Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Resultaten 1 tot 8 van de 8

  Onderwerp: Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland

  1. #1
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.874
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745201

   Standaard Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland

   .
   Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland


   RWE (tot 1990 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) is een Duits energiebedrijf, actief in bruinkool, steenkool, gas, kernenergie, afvalverbranding en infrastructuur voor gas en elektriciteit.
   Op de Duitse thuismarkt neemt het qua grootte de tweede positie op de energiemarkt in.
   Het bedrijf opereert ook in Engeland, Nederland, België en diverse Oost-Europese landen.
   Het heeft zijn hoofdvestiging in Essen.
   De belangrijkste aandeelhouders van RWE zijn diverse Duitse gemeenten.
   In 2019 boekte RWE € 8,5 miljard winst.
   bron wiki

   Natuur & Milieu

   10 december 2019

   Vandaag is de Wet Verbod op Kolen met ruime meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer. Natuur & Milieu maakt zich al jarenlang hard voor de sluiting van de Nederlandse kolencentrales. Kolenstook veroorzaakt namelijk 13% van de Nederlandse CO2-emissies. Deze wet, die ook wel bekend staat als de Kolenwet, regelt dat per 1 januari de Hemwegcentrale dicht gaat, dat per 2025 de Amercentrale geen kolen meer mag stoken, en dat de overige drie kolencentrales per 2030 geen kolen meer mogen stoken. Uiteraard hadden we het liever eerder gehad, maar Natuur & Milieu is verheugd dat er nu een slot op de deur zit. Het einde voor kolen in Nederland is in zicht

   Kolenbedrijven dreigden met rechtszaken
   De Eerste Kamer heeft zich gelukkig niet laten afschrikken door de kolenbedrijven RWE en Uniper die dreigden met rechtszaken. Zij argumenteerden dat de wet onteigening betreft, maar dat is onterecht. Energiebedrijven hebben de fout gemaakt om nota bene nog in 2016 nieuwe kolencentrales in Nederland te bouwen, terwijl toen al algemeen bekend was dat dit onhoudbaar was gezien de klimaatcrisis.

   (...)

   Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

   Artikel 2
   Het is verboden om in een productie-installatie elektriciteit op te wekken met behulp van kolen.

   Artikel 3
   Het verbod, bedoeld in artikel 2, is:
   a. tot en met 31 december 2024 niet van toepassing op alle productie-installaties;
   b. tot 1 januari 2030 niet van toepassing op een productie-installatie met een elektrisch rendement van 44% of meer.

   Op grond hiervan kan RWE in Nederland nog 9 jaar lang steenkool verbranden. Met ingang van 2030 kan dat niet meer. RWE stelt deze klimaatmaatregel voor als 'onteigening'.

   Daarom vordert RWE nu € 1,5 miljard compensatie van Nederland.

   Daartoe spant RWE een IIS-zaak tegen Nederland aan op grond van het Energy Charter Treaty, een supranationale economische quasi-grondwet, en huurt RWE een privaat buitenlandse investeerderstribunaal in.
   bron ICSID
   Laatst gewijzigd door Olive Yao; 08-07-21 om 14:08.
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  2. #2
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.874
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745201

   Standaard Re: Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland

   .
   Brief Regering vrijdag 16 april 2021 2021Z06210

   Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

   > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

   De Voorzitter van de Tweede Kamer
   der Staten-Generaal
   Binnenhof 4
   2513 AA DEN HAAG


   Datum 16 april 2021
   Betreft Informatie over procedures Wet verbod op kolen


   Geachte Voorzitter,

   Met deze brief informeer ik u over de nationale en internationale procedures die door eigenaren van elektriciteitscentrales tegen de Nederlandse Staat zijn gestart met betrekking tot de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (hierna: de Wet verbod op kolen).

