PDA

Bekijk Volledige Versie : Uitleg Ayat El-koersie Deeeel 2 (volle Uitleg)Nido
01-10-03, 22:36
Het leven ('hayy) in planeten en het heelal


Alles is in beweging; planeten, zonnestelsels, melkwegstelsel en zelfs hetgeen waarin alles zich bevind beweegt zich voort. Beweging zit niet alleen in vlees en bloed, het zit ook in bomen, bergen, wolken, water en noem maar op. Het meeste wat ons verwonderd zijn de bewegingen in de hemellichamen. Zij zijn nauwkeurig geordend en wijken niet het minste van
hun baan af. Hoe kunnen zulke grote massa voorwerpen als planeten, zich zomaar in de ruimte voortbewegen en dan nog wel eeuwenlang in dezelfde tempo!

Hoe groot of klein het wezen ook is, hij blijft voortdurend afhankelijk van Al Hayy. Wat dit betreft is er geen verschil tussen micro orgaan of een planeet, een zonnestelsel of een cel, Al Hay is voor iedereen en alles van levensbelang.

Het is duidelijk dat ook in de ruimte een bepaalde vorm van leven is, Voorbeelden over Black holes Sterren Planeten Enz.


Al Kayyoem
(de ongeschapene)

Het is duidelijk dat alles is geschapen door Allah, Zijn eigenschap Al Hayy staat voor het leven die Hij geeft. Hijzelf is de enige Die niet is geschapen, want dan zou Hij ook een schepper moeten hebben en als je een schepper hebt kan je geen God zijn. Dat wil zeggen dat Hij ook nooit een begin heeft gehad en ook nooit een einde zal kennen. De eigenschap Al Kayyoem kunnen we daarom het beste vertalen met de Zelf
bestaande of de Ongeschapene. Dit is een ook kwestie die wij niet kunnen vatten, het is goddelijk, wij kunnen het daarom niet begrijpen. De mensen maken heel vaak onbewust vergelijkingen tussen henzelf en God, daardoor komen ze tot de conclusie dat
dergelijke dingen die wij niet kunnen begrijpen, niet kunnen. Mensen komen tot dit conclusie alleen maar door zichzelf te vergelijken met God. Dit is natuurlijk fout, we mogen van God geen menselijke eigenschappen verwachten, Hij is geen mens, Hij is God, dus Zijn eigenschappen moeten ook goddelijk zijn.


Alles heeft alles in paren geschapen, in het heelal hebben alle dingen een paar, dat wil zeggen..

....hier een stukje uit de wonderen van de koran vermelden...over paren.

Allah is de enige die geen paar heeft En niemand is Hem in enige opzichte gelijk Koran 112:... Sluimer, noch slaap overmant Hem

.

Allah is de onafhankelijke

Ieder schepsel in het heelal is afhankelijk, Wij zijn bijvoorbeeld
afhankelijk van voedsel, water, slaap en nog veel meer dingen. Zoals wij zijn ook de dieren, planten, bomen en zelfs de planeten afhankelijk, kortom alles in het heelal is afhankelijk.

Dit feit werd duidelijk voor profeet Ibrahiem toen hij het bestaan As Samad (de Onafhankelijke) ontdekte:

En toen de duisternis van de nacht hem omhulde, zag hij een
ster. Hij zei: "Dit is mijn heer" Maar toen zij onderging zei hij: "Ik hou niet van dingen die ondergaan".

En toe hij de maan zag opkomen zei hij: "Dit is mijn heer" Maar toen zij onderging zei hij: "Als mijn heer mij niet de goede richting wijst zal ik zeker tot de mensen behoren die dwalen".

En toen hij de zon zag opkomen zei hij: " Dit is mijn Heer deze is groter" Maar toen zij onderging zei hij: "O mensen, ik heb niets te maken met de afgoderij die jullie bedrijven".

Ik wend mijn aangezicht tot Hem Die de hemelen en de aarde heeft geschapen, als een aanhanger van het zuivere geloof en
ik behoor niet tot de afgodendienaren. (Qor'aan 6:76-79)

Profeet Ibrahiem had de Onafhankelijke ontdekt; Degene Die niet is geschapen, maar heeft geschapen! Degene Die van niets en niemand afhankelijk is, Degene die geen ondergang kent en niet zo klein is als de zon, Degene die niet afhankelijk is van slaap, voedsel, rust, dag en nacht, enz.

Profeet Ibrahiem besefte dat alle dingen een maker moesten hebben, een wezen die ze had bedacht en gemaakt. Maar dat wezen zou niet van allerlei toestanden afhankelijk mogen zijn.
Ibrahiem had de ware God ontdekt en hij besefte heel goed dat God de Onafhankelijke was.


Er waren velen onder het volk die volhardden in hun ongeloof en afgoderij, vooral de koning van het volk 'Namroet'. Hij was wat verder in zijn dwaling dan de rest; Namroet had zichzelf verklaard tot god, het besef dat ook hij afhankelijk was, was hem ontschoten.

Hebt gij niet vernomen van hen, die met Ibrahiem over zijn Heer redetwistte, omdat Allah hem het koninkrijk had gegeven? Toen Ibrahiem zei: "Mijn Heer is Hij, Die leven geeft en doet sterven" hij zei:"Ik geef leven en doet sterven" Ibrahiem zei: "Nu, Allah doet de zon van het oosten opgaan, doe jij haar van het westen opgaan." Daarop verstomde de ongelovige in verbazing. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. (Qor'aan 2:258..)

Al wat in de hemelen en op aarde is behoord aan Hem

Alles tussen de hemelen en de aarde is van Allah, Hij is de enige en de ware Eigenaar van alles. Alles wat wij hebben en bezitten is in bruikleen: wij mogen het tijdelijk gebruiken. Bij de dood wordt alles van ons ontnomen en verder geleend aan anderen. Er komt dag waarop alle mensen zullen doodgaan, het zal de Dag zijn waarop alles zal vergaan, we noemen het Assaah ( het uur). De uiteindelijke erfgenaam van alles zal Allah worden, alles gaat gewoon terug naar de ware Eigenaar.
Alles wat in de hemelen en op aarde is behoord aan Hem, zelfs onze lichamen, ook die hebben wij in bruikleen gekregen en moeten de nodige zorg voor dragen. In feite komt het erop neer dat wij ontzettend arm zijn. Wij bezitten niets zelfs niet onze lichaam. Er is niets dat ons voor eeuwig is gegeven.

En aan Allah behoort al het geen in hemelen en al hetgeen op aarde is en tot Allah worden de dingen teruggebracht. (Koran 3:109)

Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof. Dit vers heeft veel meer inhoud dan alleen een bemiddeling op de Dag des
Oordeels. We moeten het aanvaarden dat er niets beweegt zonder het verlof van Allah. Er is niets wat met elkaar bemiddelt zonder het verlof van Allah.

Het heelal staat onder Zijn gezag en geen atoom of een ander voorwerp bemiddelt zonder dat Zijn verlof vooraf gaat.

De zin ' wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof?" is ook een verwijzing naar de voorspraak van de profeet voor zijn volgelingen op de Dag des Oordeels.

.
shafa'a ( Voorspraak)

shafa'a is het bemiddelen van degene die daartoe de toestemming krijgt van Allah. Deze persoon mag op de Dag des oordeels Allah vergeving vragen voor anderen. Uit de Koran leren we dat niet iedereen zomaar voorspraak mag doen, maar alleen diegenen die daartoe toestemming van Allah krijgen:

.. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof?....

