PDA

Bekijk Volledige Versie : schaamte voor elhijab???sobhanaallah
25-04-03, 15:57
:rood: Hierbij informatie en ahadith over de schaamte voor elhijab. Wellicht is het te lang, maar het is wel genadeloos om het door te nemen, want dan krijg je het beeld in zijn totaliteit.
Een ieder van ons kent wel het beeld van een moeder en dochter die samen over straat lopen; de moeder draagt een lange hoofddoek en een lange jas, de dochter draagt een korte leren jas met daaronder een strakke spijkerbroek. Haar haar wappert uitdagend in de wind en haar gezicht is zorgvuldig opgemaakt. Mensen die weinig of geen kennis van de Islam bezitten zullen zich verbazen bij deze aanblik. Hoe is het mogelijk dat twee mensen die ogenschijnlijk dezelfde dien (godsdienst) belijden zoveel uiterlijke verschillen vertonen?
En menigeen zal zich het volgende afvragen: Is de moeder te extreem in het praktiseren van haar geloof of is de dochter nalatend in datgene wat ze (binnen haar geloof) zou moeten doen?
Voordat we de feiten bespreken, die leiden tot deze tweedelige afspiegeling, zullen we eerst de belangrijkste vraag beantwoorden: Is een hoofddoek noodzakelijk voor een moslimvrouw, en hoe hoort een vrouw zich in de Islam(dwz. in overeenstemming met de Qoran en de Soenna) te kleden?
De kleding die in het openbaar wordt gedragen moet het gehele lichaam bedekken behalve wat specifiek wordt uitgesloten (het gezicht en de twee handen), gebaseerd op de volgende aya uit de Qoran:
“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen…” (soerat an-Noer:31)
Het woord ‘goemoer’ (meervoud van gimaar) in deze aya verwijst naar een kleed welke het hoofd, haar, nek en boezem bedekt. De geachte moefaser (degene die de Qoran uitlegt) Al-Qoertubi legt uit: ‘Vrouwen in het verleden waren gewend hun hoofden te bedekken met al-gimaar, waarbij zij de einden hiervan over hun ruggen gooiden. Dit liet de nek en het bovenste deel van de borst bloot, op de manier van de Christenen. Toen beval Allah hen die delen te bedekken met de gimaar.’
In deze aya wordt gesproken over de vrouw die haar schoonheid niet mag tonen dan wat ervan zichtbaar moet zijn, en de profeet verduidelijkte wat hiermee wordt bedoeld:
Aboe Dawoed heeft overgeleverd dat Aisha zei: ‘Asma, de dochter van Abu Bakr , droeg een dunne jurk, dus rasoel-Allah draaide zich van haar weg en zei: “O Asma, wanneer een vrouw de leeftijd van haar menstruatie bereikt mag geen deel van haar lichaam gezien worden, behalve dit- en hij wees naar zijn gezicht en handen.’
En verder nog beveelt de aya van soerat al-Ahzaab moslimvrouwen hun mantels over hun lichamen te trekken wanneer zij naar buiten gaan.
Aboe Dawoed heeft overgeleverd dat Aisha zei: ‘Nadat deze aya werd geopenbaard, leken de vrouwen van al-Ansaar op kraaien.’ (wegens de kleur en de vorm van de mantels die zei droegen).
Dit is wat Allah heeft uiteengezet in Zijn Boek (de Qoran) en hetgeen Zijn boodschapper, Mohamed heeft uiteengezet in zijn soennah. En iedere moslim is verplicht dit na te volgen omdat Allah in de Qoran verklaart:
“En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is klaarblijkelijk afgedwaald.” (soerat al-Ahzaab:36)
Nu we dit weten doet de volgende vraag zich voor: Wat is de oorzaak dat veel vrouwen deze regels, bepaald door Allah en Zijn profeet , negeren? Aangezien verschillende redenen hiervoor kunnen worden genoemd, zullen we dit puntsgewijs behandelen, teneinde InshaAllah een helder beeld te krijgen over de verschillende wegen die leiden tot ongehoorzaamheid aan Allah .
1. ONWETENDHEID
Veel mensen beschouwen de shahada (de geloofsgetuigenis) als een toverformule; wanneer zij eenmaal de shahada hebben uitgesproken denken zij een garantie voor het paradijs te hebben terwijl zij daar verder nagenoeg niets meer voor hoeven te doen. Maar de shahada is meer dan alleen het opzeggen van de getuigenis. Allah heeft verklaard in soerat Mohamed:
“Fa’alem annahoe la illaha il-Allah.” = “Weet, ken la illaha il-Allah.” (soerat Mohamed:19)
Allah zegt in deze aya ‘fa’alem’ en niet ‘qoel’ wat ‘zeg’ betekent. ‘Fa’alem’ betekent kennis opdoen. Degene die de shahada zegt en de betekenis niet weet en de verplichtingen niet nakomt heeft tekortkomingen in zijn shahada (getuigenis). Het uitspreken van de shahada is heel gemakkelijk, maar om volgens deze woorden te leven gaat dit veel en veel verder en dat is ook de bedoeling van de shahada. Wij moeten de mening van de shahada overpeinzen, zijn betekenissen leren en ernaar handelen.
2. BLINDELINGS NAVOLGEN (TAQLIED).
In navolging van het vorige punt komen we op het volgende punt; het blindelings navolgen . Iedereen die de shahada uitspreekt verplicht zichzelf om datgene wat Allahin Zijn Boek (de Qoran) heeft geopenbaard te volgen, samen met de soennah van Zijn laatste profeet, Mohamed . En dus niet alleen datgene navolgen wat anderen doen of zeggen. In de Islaam betekent taqlied het volgen van uitspraken van mensen zonder bewijs. Uitgezonderd van deze regel zijn:
 Het volgen van de uitspraken van de boodschapper van Allah en
 Het vragen om een fatwa (uitspraak) van een geleerde door het volk en voor de rechter om rechtschapen mensen als getuigen (in processen) te accepteren omdat er bewijs is bij deze uitsluiting. (Irshad al-Foe’hoel).
Wanneer iemand moeite heeft om zich te houden aan de Islamitische kledingvoorschriften en iemand hoort zeggen dat het niet noodzakelijk is voor de vrouw om haar hidjaab te dragen, zal zo’n persoon zich waarschijnlijk aansluiten bij deze mening. Allah vermeldt in de Qoran het geval van volkeren die de leiding niet accepteerden, maar hiervoor in de plaats hun voorouders volgden;
“En ook stuurden Wij geen waarschuwer voor jou (O Mohamed) naar enige stad (volk) maar dat de wellustigen onder hen zeiden; “We zagen onze voorvaderen een bepaalde weg en religie volgen en wij zullen voorzeker in hun voetstappen treden.” (soerat az-Zoechroef:23)
Het is voor iedereen belangrijk om uitspraken te controleren op juistheid in de Islaam, zodat de leiding die men volgt correcte en zuivere leiding is in overeenstemming met de Qoran en de soennah.
3. LIEFDE VOOR DIT WERELDSE LEVEN (DOENJA)
Vooral voor mensen die in een westerse maatschappij wonen is de overvloed aan luxe en materiele voorzieningen zo groot geworden dat zij geen weerstand kunnen bieden aan deze verleidingen wat ten koste gaat van de Islaam. Zij laten hun belangen voor het aardse leven voor gaan, en vinden de doenja belangrijker om voor te werken dan voor al-Agira (het Hiernamaals).
Hoeveel meisjes en vrouwen zullen zonder te aarzelen hun hoofddoek afdoen in ruil voor een baan, voor geld?
Zeker , het is niet altijd makkelijk voor een moslim om zich staande te houden in een niet moslims land, maar als je geduldig bent en weet hoe betrekkelijk en kortstondig dit leven is ten opzichte van het Hiernamaals dan zal het een ieder steunen en sterken om standvastig en volhardend te zijn in het navolgen van de verplichtingen voor Allah, zonder compromis en zonder hier afbreuk aan te doen. Alaah verklaart:
“En kijk niet met uitpuilende ogen vol verlangen naar de dingen die Wij voor vermaak hebben gegeven aan verscheidene groepen van hen (afgodendienaren en ongelovigen in de Eenheid van Allah); de versiering van het wereldse leven, dat Wij hen daarmee zullen testen. En de voorziening van jouw Rabb (goede beloningen in het Hiernamaals) is beter en blijvender. En beveel de salaah aan je familie en wees geduldig hiermee (de salaah). Wij vragen van jou geen voorziening; Wij voorzien jou daarmee. En het goede einde is voor de moettaqoen (vrome en rechtschapen personen die Allah vrezen en veel van Allah houden)… (soerat Taha:131-132)
Het is beter om het financieel met minder te doen als je weet dat je imen (geloof) sterk blijft en je je verplichtingen voor Allah kunt blijven vervullen, dan omgekeerd. Hierbij kan het voorbeeld van de profeet in beschouwing worden genomen. Hij was degene die het meest afstand deed van deze wereld.
Zo heeft Omar ibn al-Gattab overgeleverd dat hij bij de boodschapper van Allahbinnenkwam in zijn kamer op de bovenverdieping waar hij zich had teruggetrokken omdat hij kwaad was op zijn vrouwen.
Hij vond hem liggend op een mat zonder beddegoed. En er stond niets anders in de kamer dan een Qirdh (een plant). Hierop begon Omar te huilen . De boodschapper van Allah zei: ‘Waarom huil je Omar?’ Omar antwoordde: ‘O boodschapper van Allah, keizer Nero en Ceasar zijn welvarend en krijgen wereldse luxe, en jij bent degene die Allah heeft gekozen van Zijn schepselen.’ De profeet zei: ‘O Ibn al-Gattab! Twijfel je eraan (dat het Hiernamaals beter is dan deze wereld)? Deze mensen krijgen hun beloningen voor hun goede daden alleen in deze wereld.’ (al-Boechaari)
En de boodschapper van Allah heeft gezegd dat Allah heeft gezegd ‘O, zoon van Adam, als jij je hebt overgeleverd aan Mijn aanbidding dan zal Ik je borst vullen met rijkdom en zal Ik je bevrijden van je armoede. Anders zal Ik je borst vullen (met wereldse zaken) en zal je in je armoede blijven.’
4. HOOGMOED
Allah houdt van nederigheid. Het omgekeerde van nederigheid is hoogmoed. Deze hoogmoed is er de oorzaak van dat veel mensen hun aanbidding tot Allahverwaarlozen. Er zijn zelfs mensen die zeggen: ‘ik ben moeslim’, maar wanneer zij worden geconfronteerd met de bepalingen van Allah , zoals salaah, saum, hadj, maar ook hidjaab, halal eten enz. zeggen zei: ‘Allah zit in mijn hart, ik heb dit niet nodig!’ Hun hoogmoed zet hun aan tot het negeren van de bepalingen van Allah . Deze mensen zouden de volgende aya goed moeten overpeinzen:
“Dat huis van het hiernamaals (al-Djennah), Wij zullen het toeschrijven aan diegenen die niet hoogmoedig zijn, noch op de aarde onheil stichten (fasaad). En het goede einde is voor de moettaqoen (rechtschapen en vrome mensen met taqwa).” (soerat al Qasas:83)
En aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah zei:
‘Er was een redetwist tussen de Hel en het Paradijs, en de Hel zei: ‘De hoogmoedige en de trotse vinden hun verblijf in mij.’ En het Paradijs zei: ‘Waarom vinden alleen de zwakke en de nederige hun verblijf in mij?’ Hierop zei Allah : ‘Jij bent enkel mijn Genade waarmee Ik Genade zal tonen aan degenen die Ik wil. (En tegen de Hel): ‘Jij bent het middel van Mijn straf waarmee ik degenen van Mijn dienaren straf die ik wil, maar ieder van jullie zal vol zijn.”
(gedeelte hadieth Moeslim)
Allah heeft in soerat al-Qasas het huis in het Hiernamaals vermeld voor degene die geen hoogmoed zoekt op aarde. Daarom is het goede eind (het Paradijs in het hiernamaals) InshaAllah voor diegenen die gehoorzamen en zich volledig onderwerpen aan Allah .
5. SCHAAMTE
Veel mensen die vanuit hun thuisland emigreren naar een westers land raken verward wanneer zij een land betreden dat totaal andere zeden, gewoontes en regels erop na houdt. Daarbij voelen ze vaak dat zij, mede door een taalbarrière, in een isolement raken en voelen zij zich overweldigd door een meerderheid die is geboren en getogen in een land waar zij thuis zijn, en waarvan veel mensen niet op de hoogte zijn van de Islamitische principes en daarom vreemd aankijken tegen mensen die deze principes uitoefenen. De onzekerheid slaat toe bij deze groep moslims en zij proberen aansluiting te vinden bij de inwoners van dat land door zich te ontdoen van, in hun ogen, ieder mogelijk obstakel wat contact met de buitenwereld moeilijker kan maken. Omdat zij weten dat in een land waar mode bepalend is voor de kledingstijl de Islamitische kledingvoorschriften als ‘niet mooi’ wordt bestempeld zullen sommigen van hen de hidjaab prijs geven in ruil voor waardering en vriendschap. Zij schamen zich voor de buren om nog langer met een hoofddoek en lange kleding de straat op te gaan. Zij realiseren zich niet hoe vruchteloos deze pogingen zijn. Want zij zullen nooit de waardering krijgen die zij zoeken, en zij vergeten dat zij iets verlaten waar Allahvan houdt, en wat Hij hen heeft verplicht. Allah verklaart daarom:
Moslims zijn degenen die elkaar kunnen helpen en steunen zodat hun imaan (geloof) gesterkt kan worden. InshaAllah. Afhankelijk van de kracht van Imaan zal niet iedereen het even makkelijk vinden om onder iedere omstandigheid standvastig te blijven, maar wanneer we gebeurtenissen uit het verleden op ons in laten werken kan dit ons sterken in het uitdragen van de Islaam, inshaAllah.

leila1981
02-05-03, 18:27
Beste soebhanallah,

Een deel van wat je zegt is waar.. Maar en er is altijd een maar..
Voor veel meisjes is hoofddoek dragen in Nederland een dagelijks gevecht tegen de samenleving... ik heb zelf ook een hoofddoek op. Maar de dingen die je dagelijks meemaakt laten je afvragen Wil ik zo mijn hele leven zo leven.. elke dag word je wel een paar keer uitgescholden elke dag word je verkeerd aangekeken... nergens word je aangenomen. Het is soms echt een hel.

Ja en veel meisjes willen dat niet. Voor mannen of voor vrouwen die geen hoofddoek ophebben is het heel makkelijk praten... Maar ze maken het zelf niet mee.

Leila

sobhanaallah
06-05-03, 08:19
Salaam Leila,
ik ben zelf ook een meisje en draag hoofdoek al sinds mijn 13e,
ik woon u al bijna 7 jaar in Nederland, toen ik hier kwam werd ik ook raar aagekeken en veel mensen begrijpen het niet. omdat ze niet weten waarvoor het is en het beschouwen als onderdrukking en niets mogen.
2 jr. gelden kwam iemand naar mijn wewrk toe die ik moest helpen, die luisterd niet eens niet naar wat ik zeg maar staarde me de hele tijd aan. toen ik klaar was met mijn verhaal en hem vroeg of het duidelijk was, luid zijn antwoord: ik heb nooit gedacht dat ik door een vrouw geholpen zal worden met een hoofdoek.
draag nog steeds mijn hoofdoek en ben nooit lastig gevalen, op mijnstage vond ze het wel goed dat ikmijn hoofdoek droeg en hen dingen uitleg die bij. door de media verkeerd overgebract weren offf
ik denk dat het meer een kwstie van onbekendheid is bij de anderen, omdat ze niet weten waarvoor het dient, dan het moet van je geloofsovertuiging. ik zit trouwen ook op school werk, no problemen. ik begrijp zelf niet waarom een pet of must normaalgezien wordt maar een hoofdoek niet. omdat ze mijn haar niet zien, dat is iets van me en niemand dient niet ermee te bemoien. zoals ik niet met hun uiterlijk niet mee bemoei.
hoop dat het voor je duidelijk is, scrijf eenmaal veel, maar als je nog iets wilt weten dan hoor ik het van je
Salaam, malika