PDA

Bekijk Volledige Versie : Onthoofding van Amerikaanse burgerLogic
12-05-04, 02:45
Wat vindt iedereen van die onthoofding in Irak? Ik ben benieuwd hoe moslims hierover denken. Vind je het goed of fout? Als je het fout vindt, hoe zit het dan met die oproepen in de Koran om de ongelovigen hun kop af te hakken? Ik probeer niet om jullie aan te vallen, maar ik ben oprecht geinteresseerd in wat jullie van deze actie vinden en wat jullie vinden van die oproepen in de Koran. Voor wie het filmpje wil zien, hier is de link:

Ik moet er wel even bij zeggen dat het filmpje schokkend is en de meeste mensen die het kijken (inclusief ikzelf) worden misselijk. Dus kijk het op je eigen verantwoordelijkheid!

PS. Ik hoop dat ik geen forumregels overtreed door deze link te plaatsen en als ik dat wel doe dan bied ik daarvoor mijn excuses aan.

RinC
12-05-04, 22:08
Geplaatst door Logic
Wat vindt iedereen van die onthoofding in Irak? Ik ben benieuwd hoe moslims hierover denken. Vind je het goed of fout? Als je het fout vindt, hoe zit het dan met die oproepen in de Koran om de ongelovigen hun kop af te hakken? Ik probeer niet om jullie aan te vallen, maar ik ben oprecht geinteresseerd in wat jullie van deze actie vinden en wat jullie vinden van die oproepen in de Koran. Deze link kan niet, en is dus verwijderd. angkor/beheer
Ik moet er wel even bij zeggen dat het filmpje schokkend is en de meeste mensen die het kijken (inclusief ikzelf) worden misselijk. Dus kijk het op je eigen verantwoordelijkheid!

PS. Ik hoop dat ik geen forumregels overtreed door deze link te plaatsen en als ik dat wel doe dan bied ik daarvoor mijn excuses aan.


Beste,

Het ziet er naar uit dat je een zeer beperkte of nauwelijks kennis hebt over de islam an sich. Je hebt duidelijk via de media een beeld gecreeerd over de islam. Sommigen die beweren dat iets in naam van de religie is gedaan, kunnen in feite de religie verkeerd begrepen hebben en als gevolg daarvan het verkeerd uitoefenen. Daarom is het verkeerd om op deze grond een mening te vormen van het geloof, indien men deze mensen als voorbeeld neemt. De beste manier om een religie te begrijpen is door haar Goddelijk openbaarde bronnen te bestuderen. De Goddelijke bron van de Islam is de Koran, die op de idealen van moreel, liefde, medelijden, nederigheid, opofferingsgezindheid, tolerantie en vrede is gebaseerd. Een moslim, die in ware zin deze grondbeginselen naleeft, zal uiterst beleefd, bedachtzaam, bescheiden, rechtvaardig, betrouwbaar, vriendelijk en hulpvaardig zijn. Hij zal liefde, respect, harmonie en levensvreugde in zijn leefomgeving uitstralen.

Om een mens zonder rechtmatige reden te vermoorden, is een grote zonde, dat in de Koran geschreven is:


dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch - werden daarna -velen hunner op aarde tot over treders. (Koran 5: 32)

En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen noch iemand doden, wat Allah heeft verboden, tenzij met recht, noch overspel plegen; en hij die dat doet zal een straf ondergaan. (Koran 25: 68)

De bovenstaande verzen maken duidelijk dat degene die een onschuldige mens zonder reden vermoordt, een pijnlijke afstraffing zal krijgen. God deelt ons zelfs mee, dat het vermoorden van een persoon een net zo'n grote zonde is als het vermoorden van de gehele mensheid. Niemand die de grenzen van God respecteert, kan een enkele mens schaden, laat staan de moord op duizenden onschuldige mensen. Degenen die aannemen dat ze het gerecht en dus ook straf kunnen ontlopen, zullen nooit hierin slagen, want ze zullen zich moeten verantwoorden in de aanwezigheid van God. Dat is waarom gelovigen, die weten dat ze na de dood verantwoording moeten afleggen over hun daden in de aanwezigheid van God, zeer bedachtzaam om de grenzen die door God zijn gelegd niet te overschrijden.

Volgens de Koran vertegenwoordigt "oorlog" een "ongewenste verplichting", dat onder strikte naleving van bepaalde humanitaire en morele voorschriften uitgevoerd moeten worden en er geen oorlog gevoerd mag worden, tenzij het absoluut onvermijdelijk is.

In een vers wordt uitgelegd dat het de ongelovigen zijn die beginnen met oorlog en dat God oorlogen niet goedkeurt:

Telkens wanneer zij het oorlogsvuur ontsteken, dooft Allah het en zij pogen wanorde te scheppen op aarde en Allah heeft de onruststokers niet lief. (Koran 5: 64)

Ingeval van een conflict moeten de gelovigen wachten met strijden totdat het noodzakelijk wordt. Het is de gelovigen alleen dan toegestaan om te vechten, wanneer de andere partij aanvalt en er geen andere alternatief dan oorlog overblijft:

Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol. (Koran 2: 192)


Een nadere beschouwing van het leven van de Profeet Mohammed (vzmh) laat zien dat oorlog een middel was dat gebruikt werd voor defensieve doeleinden in onvermijdbare situaties.