   Deze week werd bekend dat Uniper een dagvaarding wegens onrechtmatige daad heeft betekend bij de Hoge Raad, waarmee officieel een procedure bij de nationale rechter wordt ingeluid. Ik kan niet vooruitlopen op de inhoud van de dagvaarding. Ook heeft Uniper SE aangegeven voornemens te zijn een verzoek tot arbitrage tegen het Koninkrijk der Nederlanden in te dienen bij het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Zodra het verzoek geregistreerd is, zal ik beschikking krijgen over de stukken die inzicht geven in de onderbouwing van de claim.

   De start van deze juridische procedures door Uniper komt niet als een verrassing. Het verzoek tot arbitrage is ingeluid met een zogenaamde trigger letter, die op 18*december 2019 door mijn ministerie is ontvangen. In deze brief gaf Uniper aan bereid te zijn om een internationale arbitrageprocedure te starten vanwege schade die zij meent te lijden door de inwerkingtreding van de Wet verbod op kolen 2030 (zie de beantwoording Kamervragen met het kenmerk 2019Z24280).

   Een dergelijke procedure dient ingevolge artikel 26 (1) van het Energiehandvestverdrag (hierna: ECT) te worden ingeluid met een zogenaamde “afkoelingsperiode” van ten minste drie maanden. In deze periode moeten een investeerder en een staat, bij een beweerde niet-nakoming van een verplichting door een staat, een poging doen om het geschil over de beweerde niet nakoming van een verplichting van de staat in onderling overleg op te lossen. Deze gesprekken hebben geen resultaat opgeleverd.

   In deze gesprekken is door mijn ministerie aangegeven dat de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie zorgvuldig tot stand is gekomen en het resultaat is van gedegen democratische besluitvorming, waarbij alle belangen zorgvuldig zijn afgewogen. Bij de totstandkoming van de Wet verbod op kolen is rekening gehouden met relevante bepalingen uit internationaal en Europees recht.
   Gegeven langjarige ontwikkelingen konden eigenaren van kolengestookte productie-installaties er niet van uitgaan dat op termijn geen overheidsmaatregelen zouden worden genomen die beogen de CO2-emissies van Nederland vergaand te reduceren.*Daar komt bij dat de Wet alleen het gebruik van kolen als brandstof bij productie-installaties die elektriciteit opwekken verbiedt en een andere aanwending van de productie-installaties*onverlet laat.
   De Wet biedt een ruime overgangstermijn van tien jaar vanaf de inwerkingtreding in december 2019. In die periode kunnen exploitanten hun investeringen (deels) terugverdienen en deze termijn biedt hen de mogelijkheid om hun*centrale om te bouwen voor voortzetting als elektriciteitscentrale op andere brandstoffen. Zoals aangegeven in de Memorie van Toelichting bij de Wet is het aan de exploitanten zelf om op basis van hun eigen bedrijfseconomische inschatting een keuze te maken over hoe zij verder willen met de exploitatie van hun centrale (Kamerstuk 35167, nr. 3). Tot slot bevat artikel 4 van de Wet expliciet de bevoegdheid om aanvullende compensatie te bieden, indien één van de exploitanten ten opzichte van andere exploitanten van een kolencentrale onevenredig zwaar wordt geraakt als gevolg van het geïntroduceerde verbod.

   Voor de toekomst heeft Uniper aangegeven een rol te willen spelen bij de energietransitie in Nederland en dat zij daarom mogelijkheden onderzoekt om te investeren in een duurzame businesscase op de Maasvlakte. Dit initiatief verwelkom ik. De vraag welke alternatieve businesscase Uniper voor zich ziet ná 2030 staat echter los van de procedures en de vraag of de Wet verbod op kolen rechtmatig is. Op basis van artikel 4 van de wet kan alleen compensatie worden toegekend als de exploitant hier een beroep op doet, waarbij wordt aangetoond dat de exploitant ten gevolge van het verbod ten opzichte van andere exploitanten van een kolengestookte productie-installatie onevenredig zwaar wordt geraakt. Tot op heden heeft Uniper geen beroep gedaan op artikel 4 van de Wet.

