PDA

Bekijk Volledige Versie : Lucky_luke: Topic Over Nabil, joesoef, abdulla, (Vegeta), en hun aanhangers.Bakslita
30-11-02, 23:33
Salaamoe aleikoem wr wb...Dit stukje tekst heb ik toevallig gevonden op mn harde schijf toen ik bezig was met een grote schoonmaakbeurt :)

Dit heeft onze broeder Lucky_Luke (Lahierahmoe) geschreven en ik vond het destijds(ouwe PB) een goed stuk vandaar dat ik 'em heb opgeslagen en wou het samen met jullie delen...Salaam alaikoem

Er zijn een aantal mensen hier op het prikbord die beweren dat de Sunnah niet betrouwbaar is, hieronder vallen Nabil, joesoef, abdulla en Vegeta ziet het ook niet meer zitten, er zijn een aantal medeprikborders die deze mensen gelijk geven. Ik zal jullie een beschrijving geven aan de hand van woorden van de shaykh Munajjid :

Dit is de mening van sommige ketters en misleidende mensen, beide waren er in het verleden en tegenwoordig.In de moderne tijd, degene die deze mening uitdrukken incluseren Saalih Abu Bakr in zijn boek al-Adwaa’ al-Qur’aaniyyah; Husayn Ahmad Ameen in Daleel al-Muslim al-Hazeen; Ahmad Ameen in Fajr al-Islam; ‘Abd-Allaah al-Na’eem in Nahwa Tatweer al-Tashree’ al-Islaami; Sa’eed al-‘Ashmaawi in Haqqeeqat al-Hijaab; Saalih al-Wardaani in zijn misleidende boek Rihlati min al-Sunnah ila al-Shee’ah; ‘Abd al-Jawaad Yaaseen in al-Sultah fi’l-Islam; Nasr Abu Zayd in Imaam al-Shaafa'i; Zakariya ‘Abbaas Dawood in Ta’ammulaat fi’l-Hadeeth; Hawlat Nahr in Diraasaat Muhammadiyyah; Maurice Bucaille in Diraasat al-Kutub al-Muqaddisah; Murtada al-‘Askar in Khamsoon wa Mi’ah Sahaabi Mukhtalaq; Dr. Mustafa Mahmood in Maqaalaat ‘an al-Shafaa’ah.


Wij zeggen: het is waar dat er verzinners en leugenaars waren die woorden hebben verzonnen en ze hebben toegewezen aan de Boodschapper van Allaah (vzmh),Maar het onderwerp is lang niet zo simpel als wordt voorgesteld door de twijfelaars die twijfels verspreiden te midden van andere.
Zij zijn niet bewust van feiten over hoe voorzichtig de moslims waren met de Sunnah. Naast de verzinners, waren er grote getallen van overleveraars die erg betrouwbaar en hoog opgeleid waren, en grote getallen van geleerden die zich om de hadeeths van de Boodschapper van Allah omsingelden met een sterke barriere welke zeer moeilijk was voor de leugenaars om het te doorbreken.

Met behulp van hun onmetelijke kennis en diepe inzicht, was het voor de muhaddithoon (geleerden van hadeeth) mogelijk om de leugenaars te onderscheiden en hun intenties en motiven te begrijpen, en ze waren begaafd om alles te ontdekken dat vals toegeschreven was aan de Boodschapper van Allah. De teugels werden dus niet losgelaten voor deze vervaardigers zodat ze konden doen wat ze wilden met de ahadeeth van de Profeet (vzmh), en er werd hun dus geen plaats gegeven om de rangs van de betrouwbare overleveraars van de ahadeeth te doordringen zonder dat ze ontdekt.

Wie anders onbeschut de leugens van deze kaafirs, ketters en extreme vernieuwers?

Wie zijn degene die ons de definitie geven van wat er is verzonnen, de redenen voor het vezinnen, verschillende types van vervalsingen en het kenmerk van hoe een valse hadeeth kan worden herkend? Wie heeft zoveel boeken geschreven naar aanleiding van dit onderwerp?