De Koran werd door God aan de Profeet Mohammed (vzmh) geopenbaard gedurende een tijdsbestek van 23 jaar. Gedurende de eerste 13 jaar van deze periode, leefden moslims als een minderheid in een heidense maatschappelijke orde in Mekka en werden vaak onderdrukt. Veel moslims werden lastig gevallen, mishandelt, gefolterd, en zelfs vermoord en hun huizen en bezittingen geplunderd. Ondanks dit leidden de moslims hun leven zonder enige vorm van geweld aan te grijpen en riepen de heidenen op tot vrede.

Toen de onderdrukking van de heidenen ondragelijk werd voor de moslims, emigreerden de moslims naar de stad Yathrib, dat later Medina genoemd zou worden, waar ze hun eigen maatschappelijke orde in een meer vrijere en vriendelijke omgeving konden vestigen. Zelfs nadat ze hun eigen politieke systeem hadden gevestigd, liet men zich niet meeslepen om de wapens tegen de agressieve heidenen uit Mekka op te nemen. Alleen na de volgende openbaring gaf de Profeet (vzmh) het bevel zich voor te bereiden tot oorlog:

Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker Allah heeft de macht hen bij te staan. Degenen die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven alleen omdat zij zeiden: "Onze Heer is Allah." (Koran 22: 39-40)

Kortom, het werd de moslims toegestaan om oorlog te voeren, omdat ze onderdrukt werden en bloot stonden aan gewelddadigheden. God stond oorlog dus alleen toe voor defensieve doeleinden . In andere verzen worden moslims gewaarschuwd voor onnodige provocatie of gewelddadigheden:

En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. (Koran 2: 190)

Na de openbaring van deze verzen, vonden verscheidene oorlogen tussen moslims en heidense Arabieren plaats. In geen van deze oorlogen waren de moslims de opstokende partij. Verder vestigde de Profeet Mohammed (vzmh) een veilige en vredesvolle sociale omgeving voor de moslims en heidenen door de vredespact van Hadaybija te aanvaarden, waarin aan de meeste eisen van de heidenen werd toegegeven. Wederom waren het de heidenen, die de afspraken van het pact schonden en zo ontstond er weer een nieuwe situatie voor een oorlog. Doordat het aantal van de moslims fors was gestegen, beschikten de moslims over een strijdmacht die te sterk zou zijn tegen de heidense Arabieren. Maar toch veroverde de Profeet Mohammed (vzmh) Mekka zonder bloedvergieten . Als hij het zou wensen kon Mohammed (vzmh) wraak kunnen nemen op de heidense leiders in de stad, maar in plaats daarvan pijnigde hij gn van hen, vergaf hen en behandelde hij ze met uiterste tolerantie. John Esposito, die in het Westen als een expert op het gebied van de Islam geldt, gaf bericht van de situatie in de volgende woorden: " De Profeet (vzmh) vermeed wraak en plundering na zijn zege en accepteerde een akkoord, dat aan zijn vroegere vijanden amnestie verleende, in plaats van het zwaard tegen ze te verheffen."

Heidenen, die zich later uit vrije wil tot de Islam bekeerden, konden er niet omheen, het edele karakter van de Profeet (vzmh) te bewonderen.

Niet alleen tijdens de verovering van Mekka, maar ook in het verloop van alle veldslagen en veroveringen, die plaatsvonden in de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh), werden de rechten van onschuldige en weerloze mensen zorgvuldig beschermd. De Profeet Mohammed (vzmh) herinnerde de gelovigen vele malen aan deze verplichting en door zijn eigen gedrag werd hij een goede voorbeeld voor anderen. Hij zei de volgende woorden aan de gelovigen die naar het front gingen: "Wanneer men op oorlogspad gaat, ga dan met de religie van God. Tast de ouderen, vrouwen en kinderen niet aan. Verlicht altijd hun toestand en wees vriendelijk voor hen. God heeft hen lief die oprecht zijn." De boodschapper van God legde ook de gedragsregels vast die de moslims moeten volgen, zelfs wanneer ze zich midden in het gevecht bevinden:

Doodt geen kinderen. Vermijdt het, om mensen in de kerken aan te tasten die zich hebben toegewijd aan bidden! Doodt nooit vrouwen en ouderen. Steek de bomen niet in de brand en hak ze ook niet om. Verwoest nooit huizen!

De islamitische grondbeginselen, die God in de Koran heeft beschreven, verklaren deze vredesvolle en gematigde politiek van de Profeet Mohammed (vzmh). God beveelt de gelovigen in de Koran, om de mensen die geen moslim zijn vriendelijk en rechtvaardig te behandelen:

Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief. Maar Allah verbiedt u vriendschap te betonen aan degenen, die tegen u gevochten hebben om de godsdienst, en die u uit uw huizen hebben verdreven of geholpen hebben u te verdrijven (Koran 60: 8-9)

De bovenstaande verzen omvat de houding die moslims tegenover niet-moslims zouden moeten aannemen: een moslim zou iedere niet-moslim vriendelijk moeten behandelen. Men zou alleen moeten vermeiden om vriendschap te sluiten met degenen die de Islam vijandig zijn gesteld. In een toestand waar deze vijandigheid tot uiting komt met gewelddadige aanvallen tegen moslims, en deze de oorzaak zijn tot een oorlog, dan zouden de moslims toch weer op een rechtvaardige wijze moeten reageren door rekening te houden met de menselijke dimensies van de situatie. Alle vormen van barbaarsheid, onnodige gewelddadigheden en onrechtmatige agressie zijn verboden in de Islam. In een andere vers waarschuwt God de moslims hiervoor en spoort hen aan om niet onrechtmatig te handelen indien men een volk haat (vijandig is gesteld):