   De aangekondigde procedures van Uniper volgen op de eerder aanhangig gemaakte procedures door RWE. Los van het verzoek tot arbitrage tegen het Koninkrijk der Nederlanden, dat 20 januari 2021 door RWE AG en RWE Eemshaven Holding II B.V. bij ICSID is ingediend, heeft RWE op 26 februari jl. ook twee dagvaardingen betekend. In deze dagvaardingen wordt schadevergoeding gevorderd op grond van onrechtmatigheid van de Wet voor respectievelijk Amer-9-centrale en de Eemshavencentrale.

   De Nederlandse Staat bereidt zich voor op het voeren van parallelle procedures. Ik zal uw Kamer op vergelijkbare wijze informeren als bij de procedures die door RWE zijn ingesteld. U ontvangt binnenkort nadere informatie over de stand van zaken omtrent de selectie en benoeming van arbiters in de ISDS-procedure van RWE en verdere informatie omtrent de procesvoorbereiding. Daarbij bied ik aan om, mocht hieraan behoefte bestaan, hier door middel van vertrouwelijke technische briefings verder op in te gaan.

   Bij de behandeling van de internationale procedure zullen vanzelfsprekend ook de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden betrokken.


   B. van ’t Wout
   Minister van Economische Zaken en Klimaat
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  3. #3
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.874
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745201

   Standaard Re: Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland

   .
   Motie van het lid Leijten over zich terugtrekken uit het Energy Charter Treaty

   35 668 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

   nr. 32 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

   Voorgesteld 11 mei 2021

   De Kamer,

   gehoord de beraadslaging,

   constaterende dat het Energy Charter Treaty bedrijven in staat stelt de overheid aan te klagen als zij achten dat hun investeringen gevaar lopen;

   constaterende dat de Duitse energiebedrijven RWE en Uniper miljarden-claims hebben ingediend tegen de Nederlandse overheid voor verlies dat zij stellen te lijden als gevolg van het verbod op kolen, terwijl zij hebben geïnvesteerd in het optuigen van kolencentrales in een tijd dat allang besloten was om fossiele brandstoffen in de ban te doen;

   overwegende dat het onwenselijk is dat er na jarenlange subsidies voor de fossiele industrie nog meer geld naar aandeelhouders vloeit;

   verzoekt de regering, zich terug te trekken uit het Energy Charter Treaty, en gaat over tot de orde van de dag.

   Leijten


   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  4. #4
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.874
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745201

   Standaard Re: Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland

   .
   Sluit dit jaar minstens één extra kolencentrale om Urgendadoelen te halen

   GroenLinks 1 juli 2021

   Jesse Klaver:

   Laat me je even meenemen naar 2015. Milieuorganisatie Urgenda spande toen een rechtszaak tegen de Nederlandse staat aan. Waarom? De staat doet niet genoeg om burgers te beschermen tegen het gevaar dat de klimaatcrisis veroorzaakt.

   Al in 2015 geeft de rechter Urgenda gelijk. De Nederlandse overheid doet te weinig, en moet daarom zorgen dat de uitstoot in Nederland 25% lager is in 2020 dan in 1990.

   Inmiddels is dat zes jaar geleden. Zes jaar waarin er belangrijke stappen gezet konden worden. Is dat gebeurd, vraag je je af? Nee, helaas veel te weinig. In plaats van echte klimaatactie te ondernemen, ging de overheid in hoger beroep. Urgenda kreeg keer op keer gelijk, ook van de hoogste rechters van Nederland.

   GroenLinks heeft in die jaren continu actie ondernomen, voorstellen gedaan, en initiatieven ingediend om de overheid op haar verantwoordelijkheid te wijzen.

   Toch is in 2020 het doel van 25% minder uitstoot niet gehaald. Urgenda wil daarom opnieuw naar de rechter.