Op die Dag zal voorspraak niet van nut zijn behalve van hem aan wie de Barmhartige verlof geeft en wiens woord hem welgevallig is ( Koran 20.109)

De profeet Mohammed vzmh verteld in een aantal overleveringen wie van Allah bestemming krijgen om voorspraak te mogen doen, een van de overleveringen is de volgende:

Op de Dag van de wederopstanding zullen drie (groepen mensen ) voorspraak doen: ( deze zijn) profeten, de (godsdienst)geleerden en de martelaren.

Volgend andere overleveringen zijn er meerder soorten mensen die de shafa'a mogen doen. Het lijkt tegenstrijdig met de bovengenoemde overlevering, maar het is goed mogelijk dat de overleveringen in verschillende situaties, tijd of aan de hand van bepaalde vragen verteld zijn.

Een van de voornaamste wensen van de profeet vzmh is voorspraak te mogen doen voor zijn gemeenschap op de Dag des Oordeels.

Abou Houraira verhaalde dat de boodschapper van Allah zei:
Iedere profeet heeft een smeekbede, alle smeekbeden van de profeten zijn ( door Allah ) aanvaard. Mijn smeekbede heb ik bewaard voor mijn oemma (volk) voor shafa'a op de Dag des Oordeels. ( boecharie) Om enige baat van shafa'a te hebben is een zuiver geloof het eerste vereiste, men moet een zuiver geloof hebben zonder medegoden aan Allah te hebben toegekend, de shafa'a van de profeet is voor de gelovigen die weliswaar een zuiver geloof hadden , maar daarnaast ook zondes bedreven:

... Mijn voorspraak is voor degene die overleden zijn , zonder afgoden aan Allah hebben toegekend. (Tirmizi)

de toestemming om shafa'a te mogen verrichten zal geheel volgens de instructies van Allah geschieden:

in de volgende Koranverzen lezen we:
Zij spreken niet voordat Hij het beveelt, en zij handelen volgens zijn gebod. (Koran 21:29)

De uiteindelijke beslissing is bij Allah, de bemiddeling van anderen zal niet iedereen kunnen helpen: En vreest de Dag, dat de ene ziel de andere niet zal kunnen helpen, waarop voor haar voorspraak zal worden aanvaard, noch een losprijs zal worden
aangenomen, noch zullen zij worden geholpen. ( Koran 2:48)

Een waarschuwing voor de mensen. Aan degene onder u, die vooruit wenst te gaan of degene die willen achterblijven, elke ziel is als een pand voor hetgeen zij doet. Doch degenen aan de rechter hand in het paradijs (wonende) vragen aan de schuldigen " wat heeft u in de Hel gebracht?"
Zij zullen antwoorden:" Wij behoorden niet tot hen die gewend waren te bidden. Wij voedden de armen niet. En wij waren gewend ijdele gesprekken te voeren met hen die ijdele gesprekken voerden. En wij plachten de Dag des Oordeels te ontkennen. Totdat de dood ons overviel" De tussenkomst van
bemiddelaars zal hen daarom niets baten. (Koran 74:36-48

Evenals de goede daden van de ongelovigen ongeldig zijn, zou shafa'a op de Dag des Oordeels hen ook niet kunnen helpen. De shafa'a zal alleen sommigen gelovigen redden van de Hel en andere gelovigen uit de Hel.

Een van de attributen van Allah is Al Aliem wat betekent de Alwetende. Dit kunnen we als volgt definiŽren:
<O:P></O:P>

* Hij weet alles
* Van het verleden
* Van heden
* Van de toekomst


Hij kent ieder detail van al Zijn schepselen in het heelal. Hij kent uw verleden en toekomst tot en met de aller kleinste gebeurtenissen, uw gedachten, uw handeling, uw dromen en noem maar op. Er is niets dat Hem van uw verleden is ontgaan.

Allah kent ook ieder detail van uw toekomst, Hij weet er alles van; uw handeling, uw werk, uw woorden en noem maar op.

Wij kunnen niets van Zijn kennis omvatten dan wat Hij wil. er zijn uiteraard nog veel meer dingen die wij niet begrijpen, wij weten niet eens wat wijzelf zijn, hoe onze ziel er uit ziet. Wij zouden ook bijvoorbeeld geen nieuwe kleur kunnen bedenken of een levensvorm indenken die niet bestaat.

wij begrijpen niet wat tijd is en wat tijdloos is. We hebben wel ontdekt hoe verder je de ruimte ingaat hoe meer de tijd wordt opgeheven. desondanks, begrijpen we niet dat Allah een begin noch eind heeft.

Iets anders wat we niet goed kunnen verklaren is onze beweging. we zijn hoofdzakelijk van vlees en bloed, een nadere onderzoek wees uit dat we ruim 70 % uit water bestaan, Hoe kan een wezen die 70 % uit water bestaat is bewegen, waarom zijn wij niet als stille wateren. Waarom zijn wij niet als het levenloze in de slagerij?

Wij kunnen alleen maar in zoverre begrijpen, zoveel Hij toestaat. Het wordt ook niet van ons geŽist, wat wij moeten begrijpen is dat Allah's kennis onbeperkt is. Hij leert ons daaruit zoveel Hij wil.

Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet

De troon van Allah is Zijn heerschappij; Zijn troon is overal aanwezig er is geen een plek in het heelal waarin een ander heerschappij is dan die van Allah, hij is overal de koning, overal de meest Verhevene en overal de Meester.

Het is ook een grote eer om een diennar te mogen zijn van Die Koning. Vergeet niet dat Hij niet iedereen accepteert om zich voor Hem te buigen, Hij leidt wie Hij wil leiden tot Zijn dienaar.

De meeste koningen in de wereld geschiedenis hebben de mensen aan zich moeten onderwerpen met geweld. Maar deze koning accepteert niet iedereen!

Deze Koning heeft de ware macht over uw ziel. Deze koning heeft de macht over alles en iedereen in het heelal.
Deze Koning is geen mens, Hij is God de Almachtige, Heerser over alles wat wij maar kunnen bedenken, Heerser over iedereen.

Deze koning is totaal anders dan het koning beeld dat wij hebben. Deze Koning is van niets en niemand anders afhankelijk, Zijn koninklijke stempel is overal in het heelal aanwezig. ALLAHOE AKBAR!!!Moge Hij ons altijd behoeden bij hen die vereerd zijn door een dienaar van de ware koning te moge worden.

Hij is de Verhevene, de Grote

Hij die zeven hemelen in lagen heeft geschapen. Je ziet in de schepping van de Barmhartige geen tekortkoming. kijk dan eens om of jij onvolkomenheden ziet. En kijk nog eens om, dan zul je jouw ogen beschaamd neerslaan, vermoeid als zij zijn. (Koran 67:3-4)

Alyyoel Azien, zijn twee van de 99 attributen van Allah. Het heelal met miljarden verschillende levensvormen vertegenwoordigt de verhevenheid van Allah de Almachtige. Alles staat onder Zijn gezag ( controle) er is niets dat Hem hierin ontgaat:

... Willen jullie Allah over iets inlichten wat Hij in de hemelen en de aarde niet zou kennen.....(Koran 10:18)

Wie anders dan Allah zou aanspraak kunnen maken op verhevenheid, er zijn geen gelijken van Hem. Hij is verheven op ieder gebied niemand of niets kan tegen Hem op:

En niemand is Hem in enige opzicht gelijk (koran 112:4)

Wij kunnen de verhevenheid van Allah niet onder woorden brengen, Hij is werkelijk de Verhevene de Grote. Alleen zij die respect en eerbied hebben voor Hem kunnen en willen dit begrijpen. Moge Allah ons voegen bij hen die Zijn welbehagen waardig zijn en ons samen met hen berechten. Moge Hij onze ogen openen voor de waarheid waardoor we iets kunnen begrijpen van Zijn verhevenheid.

Wij getuigen dat er geen andere God is dan Allah, de meeste Verheven de Almachtige


xXJESS NADIAAA