O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet. (Koran 5: 8)

Logic
13-05-04, 00:41
Geplaatst door RinCoonie
Beste,

Het ziet er naar uit dat je een zeer beperkte of nauwelijks kennis hebt over de islam an sich. Je hebt duidelijk via de media een beeld gecreeerd over de islam. Sommigen die beweren dat iets in naam van de religie is gedaan, kunnen in feite de religie verkeerd begrepen hebben en als gevolg daarvan het verkeerd uitoefenen. Daarom is het verkeerd om op deze grond een mening te vormen van het geloof, indien men deze mensen als voorbeeld neemt. De beste manier om een religie te begrijpen is door haar Goddelijk openbaarde bronnen te bestuderen. De Goddelijke bron van de Islam is de Koran, die op de idealen van moreel, liefde, medelijden, nederigheid, opofferingsgezindheid, tolerantie en vrede is gebaseerd. Een moslim, die in ware zin deze grondbeginselen naleeft, zal uiterst beleefd, bedachtzaam, bescheiden, rechtvaardig, betrouwbaar, vriendelijk en hulpvaardig zijn. Hij zal liefde, respect, harmonie en levensvreugde in zijn leefomgeving uitstralen.

Om een mens zonder rechtmatige reden te vermoorden, is een grote zonde, dat in de Koran geschreven is:


dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch - werden daarna -velen hunner op aarde tot over treders. (Koran 5: 32)

En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen noch iemand doden, wat Allah heeft verboden, tenzij met recht, noch overspel plegen; en hij die dat doet zal een straf ondergaan. (Koran 25: 68)

De bovenstaande verzen maken duidelijk dat degene die een onschuldige mens zonder reden vermoordt, een pijnlijke afstraffing zal krijgen. God deelt ons zelfs mee, dat het vermoorden van een persoon een net zo'n grote zonde is als het vermoorden van de gehele mensheid. Niemand die de grenzen van God respecteert, kan een enkele mens schaden, laat staan de moord op duizenden onschuldige mensen. Degenen die aannemen dat ze het gerecht en dus ook straf kunnen ontlopen, zullen nooit hierin slagen, want ze zullen zich moeten verantwoorden in de aanwezigheid van God. Dat is waarom gelovigen, die weten dat ze na de dood verantwoording moeten afleggen over hun daden in de aanwezigheid van God, zeer bedachtzaam om de grenzen die door God zijn gelegd niet te overschrijden.

Volgens de Koran vertegenwoordigt "oorlog" een "ongewenste verplichting", dat onder strikte naleving van bepaalde humanitaire en morele voorschriften uitgevoerd moeten worden en er geen oorlog gevoerd mag worden, tenzij het absoluut onvermijdelijk is.

In een vers wordt uitgelegd dat het de ongelovigen zijn die beginnen met oorlog en dat God oorlogen niet goedkeurt:

Telkens wanneer zij het oorlogsvuur ontsteken, dooft Allah het en zij pogen wanorde te scheppen op aarde en Allah heeft de onruststokers niet lief. (Koran 5: 64)

Ingeval van een conflict moeten de gelovigen wachten met strijden totdat het noodzakelijk wordt. Het is de gelovigen alleen dan toegestaan om te vechten, wanneer de andere partij aanvalt en er geen andere alternatief dan oorlog overblijft:

Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol. (Koran 2: 192)


Een nadere beschouwing van het leven van de Profeet Mohammed (vzmh) laat zien dat oorlog een middel was dat gebruikt werd voor defensieve doeleinden in onvermijdbare situaties.

De Koran werd door God aan de Profeet Mohammed (vzmh) geopenbaard gedurende een tijdsbestek van 23 jaar. Gedurende de eerste 13 jaar van deze periode, leefden moslims als een minderheid in een heidense maatschappelijke orde in Mekka en werden vaak onderdrukt. Veel moslims werden lastig gevallen, mishandelt, gefolterd, en zelfs vermoord en hun huizen en bezittingen geplunderd. Ondanks dit leidden de moslims hun leven zonder enige vorm van geweld aan te grijpen en riepen de heidenen op tot vrede.

Toen de onderdrukking van de heidenen ondragelijk werd voor de moslims, emigreerden de moslims naar de stad Yathrib, dat later Medina genoemd zou worden, waar ze hun eigen maatschappelijke orde in een meer vrijere en vriendelijke omgeving konden vestigen. Zelfs nadat ze hun eigen politieke systeem hadden gevestigd, liet men zich niet meeslepen om de wapens tegen de agressieve heidenen uit Mekka op te nemen. Alleen na de volgende openbaring gaf de Profeet (vzmh) het bevel zich voor te bereiden tot oorlog:

Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker Allah heeft de macht hen bij te staan. Degenen die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven alleen omdat zij zeiden: "Onze Heer is Allah." (Koran 22: 39-40)

Kortom, het werd de moslims toegestaan om oorlog te voeren, omdat ze onderdrukt werden en bloot stonden aan gewelddadigheden. God stond oorlog dus alleen toe voor defensieve doeleinden . In andere verzen worden moslims gewaarschuwd voor onnodige provocatie of gewelddadigheden:

En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. (Koran 2: 190)