   Steeds meer mensen in de wereld ervaren de ernstige gevolgen van klimaatverandering al. Het is het niet alleen een juridische, maar ook morele plicht nú te handelen. Om Nederlanders te beschermen, duurzame banen te creëren en een groene economie te bouwen, waarin kolencentrales geen toekomst hebben. Dat is beter voor onze gezondheid, voor onze natuur en voor onze gezamenlijke toekomst.

   Gelukkig groeit de beweging die klimaatactie eist. En er liggen al steengoede plannen. Alle rekensommen zijn zelfs gemaakt. De Nederlandse overheid heeft alleen nog het lef nodig om andere keuzes te maken. Daarom hebben GroenLinks, D66 en PvdA vandaag opgeroepen om dit jaar nog een kolencentrale te sluiten.

   Wij willen een vervolgzaak van Urgenda overbodig maken. Enerzijds omdat we een rechtstaat zijn. Dat betekent dat ook de overheid, net als jij en ik, zich netjes moet houden aan de uitspraak van de rechter. Anderzijds omdat klimaatbeleid niet langer kan wachten. Ik wil dat dat de generaties die nu opgroeien zich geen zorgen hoeven maken over hun leefomgeving, over hun veiligheid. Iedereen heeft het recht op een gezonde planeet.

   Tom van der Lee:

   Samen met D66 en PvdA roept GroenLinks het demissionaire kabinet vandaag op om nog dit jaar minstens één extra kolencentrale te sluiten. Werknemers moeten nieuw werk krijgen of vervroegd met pensioen kunnen. De partijen willen bovendien dat er nog deze zomer andere concrete maatregelen worden voorgesteld om de klimaatdoelen van dit jaar te halen.

   In de rechtszaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat heeft de rechter bepaald dat 25% minder CO2 uitgestoten moet worden. Dat klimaatdoel wordt niet gehaald en de Staat voldoet niet aan het vonnis van de rechter.

   Tom van der Lee, Kamerlid GroenLinks: “Urgenda is, terecht, weer naar de rechter gegaan om een dwangsom te eisen. Wij willen die rechtszaak overbodig maken. Omdat steeds meer mensen in de wereld al de ernstige gevolgen van klimaatverandering ervaren is het niet alleen een juridische, maar ook morele plicht nú te handelen. Om Nederlanders te beschermen, duurzame banen te scheppen en een groene economie te bouwen, waarin kolencentrales geen toekomst hebben.”

   Sluitend plan

   GroenLinks, D66 en PvdA willen dat het kabinet met een sluitend plan komt om het klimaatdoel te halen. Uit een berekening van Urgenda blijkt dat nog dit jaar tot 5 megaton minder CO2 uit moeten stoten om het klimaatdoel te halen.

   Er zijn verschillende voorstellen waaruit een keuze gemaakt kan worden om de klimaatdoelen te halen. Achthonderd organisaties, gemeenten, coöperaties, hebben met elkaar een 54-puntenplan gemaakt met oplossingen. Zo kan gedacht worden aan het handhaven van de wetgeving die bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Die wetgeving is er al sinds 1993, maar is nog een dode letter. Terwijl hierdoor ook de energiekosten van bedrijven omlaag gaan. Deze wetgeving zou ook uitgebreid kunnen worden naar de grote industrie.

   Ook kan er voor worden gekozen om het waterpeil in veengebieden te verhogen of versneld intensieve veeteeltbedrijven uit te kopen. Hiermee wordt zowel het stikstofprobleem aangepakt als bijgedragen aan het realiseren van de klimaatdoelen van 2030.

   Omslag naar schoon

   Naast het Urgendavonnis moet Nederland de doelen van het klimaatakkoord in 2030 halen. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken die het kabinet zelf heeft gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Ook op die doelen ligt Nederland nu al achter. In Europa heeft Nederland zelfs gepleit voor 55% minder CO2-uitstoot. En er ligt al een nieuwe uitspraak van de rechter, waardoor Shell minder CO2 moet gaan uitstoten.