Dat zijn de bewakers van de Islam, De bestuurders en troepen van Allah op deze aarde. Dat zijn de briljante geleerden over wie Haaroen al-Rasheed heeft gesproken toen hij een ketter had gearresteerd en beveelde dat hij zou worden geexecuteerd. De ketter zei : "waarom ga je me executeren?" Haaroen al-Rasheed zei, "Om de mensen van jou te bevrijden." De ketter zei:"O Ameer al-Mu'mineen, wat ga je dan doen met de duizend ahadeeth - volgens een andere versie, vier duizent ahadeeth - die ik heb vervalst en heb verspreid tussen jullie, waarin ik halaal haraam en haraam halaal heb gemaakt, of waarin de Profeet niet 1 letter heeft uitgesproken?" Haaroen al-Rasheed zei tegen hem:" Wat ga jij doen, O vijand van Allah, betreffende Abu Ishaaq al-Fazaari en Abd-Allah ibn al-Mubaarak? Zij zullen doorgaan totdat ze letter bij letter hebben gezift."
(Tadhkirat al-Huffaaz door al-Dhahabi, 1/273; Taareekh al-Khulafaa’ door al-Suyooti, p. 174).

Professor Muhammed Asad zei: "Het bestaan van vervalste ahaadeeth kan niet worden als bewijs worden aangehaald om te bewijzen dat het volledige systeem van hadeeth niet te vertrouwen is, omdat deze vervalsde ahadeeth nooit de muhadditheen hebben misleid zoals sommige Europeaanse critici beweren, ze oversimpliciferen het onderwerp, en het wordt nagegalmd door sommige die beweren dat ze moslims zijn. "(al-Islam ‘ala Muftaraq al-Tareeq, p. 96)

We eindigen deze discussie door te citeren wat gezegd is door Imaam Ibn al-Qayyim al-Jawzijjah: Imaam Abu'l-Muzaffar al-Sam'aani zei:

"Als zij zeggen: er zijn teveel overleveringen in de handen van de mensen en zij zijn verward, dan zeggen wij: niemand is verward behalve degene die onkundig zijn oftewel onwetend. Degene die kennis heeft van hen ( de overleveringen ) controleren ze zo streng als degene die handelen met geld en dirhams en dinars controleren. Dus zij pikken de valse overleveringen eruit en gooien ze weg en bewaren de goede overleveringen. Als het gebeurt dat er een overleveraar tussen zit die een fout heeft gemaakt, dan zal dit niet ongemerkt blijven tussen de briljante geleerden van de hadeeth. Deze geleerden haalden de fouten uit beide zowel de isnaad (keten van overleveraars) en matn (tekst) van de overleveringen; dus je kan zien dat ze voor iedere overleveraar een lijst hadden van fouten die hij maakte en de uitleg van een woord die hij op een verkeerde manier had uitgesproken. Als de fouten van de overleveraars - in beide de isnaad en de matn - niet ongecontroleerd waren, hoe konden dan de vervalsde ahaadeeth gefabriceerd door de ketters voorbij zijn gegaan aan de briljante geleerden ? Dat is de mening van sommige ketters, maar niemand zal zoiets kunnen zeggen behalve iemand die praat zonder kennis en die dus onwetend is, misleid is, een vernieuwer en een leugenaar wie de sahaah ahadeeth wil doen laten wankelen en zuivere overleveringen van de profeet (vzmh) en het verwarren van onwetende mensen met behulp van deze leugen. Er is geen bewijs voor het afkeuren van de overleveringen van de Boodschapper van Allah (vzmh) dat zwakker of onmogelijker is dan deze. Degene die uitdrukking geeft aan deze mening verdient om tot zwijgen te worden gebracht en verdreven te worden van de Moslim landen.


Mukhtasar al-Sawaaiq al-Mursalah, 2/561 ,Al-Bayaan magazine, onderwerp #153, p. 26

( Last edited by lucky_luke on 13-11-2001 at 11:00)

I'mNumber1
01-12-02, 00:30
cool .. :)

Bakslita
01-12-02, 10:17
Nog een aanvulling van onze broeder Chatoloog (precies zn schrijfstijl :)) :


De Islam is erg duidelijk betreft het concept van Allah en het concept van de profeet(vzmh); duidelijk genoeg dat er geen twijfels of verwarring is in het denken van moslims tussen de twee.