Na de openbaring van deze verzen, vonden verscheidene oorlogen tussen moslims en heidense Arabieren plaats. In geen van deze oorlogen waren de moslims de opstokende partij. Verder vestigde de Profeet Mohammed (vzmh) een veilige en vredesvolle sociale omgeving voor de moslims en heidenen door de vredespact van Hadaybija te aanvaarden, waarin aan de meeste eisen van de heidenen werd toegegeven. Wederom waren het de heidenen, die de afspraken van het pact schonden en zo ontstond er weer een nieuwe situatie voor een oorlog. Doordat het aantal van de moslims fors was gestegen, beschikten de moslims over een strijdmacht die te sterk zou zijn tegen de heidense Arabieren. Maar toch veroverde de Profeet Mohammed (vzmh) Mekka zonder bloedvergieten . Als hij het zou wensen kon Mohammed (vzmh) wraak kunnen nemen op de heidense leiders in de stad, maar in plaats daarvan pijnigde hij gn van hen, vergaf hen en behandelde hij ze met uiterste tolerantie. John Esposito, die in het Westen als een expert op het gebied van de Islam geldt, gaf bericht van de situatie in de volgende woorden: " De Profeet (vzmh) vermeed wraak en plundering na zijn zege en accepteerde een akkoord, dat aan zijn vroegere vijanden amnestie verleende, in plaats van het zwaard tegen ze te verheffen."

Heidenen, die zich later uit vrije wil tot de Islam bekeerden, konden er niet omheen, het edele karakter van de Profeet (vzmh) te bewonderen.

Niet alleen tijdens de verovering van Mekka, maar ook in het verloop van alle veldslagen en veroveringen, die plaatsvonden in de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh), werden de rechten van onschuldige en weerloze mensen zorgvuldig beschermd. De Profeet Mohammed (vzmh) herinnerde de gelovigen vele malen aan deze verplichting en door zijn eigen gedrag werd hij een goede voorbeeld voor anderen. Hij zei de volgende woorden aan de gelovigen die naar het front gingen: "Wanneer men op oorlogspad gaat, ga dan met de religie van God. Tast de ouderen, vrouwen en kinderen niet aan. Verlicht altijd hun toestand en wees vriendelijk voor hen. God heeft hen lief die oprecht zijn." De boodschapper van God legde ook de gedragsregels vast die de moslims moeten volgen, zelfs wanneer ze zich midden in het gevecht bevinden:

Doodt geen kinderen. Vermijdt het, om mensen in de kerken aan te tasten die zich hebben toegewijd aan bidden! Doodt nooit vrouwen en ouderen. Steek de bomen niet in de brand en hak ze ook niet om. Verwoest nooit huizen!

De islamitische grondbeginselen, die God in de Koran heeft beschreven, verklaren deze vredesvolle en gematigde politiek van de Profeet Mohammed (vzmh). God beveelt de gelovigen in de Koran, om de mensen die geen moslim zijn vriendelijk en rechtvaardig te behandelen:

Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief. Maar Allah verbiedt u vriendschap te betonen aan degenen, die tegen u gevochten hebben om de godsdienst, en die u uit uw huizen hebben verdreven of geholpen hebben u te verdrijven (Koran 60: 8-9)

De bovenstaande verzen omvat de houding die moslims tegenover niet-moslims zouden moeten aannemen: een moslim zou iedere niet-moslim vriendelijk moeten behandelen. Men zou alleen moeten vermeiden om vriendschap te sluiten met degenen die de Islam vijandig zijn gesteld. In een toestand waar deze vijandigheid tot uiting komt met gewelddadige aanvallen tegen moslims, en deze de oorzaak zijn tot een oorlog, dan zouden de moslims toch weer op een rechtvaardige wijze moeten reageren door rekening te houden met de menselijke dimensies van de situatie. Alle vormen van barbaarsheid, onnodige gewelddadigheden en onrechtmatige agressie zijn verboden in de Islam. In een andere vers waarschuwt God de moslims hiervoor en spoort hen aan om niet onrechtmatig te handelen indien men een volk haat (vijandig is gesteld):

O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet. (Koran 5: 8)

Beste RinCoonie,

Het ziet ernaar uit dat jij allerlei conclusies trekt zonder enige aanleiding. Je trekt zomaar uit het niets de conclusie dat ik een beperkte of nauwelijks kennis van de islam heb. Je zegt zomaar dat ik een beeld heb gecreeerd via de media. Ik vind het heel knap hoe je al dit soort conclusies weet te trekken, ben je soms helderziend ofzo??? Het enige dat ik in mijn post heb gedaan is vragen naar de mening van moslims over de video en over vers 8:12 in de Koran, waarin staat dat de ongelovigen hun hoofd moet worden afgehakt. Alles wat ik doe is vragen naar de mening van andere mensen. Ik heb zelf helemaal geen mening gegeven, dus hoe kan je nou in godsnaam dingen gaan beweren over mijn kennis van de Islam???????????????

En daarbovenop geef je dus helemaal geen reactie op mijn vraag. Je citeert allerlei dingen uit de Koran die gaan over wanneer je nou wel of niet oorlog moet voeren enzovoorts. Maar mag ik nou gewoon weten wat JOUW mening is over die onthoofding van die Amerikaan en wat JOUW mening is over vers 8:12??????? Daar vroeg ik toch naar in mijn post of niet? Ik vroeg niet naar wat er in de Koran staat, ik vroeg naar jouw mening en naar de mening van andere forumbezoekers. Is het nou zo moeilijk om gewoon een normaal antwoord daarop te geven?