   Om te voorkomen dat het halen van de doelen voor 2030 in gevaar komt, moet dit kabinet de komende maanden aan de slag om onze industrie en energiesector te helpen om de omslag naar schoon te maken. De aanleg van windmolens op zee moet worden versneld. Tegelijkertijd moet de industrie over schone energie kunnen beschikken. Mede daarom moeten we nu starten met het aanleggen van de leidingen voor groene waterstof en andere schone energie.
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  5. #5
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.874
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745201

   Standaard Re: Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland

   .
   Deze zaak wordt genoemd in

   Hoogleraar: Klimaatverandering tegengaan lukt niet met het huidige kapitalisme

   post #333 in Revisors topic Wat is de kern van mijn verhaal?

   Zo eist het Duitse energiebedrijf RWE een schadevergoeding van 1,4 miljard euro van de Nederlandse staat omdat zijn kolencentrale in de Eemshaven na 2030 geen kolen meer mag verstoken.
   Deze zaak is van betekenis in het politieke debat in Nederland.

   Nieuwsuur – Nederland is claimwalhalla voor multinationals (2015)

   Nederlandse regeringspartijen verdedigen dit met het argument dat Nederland nog nooit zo'n zaak tegen zich gehad heeft.

   Dat was altijd al een smoes.

   Het gaat om landen die hier het slachtoffer van zijn.

   Nederland is een kapitaal exporterend land. Overigens voor het grotere deel door de brievenbusfirma's via welke investeringen gesluisd worden. Multinationals zetten vaak een nederlandse brievenbusfirma tussen de geldstroom, met als doel om met een nederlands investeringsverdrag een privaat investeerderstribunaal te kunnen inzetten. Dit heet een 'dutch sandwich'.

   Kapitaal importerende landen worden aangevallen.

   Nu krijgt Nederland zijn trekken thuis. En moeten regeringspartijen dit feit onder ogen zien.

   Dit gebeurt bij klimaatmaatregelen. Er wordt al jarenlang voor gewaarschuwd dat kapitalisten klimaatmaatregelen kunnen aanvallen met hun buitenlandse investeerderstribunalen in dit soort verdragen.

   Zo is ervoor gewaarschuwd dat als Canada exploitatie van vuil fossiel zou willen verminderen of zelfs beëindigen - wat canadese regeringen vooralsnog niet doen, maar stel -, Shell Canada via ceta (het verdrag tussen Canada en de EU) zou kunnen aanvallen met het buitenlandse investeerderstribunaal in ceta.

   (Nu Shell naar Engeland verhuisd is en Engeland uit de EU is getreden, zal dit anders liggen).

   Nederlandse regeringen willen dit niet weten.

   Overigens is Canada geen partij bij het Energy Charter Treaty (ECT), dat RWE in deze zaak inzet.
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  6. #6
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.874
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745201

   Standaard Re: Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland   2021Z24215
   Vragen van de leden Van Raan en Teunissen (beiden PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Energy Charter Treaty (ingezonden 24 december 2021).

   Vraag 1
   Klopt het dat er al sinds 2017 wordt gepraat over het «moderniseren» van het Energy Charter Treaty (ECT)? Hoe lang gaat het nog duren voordat er een akkoord ligt?

   Vraag 2
   Kunt u garanderen dat «modernisering» uitsluit dat bedrijven kunnen dreigen met miljardenclaims wanneer overheden een einde willen maken aan de winning, productie, handel en gebruik van fossiele energie? Wat is de status van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Unie om de bescherming van fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen?

   Vraag 3
   Kunt u bevestigen dat de Europese Unie overeenstemming heeft bereikt over een interne deadline voor de hervorming van het ECT? Zo ja, wat is die deadline?

