PDA

Bekijk Volledige Versie : Het belang van de SunnahDx_
24-04-03, 13:28
De Koran is het Woord van Allah swt, het boek is geopenbaard aan de Profeet asw. Om de rol van de profeet asw duidelijk te krijgen moeten we hier de Koran zelf voor raadplegen, in Surat Al Baqara vers 151 staat:

“ Zoals Wij een Boodschapper uit jullie midden zonden, die aan jullie Onze versen voorleest, die jullie reinigt, die jullie Het Boek en De Wijsheid onderwijst en die jullie onderwijst wat jullie niet weten.”

Deze vers maakt de volgende 6 punten duidelijk:

1. Allah heeft de mensen een profeet uit hun midden gezonden
2. Hij leest de versen aan de mensen voor
3. Hij reinigt hen
4. Hij onderwijst hen het Boek
5. Hij onderwijst hen de Wijsheid
6. Hij onderwijst hen wat zij niet weten


Dus de taak van de Profeet was niet die van een postbode maar die van een boodschapper, aan wie het Boek was geopenbaard en die aangesteld was om het Boek te onderwijzen aan de mens. Daarnaast was hij ook aangesteld om de mens de Wijsheid te onderwijzen en zaken die de mens niet kende. De Koran en de Wijsheid zijn 2 verschillende zaken.

De profeet moest dit doen bij de Arabieren wiens moedertaal het arabisch is, zij begrepen de boodschap wat de taal betreft maar toch hadden zij een leraar nodig die hen De Boek en de boodschap onderwees. Dat is waarom de woorden

Wa Yu3almukum Alhikma/.....en de wijsheid onderwijst”

in deze vers gebruikt worden. De Quran kan niet begrepen worden zonder de uitleg van de Profeet asw. Deze vers maakt dus duidelijk dat de Profeet ook de Wijsheid moest onderwijzen. De Quran maakt duidelijk dat De Quran geopenbaard is door Allah. Hetzelfde is het geval met de Wijsheid:

“ En gedenkt de gunst van Allah aan jullie en wat Hij aan jullie heeft neergezonden van het Boek en de Wijsheid waarmee Hij jullie onderwijst “ 2:231

In Nisa 213:

“ En Allah heeft jou het Boek en de Wijsheid gezonden en jou geleerd wat jij niet wist. En de gunst van Allah voor jou is geweldig”

In Ahzab 34:

“ En herrinert jullie wat in jullie huizen wordt voortgedragen van de Verzen van Allah en van de wijsheid. Voorwaar Allah is zachtmoedig, Alwetend”

Deze versen bewijzen het volgende:

1 Het Boek, de Quran dus, en de Wijsheid zijn allebei geopenbaard aan Muhammed asw
2.De profeet asw is aangewezen en aangesteld om deze twee zaken aan de moslims te onderwijzen
3.De Koran is het woord van Allah, wat in de salaat gereciteert moet worden en moet worden gevolgd in onze dagelijkse levens
4. Om de Quran uit te kunnen leggen ( de juiste interpretatie ) is dus de Wijsheid onderwezen aan de profeet asw, de Quran is de theorie en de uitleg van de profeet is hoe deze theorie omgezet moet worden in de praktijk. Deze uitleg zijn geen deel van de Quran, maar een praktische demonstratie van de geboden.

Nu de vraag, is het een optie om deze uitleg van de profeet te volgen of is het verplicht ? :
Ook daarvoor moeten we de Quran raadplegen:

Surat Ahzab 36:

En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en zijn boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: Waarlijk hij verkeert in duidelijke dwaling.

En dan in Sura Nisa vers 59 staat:

“O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn”

In deze vers wordt duidelijk van de moslims verwacht dat zij Allah en de profeet gehoorzamen, maar wat “degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn” betreft aan hen wordt een woorwaarde gesteld: namelijk de voorwaarden dat zij “uit het midden van jullie moeten komen” namelijk “ degenen onder jullie”. Het betreft hier dus niet het gehoorzamen van de boodschap in de vorm van de Rasul zoals de Quranieten deze vers interpreteren, er wordt letterlijk geeist de profeet te gehoorzamen en er wordt geen enkele voorwaarde aan verbonden.

De lezer van deze aya kan de volgende vragen hebben:

1, Wat zijn de orders van Allah en hoe kunnen we referen aan Allah
2. Wat zijn de orders van de boodschapper en hoe kunnen we deze refereren aan de boodschapper.

Als we het ergens oneens zijn moeten we de kwestie voorleggen aan Allah, maar we krijgen geen openbaringen dus moeten we de Quranische geboden opzoeken hierover. Bevelen die in de Quran worden gegeven zijn verplicht ( Fard ), als we de quranische geboden niet kunnen vinden of begrijpen moeten we de geboden van de profeet raadplegen en dit zijn de Ahadith ( overleveringen) en de Sunnah ( de “ gewoonte” van de profeet).

Wat de profeet gebood inzake religieuze zaken dienen deze opgevolgd te worden.
Spreken de gewoonte van de profeet en de Quran elkaar tegen ? Nee, waar dat wel gebeurde werd dit in de Quran geopenbaard:

9:84. En verricht nooit een sallat over een dode van hen en sta niet bij zijn graf; voorwaar, zij geloven niet in Allah en zijn boodschapper en zij stierven en zij waren zwaar zondig.

In deze aya wordt de profeet verboden ooit nog een begrafenisgebed te verrichten over de hypocrieten. Het gebed wordt verboden voor de hypocrieten die niet in Allah en zijn boodschapper, de moslims worden met rust gelaten. Nergens in de Quran staat een gebod voor zo een gebed, het was dus duidelijk een gewoonte van de profeet, een Sunnah die bevestigd is door de Quran.

Hetzelfde geldt voor de vrijdag oproep:

62:9: "Jullie die geloven! Wanneer jullie tot de salaat op de dag van de samenkomst worden opgeroepen......................

Nergens in de Quran wordt een gebod gegeven voor dit oproep, wat alleen kan betekenen dat het een gewoonte was om de oproep te maken. De Quran verbiedt het niet, maar onderschrijft het juist.

Er zijn nog genoeg ayats die het hebben over personen zonder specifieke namen te geven van plaatsen en personen, dit soort informatie werd uitgelegd door de profeet asw en is te vinden in de overleveringen.

Ridouan
25-04-03, 01:58
JazakAllahoe ghairan mooie stukje akma...

Khodaparast
19-05-03, 23:49
Is het handhaven van de Hadith in strijd met de Koran?
door: Werkgroep IBN

De meeste mensen die zich moslim noemen belijden een religie die gebaseerd is op verschillende bronnen. De autoriteit die aan die bronnen wordt toegekend verschilt per stroming. Alle moslims erkennen de autoriteit van de Koran. Allen erkennen dat deze door God is geopenbaard aan de profeet Mohammed. De belangrijkste bron die naast de Koran erkend en gebruikt wordt is de Hadith. De Hadith is een verzameling van overleveringen over de profeet Mohammed die zo'n tweehonderd jaar na zijn dood samengesteld en op schrift gesteld is. De Soenna is de leefwijze die gebaseerd is op die Hadith. De autoriteit die aan de verschillende hadiths wordt toegekend verschilt per stroming. Deze komt voort uit de authenticiteit die al dan niet aan een hadith wordt toegekend. Ik zal hier aan de hand van de Koran aantonen waarom het handhaven van de Hadith naast de Koran geen Islam is.

"Zal ik een ander dan God als rechter nemen, terwijl Hij het is die het boek duidelijk uiteengezet naar jullie heeft neergezonden?" (Koran 6:114) Dit ene vers uit de Koran veroordeelt het handhaven van de Hadith op twee manieren. Ten eerste neemt degene die de Hadith handhaaft een ander dan God als rechter. Afgezien van de vraag of een specifieke hadith al dan niet authentiek is, veroordeelt dit vers duidelijk het nemen van een ander dan God als rechter. Of dat nou de samenstellers van de Hadith zijn of de profeet Mohammed zelf is.

Veel aanhangers van de Hadith realiseren zich het bovenstaande en stellen daarom dat de Hadith ook openbaringen zijn en dus zou het handhaven van de Hadith niet in strijd zijn met de Koran. Deze claim baseren ze op 53:3,4; "Noch spreekt hij uit een bevlieging. Het is niet anders dan een geopenbaarde openbaring". De aanhangers van Hadith suggereren met hun claim dat hier bedoeld wordt dat alles wat Mohammed zei een openbaring was. Terwijl het voor de hand liggend is dat deze verzen verwijzen naar de Koran zelf. De Koran levert hier het bewijs voor in 66:1; "O profeet! Waarom verklaar jij verboden wat God heeft toegestaan om je vrouwen tevreden te stellen? God is vergevend en barmhartig." Hier wordt de profeet vermaand omdat hij iets verkeerds deed. Als alles wat hij zei een openbaring was, zou het genoemde verbod van God zijn en zou deze aya niet bestaan. Daarnaast blijft dan de vraag welke hadith een openbaring is en welke niet? Hoe wordt dat bepaald en door wie?

Een ander vers die de aanhangers van de Hadith vergeten is 4:163; "Wij hebben jou de openbaring gezonden, zoals Wij Noah en de profeten na hem openbaring zonden en Wij gaven een openbaring aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en de stammen; en aan Jezus, Job, Jonas, Aaron en Salomon en Wij gaven David de psalmen." Dus als alles wat Mohammed zei een openbaring was, dan zou dit ook moeten gelden voor Noah en alle profeten na hem. Waar is hun Hadith?

Bovendien kan de Hadith geen openbaring zijn vanwege 4:82; "Overpeinzen zij de Koran dan niet? Als hij van een ander dan God was, dan zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden". Dit betekent onder andere dat wat wel van God is geen tegenstrijdigheden bevat. De Hadith bevat vele tegenstrijdigheden. Deze uiten zich intern doordat veel hadiths andere hadiths tegenspreken. Ook uiten deze tegenstrijdigheden zich extern omdat zij de Koran zelf tegenspreken. Hier zal ik later op in gaan.

De tweede manier waarop 6:114 het handhaven van de Hadith veroordeelt is de volgende; dit vers stelt namelijk dat de Koran "uiteengezet" is. Hiermee wordt een van de belangrijkste motivaties voor het handhaven van de Hadith ontkracht. Die is namelijk dat de Koran 'te moeilijk te begrijpen' is en 'vaag' en 'onduidelijk'. Daarom zou de Hadith nodig zijn om de Koran uit te leggen. De Koran is niet moeilijk of vaag volgens 6:114. De Koran is volledig en behoeft geen nadere uitleg; "En het woord van jouw Heer werd vervuld in waarheid en rechtvaardigheid" (6:115). Er wordt ook nergens verwezen naar een andere bron van wijsheid naast de Koran die gevolgd moet worden om een goede moslim te zijn. Als de Hadith zo belangrijk is voor de Islam, zou dat zeker in de Koran beaamd zijn.

Een voorbeeld dat goed illustreert hoe het handhaven van de Hadith in strijd is met de Koran is de rituele reiniging die verricht moet worden voordat de gelovige de Salaat (veelal vertaald met 'gebed') verricht. Deze rituele reiniging heet in de volksmond 'wudu'. De Koran schrijft het volgende voor met betrekking tot standaard-wudu in 5:6: "O jullie die geloven! Wanneer jullie je opstellen voor de Salaat, was dan jullie gezichten en handen tot aan de ellebogen en veeg jullie hoofden en voeten tot de enkels…". Dit zijn de instructies van God tot wie de Salaat verricht moet worden volgens 108:2 "En verricht dan de Salaat tot uw Heer…".

Volgens de Hadith is de standaard-wudu bovenstaande plus nog een hele set andere stappen, onder andere het wassen van de handen alleen, het spoelen van de mond en de neus, het wassen van de benen tot aan de knieën en dat allemaal drie keer. Volgens de ene groep aanhangers van deze wudu is de Salaat niet geldig als de wudu niet op deze manier verricht wordt. Een andere groep stelt dat de Salaat dan minder 'punten' oplevert. In het gunstigste geval, het laatste, zou het betekenen dat God een gebrekkige wudu heeft geopenbaard in de "beste hadith"; "God heeft hierin de beste 'hadith' neergezonden…" (39:23). Op het woord 'hadith' in de Koran zal ik later ingaan. Maar de Koran zou dus volgens de aanhangers van de Hadith gebrekkig zijn. Is dat geen ontkenning van 6:115?

Het woord 'hadith' zelf betekent vaak 'bericht'. Dit woord komt redelijk vaak in de Koran voor. In 7:185; "…en in welke 'hadith' na deze zullen zij dan geloven?". In 12:111; "… dit is geen verzonnen 'hadith', maar het is een bevestiging van wat er voordien al was en de uiteenzetting van alles en een leidraad en barmhartigheid voor mensen die geloven.". In 31:6; "En onder de mensen zijn er die de leegheid van de 'hadith' kopen om zonder kennis van Gods weg af te laten dwalen en er de spot mee te drijven…". In 39:23; "God heeft hierin de beste 'hadith' neergezonden…". In 45:6 "…En in welke hadith na God en Zijn tekenen zullen zij dan geloven?". In 77:50 "En in welke 'hadith' dan die zullen zij geloven?". Dit lijkt niet bepaald op een machtiging van God om de Hadith te handhaven naast de Koran.

Hoe verantwoorden de aanhangers van de Hadith hun religie nog meer? Naast bovengenoemde misplaatste claim dat alles wat Mohammed zei een openbaring was gebaseerd op 53:3 en 53:4, stellen deze dwalende zielen dat de Koran hun praktijken juist gebiedt in de verschillende verzen waarin het volgende gebod staat: "Gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper". Los van de implicaties die deze claim heeft op de monotheďstische boodschap van de Koran, negeren deze mensen de rest van de Koran en vaak de rest van dezelfde verzen die ze gebruiken om hun claims te verantwoorden. Enkele van deze verzen zijn de volgende: 5:92; "En gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper en pas op! En als jullie je afkeren, weet dan dat Onze gezant alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging heeft." En 24:54; "Zeg: "Gehoorzaam God en gehoorzaam de gezant, maar als jullie je afkeren, dan is hij alleen maar verplicht tot dat waarmee hij belast is. En jullie zijn verplicht tot dat waarmee jullie belast zijn. En als jullie hem gehoorzamen dan laten jullie je de goede richting wijzen. De gezant heeft alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging.". En 64:12; "Gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper, maar als jullie je afkeren, dan heeft Onze gezant alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging.". De laatste helften van bovenstaande verzen maken duidelijk dat de enige plicht die de boodschapper heeft de "duidelijke verkondiging" is.

Deze "duidelijke verkondiging" is de Koran zelf. Dit wordt bevestigd door 14:52; "Dit is een verkondiging voor de mensen, opdat zij erdoor gewaarschuwd worden, opdat zij weten dat Hij één god is en opdat de verstandigen zich laten manen.". Een boodschapper brengt een boodschap. In dit geval een boodschap van God. Als de boodschapper gehoorzaamd moet worden, dan betekent dat, dat de boodschap gehoorzaamd moet worden. Want we kunnen God niet direct gehoorzamen omdat Hij niet met ons spreekt. We kunnen Hem alleen gehoorzamen door Zijn boodschap na te leven. Zijn boodschap die Zijn boodschapper gebracht heeft.

Het handhaven van de Hadith als wetgevend naast de Koran is ook vanwege de structuur van de hadiths zelf een slechte zaak. Een hadith is uit twee delen opgebouwd; de 'isnad' en de 'matn'. De 'isnad' is de keten van overleveraars. Dus bijvoorbeeld "volgens A, zei B dat C zei …. Dat Mohammed zei:…". De 'matn' is het eigenlijke verhaal waarin Mohammed zogenaamd iets zegt, doet of stilzwijgend toestaat. Het is vooral de isnad die duidelijk maakt dat Hadith geen vorm van openbaring is. De isnad is een zogenaamde verantwoording voor het verhaal. Dus op autoriteit van de in de isnad genoemde personen is het verhaal authentiek. Waarom staat er dan geen isnad in de Koran die wel degelijk een openbaring is? De Koran begint met "In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige". Een zogenaamde openbaring haar autoriteit verlenen via mensen riekt wel erg naar blasfemie.

15:9 "Wij hebben de vermaning neergezonden en Wij waken erover." Het enige wat aan Mohammed de profeet is geopenbaard is de Koran. De Koran is de vermaning. De vermaning wordt door God zelf beschermd. De Hadith wordt door de isnad 'beschermd'. Bukhari, samensteller van de sahih (correcte) Bukhari, de meest erkende hadith verzameling, verklaart zelf dat van zo'n 600.000 hadith die bij hem bekend waren toentertijd, hij er alleen 7.397 als authentiek zijnde kon betitelen. Een bewijs dat er verschrikkelijk veel leugens de ronde deden over Mohammed. Sterker nog, Abu Muslim, de pupil van Bukhari, verklaarde van die 600.000 hadiths die zijn mentor verzameld had een andere set authentiek. Dus degenen die hij niet had goedgekeurd maar zijn mentor wel waren leugens volgens hem. Hetzelfde geldt voor de verzamelingen van Abu Daoud en Tirmidhi. De isnad is dus geen garantie voor betrouwbaarheid. Als datgene wat in de Hadith staat ook een openbaring was, zou het zeker opgenomen zijn in de Koran. Waarom is dat niet gebeurd dan?

Khodaparast
20-05-03, 02:51
Omdat het meeste van wat er in de Hadith verkondigd wordt een leugen is. Aanhangers van de Hadith gebruiken graag een stuk van 59:7 "… En wat de gezant jullie geeft, neemt dat, maar wat hij jullie ontzegt, blijf daarvan af. En vreest God, want God is streng in de afstraffing." Het gebruik van dit vers om de Hadith te verantwoorden is om meerdere redenen misplaatst. Ten eerste gaat dit vers over oorlogsbuit "Wat God aan Zijn gezant heeft gegeven als buit van het volk van de stadsgebieden, is voor God en Zijn boodschapper en voor de naaste familieleden en de wezen en de armen en de reiziger, opdat het niet alleen in omloop moge zijn tussen de rijken onder u. En wat de gezant jullie geeft, neemt dat, maar wat hij jullie ontzegt, blijf daarvan af. En vreest God, want God is streng in de afstraffing." Tweede punt is dat het niet uitmaakt of dit vers in ruimere zin geďnterpreteerd wordt of niet. Omdat datgene wat de gezant Mohammed ons gegeven heeft de Koran is en niets anders. We hebben al gezien dat de enige plicht die de boodschapper heeft de "duidelijke verkondiging" is. Hij heeft geen Soenna gebracht zoals de aanhangers ervan ons graag willen laten geloven. De meeste hadiths zijn niet authentiek en degenen die dat misschien wel zijn bevestigen alleen maar wat er in de Koran staat en zijn daarom nutteloos voor de zielenheil van de moslims.

De methode die gebruikt werd door Bukhari en anderen is niet geldig als methode om te achterhalen wat Mohammed daadwerkelijk gezegd of gedaan heeft om verschillende redenen. De verzamelaar is niet verplicht op te schrijven wat hij gehoord heeft zoals hij het gehoord heeft. Hij kan wat weglaten en niet aangeven wat hij weggelaten heeft. Ook kan er van alles verzonnen zijn door de verzamelaar of door de verteller of door beide. En de keten van overleveraars, de isnad, kan ook verzonnen zijn. Van vervalsing is vooral sprake bij teksten van dogmatische of juridische aard. Ook is het zo dat de verzamelaars hun teksten meer dan honderd jaar na de dood van Mohammed op schrift stelden. Tussen zijn dood en het ter schrift stellen was het verhaaltje bewaard gebleven als mondelinge overlevering. In die honderd jaar mondelinge overlevering kan er van alles toegevoegd of verwijderd zijn. Het waren overigens 'professionele' verhalenvertellers, qussas, waar de verzamelaars het meeste van hun verhaaltjes vandaan haalden. Dezen zagen het verhalen vertellen niet als wetenschap, maar als kunst, en hadden ook een soort van gemeenschappelijk repertoire. Hierdoor is het goed mogelijk dat eenzelfde verhaaltje met verschillende isnads in omloop kwam. Daarnaast was het voor veel qussas belangrijker een mooi verhaal af te leveren dan de waarheid te verkondigen. Ook worden er in de biografieën allerlei wonderen aan Mohammed toegeschreven om zijn claim als profeet authenticiteit te verlenen in de trant van Jezus en Mozes. Het is een algemeen geaccepteerde waarheid dat veel van de tradities over Mohammed lang na zijn dood zijn verzameld en niet zozeer een reflectie van historische waarheden zijn, maar vooral een reflectie van politieke en polemische belangen van de 'sektarische' omgeving die ze gevormd heeft.

Ook het principe van het volgen van 'geleerden', want die stellen dat het volgen van de Hadith naast de Koran niet alleen gewenst, maar zelfs verplicht is, wordt ook in de Koran veroordeeld. Dit is in 9:31; "Zij namen hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren in plaats van God en ook de Messias, zoon van Maria. En hun werd slechts bevolen één God te dienen. Er is geen god dan Hij. Hij zij geprezen, verheven als Hij is boven wat zij hem als metgezellen toevoegen." In dit vers worden misschien de Joden en Christenen aangesproken, maar velen die zich moslim noemen maken zich aan dezelfde zonde schuldig. In plaats van te zoeken naar wat er in de Koran staat met betrekking tot een specifieke kwestie, verkiezen zij het te volgen wat een 'schriftgeleerde' erover te zeggen heeft.

Het blind volgen van anderen wordt overigens ook veroordeeld in de Koran; "En accepteer niet dat waar je geen weet van hebt. Het gehoor, de zicht en het verstand, daar ben je zeker verantwoordelijk voor" (17:36) en "En het voorbeeld van de ongelovigen is als iemand die niets anders napraat dan wat hij hoort van geroep en geschreeuw" (2:171). De Koran pleit juist tegen het blind volgen en benadrukt het denkproces. Omdat dat de enige manier is om tot een goed begrip te komen van de Koran. "Als Wij deze Koran hadden geopenbaard aan een berg, had je hem gezien nederig en verbrokkeld, uit nederigheid voor God. En deze voorbeelden geven Wij de mensen zodat zij nadenken" (59:21).

En hoe zit het met verzen zoals 2:136 "Zeg: "Wij geloven in God en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, Ismaël, Is'aak, Jacob en de stammen werd nedergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons."" De Hadith stelt dat moslims allerlei dingen moeten doen zoals Mohammed de profeet ze zogenaamd gedaan had. Wordt hier geen onderscheid tussen profeten gemaakt? Hetzelfde geldt voor zaken zoals de Shahada (Getuigenis) en de Tahiya (Begroeting). Deze zaken zal ik, als God het wil, in een ander artikel nader bespreken, maar wordt ook hier geen onderscheid tussen profeten gemaakt? Voor wie is deze religie eigenlijk? Wie wordt er vereerd?

Concluderend stel ik dat het handhaven van de Hadith naast de Koran, in strijd is met diezelfde Koran omdat het een vorm van 'shirk' is. Want er word een andere rechter dan God genomen (6:114). Ook wordt 6:115 ermee ontkend. Shirk is het stellen van andere goden naast God en is de ergste zonde. Daarnaast wordt de Hadith meerdere malen bij naam genoemd en veroordeeld. Het handhaven van de Hadith is ook niet het in de praktijk brengen van het gebod; "gehoorzaam God en de boodschapper", omdat het gehoorzamen van God en de boodschapper niet twee verschillende dingen zijn. Andere vormen van shirk in het volgen van Hadith; de isnad die de aan Mohammed toegeschreven wetgevende autoriteit via mensen verantwoordt, en het volgen van 'schriftgeleerden' die de Hadith propageren. Ook wordt het duidelijke gebod geen onderscheid tussen gezanten van God te maken overtreden. Om een goede moslim te zijn is het van essentieel belang dat alleen datgene wat door God is gelegitimeerd als religieuze leidraad wordt genomen. De Hadith is niet door God gelegitimeerd, de Koran wel.


Copyright © 2001 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.