PDA

Bekijk Volledige Versie : Wankele Waardenvan Bommel
08-07-03, 13:32
Wankele Waarden, Levenskwesties van moslims belicht voor professionals.

In het colofon staan de trefwoorden: islam, hulpverlening, onderwijs, zorg. Vier woorden die een samenvatting zouden kunnen zijn van veertig jaar aanwezigheid van allochtonen met een moslimachtergrond in Nederland.

Bij elke uitleg over ‘hoe geloven en denken moslims’; ‘waarom praktiseren moslims zoals zij doen’; ‘wat zegt de islam over’, etc. sta je voor de spanningsboog tussen de bronnen: de koran, de overlevering en veertien eeuwen interpretatie en tekstontwikkeling, en de actuele islam zoals die zich voordoet in Nederland, in de landen van herkomst en in de media.

De discussie over moslimaanwezigheid in Nederland speelt zich echter af tussen de visie op moslimgroeperingen die al een jaar of tien wordt weergegeven in de rapporten van de BVD en nu de AIVD en de vreedzame ‘ouden van dagen islam’ die in de meer dan 400 gebedsruimten van moslims in Nederland plaatsvindt.

Nederland is ‘een uitvalsbasis’ voor terroristen, een land waar veel groeperingen in de illegaliteit werken. Tussen die illegalen zitten cellen van terroristische organisaties als Takfir Wal Hidjra en de Salafistische Groep voor Prediking en Strijd (GSPC), die verwant zijn aan Al Qa’ida, kopte de Volkskrant afgelopen zaterdag.

De wereld en levensbeschouwing van bewegingen als Takfier wa’l Hidjra en Al-Qaida zijn voornamelijk gebaseerd op vijanddenken en het opnieuw opdelen van de mensheid in voor en tegenstanders. Wat dat betreft zou president Bush zich in de fundamentalistische politiek van deze bewegingen zeer thuis voelen, vanwege zijn basisprincipe: wie niet voor ons is, is tegen ons.

Woordvoerders van moskeeën als al-Foerqaan in Eindhoven en At Tawhied in Amsterdam stigmatiseren – met dank aan NOVA – de laatste tijd de moslims en daarmee ook het gezicht van ‘de islam’ in Nederland. 95% van de bevolking van Nederland luistert naar 5% van de moslims. De ‘islam van de grote bek’ kleurt het denken over de moslims in Nederland omdat jammer genoeg de weldenkende meerderheid zich niet of veel te weinig laat horen.

Het programma B&W, een goed bekeken talkshow op Nederland 3, besteedde enige tijd geleden aandacht aan de nikaab, de volledige bedekking van de moslimvrouw op één of twee ogen na. Een redelijk Nederlands sprekende moslimvrouw vertelde vanonder haar nikaab dat zij op een conferentie voor vrouwen in Noorwegen het licht had gezien. Dat licht had een lampenkap nodig en die had zij dan ook onmiddellijk opgezet. Of ze had teveel licht gezien en dat gedoofd door middel van het opzetten van de nikaab. De link tussen ‘het licht zien’ en ‘spookvrouw worden’ ontging mij volkomen! De Commissie Gelijke Behandeling is dan ook terecht tot een algemeen verbod gekomen. Nu kunnen de geestelijk leiders die dit nikaabgebruik aanmoedigen de Takfier en Hidjrahwet in werking stellen. Nederland tot heidens land verklaren – dat is in die kringen allang gebeurd – en vervolgens remigreren. Nederland, gebied van de zonde, waar men niet volgens extreme opvattingen over islamitische voorschriften mag leven, kan dan een zucht van verlichting slaken.

Volgens veel politici en media gaat het echter veel meer om een zucht náár verlichting. Critici van de islam en/of moslims herhalen de laatste tijd dat de islam zijn eigen verlichting nog moet meemaken. Hieruit blijkt dat we twee perioden van de geschiedenis die Europa samen met de islam heeft – namelijk die van de samenwerking tussen joden, christenen en moslims in Bagdad en in Andalusia of moslim Spanje – tot belangrijke terreinen van wetenschappelijk onderzoek zouden moeten verklaren. De belangrijke en cruciale invloed die deze samenwerking zelfs in Europa had, bestond in de kern uit de door de islam aangereikte rationalisering van religie en de daaruit voortkomende pogingen tot verzoening tussen geloof en rede, die op den duur dankbaar werden overgenomen in de christelijke visies op wetenschap. Tijdens dit proces herontdekten Europese intellectuelen hun eigen roots zoals die werden doorgegeven en in het Arabisch aangereikt door de moslims. Die wortels zaten namelijk diep in de Griekse filosofie, en zijn in de hierboven genoemde vertaalslagen, in Bagdad en Cordoba - door joden, christenen en moslims gezamenlijk - via Latijnse vertalingen uit het Arabisch weer naar Europa gekomen . Cultuurhistorici wijzen zelden of nooit op deze rol van de islam in de Europese Middeleeuwen. Wel spreken ze over de reconquista, waarbij Spanje op de Moren (sic!) werd heroverd.

Het probleem is dat de huidige vertegenwoordigers van de moslimminderheid in Europa niet bepaald tot de verlichte moslims behoren. Aan het woord zijn vaak de halfweters die de hele islam verzieken, zoals halve dokters de hele patiënt laten sterven. Bij de ethische beslissingen die veel moslims nemen gaat het niet zozeer over orthodox of liberaal, het gaat over de moeite nemen je te verdiepen in de leer en de literatuur erover.


Iets langer dan een jaar geleden kwam Forum met het idee om een aantal ethische
dilemma’s belicht vanuit islamitische bronnen te behandelen. Bij de presentatie van dit werk hier en nu, wil ik proberen dat in een context te plaatsen.
Die context is in de eerste plaats de Nederlandse realiteit. Veel professionals onderhouden directe contacten met allochtonen en autochtonen van allerlei komaf en culturele achtergrond, en hebben veel meer inzicht in de mogelijkheden die emancipatie bieden – bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk - om tot maatschappelijke integratie of inburgering te komen, dan bijvoorbeeld Paul Scheffer (drama), Paul Cliteur (multi=mono) of Paul Schnabel (illusie).
De Nederlandse realiteit is dynamisch, dialogisch, interactief en hermeneutisch van aard. Jammer genoeg is hierop bijna

uitsluitend descriptief en normatief gereageerd. We beschrijven de exotica van migranten en vluchtelingen vervolgens leggen we een norm aan. De laatste luidde dat de islam een achterlijke cultuur is. Wat we ons, ondanks de ook door mij onderschreven vrijheid van meningsuiting en de vaststelling dat de moslimcultuur volwassen wordt door kritiek - te weinig afvragen is hoever het stigmatiserende en déhumaniserende effect van deze diagnose reikt. Daarom zit de Nederlandse samenleving met de vraag van publicist Elsbeth Etty opgezadeld: “Hoe kunnen mensen die te verstaan krijgen dat zij een last, een probleem, een bedreiging of een drama vormen, op een behoorlijke manier integreren?”

kijk hieronder voor het vervolg (http://www.maroc.nl/forums/showthread.php?s=&postid=917486#post917486)

van Bommel
08-07-03, 13:33
Wat is ethiek? Hoe ethisch ‘juist’ handelen bijvoorbeeld de medewerkers van Albert Hein wanneer zij tot tweemaal toe, een dief weten te overmeesteren? Albert Hein zelf distancieert zich en wenst geen advokatenkosten te dragen bij een rechtszaak. Wie was de dief? Was dit misschien een minimumlijder die onder de armoedegrens zat en proletarisch winkelde? Was het kenmerkend voor de ethiek van de situatie dat iemand als onze reactionaire en opportunistische ex-prins de boete van de Albert Hein medewerkers betaalde? Ik laat deze vragen open. Hoe ethisch was de vrijspraak van al-Moumni? Naar mijn mening was de weg van ethiek naar rechtspraak op de juiste manier afgelegd indien hij nu weer in een dorp in het Rifgebergte had zitten raaskallen. Mijn dilemma bevindt zich in mijn overtuiging dat zelfs hij mag zeggen wat hij denkt te moeten zeggen. Maar, afgezien van zijn aperte uitspraken over homoseksualiteit is hij een prediker van haat en een vernietiger van menselijk geluk. Het is een van zijn hobby’s om huwelijken te ontbinden van jonge mensen die tegen de wens van hun ouders met elkaar zijn getrouwd.

Gevangenis
Veel jonge moslims zitten in de gevangenis van een islam waarbinnen levenskwesties, - zoals het zo mooi in de ondertitel van Wankele Waarden is genoemd - uitsluitend zijn toegestaan of verboden door God. En een hoog percentage van de imams in Nederland zijn de gevangenisbewaarders van die islam. Het mag of het moet… Het ethos van de koran, wordt door dat boek zelf als een leidraad beschreven maar het is voor velen een halsband geworden.

Religie is niet het opleggen van een onmenselijk juk van onbegrepen wetten uitgekraamd door imams die niet meer zijn dan papegaaien. Religie is verbinding van het intermenselijke en religie is het celebreren; het vieren van het unieke van ieder mens in zijn verhouding tot het goddelijke. Ieder mens dient daarbij voor zichzelf vast te stellen wat in zijn of haar eigen leven de verhouding tussen rede en openbaring zou moeten of kunnen zijn.

Denken in wetten = (geloofs)onzekerheid
In hun onzekerheid hebben veel mensen de neiging om ethiek in wetsteksten te gieten. Dan weet je waar je aan toe bent. Ook helpt dat om ethiek collectief te beleven. De joodse leer staat net als de islamitische als nogal wettisch bekend en aan studenten wordt vaak de vraag gesteld: “Hoeveel joodse wetten kent de leer?”. Het antwoord is dan: 664 en dat is de optelsom van de botjes in het menselijk lichaam en de dagen van het joodse kalenderjaar. Waarmee men wil aangeven dat wetten niet zomaar worden opgelegd vanuit een legalistische hemel, maar dat ethiek ons net zo dicht op de huid zit als de tijd die wij hebben gekregen als ‘tijdvanleven’ en voor ons lichamelijke leven net zo’n raamwerk vormt als de botjes van ons lichaam.

Hoewel religie nog wel lang een van de belangrijkste actoren zal blijven die het wagen kwaad en goed te benoemen, ziet men haar meestal als een stagnatiefactor, die al wat wetenschappelijk mogelijk is, steeds bevraagt met: mag alles wat kan?, zoals Kuitert het formuleerde. Bij het onder woorden brengen van ethiek maken ‘gelovigen’ vaak gebruik van regelrecht uit de heilige boeken afkomstige citaten, terwijl ethici gebruik maken van analytische teksten die tot filosofische en morele concepten zijn verwerkt.

De islamitische ethiek betreft, zoals elke ethiek, vragen rond goed en kwaad. Het gaat om vragen zoals: wat zijn waarden, is de mens in staat het goede van het kwade te onderscheiden, welke criteria zijn te hanteren voor het onderscheiden van goed en kwaad, wat behoren wij te doen.
In de Islam worden deze vragen op twee manieren benaderd. In de eerste, traditionalistische benadering kunnen waarden alleen gekend worden door de openbaring te bestuderen.
Volgens de tweede, objectivistische benadering wordt er vanuit gegaan dat de waarheid gekend kan worden door middel van de rede.
De traditionalisten hebben ten dele gelijk, omdat de rede op zich niet kan leiden tot ethische geboden. Maar slechts ten dele, want de rede kan wel helpen bij een analytische interpretatie van koran en overlevering om tot systematische beantwoording op nieuwe ethische vraagstukken te komen. Moslimgeleerden die zeggen dat zij alle antwoorden kennen vanuit uit het hoofd geleerde teksten, zijn dan ook misleid.


Wat is ethiek en wat is sjari’a?
Veel moslims zijn verontrust omdat de traditie de huidige ethische problemen niet aankan. Onder invloed van het hedendaags westerse ethische discours is de oorspronkelijke band tussen ethiek en sjari’a – de vertaling van ethische richtlijnen in jurisprudentie, inderdaad zwakker geworden of geheel verbroken.Volgens de traditionalistische visie wordt hierdoor het debat over ethiek in de moslimwereld geheel verlamd of ernstig ondermijnd. Bijkomende factoren zijn de in bijna elk moslimland verschillende verhoudingen binnen de trias politica en de manier waarop de schriftgeleerden zich met de overheden verhouden.

Toch heeft de islamitische ethiek zich pas kunnen ontwikkelen nadat moslims tot het besef kwamen dat ‘de islamitische wet’ op zich geen oplossing biedt. Het onderwijs van islamitische geestelijken – en hier worden niet de imams bedoeld maar de ‘olamâ, de schriftgeleerden – is dan ook noodzakelijk. Dit onderwijs kan bijdragen tot hervormingen van ‘de leer’, zodat antwoorden ontwikkeld worden op ethische problematiek die door de traditie alleen niet voldoende behandeld kunnen worden.
Tegen de achtergrond van deze overweging worden al 14 eeuwen lang interpretatietechnieken aangewend om ook op eigentijdse problemen antwoorden te formuleren.


Vragen aan de moslimgemeenschap
“Zowel op de geschiedenis van de westerse geneeskunde als op die van de westerse ethiek hebben islamitische geleerden een cruciale invloed uitgeoefend”, stelt de ethicus Hub Zwart. “Een van de voornaamste strijdpunten van de klassieke islamitische filosofie betrof de doctrine van de opstanding van het lichaam op de Jongste Dag, door sommigen (Al-Ghazali) verdedigd, door anderen (Al-Farabi) aangevochten. Thans zijn er indicaties dat de uitleg van lichamelijke integriteit zoals die in de westerse geneeskunde (inclusief haar medische ethiek) tot uitdrukking komt, sterk van de islamitische uitleg van deze notie verschilt, zegt Zwart. “Door artsen en anderen die op het terrein van orgaandonatie deskundig zijn wordt nogal eens de suggestie gewekt dat binnen de islamitische minderheid in Nederland bepaalde morele intuïties aangaande het lichaam werkzaam zouden zijn die in een sterke terughoudendheid om als orgaandonor op te treden zouden resulteren. Deze terughoudendheid zou met name worden ingegeven door de levensbeschouwelijk geïnformeerde wens de integriteit van het lichaam ook na het overlijden in tact te laten, in plaats van organen voor onderzoek en transplantatie beschikbaar te stellen”. Blijven we zitten met minstens drie vragen: Zijn moslimdoelgroep en leefwereld werkelijk doordrongen van ‘een levensbeschouwelijk geïnformeerde wens’? Betreft het hier een éénduidige wens? Bestaat er al een uitgewerkte islamitische medische ethiek, anticiperend op de medische realiteit? Ik heb de neiging deze drie vragen ontkennend te beantwoorden. Maar er wordt aan gewerkt.


De Islamic Code of Medical Ethics begint met een vers uit de koran waarin wordt gezegd dat geleerden het meest godvrezend zijn (35:28), en dat de koran zelf een bron van gezondheid en genade is (17:82). Dit is ondermeer om duidelijk te maken dat men het als een grote verantwoordelijkheid beschouwt over zaken van leven en dood beslissende uitspraken te doen. Hierin staat ook de eed van de arts, waarin wordt vermeld, dat het de taak van de arts is om menselijk leven te beschermen en zich tot het uiterste in te spannen om het te redden van de dood, ziekte, lijden, pijn en angst. In de bezinning die vooraf gaat aan leven- en dood beslissingen blijkt vaak dat moslimpatiënten en hun familie totaal niet op de hoogte zijn van wat er op internationale moslimconferenties over medische ethiek wordt gezegd.

CASUS
Het is donderdagavond en de familie Hodjic zit voor de buis. Het is kwart voor acht geweest en de zender staat op RTL 4 , het journaal. De nieuwslezer vertelt over de ontwikkelingen op het gebied van euthanasie en zegt dat steeds meer mensen van mening zijn dat het beslissen over je eigen levenseinde een mensenrecht zou moeten zijn. Fikreta Hodjic reageert erg fel hierop. Dit is toch ongelooflijk, zegt ze, zelf een beslissing nemen over je eigen leven en de arts helpt je wel een handje. De medici zijn er toch juist voor je om je te genezen en je een nieuw leven te geven. Ze begrijpt niet dat dit allemaal zo maar kan. Moeder Hodjic knikt instemmend naar Fikreta en luistert aandachtig verder. Haar broer Smajl werpt een geïrriteerde blik naar zijn zus, maar reageert toch maar niet, want eigenlijk heeft hij geen zin om weer met haar te debatteren over zo’n moeilijk onderwerp als euthanasie. Ze kunnen het toch niet eens worden met elkaar.

Waar artsen en andere hulpverleners uitgaan van ‘door de argumenten der rede onderbouwde ethiek’, redeneert de patiënt vaak vanuit een door 14 eeuwen islamitische praktijk gevormde geloofszekerheid. Het is naast een morele intuïtie een mythologisch bewustzijn dat is vertaald naar en wordt onderhouden door cyclische rituelen om greep te krijgen op de eeuwigheid, op dood en leven en haat en liefde. Nederlandse hulpverleners hebben meestal een moderne levenshouding die er mede vanuit gaat dat ons bestaan ‘maakbaar’ is geworden, ook op medisch en biologisch gebied, terwijl moslims meer traditionele opvattingen huldigen waarbij men de schepping als een geschenk van God beschouwd, waar we vanaf moeten blijven.

Dezelfde ethicus (Zwart, 1998) drukt het als volgt uit: “De urgentie om de schijnbare evidenties van het gevestigde medische en medisch-ethische vertoog ter discussie te stellen, neemt toe wanneer de gevestigde morele cultuur geconfronteerd wordt met andere culturen en religies, dat wil zeggen met andere fundamentele mogelijkheden om het lichaam te ervaren”.

Duidelijkheid over wat wel of geen euthanasie is, kan van essentieel belang zijn. Er is een aantal definities van euthanasie. Voor de verhandeling in Wankele Waarden gebruikte ik de volgende definitie: “iedere vorm van levens beëindigend handelen door een arts met het doel een einde te maken aan uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt op diens verzoek”. Die van de Staatscommissie in 1985, 26, luidt: “Euthanasie is een opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op verzoek van die betrokkene”. Tel de verschillen.

Spreken over euthanasie binnen de moslimgemeenschap is niet eenvoudig Sommige moslimjuristen zijn tot de conclusie gekomen dat er inderdaad een verschil bestaat tussen actieve euthanasie en beëindiging van zinloos medisch handelen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de terminologie die in gesprekken tussen leken, artsen en ethici worden gevoerd, niet voor alle partijen even helder is en soms ook juridisch of ethisch niet helemaal correct is. Daardoor blijft het een grijs gebied waarbinnen ondraaglijk lijden, pijngrens en begrippen als zinvol of zinloos medisch handelen moeilijk te definiëren of te meten zijn.

Mijn teksten in Wankele Waarden zijn geen fatwa’s waarin staat wat mag en moet. De teksten nodigen uit om er binnen je eigen ontwikkelingstraject mee in dialoog te gaan. De tekst bestaat niet uit naleefbare voorschriften en richtlijnen, maar doet een poging islamitische ethiek met het mysterie van mens en schepping te verbinden. Veel moslims: jong of oud, zijn op zoek naar de betekenis van hun eigen islamitische achtergrond. Het gaat voor hen niet om een uit het hoofd geleerde wettische benadering van geloof. Het gaat om de mens die zij aan het worden zijn in een niet-islamitische omgeving met weinig oriëntatiepunten en veel vrijheid.
Abdulwahid van Bommel


Wankele Waarden, Levenskwesties van moslims belicht voor professionals.

Met bijdragen van Abdulwahid van Bommel en zeventien professionals uit hulpverlening, zorg, onderwijs en justitie
Te bestellen via de website www.forum.nl of bij Boom Distributiecentrum in Meppel, tel. 0522 237555 of e-mail: [email protected] onder vermelding van de titel en
ISBN 90-5714-129-9. De prijs bedraagt slechts 20 euro!!

an3sdej
21-07-03, 19:34
Zodra reflectie plaats vindt in de gelovige ziel, zal gematigdheid en mededogen ook binnen een religie overwinnen.

Ron Haleber
31-07-03, 11:12
Geplaatst door van Bommel

Levenskwesties van moslims belicht voor professionals.

[...] Het probleem is dat de huidige vertegenwoordigers van de moslimminderheid in Europa niet bepaald tot de verlichte moslims behoren. Aan het woord zijn vaak de halfweters die de hele islam verzieken, zoals halve dokters de hele patiënt laten sterven. Bij de ethische beslissingen die veel moslims nemen gaat het niet zozeer over orthodox of liberaal, het gaat over de moeite nemen je te verdiepen in de leer en de literatuur erover.

Woordvoerders van moskeeën als al-Foerqaan in Eindhoven en At Tawhied in Amsterdam stigmatiseren – met dank aan NOVA – de laatste tijd de moslims en daarmee ook het gezicht van ‘de islam’ in Nederland. 95% van de bevolking van Nederland luistert naar 5% van de moslims. De ‘islam van de grote bek’ kleurt het denken over de moslims in Nederland omdat jammer genoeg de weldenkende meerderheid zich niet of veel te weinig laat horen.


Bedankt vriend, imam Abdulwahid (ik spreek je maar niet aan als 'broeder' want dat is mij ontzegd op deze site), voor de vele wijze en tegelijk ook zeer kritische woorden die je spreekt.


Misschien kun jij eens je licht laten schijnen over de te hanteren (eventueel islamitische) methode die jij verstandig acht in het omgaan en discussie voeren met wat wij hier aanduiden als "fundies"...

Het probleem is, zoals jij het stelt, dat "die fundies het denken over de moslims in Nederland kleuren omdat jammer genoeg de weldenkende meerderheid zich niet of veel te weinig laat horen". Maar je moet daarbij niet vergeten: ze kleuren óók het denken over islam op deze site...


Ik heb hier vanaf november 2002 vaak dagenlang geprikt en ben zeer vaak in aanvaring gekomen met deze groep, o.a. (n.a.v. een verzoek van de NMO) met moskeegangers van de Al Tawheed... en met Saeed Mohamed ("Chatoloog") van de Al Furqaan die mijn bloed wel kan drinken...

Jouw constatering hierboven "dat jammer genoeg de weldenkende meerderheid zich niet of veel te weinig laat horen" mag erg waar zijn en ook door Job Cohen als oproep worden geslaakt - enigzins onwaarachtig omdat hij het duidelijk vanuit zijn kwaliteit van politicus doet en nog wel in het kader van misleidende CIDI-rapporten...

Maar imam Abdulwahid, de hamvraag is echter: hoe dat waar te maken? Vaak hield ik me na een eerste enthousiaste bijdrage snel op de achtergrond als moslima's vertelden op Aboe Zaid te studeren. Ik vond het niet juist als niet-moslim te interveniëren bij de discussie onder broeders en zusters die dan ontstond...

Maar het resultaat was wel dat de moslima's zich meteen excuseerden voor hun bida'a en zich weer snel in het traditionele gareel voegden, daartoe met teksten opgeroepen door hun orthodoxe broeders! De vooruitstrevende moslima's worden tenslotte dus niet gehoord! Welke methode hanteer jij daar tegen...???
De uitzendingen van jouw vroegere geliefde, de NMO, vallen daarbij ook niet zo in goede aarde. Als de NMO mij vroeg en ik van hieruit een prikker meenam en de uitzending daarna versloeg (met link) had dat ook nauwelijks resultaat.

Hoe verkoop je dus de fundies zoiets als de NMO - waar mensen als Nasr Abou Zaid en Van Konigsveld uitgebreid aan het woord komen en samen zelfs de koran reciteren...? Dat valt ook onder het vinden van een methode om een ander geluid te laten horen...

Onlangs werd ik weer bij zo'n conflikt betrokken. Fundie Victor weigert te discussiëren met koefaar zoals ik over geloofszaken. Onlangs verscheen de zoon van een Iraanse imam op dit forum die uitblinkt in talenkennis en grote kennis van de drie profetische tradities.

Vanwege zijn tolerantie en kennis werd hij door Victor onmiddellijk voor kafir uitgemaakt en onder de negeerknop gezet... Anderen reageerden toen ook negatief.

Ik protesteerde hier heftig tegen en veroorzaakte een relletje omdat ik zo'n persoon een grote aanwinst vind voor onze toch wel erg provincialistisch Marokkaanse site. Via off-line contact praatte ik hem bij en hij schreef zich weer in...

Het betreft wel een incident, maar het is toch tekenend voor het feit dat ook de brede tolerante visie op islam als van een ervaren imam als jij nu niet bepaald populair is op een site als deze...Mijn bedoeling is trouwens absoluuut niet om bij jou mijn gelijk te halen. Maar het gaat mij om het aanwenden van de juiste methode die jij ons misschien kan verklappen. Of althans kun je ons wat voorbeelden geven uit je rijke ervaring.
Onze vriend Haci Karacear heb ik ook wel eens verleid uitspraken te doen op dit forum n.a.v discussies o.a. met Rafiq over het geoorloofd zijn voor een moslim van het leggen van een krans bij de Februari-staking herdenking... Hij gaf toen zelfs daarover namens Milli Görüs een perscommuniquee uit...

Maar mij blijkt dat Haci het bekrompen gedoe van de fundies radicaal afwijst en er dus helemaal niets mee te maken wil hebben! Haci geeft daarom ook géén methode aan om er mee om te gaan. :turkije:


Hierbij doet zich trouwens een complicatie voor: is een website als deze structureel wel geschikt om een ander geluid te laten horen...? - Ikzelf geloof van niet en ik meen dat Olivier Roy dit in zijn 'Islam mondialisé' heel duidelijk aantoont...

Vergeef me het volgende persoonlijk voorbeeld: als ik een topic plaats over de anti-fundie visie op islam van mijn gewaardeerde vriendin, wethouder Fatima Elatik dan wordt dat door beheer niet geduld. Matt_ttie verwijdert het gewoon en zegt dat ze zelf maar moet komen prikken. Dit zal voor de door haar bewonderde Job Cohen dus idem dito gelden...

Ga ik en anderen daarover met hem een serieuze discussie aan, dan delete hij het hele topic en krijg ik tenslotte een IP-ban. Ik leef nu trouwens onder een uitstaande IP-ban over het mogelijk off-line uiten van kritiek als van wat ik nu aan jou schrijf, want dat heet "Maroc.nl door het slijk halen" net als NOVA doet...

Aissati meldde daaromtrent in orakeltaal dat er een "ondemocratische perestroika" zou gaan plaatsvinden! Cyber-imaam van maroc.nl, wat wordt daarmee bedoeld? Gaat er bij jou een moslim-belletje klingelen?

Het zij zo, beheren gaat jouw bevoegdheid ver te boven... Ook jij als imam mag al blij zijn om hier als gast te worden gedoogd. :huil:

Maar de bovenstaande, en met name de, ook door Olivier Roy geuite bezwaren, doen mijzelf wel erg twijfelen of websites als deze eigenlijk wel de geschikte plek zijn om principieel discussies over islam aan te gaan...?


Je loopt je altijd dood op het papagaaien van Islam Online en dergelijke sites. Volgens Roy en anderen is die oppervlakkige vorm van islam kenmerkend voor web-islam. Ontwortelde Europese migranten proberen zo een eigen identiteit uit te vinden en neigen daarbij sterk naar jihaad-militantisme... Volgens hem is het niet toevallig dat de club van 11-9 uit dit soort mensen bestond. Abdulwahid, zie jij een mogelijkheid om die fundamentalisering te keren...?


Goed imam Abdulwahid, je zult mij zeggen: Ron wind je niet op over zo'n allochtone speeltuin als deze. Maar ondertussen, het is de meest serieuze site in zijn soort in Nederland waar het fundie-denken alleen maar wordt gereproduceerd en bevorderd! Het gaat dus wel om de toekomst van de Islam in Nederland...!

Wat zwaar op de hand vraag ik me af: Is hier trouwens wel sprake van constitutioneel democratische speelruimte? Deze zandbak bevindt zich in wezen op exterritoriaal grondgebied - dus in Marokko en staat onder typisch Marokkaans beheer*** en dient enkel hun gerief en plezier. Zij is er dus echt niet om jouw "weldenkende meerderheid" en vernieuwing te promoten. Ik sta hier voor een spagaat: moet ik hier aan meedoen?


Natuurlijk mag je mensen nooit over één kam scheren. Ik probeer dus op deze site sterk de ene "fundie" van de andere te onderscheiden. Zo zijn er gematigden, orthodoxen - als [email protected] - die, wanneer ik een beroep doe op hun door God meegegeven gezonde verstand, met meters hadith van Islam Online aankomen die niet of nauwelijks verband houden met de kwesties die aan de orde waren...

Één van mijn hoofdbezwaren is daarbij: je kunt fundies niet als individu aanspreken want ze trekken zich direct terug op hun groep. Zo prees ik Zwart Schaap om zijn onverwachte argumentaties en noemde hem enige malen "de intellectueel onder de fundies"... Dat accepteert hij niet en schaart zich meteen achter Moewa en Hamza-T (zie mijn onderschrift) en verdedigt ze.

Daarbij mogen externe auteurs in de media nog wel kritiek oefenen, maar mij als 'ronnieboy' is dat niet toegestaan want ik dien natuurlijk loyaal te zijn aan de groep hier in deze zandbak...!


Kortom ik gaf een paar duidelijke punten aan waar de dialoog en jouw hoge ideaal op stuklopen...

Imam Abdulwahid, levert jouw wijze theoretische benadering misschien ook concrete handreikingen op voor de omgang met fundies op dit forum...??? :rolleyes:


Theorie als van jou kan zeer schoon en indrukwekkend overkomen, maar het gaat tenslotte enkel en alleen om de praktijk...! En die blijkt me, is erg weerbarstig! :duivels:Hoe is dus het proces van toenemend fundamentalisme op deze sites en dus in Nederland af te stoppen?:boogie:Met vriendschappelijke groeten, bij voorbaat dank voor je nadenken...http://graverdammer.vrijspraak.org/images/icons/smilies/SmileyAniImamScared.gifRon Haleber.
*** Noot:

Op de waarheid van het feit dat wij ons hier exterritoriaal buiten Nederland bevinden, herinnerde Zwart Schaap mij vandaag nog eens, toen ik hem zei:

Zwart Schaap, is het je na enige jaren verblijf bij de Nederlandse koefaar nog niet opgevallen dat hier géén "op islamitische recht gestoelde rechtbanken" voorhanden zijn...?

Zwart Schaap: Waar is hier? Bedoel je op het internet bij Maroc.nl ? Volgens mij verblijf jij hier als gast bij de K*tMarokkanen die de Islamitische normen en waarden tot hun recht hebben.


Beste Abdulwahid, ben je je daar als 'cyberimam' wel altijd van bewust geweest...? Verbreekt dergelijke groeps-isolatie niet de dialoog en blokkeert ze niet de vernieuwing? Hoe breek je dat open? Zou beheer daar iets aan kunnen en moeten doen?

Tha Girl
07-01-04, 23:59
up!