   Vraag 4
   Wat is het plan als de interne deadline niet gehaald wordt? Stappen de Europese Unie, Nederland en de andere lidstaten dan uit het ECT?

   Vraag 5
   Onder welke omstandigheden stapt Nederland zelfstandig uit het verdrag? Hoeveel claims moeten er nog ingediend worden en hoe lang moeten we bij het versterken van het klimaatbeleid nog rekening houden met dreigingen van fossiele bedrijven voordat het kabinet bereid is dit besluit te nemen?

   Vraag 6
   Kunt u bevestigen dat elke wijziging van het ECT unanimiteit vereist onder alle 53 verdragslanden en dat elk land vetorecht heeft?

   Vraag 7
   Hoe staat het met de opstelling van Japan, dat heeft verklaard zich tegen elke wijziging van de Investor-State Dispute Settlement-clausule (ISDS) te verzetten?

   Vraag 8
   Hoe staat het met de opstelling van andere landen die economisch grote winst halen uit fossiele brandstoffen?

   Vraag 9
   Kunt u reageren op de uitspraken van klokkenluider Yamina Saheb, energieexpert en voormalig medewerker van het ECT-secretariaat, die concludeert dat het onmogelijk zal zijn om het ECT in lijn te brengen met de doelen van Parijs, dat elke poging om echte hervorming door te voeren een veto zal krijgen van lidstaten die sterk afhankelijk zijn van inkomsten uit fossiele brandstoffen, en dat de enige manier om onszelf te beschermen het opzeggen van het verdrag is? (1)

   (1) CNBC, 24 november 2021, ««Either we kill it, or it will kill us»: The fight to dismantle a shadow court system threatening climate goals». (Climate: The fight to dismantle the little-known Energy Charter Treaty)

   Vraag 10
   Kunt u bevestigen dat er een juridische analyse is opgesteld over het vertrek van de Europese Unie uit het ECT en het buiten werking stellen van de sunset clausule, mocht er voor de deadline geen overeenkomst zijn bereikt over de hervorming van het ECT? Kunt u die analyse delen?

   Vraag 11
   In hoeverre lopen de standpunten van de lidstaten en de Raad met betrekking tot de juridische stappen die de EU moet nemen om uit het ECT te stappen uiteen?

   Vraag 12
   Deelt u de mening dat het onwenselijk is als leden van het ECT zelfstandig kunnen bepalen welke energievormen beschermd worden en welke niet? Wat zijn de posities van de Europese Commissie en andere lidstaten (voor zover bekend) over dit zogenaamde flexibiliteitsvoorstel?

   Vraag 13
   Wat zijn de juridische stappen om een dergelijk voorstel uit te voeren indien het aanvaard zou worden? Zouden de nationale parlementen een dergelijke aanpassing van het verdrag kunnen afkeuren?

   Vraag 14
   Wat zijn de gevolgen voor de ECT-leden die het flexibiliteitsvoorstel en andere wijzigingen niet ratificeren? Is het denkbaar dat er een situatie ontstaat waarbij een hervormd ECT van toepassing is op de ECT-leden die de hervorming steunen en een oorspronkelijk ECT dat van toepassing is op alle ECT-leden? Indien ja, hoe zouden de Europese Unie en lidstaten ISDS-claims kunnen voorkomen van investeerders uit landen die het hervormingsvoorstel niet ratificeren?

   Vraag 15
   Kunt u tekstvoorstellen delen voor de definitie van economische activiteiten die in recente ECT-moderniseringsrondes worden besproken, inclusief het flexibiliteitsvoorstel?

   Vraag 16
   De arbitrageprocedure die RWE en Uniper tegen Nederland gestart zijn om compensatie te krijgen vanwege de kolenexit is volgens het Europees Hof van Justitie in strijd met Europees recht; hoe kan het dat deze procedures nog niet zijn stopgezet of door de geselecteerde arbiters zijn afgewezen?