Islam maakt onderscheid tussen:

A: Het woord van Allah(swt), gebracht door de engel Djibriel als openbaring aan Mohammed(vzmh) bekend als Koran.

B: De woorden van de profeet Mohammed(vzmh) die bekend zijn als de Hadeeth (overleveringen)


Deze onderscheid tussen de identiteit van Allah en Zijn schepping is van vitaal belang als we de history van oude religies bestuderen; de Islam verzekert ons dat ze niet verweven zijn. Hoe is dat tot stand gekomen?

Hoe was de integriteit van de Koran verzekerd?

De metgezellen(ra) schreven onder instructies van de profeet(vzmh) de woorden van Allah(swt), zoals ze openbaard werden en onthielden ze ook. Daardoor werden de woorden vanaf de tijd van de openbaring tot heden bewaard en bleven ze puur en onveranderd. Echter, heeft de profeet(vzmh) zijn metgezellen bevolen om de hadeeth NIET te schrijven tijdens het eerste periode van de Islam. De wijsheid hier achter was om de hadeeth niet te mixen met het Woord van Allah. Het is zeer belangrijk voor moslims om de verschillen te begrijpen tussen hadeeth, hadeeth Qoedsi en de nobele Koran.

Er is een andere belangrijke aspekt van de hadeeth. De handelingen en gezegdes van de profeet(vzmh) zorgden voor ophelderingen van de betekenissen van de Koran(let op van de betekenissen niet van de koran zelf want de koran is in duidelijke taal geopenbaard). Toen men vroeg naar de karakter van de profeet(vzmh), antwoordde Aicha(ra), zijn vrouw: "Zijn karakter was de Koran".
Dit duidt erop dat de profeet(vzmh) verdere uitleg gaf van de koran met het gene wat hij zei en deed tijdens zijn levensjaren. Een voorbeeld hiervan is: In de koran wordt het gebed genoemd en de hadeeth of de soennah laat de moslims zien hoe en wanneer ze het gebed moeten verrichten. De volgende details zullen de zaak verder verhelderen.


Het definieren van de types Hadeeth


De betekenis van hadeeth in het Arabisch is: nieuws, overlevering of vertelling. Er zijn als volgt overleveringen van de profeet(vzmh):

Wat hij zei (Qawl)
Wat hij deed (Fi'l)
Wat hij goedkeurde betreft daden van andere mensen (taqrier)
Overleveringen over zijn persoon; hoe hij was (sifa)
De meeste schriftgeleerden zijn het met elkaar eens, dat de inhoud van de inhoud van de Soennah ook van Allah(swt) is. Echter, waren deze door de profeet(vzmh) uitgevoerd in zijn eigen woorden en daden. Het zij de woorden en daden van een mens die overgedragen zijn door de metgezellen(ra) en familieleden, die de woorden onthielden en de daden van dichtbij observeerden omwille van Allah(swt) en de moslim Oemmah(natie).

Hadeeth Qoedsi


Qoedsi betekent heilig of puur. Er zijn enkele overleveringen van de profeet(vzmh), waarin hij zich richtte tot de mensen met de volgende woorden:"Allah zegt(zei)", maar deze informatie maakt GEEN deel uit de Koran. Deze is genaamd, hadeeth Qoedsi. Een voorbeeld:
Aboe Dharr al-Ghifari verhaalt dat de profeet(vzmh) vertelde over zijn Rab(Allah) dat Hij zei: "O Mijn dienaren, Ik heb onderdrukking op Mijnzelf verboden en heb het tussen jullie verboden. Zoekt daarom leiding bij Mij en Ik zal jullie leiden. O Mijn dienaren, jullie allen zijn hongerig behalve degenen die Ik heb gevoed. Zoekt daarom voeding bij Mij en ik zal jullie voeden....[overgeleverd door Moeslim]

Het verschil tussen hadeeth Qoedsi en de Koran

Terwijl de overkomende factor tussen hadeeth Qoedsi en de Koran, is het feit dat ze beiden woorden bevatten van Allah(swt) die aan de profeet(vzmh) zijn openbaard, zijn de hoofdpunten van verschil het volgende:


1: In de Koran vinden we de precieze verwoordingen van Allah(swt) terwijl de verwoordingen in de hadeeth door de profeet(vzmh) zijn.