RinC
13-05-04, 10:52
Geplaatst door Logic
Beste RinCoonie,

Het ziet ernaar uit dat jij allerlei conclusies trekt zonder enige aanleiding. Je trekt zomaar uit het niets de conclusie dat ik een beperkte of nauwelijks kennis van de islam heb. Je zegt zomaar dat ik een beeld heb gecreeerd via de media. Ik vind het heel knap hoe je al dit soort conclusies weet te trekken, ben je soms helderziend ofzo??? Het enige dat ik in mijn post heb gedaan is vragen naar de mening van moslims over de video en over vers 8:12 in de Koran, waarin staat dat de ongelovigen hun hoofd moet worden afgehakt. Alles wat ik doe is vragen naar de mening van andere mensen. Ik heb zelf helemaal geen mening gegeven, dus hoe kan je nou in godsnaam dingen gaan beweren over mijn kennis van de Islam???????????????

En daarbovenop geef je dus helemaal geen reactie op mijn vraag. Je citeert allerlei dingen uit de Koran die gaan over wanneer je nou wel of niet oorlog moet voeren enzovoorts. Maar mag ik nou gewoon weten wat JOUW mening is over die onthoofding van die Amerikaan en wat JOUW mening is over vers 8:12??????? Daar vroeg ik toch naar in mijn post of niet? Ik vroeg niet naar wat er in de Koran staat, ik vroeg naar jouw mening en naar de mening van andere forumbezoekers. Is het nou zo moeilijk om gewoon een normaal antwoord daarop te geven?


Dank je wel voor mn bevestiging. :)

RinC
13-05-04, 11:31
Tis eigenlijk heel gemakkelijk om de verzen uit hun context te halen en daarop te gaan hameren en interpreteren zonder enige kennis van de koranexegese. Je hebt niet alleen beperkte kennis over de islam, anders zou je de tekst die ik eerder heb geschreven, onderschrijven. Maar je bent ook nog te dom en onwetend. Temeer omdat je niet uit de tekst kunt afleiden dat wij moslims tegen zulke wandaden zijn, hetzij van Amerikanen hetzij van de extremisten.

Nou over die desbetreffende vers waar jij je vooroordeel probeert te bevestigen. Jouw interpretatie is namelijk dat moslims alle ongelovigen moet doden. Tja, ik heb Nederlandse buren die ook nog ongelovig zijn. Wat nu? Moet ik hun hoofden ook gaan afhakken? Nee, want dat staat niet in de Koran en aangezien wij, moslims de koran als ons leidraad moeten nemen, is mn mening daar ook op gebaseerd. In de Koran staat er ook beschreven:

en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief. (Koran 4: 36)

8.12. Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af."

8.13. Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt, (wete) Allah is voorzeker streng in vergelding.

8.14. Dat is (uw straf), ondergaat haar daarom en weet dat er voor de ongelovigen de straf van het Vuur is.

8.15. O, gij die gelooft, wanneer gij degenen die niet geloven, op u af ziet komen wendt hun dan niet uw rug toe.

8.16. En wie op die dag zijn rug toekeert, tenzij hij voor het gevecht manoeuvreert of om plaats te nemen bij een andere groep, doet inderdaad de toorn van Allah over zich komen en de hel zal zijn tehuis zijn en dat is een slechte verblijfplaats.

8.17. Gij dooddet hen niet , doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.


Je bent hopelijk niet leesblind. :)

Over krijgsgevangen is het volgende beschreven:
".. maar wanneer jullie dan de overhand over hen gekregen hebben, boeit hen dan stevig vast, hetzij om hen later als gunst vrij te laten, hetzij om hen los te laten kopen, wanneer de lasten van de oorlog zijn afgelegd. " (Koran 47:4)

Arameer
13-05-04, 13:17
Geplaatst door Logic
Beste RinCoonie,

Het ziet ernaar uit dat jij allerlei conclusies trekt zonder enige aanleiding. Je trekt zomaar uit het niets de conclusie dat ik een beperkte of nauwelijks kennis van de islam heb. Je zegt zomaar dat ik een beeld heb gecreeerd via de media. Ik vind het heel knap hoe je al dit soort conclusies weet te trekken, ben je soms helderziend ofzo??? Het enige dat ik in mijn post heb gedaan is vragen naar de mening van moslims over de video en over vers 8:12 in de Koran, waarin staat dat de ongelovigen hun hoofd moet worden afgehakt. Alles wat ik doe is vragen naar de mening van andere mensen. Ik heb zelf helemaal geen mening gegeven, dus hoe kan je nou in godsnaam dingen gaan beweren over mijn kennis van de Islam???????????????

En daarbovenop geef je dus helemaal geen reactie op mijn vraag. Je citeert allerlei dingen uit de Koran die gaan over wanneer je nou wel of niet oorlog moet voeren enzovoorts. Maar mag ik nou gewoon weten wat JOUW mening is over die onthoofding van die Amerikaan en wat JOUW mening is over vers 8:12??????? Daar vroeg ik toch naar in mijn post of niet? Ik vroeg niet naar wat er in de Koran staat, ik vroeg naar jouw mening en naar de mening van andere forumbezoekers. Is het nou zo moeilijk om gewoon een normaal antwoord daarop te geven?

Welkom op maroc.nl!

Voor een beeld van de islam in NL en de wereld ben je hier op de juiste plek.
Als je hier wat langer zult rondkijken. zul dit soort reacties vaker tegenkomen:om de vraag heen lullen. vrijwel nooit iets persoonlijks lezen.

Zijn rationele argumenten niet voorhanden wordt de koran erbij gepakt en is het probleem opgelost cq vraag beantwoord.
En als je zegt dat dit typisch moslim is wordt je voor van alles uitgemaakt.

Maar laat je niet afschrikken ook zulke berichten kunnen jou leren over de moslims.

RinC
13-05-04, 15:27
Geplaatst door Arameer
Welkom op maroc.nl!

Voor een beeld van de islam in NL en de wereld ben je hier op de juiste plek.
Als je hier wat langer zult rondkijken. zul dit soort reacties vaker tegenkomen:om de vraag heen lullen. vrijwel nooit iets persoonlijks lezen.

Zijn rationele argumenten niet voorhanden wordt de koran erbij gepakt en is het probleem opgelost cq vraag beantwoord.
En als je zegt dat dit typisch moslim is wordt je voor van alles uitgemaakt.

Maar laat je niet afschrikken ook zulke berichten kunnen jou leren over de moslims.Weet je. Ik heb hier een een hakbijl voor mn neus liggen. Elke dag slijp ik 'em scherp om een Nederlander ermee zn nek te hakken. Het liefst een ongelovige die niet zoveel weet van de Islam. Ik heb al iemand op het oog, alleen hij weet het niet. Ik weet ook waar die woont, met wie hij omgaat en welke kroeg hij zn biertje drinkt. Want hij doet harame dingen zoals alcohol drinken en sympathiseert zich met het Amerikaanse leger. Ja, ik zag zn Amerikaanse logo op zn jas staan. Dat wekt bij mij de woede omdat ie een Bush-aanhanger is. En omdat ie een Bush-aanhanger is, is ie ook Pro-Israelier. Pro-israeliers moeten dood! Want dat staat in de Koran, waar het staat weet ik niet, maarre ik hoorde het een keer van een eencellige Hollander, dus het zal wel zo zijn. Hij moet dood! DOOD! Daarna zal ik iedereen in mijn omgeving kort en klein slaan. Want ik ben aggressief en kook van woede. Keeltjes doorsnijden is 1 van mn bezigheid naast het neerknuppelen van oudjes. Wat de media over me gaat denken, kan me geen ruk schelen. Ik ben maar een moslim, die worden toch al slecht bestempeld. Als je al slecht bent, moet je het dan ook goed doen. Daarna zal ik naar Saudie arabie verhuizen. Maarre ik kan hier ook blijven, ik wordt toch niet vervolgd. Ik kan me namelijk beroepen op Vrijheid van Godsdienst. Want het staat allemaal in de Koran...doess......

Sjo...dit was mijn mening. Verschilt eigenlijk niet zoveel van wat er in jullie leeghoofden ronddwarrelt :cheefbek:

moslima17
15-05-04, 16:27
Geplaatst door Logic
Wat vindt iedereen van die onthoofding in Irak? Ik ben benieuwd hoe moslims hierover denken. Vind je het goed of fout? Als je het fout vindt, hoe zit het dan met die oproepen in de Koran om de ongelovigen hun kop af te hakken? Ik probeer niet om jullie aan te vallen, maar ik ben oprecht geinteresseerd in wat jullie van deze actie vinden en wat jullie vinden van die oproepen in de Koran. Voor wie het filmpje wil zien, hier is de link:

Ik moet er wel even bij zeggen dat het filmpje schokkend is en de meeste mensen die het kijken (inclusief ikzelf) worden misselijk. Dus kijk het op je eigen verantwoordelijkheid!

PS. Ik hoop dat ik geen forumregels overtreed door deze link te plaatsen en als ik dat wel doe dan bied ik daarvoor mijn excuses aan.


:traan1:
Naar mijn mening en wat ik heb begrepen, ging NIck naar amerika om te helpen met de Wederopbouw en omdat er geen werk voor hem was wou hij terug keren.....hieruit is mij mening dat Nick dus een onschuldige mens was. En daarom het niet verdiende om op die manier te sterven.
---->En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. (Koran 2: 190)
---->Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief. Maar Allah verbiedt u vriendschap te betonen aan degenen, die tegen u gevochten hebben om de godsdienst, en die u uit uw huizen hebben verdreven of geholpen hebben u te verdrijven (Koran 60: 8-9)
Het is dus niet goed wat er met Nick is gebeurt en ben ik er dus ook tegen!

Ronceval
15-05-04, 21:07
Geplaatst door Logic
Wat vindt iedereen van die onthoofding in Irak? Ik ben benieuwd hoe moslims hierover denken. Vind je het goed of fout? Als je het fout vindt, hoe zit het dan met die oproepen in de Koran om de ongelovigen hun kop af te hakken? Ik probeer niet om jullie aan te vallen, maar ik ben oprecht geinteresseerd in wat jullie van deze actie vinden en wat jullie vinden van die oproepen in de Koran. Voor wie het filmpje wil zien, hier is de link:

Ik moet er wel even bij zeggen dat het filmpje schokkend is en de meeste mensen die het kijken (inclusief ikzelf) worden misselijk. Dus kijk het op je eigen verantwoordelijkheid!

PS. Ik hoop dat ik geen forumregels overtreed door deze link te plaatsen en als ik dat wel doe dan bied ik daarvoor mijn excuses aan.
Uit het vervolg van de discussie meen ik te mogen afleiden -- misschien onterecht -- dat je een antwoord wou uitlokken dat er eerst niet gekomen is wegens de diplomatie van Rincoonie, die dan uiteindelijk wel iets neergeschreven heeft wat je -- misschien -- wel wou horen.

