PDA

Bekijk Volledige Versie : Hulp bij interpretatieGerbski
18-11-03, 12:45
Hallo,

ik ben op zoek naar wat hulp in discussies over de islam. Regelmatig worden mij verzen uit de Koran voor de voeten geworpen, die moeten dienen als bewijs dat de islam alleen maar gewelddadig en oorlogszuchtig kan worden betiteld.
Nou ontbreekt het mij aan tijd en wil om de hele Koran door te lezen en die ook nog eens te interpreteren, nog afgezien van het feit dat ik niet opgegroeid ben in een omgeving waar de Koran deel van uit maakte, en ik dus geen achtergornd heb waartegen ik die verzen af kan zetten.

Mag ik mij daarom tot jullie wenden om mij hierbij te helpen? Bj voorbaat dank!

De verzen waar de tegenstaders het meest mee komen zijn de volgende:


9. Berouw (at-Taubah)

1. Dit is de verklaring van ontheffing door God en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie je een verdrag hebt gesloten.
2. Gaat daarom in het land rond voor vier maanden en weet, dat je God niet kunt ontsnappen en dat God de ongelovigen zal vernederen.
3. En dit is een verklaring van God en Zijn boodschapper aan de mensen op de dag van de grote bedevaart, dat God alsmede Zijn boodschapper niets uitstaande hebben met de afgodendienaren. Als je daarom berouw toont zal het beter voor u zijn, maar indien je je afwendt, weet dan, dat je God niet kunt ontsnappen. En geeft tijding van een pijnlijke straf aan de ongelovigen.
4. Met uitzondering van diegenen der afgodendienaren met wie je een verbond hebt gesloten en die in niets hebben gefaald, noch iemand tegen u hebben geholpen. Vervult daarom aan dezen het verbond tot hun bepaalde termijn. Voorzeker, God heeft de godvruchtigen lief.
5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, God is Vergevensgezind, Genadevol.
6. En als één der afgodendienaren u om bescherming vraagt, schenk hem dan bescherming dat hij het woord van God moge horen; voer hem dan naar de plaats, waar hij veilig is. Dit is omdat zij een volk zijn dat niet weet.
7. Hoe kan er een verbond bestaan voor de afgodendienaren met God en Zijn boodschapper, met uitzondering van hen, met wie je in de heilige Moskee een verbond hebt gesloten? Zolang zij daarom getrouw jegens u zijn, weest getrouw jegens hen. Voorzeker, God heeft de godvruchtigen lief.
8. Hoe kan het zijn dat wanneer zij de overhand over u hebben, zij geen band van verwantschap en verbond tegenover u in acht zullen nemen? Zij behagen u met hun mond terwijl hun hart dit weigert en de meesten hunner overtreden.
9. Zij verkopen de tekenen van God voor een geringe prijs en keren (mensen) van Zijn weg af. Slecht is inderdaad hetgeen zij doen.
10. Zij nemen geen band van verwantschap of verbond betreffende een gelovige in acht, en zij zijn overtreders.
11. Maar als zij berouw tonen en het gebed houden en de Zakaat betalen worden zij uw broeders in het geloof. Wij leggen de tekenen uit aan een volk dat wil begrijpen.
12. Maar indien zij na hun verbond hun eden breken en uw godsdienst smaden, bestrijdt dan de leiders van het ongeloof - waarlijk, hun eden zijn niets - opdat zij mogen ophouden.
13. Wil je een volk niet bestrijden dat zijn eden heeft gebroken en plannen smeedde om de boodschapper te verdrijven en dat het eerste was om tegen u te beginnen? Vrees je hen? Neen, God is het meest waardig, dat je Hem zoudt vrezen als je gelovigen zijt.
14. Bestrijdt hen, God zal hen door uw handen straffen en vernederen en u tot een overwinning over hen helpen en het gemoed van een volk dat gelooft, verlichten.
15. En Hij zal de nijd van hun hart wegnemen. God wendt Zich met barmhartigheid tot wie Hij wil. God is Alwetend, Alwijs.

Wat moet ik hiervan maken?