2: De Koran werd aan de profeet(vzmh) openbaard door de engel Djbriel alleen, terwijl de hadeeth Qoedsi in sommige gevallen aan de profeet(vzmh) werd geinspireerd op een andere wijze zoals een droom of een visioen.


3: De Koran is niet immiteerbaar en uniek, terwijl de hadeeth Qoedsi dat niet is.

4: De Koran werd overgeleverd door talloze personen(tawaatoer), terwijl de hadeeth Qoedsi vaak overgeleverd is door weinig personen en soms maar 1 persoon. Er zijn ook hadeeth Qoedsi die gerangschikt zijn als Sahieh(hoogste authentiteitsgraad) of Hasan(Authentiek) of zelfs Da'ief(zwak in het overdragen van de tekst. Daarentegen bestaat er geen twijfel aan 1 woord uit de Koran.

5: Hadeeth Qoedsi mogen niet gereciteerd worden tijdens het gebed.


De Koran werd geschreven ten tijde van de openbaring en de verzen en hoofdstukken werden onder instruktie van de profeet(vzmh) gerangschikt. Elke jaar tijdens de Ramadan kwam de engel Djbriel naar de profeet(vzmh) en reciteerde de koran met hem. En tijdens het laatste jaar van de profeet(vzmh) kwam de engel Djibriel tweemaal in Ramadan en reciteerde de Koran met hem. Dat was niet het geval met de hadeeth.Alle hoofdstukken en verzen van de Koran werden gecollecteerd en gerangschikt tijdens de kalifaat van Aboe Bakr(ra). Ze werden geschreven in stroken en samen tot boek gebonden tijdens de kalifaat van Oethmaan(ra) in de zelfde volgorde die de profeet(vzmh) heeft laten zien. Meerder kopieen werden gemaakt en verzonden naar verschillende Islamitische steden in die tijd. Echter de samenstelling van de Hadeeth begon pas veel later en tegen die tijd was de Koran al in zijn uiteindelijke boekvorm zoals wij die nu kennen.


de leer van het collecteren, analyseren, compileren ,beoordelen en documenteren van ahadeeth werd een speciale veld van studies na de periode van de metgezellen(ra). De meest vooraanstaande overleveringen zijn respektievelijk van Boekhari, Moeslim, at-Tirmidhi, an-Nasaii, Ibn Majah en Aboe Dawoed, die bekend werden als de zes meest authentieke hadeeth boeken (as-Sihaahoes-Sittah).

De validiteit(geldigheid) van een hadeeth is in de eerste plaats afhankelijk van de overeenstemming met de Koran en de beoordeling van de hadeeth is afhankelijk van de betrouwbaarheid van vertellers die de hadeeth hebben overgeleverd. Om dit te verwezenlijken hebben de hadeeth schrijvers het leven bestudeerd van elke persoon die in zo'n vertelling-ketting zit. We merken niet alleen de uiterste voorzichtigheid in het vermelden van de hadeeth woorden op, maar ook de manier waarop de vertellers werden getest en onderzocht voordat een hadeeth van ze werd aangenomen. Als 1 persoon in de ketting van vertelling onetrouwbaar was of twijfels over hem bestonden dan werd de gehele hadeeth verworpen of vermeld met de naam van de onbetrouwbare persoon opdat men voor hem uitkeken in andere ahadeeth.

De Imaams die deze ontzettend zware taak op zich namen betreft het samenstellen en collecteren van hadeeth beoefenden hoogste voorzichtigheid gedurende hun gehele leven en mensen die deze Imaams kenden, kenden hen als de meest betrouwbare mensen die ze ooit hebben gekend. Deze van vitaal belang studies hebben de fundamenten en richtlijnen gelegd in het begrijpen en praktiseren van de Islam in het leven van elke moslim.

BaMb-InO
01-12-02, 10:27
"O Allah! Laat diegenen van ons die door U in leven gehouden worden, in de Islam leven en laat diegenen die door U het leven ontnomen worden, sterven in het geloof."


Je was een van de betere mensen die ik in mijn leven heb leren kennen!


Wa allah je ra7mak Achmed,


M3a Salama,

BaMb-InO

crazy2000
01-12-02, 11:15
Hij was een SUPER prikker ik heb door die man veel geleerd wellah.

moge allah hem prijzen hiervoor.


Salaam alikom

BaMb-InO
01-12-02, 16:48
Up!


Bij het bidden van de avond graag doe3a voor onze broeders doen....... :tranen: Allah je r7amhoem!

Bakslita
01-12-02, 17:13
Geplaatst door BaMb-InO
Up!


Bij het bidden van de avond graag doe3a voor onze broeders doen....... :tranen: Allah je r7amhoem!

Zal ik zeker doen! :duim:

-Y-lucky_luke
A moslim is very Lucky

Registered: Aug 2001
Location: eindhoven, tanger.
Posts: 737

Salaam alaikoem wara7matoe allahie wabaraakaatoehoe

Ik zal even plaatsen waar in de koran staat dat we de profeet moeten volgen en dat de woorden van de profeet ook van Allah komen.De koran is perfect en alles staat in de koran :

Er was eens een man die een moslim een vraag stelde. Hij zei tegen hem : Jullie moslims zeggen dat de Koran perfect is en dat er alles instaat? Ja dat klopt, zegt de moslim.
Dus ik kan je elke vraag stellen en jij kan het antwoord uit de koran halen ? Ja dat klopt, antwoord de moslim weer.
Nou ok, hoeveel ronde broden van 10 centimeter bij 8 centimeter kan ik uit 2 kilo meel bakken ?
De moslim belt de bakker op en stelt hem dezelfde vraag en hij krijgt een antwoord van de bakker. De moslim antwoord de man.
Maar ik vroeg je toch om het uit de koran te halen en jij belt een bakker op. Ja dat klopt zegt de man, ik heb namelijk deze vers gelezen in de koran :
16.43 En Wij zonden vóóoor u, slechts mannen aan wie Wij een openbaring gaven - vraagt daarom aan degenen, die de vermaning bezitten als gij het niet weet - met duidelijke tekenen en geschriften.


Verder komt er meerdere malen een gebod in de koran dat we de profeet moeten gehoorzamen. 5.92 En gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de boodschapper en weest op uw hoede. Maar indien gij u afwendt, weet dan, dat op Onze boodschapper slechts het duidelijk verkondigen rust.


De koran is geopenbaard aan de profeet en is ook uitgelegd aan de profeet :

75:16. Beweeg uw tong er niet mede om deze (woorden) haastig (opte nemen!)
17. Het verzamelen en het verkondigen er van rust op Ons.
18. Wanneer Wij dus (de Openbaring) verkondigd hebben volg dan de verkondiging.
19. Daarna rust de verklaring er van op Ons.

En in soerra en-nissa'
......En Allah heeft u het Boek en de Wijsheid nedergezonden en heeft u in hetgeen gij niet wist, onderwezen en Allah's genade aan u is groot.

Verder spreekt de profeet ook met het woord van Allah, het zijn dus niet woorden die hij van zichzelf uitspreekt maar net als de koran ook een openbaring:

53:3. Noch spreekt hij naar eigen begeerte.
4. Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden.

Het is Allah die zijn openbaring beschermt :

9. Voorwaar, Wij hebben deze vermaning nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.

wallahoe a3lem

Bakslita
02-12-02, 06:54
Chatoloog
We'll take-over the world

Registered: Aug 2001
Location: Eindhoven
Posts: 943

nog iets:

Ik heb gemerkt dat er een groot misverstand is wat betreft de duidelijkheid van de koran.


In de koran staat:
10.1 Alif, Laam, Raa. Dit zijn de verzen van het Boek vol van Wijsheid.

11.1 Alif Laam Raa. Dit is een Boek, waarvan de verzen onherroepelijk zijn gemaakt en bovendien zijn zij in bijzonderheden uitgelegd, door de Alwijze, de Alwetende.

12.1 Alif Laam Raa. Dit zijn de verzen van het Boek, dat alles verklaart:

15.1 Alif Laam Raa. Dit zijn de verzen van het Boek, de duidelijke Koran.
In deze aya's komen duidelijkheid en wijsheid nadrukkelijk voor.

