoemd wordt, slaat op een eigenschap van de Koran. De Koran bevatte naast reeds bestaande vertellingen (over profeten en gebeurtenissen), ook volledig nieuwe kennis.

Mocht er nog twijfel bestaan over het antwoord op de vraag "Betreft 'de wijsheid' (Al-Hikmah) de hadith van de profeet Mohammed?" kijk dan naar een consequente interpretatie van het begrip, door 'de wijsheid' (Al-Hikmah) te vervangen door 'de hadith' of 'sunnah':

God gaf 'de wijsheid' (Al-Hikmah) aan al Zijn boodschappers/profeten: 3:81, 3:48, 2:251, 5:110, 31:12, 43:63
God gaf 'de wijsheid' (Al-Hikmah) aan de familie van Abraham: 4:54
God geeft 'de wijsheid' (Al-Hikmah) aan wie Hij wil: 2:229
De bovenstaande verzen bewijzen dat 'de wijsheid' (Al-Hikmah) NOOIT kan slaan op de hadith, want dan zijn de verzen niet logisch meer. De wijsheid is één van de vele eigenschappen van de Koran. Een eigenschap die God ook aan Zijn dienaren kan geven.

8. Als jullie interpretatie zo goed is, hoe komt het dan dat er zoveel moslims zijn die het niet met jullie eens zijn? terug naar index
In verzen als 12:106 en 25:30 waarschuwt God ons dat de meerderheid van de moslims onjuiste dingen zullen doen. Deze verzen geven mensen die momenteel tot de meerderheid van de moslims behoren juist extra redenen om na te denken of ze wel op de goede weg zijn. Het feit dat zoveel moslims een andere mening hebben, betekent dus helemaal niets.

9. De boodschapper sprak niet naar eigen begeerte, zie 53:1-5. Dit betekent dat alles wat de boodschapper zei en deed een openbaring was en deze daden en toespraken vinden we terug in de Hadith. terug naar index
Veel aanhangers van de Hadith realiseren zich het bovenstaande en stellen daarom dat de Hadith ook openbaringen zijn en dus zou het handhaven van de Hadith niet in strijd zijn met de Koran. Deze claim baseren ze op 53:3,4; "Noch spreekt hij uit een bevlieging. Het is niet anders dan een geopenbaarde openbaring". De aanhangers van Hadith suggereren met hun claim dat hier bedoeld wordt dat alles wat Mohammed zei een openbaring was. Terwijl het voor de hand liggend is dat deze verzen verwijzen naar de Koran zelf. De Koran levert hier het bewijs voor in 66:1; "O profeet! Waarom verklaar jij verboden wat God heeft toegestaan om je vrouwen tevreden te stellen? God is vergevend en barmhartig." Hier wordt de profeet vermaand omdat hij iets verkeerds deed. Als alles wat hij zei een openbaring was, zou het genoemde verbod van God zijn en zou deze aya niet bestaan. Daarnaast blijft dan de vraag welke hadith is dan een openbaring en welke niet? Hoe wordt dat bepaald en door wie?

zorro
08-11-02, 22:56
10. De boodschapper heeft naast de Koran een andere openbaring gekregen, genaamd Az-Zikr (zie16:44). Deze stelde hem in staat om extra details en uitleg aan de Koran te geven. terug naar index
Dit is een leugen. De profeet heeft geen andere openbaring gehad. De 'dhikr' is geen andere openbaring, de 'dhikr' is de Koran zelf. In 38:1 wordt duidelijk de 'dhikr' als eigenschap van de Koran genoemd. 'Dhikr' heeft een connotatie van 'gedenken', 'herinneren' etc. Daar is de Koran onder andere voor. Bovendien:

"Het handhaven van de Hadith als wetgevend naast de Koran is ook vanwege de structuur van de hadiths zelf een slechte zaak. Een hadith is uit twee delen opgebouwd; de 'isnad' en de 'matn'. De 'isnad' is de keten van overleveraars. Dus bijvoorbeeld 'volgens A, zei B dat C zei …. Dat Mohammed zei:…'. De 'matn' is het eigenlijke verhaal waarin Mohammed zogenaamd iets zegt, doet of stilzwijgend toestaat. Het is vooral de isnad die duidelijk maakt dat Hadith geen vorm van openbaring is. De isnad is een zogenaamde verantwoording voor het verhaal. Dus op autoriteit van de in de isnad genoemde personen is het verhaal authentiek. Waarom staat er dan geen isnad in de Koran die wel degelijk een openbaring is? De Koran begint met 'In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige'. Een zogenaamde openbaring haar autoriteit verlenen via mensen riekt wel erg naar blasfemie.

15:9 'Wij hebben de vermaning neergezonden en Wij waken erover.' Het enige wat aan Mohammed de profeet is geopenbaard is de Koran. De Koran is de vermaning. De vermaning wordt door God zelf beschermd. De Hadith wordt door de isnad 'beschermd'. Bukhari, samensteller van de sahih (correcte) Bukhari, de meest erkende hadith verzameling, verklaart zelf dat van zo'n 600.000 hadith die bij hem bekend waren toentertijd, hij er alleen 7.397 als authentiek zijnde kon betitelen. Een bewijs dat er verschrikkelijk veel leugens de ronde deden over Mohammed. Sterker nog, Abu Muslim, de pupil van Bukhari, verklaarde van die 600.000 hadiths die zijn mentor verzameld had een andere set authentiek. Dus degenen die hij niet had goedgekeurd maar zijn mentor wel waren leugens volgens hem. Hetzelfde geldt voor de verzamelingen van Abu Daoud en Tirmidhi. De isnad is dus geen garantie voor betrouwbaarheid. Als datgene wat in de Hadith staat ook een openbaring was, zou het zeker opgenomen zijn in de Koran. Waarom is dat niet gebeurd dan?" (uit ons Hadith-artikel)

11. De functie van de boodschapper was niet alleen beperkt tot het overbrengen van de Koran. Het uitleggen en onderwijzen hiervan behoorde ook tot zijn functie. In veel Koranverzen (bijvoorbeeld 2:129) staat dat de boodschapper de "Wetenschap van het Boek" de mensheid zal geven. De wetenschap die de profeet ons gaf vinden we terug in de boeken van traditionalisten. De Koran is een theorie Boek terwijl deze boeken de uitleg van de Koran bevatten. terug naar index
Weer een leugen, zoals ayat hierboven genoemd al aangeven, was het enige wat de profeet deed, de Koran brengen. Dat was zijn 'werk'. Uit ayat zoals 2:129 kan zoiets niet geconcludeerd worden als je consequent blijft. Want als je stelt dat de profeet de Koran ook moest uitleggen... dan ga je wel flink de fout in op verschillende fronten; ten eerste ontken je 6:115 door te impliceren dat de Koran helemaal niet volledig en gedetailleerd is en dat God wat 'vergeten' is en dat Mohammed dat moest 'toevoegen'. En ten tweede wordt de Koran flink 'gedegradeerd' door het te verklaren tot een boek dat nutteloos is zonder 'commentaar'. Dat getuigt van een flinke dosis hoogmoed en ondankbaarheid jegens God. De 'uitleg' die de profeet gaf was de Koran zelf. Hij gebruikte de Koran zelf om die uit te leggen. Dat blijkt nog steeds nodig. Als mensen gewoon de Koran als geheel beschouwen en ayat in onderling verband beschouwen zouden ze er heel wat mee opschieten. Het is waar dat het begrijpen van de Koran niet snel gaat. Maar daar is Salaat onder andere voor. Door het steeds lezen en herlezen van de Koran begrijp je die steeds beter, want in de periode tussen het lezen van bepaalde stukken heb je je een stukje verder ontwikkeld. En met die 'nieuwe' visie die het resultaat is van groei en ontwikkeling van jezelf kun je hetzelfde stukje beter of op een andere manier beschouwen. Bovendien heb je dan ook steeds meer ayat (beter) begrepen waardoor je een bepaalde ayat gerelateerd aan andere ayat kan beschouwen. Wat weer leidt tot een nog beter begrip. Wat de profeet in feite deed, was het voor de gelovigen de ayat in onderling verband brengen. Hij kon dat beter omdat hij de ayat als openbaring kreeg.

12. De Koran vermeldt dat wij een goed voorbeeld hebben in de boodschapper van God (zie 33:21). Als wij zijn voorbeeld willen volgen dan moeten we de boeken van traditionalisten (Hadith) raadplegen. Daarin staat precies hoe de boodschapper zich gedroeg. terug naar index
Juist niet. Dat is helemaal niet redelijk zo te denken. Ten eerste, je vat het zelf al samen, "de boeken van traditionalisten" zijn alleen dat; "de boeken van traditionalisten", niet van God. Ze erbij nemen is een vorm van Shirk (6:114). En ze zijn ook niet van de boodschapper, want de boodschapper brengt maar een ding, de boodschap zelf. Ten tweede; is het logischer een fundamentelere conclusie te trekken uit deze aya; namelijk doen wat God ons zegt te doen in de Koran. Dat deed Mohammed ook. Onvoorwaardelijk God gehoorzamen. Niet van die belachelijke dingen zoals hoe de stoelgang te verrichten, wanneer je nagels al dan niet te knippen, welke kant je op moet spugen etc. etc. Dat soort onzin kan geen ingang vinden bij weldenkende mensen. Dan hebben we een vraagje voor hen; waarom dragen ze kunststof kleren? Die had de profeet niet. En waarom rijden ze in autos en zelfs op fietsen? Die had de profeet ook niet. Waarom lopen ze op asfalt? Dat deed de profeet ook niet. Waarom gaan ze internetten? etc. etc.

13. De Koran heeft niet alles wat we, als moslims, nodig hebben. Hij is niet kompleet als leiding. Deze bevat alleen de basis regels. Om echt moslim te zijn moet je Koran en de boeken van traditionalisten (Hadith) volgen. Denk bijvoorbeeld aan hoe je kunt bidden. terug naar index
Oei! Dit is een direkte ontkenning van 6:115. Zie punt 4. Salaat wordt overigens wel door de Koran uitgelegd, als je tenminste niet uitgaat van wat nu over het algemeen als Salaat gezien wordt. Als je alles van je afzet en 'met een schone lei opnieuw begint' kun je wel tekst en uitleg over Salaat vinden in de Koran. Bovendien is dit slechts van secundair belang. Je kunt niet de hele rataplan blijven erkennen alleen omdat je over een detail niet uit bent. Als je je wendt tot God alleen, komt de rest vanzelf wel.

.

zorro
08-11-02, 22:57
14. De Koran vermelde dat wij alles moeten nemen wat de boodschapper ons geeft en van alles onthouden wat de boodschapper ons verbiedt (59:7). Wat de boodschapper verboden en wettig heeft gemaakt vinden we terug in de overleveringen (Hadith boeken). Dit betekent dat alles wat in deze boeken staat, ongevraagd, gevolgd moeten worden. terug naar index
Uit ons hadith-artikel:
"Aanhangers van de Hadith gebruiken graag een stuk van 59:7 '… En wat de gezant jullie geeft, neemt dat, maar wat hij jullie ontzegt, blijf daarvan af. En vreest God, want God is streng in de afstraffing.' Het gebruik van dit vers om de Hadith te verantwoorden is om meerdere redenen misplaatst. Ten eerste gaat dit vers over oorlogsbuit 'Wat God aan Zijn gezant heeft gegeven als buit van het volk van de stadsgebieden, is voor God en Zijn boodschapper en voor de naaste familieleden en de wezen en de armen en de reiziger, opdat het niet alleen in omloop moge zijn tussen de rijken onder u. En wat de gezant jullie geeft, neemt dat, maar wat hij jullie ontzegt, blijf daarvan af. En vreest God, want God is streng in de afstraffing.' Tweede punt is dat het niet uitmaakt of deze vers in ruimere zin geïnterpreteerd wordt of niet. Omdat datgene wat de gezant Mohammed ons gegeven heeft de Koran is en niets anders. We hebben al gezien dat de enige plicht die de boodschapper heeft de 'duidelijke verkondiging' is. Hij heeft geen Soenna gebracht zoals de aanhangers ervan ons graag willen laten geloven. De meeste hadiths zijn niet authentiek en degenen die dat misschien wel zijn bevestigen alleen maar wat er in de Koran staat en zijn daarom nutteloos voor het zielenheil van de moslims."

15. Zonder reden van de openbaring van de Koranverzen kunnen we de Koran niet begrijpen. Je hebt de historische achtergrond van de koran verzen nodig om de Koran goed te begrijpen. De historische achtergrond van Koranverzen is terug te vinden in de boeken van traditionalisten en islamitische literatuur. Zonder deze boeken kunnen we dus de Koran nooit goed begrijpen. terug naar index
Helemaal niet mee eens. Wat valt er dan niet te begrijpen zonder 'historische achtergrond'? Wat een onzin. De Koran is geen geschiedenisboek. Het is "een leidraad voor de godvrezenden" (2:2). Alles wat je nodig hebt om te slagen in de ogen van God, staat in de Koran. Als je wil weten hoe Mohammed geleefd heeft (waar die woonde, wanneer die geboren is etc. etc.) moet je gewoon historisch onderzoek doen. Daar is de Koran niet voor. Waarom zou ik een 'historische achtergrond' nodig hebben om te begrijpen dat ik rechtvaardig moet zijn en onrecht moet bestrijden bijvoorbeeld? Ik heb daar geen enkel probleem mee.

16. Volgens traditionalisten is het gebruik van ons verstand als individu om de Koran te proberen te begrijpen gevaarlijk, je raakt hierdoor eerder afgedwaald dan geleid. We moeten gewoon wat de schriftgeleerden ons leren aannemen. Dezen zijn namelijk verantwoordelijk voor de godsdienst, we hoeven dus geen zorgen te maken. terug naar index
Ja hoor, die is goed. Klinkt als fascistenpraat van de eerste graad. Weer vergeten die dwalende zielen wat de Koran zelf zegt; "En accepteer niet dat waar je geen weet van hebt. Het gehoor, de zicht en het verstand, daar ben je zeker verantwoordelijk voor" (Koran 17:36) Als je het niet begrijpt accepteer het niet. Voor hetzelfde geld kan men ook de drie-eenheidsleer accepteren, zonder er iets van te begrijpen, maar omdat 'schriftgeleerden' zeggen dat het geldig is. Of om 'dichter bij huis' te blijven, we kunnen ook Shi'ietische doctrine accepteren. Dat wordt ook goedgekeurd door 'schriftgeleerden'. Wie gaat mij vertellen wie ik wel en niet moet geloven? God! Dat heeft Hij al gedaan door ons gezond verstand te geven. Daar zijn we Hem dan ook dankbaar voor. God is degene die leidt. Als je je openstelt voor God, zal Hij ervoor zorgen dat het allemaal goed komt. Dat is Imaan, dat je in God gelooft. Niet zozeer het erkennen van het bestaan. Dat is helemaal niet aan de orde, want dat spreekt voor zich. Maar het geloven zoals vertrouwen op God en rekenen op God. Weten dat God achter je staat. Wie twijfelt en 'voor de zekerheid' maar van alles zonder erover na te denken voor zoete koek slikt heeft geen Imaan. Die is verkeerd bezig wat dat betreft. Wanneer de Dag des Oordeels komt, kun je niet met zo'n excuus aankomen. Je hebt je gezonde verstand gekregen en vrije wil, dus je kunt dan beter niks zeggen.

17. We moeten blindelings wat de "Shariah" (naast de Koran) ons voorschrijft accepteren. Want deze regels (Shariah) zijn met behulp van de uitspraken en daden van de Boodschapper samengesteld door de rechtvaardige afstammelingen van Mohammed, de boodschapper van God. We mogen niet twijfelen, betreft deze regels/wetten en proberen uit te zoeken of deze inderdaad waar zijn. terug naar index
Zie punt 16. En verder uit ons hadith-artikel:
"De methode die gebruikt werd door Bukhari en anderen is niet geldig als methode om te achterhalen wat Mohammed daadwerkelijk gezegd of gedaan heeft om verschillende redenen. De verzamelaar is niet verplicht op te schrijven wat hij gehoord heeft zoals hij het gehoord heeft. Hij kan wat weglaten en niet aangeven wat hij weggelaten heeft. Ook kan er van alles verzonnen zijn door de verzamelaar of door de verteller of door beide. En de keten van overleveraars, de isnad, kan ook verzonnen zijn. Van vervalsing is vooral sprake bij teksten van dogmatische of juridische aard. Ook is het zo dat de verzamelaars hun teksten meer dan honderd jaar na de dood van Mohammed op schrift stelden. Tussen zijn dood en het ter schrift stellen was het verhaaltje bewaard gebleven als mondelinge overlevering. In die honderd jaar mondelinge overlevering kan er van alles toegevoegd of verwijderd zijn. Het waren overigens 'professionele' verhalenvertellers, qussas, waar de verzamelaars het meeste van hun verhaaltjes vandaan haalden. Dezen zagen het verhalen vertellen niet als wetenschap, maar als kunst, en hadden ook een soort van gemeenschappelijk repertoire. Hierdoor is het goed mogelijk dat eenzelfde verhaaltje met verschillende isnads in omloop kwam. Daarnaast was het voor veel qussas belangrijker een mooi verhaal af te leveren dan de waarheid te verkondigen. Ook worden er in de biografieën allerlei wonderen aan Mohammed toegeschreven om zijn claim als profeet authenticiteit te verlenen in de trant van Jezus en Mozes. Het is een algemeen geaccepteerde waarheid dat veel van de tradities over Mohammed lang na zijn dood zijn verzameld en niet zozeer een reflectie van historische waarheden zijn, maar vooral een reflectie van politieke en polemische belangen van de 'sektarische' omgeving die ze gevormd heeft."


18.Tot welke stroming binnen de Islam behoren jullie in hemelsnaam? terug naar index
Het antwoord op deze vraag is simpel: tot geen enkele. Wij zijn simpelweg moslims en noemen onszelf niets anders, zoals de Koran ons ook opdraagt:

6:159: "Degenen, die scheiding in hun godsdienst maken en zich in secten verdelen - gij hebt met hen niets uitstaande. Hun zaak rust in Allah's handen dan zal Hij hen bekend maken met hetgeen zij deden."

30:31: "U tot Hem bekerende, vreest Hem en leeft het gebed na, en behoort niet tot de afgodendienaren."
30:32: "Noch tot degenen die hun godsdienst verdelen en secten vormen, terwijl elke partij zich verheugt in wat zij heeft."


42:13: "Hij schreef u dezelfde godsdienst voor, die Hij aan Noach oplegden en die Wij bovendien aan u openbaren en die Wij Abraham, Mozes en Jezus oplegden: 'Bevestigt deze godsdienst en weest er niet in verdeeld.' Voor de afgodendienarenis dat moeilijk waartoe gij hen roept. Allah kiest voor Zich wie Hij wil en leidt hem die zich (in berouw) tot Hem wendt"


Copyright © 2001 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden

Medea-Sefieroth
08-11-02, 23:00
Zozo Nabil.............voorwaardelijk vrij?Duidelijk een koraniet! Dus negeren is de boodschap!


http://members.lycos.nl/smilieweb1/smilies/Happy13.gif
http://members.lycos.nl/smilieweb1/smilies/Happy13.gif
http://members.lycos.nl/smilieweb1/smilies/Happy13.gif

omar ibn gattab
30-11-02, 23:51
als je de hadith niet zou volgen hoe zou je moeten weten hoe je moet bidden- vasten -hoeveel zakat je moet geven -hoeveel rondjes je om de kahba moet lopen -enzz????????

weet dat dit 1 van de daden zijn die van een moslim een kafir maakt.

wa salaam aan de rechtgeleiden.

Aicha19
20-12-02, 23:05
Geplaatst door omar ibn gattab
als je de hadith niet zou volgen hoe zou je moeten weten hoe je moet bidden- vasten -hoeveel zakat je moet geven -hoeveel rondjes je om de kahba moet lopen -enzz????????

weet dat dit 1 van de daden zijn die van een moslim een kafir maakt.

wa salaam aan de rechtgeleiden.

Tja, als Zorro dat nou eindelijk eens een x gaat snappen inshAllah...*zucht* :(