Weet dat ik er ook graag met de botte (dus niet geslepen!) bijl doorga indien bepaalde dingen mij niet bevallen, maar ik heb het intussen wel afgeleerd van al te veel te generaliseren.

Het probleem zit hem steeds weer in de uitleg die aan oude schrifturen gegeven wordt. Voor het Nieuwe Testament is dat niet zo aan de orde omdat je daar enkel een boodschap van Liefde (met hoofdletter) in zal vinden, maar mensen die de Tora of het Oude Testament naar de letter zouden uitleggen, en volgen, zullen niet zo liefdevol met hun medemens omspringen. Gelukkig zijn er niet velen die die oude woorden letterlijk interpreteren, en zij die het wel doen worden weggehoond door hun geloofsgenoten.

Met de koran, en de hadith, is er iets gelijkaardigs aan de hand, maar daar is een krachtige minderheid, de zogenaamde fundamentalisten, aan het werk die zich erop toelegt van de oude schrifturen te verklaren volgens hun meest agressieve interpretatie. Er is ook een minderheid bij de moslims die tegen die interpretatie durft te protesteren. Naar mijn gevoelen is er een meerderheid tussen de twee polen die zich niet durft uit te spreken, en daardoor de indruk geeft van morele steun te verlenen aan de fundamentalisten.

Wij zullen een generatie geduld moeten hebben om te zien wat de toekomst brengt.

thug
16-05-04, 02:07
Ik zou zeggen tegen die kerel dat de koran hier probeert uit te leggen, jij en ik (ben marokaan van belgi die islam bestudeert) weten goed genoeg waarom ze die amerikaan hebben vermoord.Ik zou zeggen lees de koran goed dan zal je het zien wat ik bedoel en inshallah zal allah bij ons zijn.
beslama

super ick
19-05-04, 16:23
Geplaatst door moslima17
:traan1:
Naar mijn mening en wat ik heb begrepen, ging NIck naar amerika om te helpen met de Wederopbouw en omdat er geen werk voor hem was wou hij terug keren.....hieruit is mij mening dat Nick dus een onschuldige mens was. En daarom het niet verdiende om op die manier te sterven.
---->En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. (Koran 2: 190)
---->Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief. Maar Allah verbiedt u vriendschap te betonen aan degenen, die tegen u gevochten hebben om de godsdienst, en die u uit uw huizen hebben verdreven of geholpen hebben u te verdrijven (Koran 60: 8-9)
Het is dus niet goed wat er met Nick is gebeurt en ben ik er dus ook tegen!

Complimenten Moslima,

A. Voor het feit je rechtstreeks antwoord geeft,

B. Dat je mening in mijn ogen normaal is,

C. Dat jij wel de goede teksten uit de Koran kan halen.

Chapeau :handbang:

moslima17
19-05-04, 18:47
Geplaatst door superdick
Complimenten Moslima,

Chapeau :handbang:


:knipoog:

super ick
23-05-04, 18:40
Geplaatst door Arameer
Welkom op maroc.nl!

Voor een beeld van de islam in NL en de wereld ben je hier op de juiste plek.
Als je hier wat langer zult rondkijken. zul dit soort reacties vaker tegenkomen:om de vraag heen lullen. vrijwel nooit iets persoonlijks lezen.

Zijn rationele argumenten niet voorhanden wordt de koran erbij gepakt en is het probleem opgelost cq vraag beantwoord.
En als je zegt dat dit typisch moslim is wordt je voor van alles uitgemaakt.

Maar laat je niet afschrikken ook zulke berichten kunnen jou leren over de moslims.

Haha zeer treffend.
Heb je kritiek ben je anti-islam of een vieze zionist. (dat laatste heb ik nooit begrepen, alsof je standpunten veranderen als je onder de douche bent geweest).
Inieder geval goed opgemerkt.

Ins
07-06-04, 21:20
Geplaatst door Logic
Wat vindt iedereen van die onthoofding in Irak? Ik ben benieuwd hoe moslims hierover denken. Vind je het goed of fout? Als je het fout vindt, hoe zit het dan met die oproepen in de Koran om de ongelovigen hun kop af te hakken? Ik probeer niet om jullie aan te vallen, maar ik ben oprecht geinteresseerd in wat jullie van deze actie vinden en wat jullie vinden van die oproepen in de Koran. Voor wie het filmpje wil zien, hier is de link:

Ik moet er wel even bij zeggen dat het filmpje schokkend is en de meeste mensen die het kijken (inclusief ikzelf) worden misselijk. Dus kijk het op je eigen verantwoordelijkheid!

PS. Ik hoop dat ik geen forumregels overtreed door deze link te plaatsen en als ik dat wel doe dan bied ik daarvoor mijn excuses aan.


Ik vind het walgelijk...hoe kan je nou zoiets vragen man, wij zijn toch geen beesten...

Ins
07-06-04, 21:22
Geplaatst door Arameer
Welkom op maroc.nl!

Voor een beeld van de islam in NL en de wereld ben je hier op de juiste plek.
Als je hier wat langer zult rondkijken. zul dit soort reacties vaker tegenkomen:om de vraag heen lullen. vrijwel nooit iets persoonlijks lezen.

Zijn rationele argumenten niet voorhanden wordt de koran erbij gepakt en is het probleem opgelost cq vraag beantwoord.
En als je zegt dat dit typisch moslim is wordt je voor van alles uitgemaakt.

Maar laat je niet afschrikken ook zulke berichten kunnen jou leren over de moslims.

Ja en kijk ook maar eens naar de hoofddoekendiscussie, om de pot gedraai van jewelste...Zo gaat dat..

Ins
07-06-04, 21:23
Geplaatst door thug
Ik zou zeggen tegen die kerel dat de koran hier probeert uit te leggen, jij en ik (ben marokaan van belgi die islam bestudeert) weten goed genoeg waarom ze die amerikaan hebben vermoord.Ik zou zeggen lees de koran goed dan zal je het zien wat ik bedoel en inshallah zal allah bij ons zijn.
beslama

Zo makkelijk is dat toch niet broeder, die man heeft uitleg nodig...Die is ook geen moslim dus dubbel zo moeilijk om te snappen. Help hem toch, jij studeert islam.

Mhden
08-06-04, 08:41
Met de koran, en de hadith, is er iets gelijkaardigs aan de hand, maar daar is een krachtige minderheid, de zogenaamde fundamentalisten, aan het werk die zich erop toelegt van de oude schrifturen te verklaren volgens hun meest agressieve interpretatie. Er is ook een minderheid bij de moslims die tegen die interpretatie durft te protesteren. Naar mijn gevoelen is er een meerderheid tussen de twee polen die zich niet durft uit te spreken, en daardoor de indruk geeft van morele steun te verlenen aan de fundamentalisten.

Wij zullen een generatie geduld moeten hebben om te zien wat de toekomst brengt.


Naar mijn gevoelen is er een meerderheid tussen de twee polen die zich niet durft uit te spreken

zodat het lijkt alsof elke moslim zo agressief is !!!!!!!

1 % fundomoslims verpesten het nou 1-maal voor de rest.

super ick
08-06-04, 16:07
Geplaatst door Mhden
Naar mijn gevoelen is er een meerderheid tussen de twee polen die zich niet durft uit te spreken

zodat het lijkt alsof elke moslim zo agressief is !!!!!!!

1 % fundomoslims verpesten het nou 1-maal voor de rest.

Laten we a.u.b. de zaken blijven scheiden. Ik denk nl. dat we hier te maken hebben met een minder mooie kant van de Arabische cultuur. Islamitische landen in Azie speelt het nl. veel minder. Dus het is geen eigenschap van moslims.
Alle christenen reageren toch ook niet hetzelfde mar veel Nederlanders weer wel. Cultuur dus, geen moslims.

Ins
08-06-04, 17:03
Geplaatst door superdick
Laten we a.u.b. de zaken blijven scheiden. Ik denk nl. dat we hier te maken hebben met een minder mooie kant van de Arabische cultuur. Islamitische landen in Azie speelt het nl. veel minder. Dus het is geen eigenschap van moslims.
Alle christenen reageren toch ook niet hetzelfde mar veel Nederlanders weer wel. Cultuur dus, geen moslims.

Blij dat jij het verschil wel ziet.

super ick
08-06-04, 18:24
Geplaatst door Ins
Blij dat jij het verschil wel ziet.

Daarom heb ik zo de pest aan hen die spreken van ons moslims en/of broeders. Belachelijk gewoon.

Ins
08-06-04, 21:23
Geplaatst door superdick
Daarom heb ik zo de pest aan hen die spreken van ons moslims en/of broeders. Belachelijk gewoon.

... :confused: Maar dat zeg ik toch ook, broeder, zuster, moslims zijn zo niet, etc....Wat is daar nou op tegen?

ibrahiem
09-06-04, 07:05
Geplaatst door Logic
En daarbovenop geef je dus helemaal geen reactie op mijn vraag. Je citeert allerlei dingen uit de Koran die gaan over wanneer je nou wel of niet oorlog moet voeren enzovoorts. Maar mag ik nou gewoon weten wat JOUW mening is over die onthoofding van die Amerikaan en wat JOUW mening is over vers 8:12??????? Daar vroeg ik toch naar in mijn post of niet? Ik vroeg niet naar wat er in de Koran staat, ik vroeg naar jouw mening en naar de mening van andere forumbezoekers. Is het nou zo moeilijk om gewoon een normaal antwoord daarop te geven?


de heilige Qur'aan 8:12 :

Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.Zoals je leest is dit geen bevel voor de gelovigen maar voor de engelen,
ik snap dan ook niet wat dit met die onthoofding te maken heeft.
Het kan ook zijn dat het niet letterlijk betekent dat de engelen hun hoofd af moeten hakken, maar gewoon dat het de ongelovigen moeilijk gemaakt moet worden.

Maar Allah (SWT) weet het het beste.

Ins
09-06-04, 07:11
Geplaatst door ibrahiem
de heilige Qur'aan 8:12 :

Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.Zoals je leest is dit geen bevel voor de gelovigen maar voor de engelen,
ik snap dan ook niet wat dit met die onthoofding te maken heeft.
Het kan ook zijn dat het niet letterlijk betekent dat de engelen hun hoofd af moeten hakken, maar gewoon dat het de ongelovigen moeilijk gemaakt moet worden.

Maar Allah (SWT) weet het het beste.


Zie je nou...Er bestaan wel degelijk mensen die het ook willen uitleggen!
Fijn zo! ;)

super ick
09-06-04, 07:37
Geplaatst door Ins
... :confused: Maar dat zeg ik toch ook, broeder, zuster, moslims zijn zo niet, etc....Wat is daar nou op tegen?

Helemaal niets, miscommunicatie. :zwaai: :zwaai: :zwaai:

Ins
09-06-04, 12:36
Geplaatst door superdick
Helemaal niets, miscommunicatie. :zwaai: :zwaai: :zwaai:


:tunis: