PDA

Bekijk Volledige Versie : Het belang van de interpretatie van de profeetDx_
24-04-03, 17:28
De Koran is het Woord van Allah swt, het boek is geopenbaard aan de Profeet asw. Om de rol van de profeet asw duidelijk te krijgen moeten we hier de Koran zelf voor raadplegen, in Surat Al Baqara vers 151 staat:

“ Zoals Wij een Boodschapper uit jullie midden zonden, die aan jullie Onze versen voorleest, die jullie reinigt, die jullie Het Boek en De Wijsheid onderwijst en die jullie onderwijst wat jullie niet weten.”

Deze vers maakt de volgende 6 punten duidelijk:

1. Allah heeft de mensen een profeet uit hun midden gezonden
2. Hij leest de versen aan de mensen voor
3. Hij reinigt hen
4. Hij onderwijst hen het Boek
5. Hij onderwijst hen de Wijsheid
6. Hij onderwijst hen wat zij niet weten


Dus de taak van de Profeet was niet die van een postbode maar die van een boodschapper, aan wie het Boek was geopenbaard en die aangesteld was om het Boek te onderwijzen aan de mens. Daarnaast was hij ook aangesteld om de mens de Wijsheid te onderwijzen en zaken die de mens niet kende. De Koran en de Wijsheid zijn 2 verschillende zaken.

De profeet moest dit doen bij de Arabieren wiens moedertaal het arabisch is, zij begrepen de boodschap wat de taal betreft maar toch hadden zij een leraar nodig die hen De Boek en de boodschap onderwees. Dat is waarom de woorden

Wa Yu3almukum Alhikma/.....en de wijsheid onderwijst”

in deze vers gebruikt worden. De Quran kan niet begrepen worden zonder de uitleg van de Profeet asw. Deze vers maakt dus duidelijk dat de Profeet ook de Wijsheid moest onderwijzen. De Quran maakt duidelijk dat De Quran geopenbaard is door Allah. Hetzelfde is het geval met de Wijsheid:

“ En gedenkt de gunst van Allah aan jullie en wat Hij aan jullie heeft neergezonden van het Boek en de Wijsheid waarmee Hij jullie onderwijst “ 2:231

In Nisa 213:

“ En Allah heeft jou het Boek en de Wijsheid gezonden en jou geleerd wat jij niet wist. En de gunst van Allah voor jou is geweldig”

In Ahzab 34:

“ En herrinert jullie wat in jullie huizen wordt voortgedragen van de Verzen van Allah en van de wijsheid. Voorwaar Allah is zachtmoedig, Alwetend”

Deze versen bewijzen het volgende:

1 Het Boek, de Quran dus, en de Wijsheid zijn allebei geopenbaard aan Muhammed asw
2.De profeet asw is aangewezen en aangesteld om deze twee zaken aan de moslims te onderwijzen
3.De Koran is het woord van Allah, wat in de salaat gereciteert moet worden en moet worden gevolgd in onze dagelijkse levens
4. Om de Quran uit te kunnen leggen ( de juiste interpretatie ) is dus de Wijsheid onderwezen aan de profeet asw, de Quran is de theorie en de uitleg van de profeet is hoe deze theorie omgezet moet worden in de praktijk. Deze uitleg zijn geen deel van de Quran, maar een praktische demonstratie van de geboden.

Nu de vraag, is het een optie om deze uitleg van de profeet te volgen of is het verplicht ? :
Ook daarvoor moeten we de Quran raadplegen:

Surat Ahzab 36:

En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en zijn boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: Waarlijk hij verkeert in duidelijke dwaling.

En dan in Sura Nisa vers 59 staat:

“O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn”

In deze vers wordt duidelijk van de moslims verwacht dat zij Allah en de profeet gehoorzamen, maar wat “degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn” betreft aan hen wordt een woorwaarde gesteld: namelijk de voorwaarden dat zij “uit het midden van jullie moeten komen” namelijk “ degenen onder jullie”. Het betreft hier dus niet het gehoorzamen van de boodschap in de vorm van de Rasul zoals de Quranieten deze vers interpreteren, er wordt letterlijk geeist de profeet te gehoorzamen en er wordt geen enkele voorwaarde aan verbonden.

De lezer van deze aya kan de volgende vragen hebben:

1, Wat zijn de orders van Allah en hoe kunnen we referen aan Allah
2. Wat zijn de orders van de boodschapper en hoe kunnen we deze refereren aan de boodschapper.

Als we het ergens oneens zijn moeten we de kwestie voorleggen aan Allah, maar we krijgen geen openbaringen dus moeten we de Quranische geboden opzoeken hierover. Bevelen die in de Quran worden gegeven zijn verplicht ( Fard ), als we de quranische geboden niet kunnen vinden of begrijpen moeten we de geboden van de profeet raadplegen en dit zijn de Ahadith ( overleveringen) en de Sunnah ( de “ gewoonte” van de profeet).

Wat de profeet gebood inzake religieuze zaken dienen deze opgevolgd te worden.
Spreken de gewoonte van de profeet en de Quran elkaar tegen ? Nee, waar dat wel gebeurde werd dit in de Quran geopenbaard:

9:84. En verricht nooit een sallat over een dode van hen en sta niet bij zijn graf; voorwaar, zij geloven niet in Allah en zijn boodschapper en zij stierven en zij waren zwaar zondig.

In deze aya wordt de profeet verboden ooit nog een begrafenisgebed te verrichten over de hypocrieten. Het gebed wordt verboden voor de hypocrieten die niet in Allah en zijn boodschapper, de moslims worden met rust gelaten. Nergens in de Quran staat een gebod voor zo een gebed, het was dus duidelijk een gewoonte van de profeet, een Sunnah die bevestigd is door de Quran.

Hetzelfde geldt voor de vrijdag oproep:

62:9: "Jullie die geloven! Wanneer jullie tot de salaat op de dag van de samenkomst worden opgeroepen......................

Nergens in de Quran wordt een gebod gegeven voor dit oproep, wat alleen kan betekenen dat het een gewoonte was om de oproep te maken. De Quran verbiedt het niet, maar onderschrijft het juist.

Er zijn nog genoeg ayats die het hebben over personen zonder specifieke namen te geven van plaatsen en personen, dit soort informatie werd uitgelegd door de profeet asw en is te vinden in de overleveringen.