   Vraag 17
   Wat doen de Europese Unie en Nederland eraan om te voorkomen dat er nog arbitragezaken onder het ECT worden gevoerd door investeerders uit EU-landen tegen andere EU-landen?

   Vraag 18
   Deelt u ook de mening dat ook investeerders van buiten de Europese Unie geen ISDS-claims onder het Energy Charter Treaty zouden moeten kunnen starten over klimaatbeleid?

   Vraag 19
   Met RWE is afgesproken om het arbitrageproces zo transparant mogelijk te voeren; waarom is/zijn de brief/brieven van RWE niet openbaar gemaakt, waarin RWE arbitrage aanspant en toelicht hoeveel compensatie het claimt en wat de onderbouwing is voor de hoogte van de compensatie en de vermeende schending van de bescherming van hun investering? Kunt u dit alsnog openbaar maken?

   Vraag 20
   Als RWE niet bereid is deze brief/brieven openbaar te maken, wilt u ze dan herinneren aan de uitspraak van de CEO van RWE bij de hoorzitting van 11 februari 2021 dat ze «op zich niks te verbergen» hebben en ze vragen hier alsnog aan mee te werken?

   Vraag 21
   Kunt u zich ervoor inspannen dat ook de brief/brieven van Uniper openbaar worden, waarin ze de arbitrage starten, hun claim kenbaar maken en een onderbouwing geven?

   Vraag 22
   Kunt u aangeven welk bedrag Uniper eist ter compensatie voor vermeende schade als gevolg van de kolenwet?

   Vraag 23
   Hoe staat het met de anti-arbitrage-procedures van de Nederlandse staat bij de Duitse rechtbank in Keulen? Wanneer verwacht zij een eerste zitting? Zijn de zittingen en bijbehorende stukken publiek toegankelijk? Wanneer verwacht u een uitspraak?

   Vraag 24
   Kunt u het verzoek delen dat Uniper vorige week deed aan de ECT-arbiters om een einde te maken aan de Nederlandse zaak bij de Duitse rechter?

   Vraag 25
   Hoe is het mogelijk dat arbiters van een handelsverdrag een normale rechtszaak onder een nationale rechter kunnen dwarsbomen?

   Vraag 26
   Riverstone krijgt 212 miljoen euro voor de sluiting van de Onyx-centrale; kunt u onderbouwen waarom ze zoveel compensatie krijgen, terwijl Riverstone deze centrale in 2019 voor een veel lager bedrag heeft gekocht in de wetenschap dat de centrale niet lang meer open zou zijn en terwijl de boekwaarde volgens het eigen jaarverslag uit 2019 slechts 96 miljoen euro zou zijn?

   Vraag 27
   Heeft Riverstone in de gesprekken met de overheid benoemd dat ze ook compensatie zouden kunnen eisen via de rechter of met een arbitragezaak onder het Energy Charter Treaty of een ander investeringsbeschermingsverdrag? Heeft u dit meegewogen in het besluit om Riverstone met 212 miljoen euro te compenseren?

   Vraag 28
   Bent u bereid om alle verslagen en/of notulen van de gesprekken met Riverstone inzake de compensatie met de Kamer te delen?

   Vraag 29
   Acht u het mogelijk dat Riverstone met een lager bedrag akkoord was gegaan als zij geen mogelijkheid hadden gehad tot arbitrage via investeringsbeschermingsverdragen?

   Vraag 30
   Erkent u dat claims of de dreiging van claims via het Energy Charter Treaty invloed kan hebben op het klimaatbeleid van Nederland? Is het denkbaar dat ons klimaatbeleid hierdoor meer geld kost? Is het denkbaar dat ons klimaat- beleid hierdoor meer tijd kost? Is het denkbaar dat hierdoor beleidsopties geschrapt worden, om claims te voorkomen?