De duidelijkheid zit hem erin dat het in duidelijke taal is geschreven en geen puzzel-taal. 39.28. Dit is een Arabische Koran zonder afwijking opdat men godvruchtig moge worden

De wijsheid is eigenlijk het wonder der wonderen van de koran dat erop duidt dat het van een Schepper komt en niet van een schepsel. Bijv.. de wetenschappelijke aspekten in de koran die tot nu toe ontdekt worden door geleerden in allerlei gebieden bijv Embryologie en Astronomie enz..

De wijsheid van de Koran die we van de profeet(vzmh) hebben meegekregen betreft onze correcte manier van aanbidding en is dus van essecieel belang.

Dus niemand kan zeggen: "De koran is duidelijk ik heb genoeg wijsheid om zo alle regels eruit te ontleden en te interpreteren."

Wijsheid is een gave die Allah(swt) de mensen schenkt en niet iedereen bezit wijsheid in gelijke mate als een ander. In de koran staat een verhaal in soerat al-Kahf (De grot) over een man die meer wijsheid van Allah(swt) heeft gekregen dan Moesa(vzmh), de profeet.: 65. Daar vonden zij een Onzer dienaren, aan wie Wij Onze barmhartigheid hadden bewezen en wie Wij van Onze kennis hadden geschonken.
66. Mozes zeide tot hem: "Mag ik u volgen dat gij mij onderwijst in de leiding, die u is gegeven?"


CONCLUSIE


Om de koran duidelijk te kunnen lezen en begrijpen moeten we de koran leren in zijn oorspronkkelijke vorm; Arabisch dus zoals in de aya boven vermeld staat.

Om de wijsheid van de koran te achterhalen betreft zaken van aanbidding(belangrijkste) behoren wij degene eerst te raadplegen die de meeste wijsheid van Allah heeft gekregen (Profeet Mohammed(vzmh) en dat kunnen we via zijn soennah.

Om de wijsheid van de koran te achterhalen betreft overige zaken zoals wetenschap enz.. behoren we kennis te vergaren in verschillende gebieden en hoe meer we te komen weten van de koranische wijsheid hoe sterker onze geloof in Allah wordt en hoe kleiner de kans dat we afdwalen.

De wonderen van koran blijven komen en komen tot de dag des oordeels en hoeveel kennis wij ook vergaren het blijft nihil naast Allah's kennis 17.85 er is u slechts weinig kennis gegeven

Ridouan
05-12-02, 04:47
Ra7iemmoe Allah........Insha Allah Jennatoel Firdaus Ya Rab....

Ikke4real
11-12-02, 18:35
http://members.lycos.nl/arraleh41/luckywit.jpg

:traan1:

Aicha19
20-12-02, 21:50
Geplaatst door Bakslita
Zal ik zeker doen! :duim:

-Y-lucky_luke
A moslim is very Lucky

Registered: Aug 2001
Location: eindhoven, tanger.
Posts: 737

Salaam alaikoem wara7matoe allahie wabaraakaatoehoe

Ik zal even plaatsen waar in de koran staat dat we de profeet moeten volgen en dat de woorden van de profeet ook van Allah komen.De koran is perfect en alles staat in de koran :

Er was eens een man die een moslim een vraag stelde. Hij zei tegen hem : Jullie moslims zeggen dat de Koran perfect is en dat er alles instaat? Ja dat klopt, zegt de moslim.
Dus ik kan je elke vraag stellen en jij kan het antwoord uit de koran halen ? Ja dat klopt, antwoord de moslim weer.
Nou ok, hoeveel ronde broden van 10 centimeter bij 8 centimeter kan ik uit 2 kilo meel bakken ?
De moslim belt de bakker op en stelt hem dezelfde vraag en hij krijgt een antwoord van de bakker. De moslim antwoord de man.
Maar ik vroeg je toch om het uit de koran te halen en jij belt een bakker op. Ja dat klopt zegt de man, ik heb namelijk deze vers gelezen in de koran :
16.43 En Wij zonden vóóoor u, slechts mannen aan wie Wij een openbaring gaven - vraagt daarom aan degenen, die de vermaning bezitten als gij het niet weet - met duidelijke tekenen en geschriften.


Verder komt er meerdere malen een gebod in de koran dat we de profeet moeten gehoorzamen. 5.92 En gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de boodschapper en weest op uw hoede. Maar indien gij u afwendt, weet dan, dat op Onze boodschapper slechts het duidelijk verkondigen rust.


De koran is geopenbaard aan de profeet en is ook uitgelegd aan de profeet :

75:16. Beweeg uw tong er niet mede om deze (woorden) haastig (opte nemen!)
17. Het verzamelen en het verkondigen er van rust op Ons.
18. Wanneer Wij dus (de Openbaring) verkondigd hebben volg dan de verkondiging.
19. Daarna rust de verklaring er van op Ons.

En in soerra en-nissa'
......En Allah heeft u het Boek en de Wijsheid nedergezonden en heeft u in hetgeen gij niet wist, onderwezen en Allah's genade aan u is groot.

Verder spreekt de profeet ook met het woord van Allah, het zijn dus niet woorden die hij van zichzelf uitspreekt maar net als de koran ook een openbaring:

53:3. Noch spreekt hij naar eigen begeerte.
4. Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden.

Het is Allah die zijn openbaring beschermt :

9. Voorwaar, Wij hebben deze vermaning nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.

wallahoe a3lem

Subhanallah!!!!! :) :) :) :) :)

Sattarkhan
01-01-03, 04:48
La 7awla wa la quwwata ILLA BILLAH wa-llahu ya3lam bi ma lam ya3lam al 3abd!!!

Snappen jullie Marokkanen dat??!

Jullie zijn echt de domste moslims die ik ooit heb gezien, fa-llahu yam7i-l jahiliyyah wa jaj3al al 3ilm naaSiran!!

... een gemiddelde Turk die nooit Arabisch heeft geleerd kan beter Arabisch dan jullie!

(Jullie) broeder Lucky Luke heeft gezegd:


"Met behulp van hun onmetelijke kennis en diepe inzicht, was het voor de muhaddithoon (geleerden van hadeeth) mogelijk om de leugenaars te onderscheiden en hun intenties en motiven te begrijpen, en ze waren begaafd om alles te ontdekken dat vals toegeschreven was aan de Boodschapper van Allah."


Maar alleen GOD HEEFT ONMETELIJKE KENNIS! DIT IS DUIDELIJKE SHIRK!!!

Het gehele stuk van Lucky Luke wordt door deze zin gediskwalificeerd!

Hoe goed zijn bedoeling ook was om de soenna te beschermen!

Als hij dat wou doen, dan moet hij het ook goed doen!!!!

Wat een schande! En dat er mensen zijn die zo een citaat ook nog aanhalen!

Denken jullie dat de islam een spelletje is??! Stelletje kinderen!

Jullie weten echt niet wat jullie doen!

Bahmed
15-01-03, 14:31
Geplaatst door Sattarkhan
La 7awla wa la quwwata ILLA BILLAH wa-llahu ya3lam bi ma lam ya3lam al 3abd!!!

(Jullie) broeder Lucky Luke heeft gezegd:


"Met behulp van hun onmetelijke kennis en diepe inzicht, was het voor de muhaddithoon (geleerden van hadeeth) mogelijk om de leugenaars te onderscheiden en hun intenties en motiven te begrijpen, en ze waren begaafd om alles te ontdekken dat vals toegeschreven was aan de Boodschapper van Allah."


Maar alleen GOD HEEFT ONMETELIJKE KENNIS! DIT IS DUIDELIJKE SHIRK!!!

Het gehele stuk van Lucky Luke wordt door deze zin gediskwalificeerd!Assalaam oe3aleikoem Sattarkhan,

Rustig aan agoeja. Blijkbaar ben je het dus niet eens met wat agie Lucky Luke rahimahoellaah heeft gezegd. Dat kan. Jammer genoeg is Lucky Luke hier niet om je mening te weerleggen.

Daarom zal ik je mijn mening geven.
Mijn mening is dat kennis altijd onmeetbaar is. De ene mens is slimmer dan de andere. Maar hoeveel slimmer precies dat weet alleen Allah Soebhaanahoe. Of kan jij mij een shkara l3ielm komen bezorgen?

Ba7med

oegtah
18-01-03, 22:13
Allahie 3tiehoem elfirdaus

Abdelkarim
21-01-03, 00:08
Allahi re7mou! Onze broeder Ahmed (Lucky_Luke)

Moge Allah hem Jennat al-firdaus doen binnen gaan.........

SubhanAllah, Allah is degene die doet leven en sterven en tot Hem keren wij allen terug!

Wa salaam

Abdelkarim

MokroMike II
16-02-03, 00:38
Bakslita,

Je zou vele malen geloofwaardiger zijn geweest als je ook de antwoorden van Nabil, Vegeta en abdulla had geplaatst.....maar ja die zal je zeker niet hebben gevonden op je harde schijf.

Tarzan
22-07-04, 16:34
Interresant

Archintellect
03-08-04, 12:06
Salaam aleikom,

Het negeren van de Sunnah is een vreselijke handeling. De Quraniten gebruiken verschillende verzen uit de Koran zoals:

"10.1 Alif, Laam, Raa. Dit zijn de verzen van het Boek vol van Wijsheid.

11.1 Alif Laam Raa. Dit is een Boek, waarvan de verzen onherroepelijk zijn gemaakt en bovendien zijn zij in bijzonderheden uitgelegd, door de Alwijze, de Alwetende.

12.1 Alif Laam Raa. Dit zijn de verzen van het Boek, dat alles verklaart:

15.1 Alif Laam Raa. Dit zijn de verzen van het Boek, de duidelijke Koran. "

Dit is duidelijk. De Quran is een volledig boek voordiegene die willen geloven maar zoals bij elk leerboek; de gene die het meest verstand van heeft kan het weer het best praktiseren.

Wij hebben duidelijk bewijs dat bijvoorbeeld Sahih Muslim and Sahih Bukhari werkelijke uitspraken zijn van de Profeet http://63.175.194.25/images/saws.gif en zijn metgezellen.

Wie van deze sekte durft te zeggen dat zij de Quran beter begrijpen dan Muhammed http://63.175.194.25/images/saws.gif?

“Verily, those who divide their religion and break up into sects (all kinds of religious sects), you (O Muhammad) have no concern in them in the least” [al-An’aam 6:159]

Hoe onwetend kan men zijn om de tafsir van de Quran van Muhammed http://63.175.194.25/images/saws.gif hemzelf te negeren en te zeggen: Hadith is niets meer dan vertellingen.

Verder zegt hij in de Laatste Preek http://63.175.194.25/images/saws.gif: O People, no prophet or messenger will come after me and no new faith will be born. Reason well, therefore, O People, and understand words which I convey to you. I am leaving you with the Book of God (the Quraan) and my Sunnah (the life style and the behavioral mode of the Prophet), if you follow them you will never go astray.

Verder zegt Allah in de Quran: "33.36. En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald."

En voor de gene die still twijfels in hun hoofd hebben denk goed na over de volgende vers:
"59.7. Wat Allah aan Zijn boodschapper heeft gegeven als buit van het volk van de stadsgebieden, is voor Allah en Zijn boodschapper en voor de naaste familieleden en de wezen en de armen en de reiziger, opdat het niet alleen in omloop moge zijn tussen de rijken onder u. En wat de boodschapper u ook moge geven, neemt het en wat Hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan. En vreest Allah, zeker, Allah is streng in het straffen."

Hadj.

Sayyid_az
01-09-04, 00:17
salaamoe alaikoum wa rahmatoellah.

zo te zien is dit een topic wat heel lang geleden is geopend..er wordt wel nog steeds gereageerd. Was lucky_luck 1 van de jongens die door die mushrikeen zonder gerechtelijke basis werden doodgeschoten in india?
Ik kan me die naam volgens mij nog herrinneren van het nieuws.

Hamza-T
05-09-04, 11:57
Aleikoem Salaam

Ja dat was Lucky Luck (RahimUllah) die daar in Kashmir werd gedood.

mere
15-01-05, 14:37
we moetn meer tyd maken om op tyd te bidden en meer allah aan bidden wat hij ons heeft gegeven en ook voor alles elhamdoulilah