   Vraag 31
   In antwoord op vragen voor de begrotingsbehandeling EZK schreef u «Tenslotte brengt verder ingrijpen in de kolensector grote juridische risico’s in het kader van de lopende claims met zich mee»; kunt u dit verder toelichten? In hoeverre worden die «grote juridische risico’s» minder als er geen Energy Charter Treaty zou zijn?

   Vraag 32
   Welke buitenlandse bedrijven met investeringen in Nederland, vallen mogelijk onder de investeringsbescherming van het Energy Charter Treaty?

   Vraag 33
   Welke bedrijven hebben de mogelijkheid van een arbitragezaak benoemd in reactie op klimaatbeleid?
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  7. #7
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.874
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745201

   Standaard Re: Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland

   .   Intra-EU IIS-procedures zijn in strijd met EU-recht

   Zo besliste het Hof van Justitie van de EU in 2021.

   ● 'Intra-EU' betekent tussen investeerders uit een EU-land tegen een ander EU-land.

   ● Dat is precies wat er in de zaak RWE tegen Nederland aan de hand is.

   Maar zal het private buitenlandse investeerderstribunaal in deze zaak zijn beslissing daardoor laten bepalen?

   Stel dat het tribunaal zich er niets van aantrekt, en nederlandse belastingbetalers verplicht tot een afdracht aan duitse kapitalisten.

   Dan gaat het vervolgens om de tenuitvoerlegging daarvan. Hoe incasseren de duitse kapitalisten dat nederlandse belastinggeld?

   Dit is een arbitrageprocedure. Zulke procedures vinden plaats onder internationale regels. Hier is geopteerd voor de ICSID arbitrageregels (zie post #1).

   Onder die regels kan een oordeel van het tribunaal meteen uitgevoerd worden. RWE kan dan beslag laten leggen op nederlandse tegoeden waar dan ook.

   In de Yukos-zaak was dat anders. Die zaak werd gevoerd volgens de UNCITRAL-arbitrageregels. Volgens die regels moet een rechtshof de uitvoering van een oordeel van het tribunaal goedkeuren. Zo kwam de Yukos-zaak voor nederlandse rechtshoven.

   Waarom juist nederlandse rechtshoven? Omdat de zetel van volgens-UNCITRAL-gevoerde zaken het Permanente Hof van Arbitrage te 's-Gravenhage is. Dat is de schakel.

   De volgende studie gaat nader op deze onderwerpen in.


   The future of arbitration under the Energy Charter Treaty

   https://www.isds.bilaterals.org/?the...itration-under

   Client Earth | 13 December 2021

   This legal briefing explains how the implications of the Komstroy ruling, alongside other recent CJEU decisions, on pending and future intra-EU ISDS claims.

   While the Komstroy decision may not, on its own, stop pending proceedings or prevent future investor-State disputes from arising in the EU, it does increase the barriers to recognition and enforcement of awards issued in intra-EU arbitration.

   The briefing examines how these awards may be challenged following Komstroy, the potential obstacles to their enforcement in the EU, including the obligation of national courts to abide by EU law as set forth by the CJEU, and the possibility that EU state aid rules prevent payment of awards.

   It considers how investment arbitrators, ad hoc panels in charge of annulment proceedings before ICSID, or domestic courts in set aside or enforcement proceedings may react to recent EU case law.

   It also discusses what the Komstroy ruling leaves open - namely, the risk that intra-EU ECT awards could be enforced outside the EU - as well as the possibility that investor-State disputes continue to arise under the ECT regardless of recent CJEU jurisprudence.

   Download briefing

   https://www.clientearth.org/media/fr...ion-131221.pdf


   keywords: ECT, energy, EU, investor-state disputes | ISDS
   source: Client Earthu
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  8. #8
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.874
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745201

   Standaard Re: Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland

   .   Nederland betwist de bevoegdheid van het private buitenlandse investeerderstribunaal.
   Minister Jetten zegt daar wat over in zijn antwoorden van 21 februari jl. op de Kamervragen over het ECT van de PvdD hierboven.
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •