Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Resultaten 1 tot 3 van de 3

  Onderwerp: Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland

  1. #1
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.448
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745199

   Standaard Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland

   .
   Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland


   RWE (tot 1990 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) is een Duits energiebedrijf, actief in bruinkool, steenkool, gas, kernenergie, afvalverbranding en infrastructuur voor gas en elektriciteit.
   Op de Duitse thuismarkt neemt het qua grootte de tweede positie op de energiemarkt in.
   Het bedrijf opereert ook in Engeland, Nederland, België en diverse Oost-Europese landen.
   Het heeft zijn hoofdvestiging in Essen.
   De belangrijkste aandeelhouders van RWE zijn diverse Duitse gemeenten.
   In 2019 boekte RWE € 8,5 miljard winst.
   bron wiki

   Natuur & Milieu

   10 december 2019

   Vandaag is de Wet Verbod op Kolen met ruime meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer. Natuur & Milieu maakt zich al jarenlang hard voor de sluiting van de Nederlandse kolencentrales. Kolenstook veroorzaakt namelijk 13% van de Nederlandse CO2-emissies. Deze wet, die ook wel bekend staat als de Kolenwet, regelt dat per 1 januari de Hemwegcentrale dicht gaat, dat per 2025 de Amercentrale geen kolen meer mag stoken, en dat de overige drie kolencentrales per 2030 geen kolen meer mogen stoken. Uiteraard hadden we het liever eerder gehad, maar Natuur & Milieu is verheugd dat er nu een slot op de deur zit. Het einde voor kolen in Nederland is in zicht

   Kolenbedrijven dreigden met rechtszaken
   De Eerste Kamer heeft zich gelukkig niet laten afschrikken door de kolenbedrijven RWE en Uniper die dreigden met rechtszaken. Zij argumenteerden dat de wet onteigening betreft, maar dat is onterecht. Energiebedrijven hebben de fout gemaakt om nota bene nog in 2016 nieuwe kolencentrales in Nederland te bouwen, terwijl toen al algemeen bekend was dat dit onhoudbaar was gezien de klimaatcrisis.

   (...)

   Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

   Artikel 2
   Het is verboden om in een productie-installatie elektriciteit op te wekken met behulp van kolen.

   Artikel 3
   Het verbod, bedoeld in artikel 2, is:
   a. tot en met 31 december 2024 niet van toepassing op alle productie-installaties;
   b. tot 1 januari 2030 niet van toepassing op een productie-installatie met een elektrisch rendement van 44% of meer.

   Op grond hiervan kan RWE in Nederland nog 9 jaar lang steenkool verbranden. Met ingang van 2030 kan dat niet meer. RWE stelt deze klimaatmaatregel voor als 'onteigening'.

   Daarom vordert RWE nu € 1,5 miljard compensatie van Nederland.

   Daartoe spant RWE een IIS-zaak tegen Nederland aan op grond van het Energy Charter Treaty, een supranationale economische quasi-grondwet, en huurt RWE een privaat buitenlandse investeerderstribunaal in.
   bron ICSID
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  2. #2
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.448
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745199

   Standaard Re: Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland

   .
   Brief Regering vrijdag 16 april 2021 2021Z06210

   Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

   > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

   De Voorzitter van de Tweede Kamer
   der Staten-Generaal
   Binnenhof 4
   2513 AA DEN HAAG


   Datum 16 april 2021
   Betreft Informatie over procedures Wet verbod op kolen


   Geachte Voorzitter,

   Met deze brief informeer ik u over de nationale en internationale procedures die door eigenaren van elektriciteitscentrales tegen de Nederlandse Staat zijn gestart met betrekking tot de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (hierna: de Wet verbod op kolen).

   Deze week werd bekend dat Uniper een dagvaarding wegens onrechtmatige daad heeft betekend bij de Hoge Raad, waarmee officieel een procedure bij de nationale rechter wordt ingeluid. Ik kan niet vooruitlopen op de inhoud van de dagvaarding. Ook heeft Uniper SE aangegeven voornemens te zijn een verzoek tot arbitrage tegen het Koninkrijk der Nederlanden in te dienen bij het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Zodra het verzoek geregistreerd is, zal ik beschikking krijgen over de stukken die inzicht geven in de onderbouwing van de claim.

   De start van deze juridische procedures door Uniper komt niet als een verrassing. Het verzoek tot arbitrage is ingeluid met een zogenaamde trigger letter, die op 18*december 2019 door mijn ministerie is ontvangen. In deze brief gaf Uniper aan bereid te zijn om een internationale arbitrageprocedure te starten vanwege schade die zij meent te lijden door de inwerkingtreding van de Wet verbod op kolen 2030 (zie de beantwoording Kamervragen met het kenmerk 2019Z24280).

   Een dergelijke procedure dient ingevolge artikel 26 (1) van het Energiehandvestverdrag (hierna: ECT) te worden ingeluid met een zogenaamde “afkoelingsperiode” van ten minste drie maanden. In deze periode moeten een investeerder en een staat, bij een beweerde niet-nakoming van een verplichting door een staat, een poging doen om het geschil over de beweerde niet nakoming van een verplichting van de staat in onderling overleg op te lossen. Deze gesprekken hebben geen resultaat opgeleverd.

   In deze gesprekken is door mijn ministerie aangegeven dat de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie zorgvuldig tot stand is gekomen en het resultaat is van gedegen democratische besluitvorming, waarbij alle belangen zorgvuldig zijn afgewogen. Bij de totstandkoming van de Wet verbod op kolen is rekening gehouden met relevante bepalingen uit internationaal en Europees recht.
   Gegeven langjarige ontwikkelingen konden eigenaren van kolengestookte productie-installaties er niet van uitgaan dat op termijn geen overheidsmaatregelen zouden worden genomen die beogen de CO2-emissies van Nederland vergaand te reduceren.*Daar komt bij dat de Wet alleen het gebruik van kolen als brandstof bij productie-installaties die elektriciteit opwekken verbiedt en een andere aanwending van de productie-installaties*onverlet laat.
   De Wet biedt een ruime overgangstermijn van tien jaar vanaf de inwerkingtreding in december 2019. In die periode kunnen exploitanten hun investeringen (deels) terugverdienen en deze termijn biedt hen de mogelijkheid om hun*centrale om te bouwen voor voortzetting als elektriciteitscentrale op andere brandstoffen. Zoals aangegeven in de Memorie van Toelichting bij de Wet is het aan de exploitanten zelf om op basis van hun eigen bedrijfseconomische inschatting een keuze te maken over hoe zij verder willen met de exploitatie van hun centrale (Kamerstuk 35167, nr. 3). Tot slot bevat artikel 4 van de Wet expliciet de bevoegdheid om aanvullende compensatie te bieden, indien één van de exploitanten ten opzichte van andere exploitanten van een kolencentrale onevenredig zwaar wordt geraakt als gevolg van het geïntroduceerde verbod.

   Voor de toekomst heeft Uniper aangegeven een rol te willen spelen bij de energietransitie in Nederland en dat zij daarom mogelijkheden onderzoekt om te investeren in een duurzame businesscase op de Maasvlakte. Dit initiatief verwelkom ik. De vraag welke alternatieve businesscase Uniper voor zich ziet ná 2030 staat echter los van de procedures en de vraag of de Wet verbod op kolen rechtmatig is. Op basis van artikel 4 van de wet kan alleen compensatie worden toegekend als de exploitant hier een beroep op doet, waarbij wordt aangetoond dat de exploitant ten gevolge van het verbod ten opzichte van andere exploitanten van een kolengestookte productie-installatie onevenredig zwaar wordt geraakt. Tot op heden heeft Uniper geen beroep gedaan op artikel 4 van de Wet.

   De aangekondigde procedures van Uniper volgen op de eerder aanhangig gemaakte procedures door RWE. Los van het verzoek tot arbitrage tegen het Koninkrijk der Nederlanden, dat 20 januari 2021 door RWE AG en RWE Eemshaven Holding II B.V. bij ICSID is ingediend, heeft RWE op 26 februari jl. ook twee dagvaardingen betekend. In deze dagvaardingen wordt schadevergoeding gevorderd op grond van onrechtmatigheid van de Wet voor respectievelijk Amer-9-centrale en de Eemshavencentrale.

   De Nederlandse Staat bereidt zich voor op het voeren van parallelle procedures. Ik zal uw Kamer op vergelijkbare wijze informeren als bij de procedures die door RWE zijn ingesteld. U ontvangt binnenkort nadere informatie over de stand van zaken omtrent de selectie en benoeming van arbiters in de ISDS-procedure van RWE en verdere informatie omtrent de procesvoorbereiding. Daarbij bied ik aan om, mocht hieraan behoefte bestaan, hier door middel van vertrouwelijke technische briefings verder op in te gaan.

   Bij de behandeling van de internationale procedure zullen vanzelfsprekend ook de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden betrokken.


   B. van ’t Wout
   Minister van Economische Zaken en Klimaat
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  3. #3
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.448
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745199

   Standaard Re: Duitse vuile fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS € 1,4 miljard van Nederland

   .
   Motie van het lid Leijten over zich terugtrekken uit het Energy Charter Treaty

   35 668 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

   nr. 32 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

   Voorgesteld 11 mei 2021

   De Kamer,

   gehoord de beraadslaging,

   constaterende dat het Energy Charter Treaty bedrijven in staat stelt de overheid aan te klagen als zij achten dat hun investeringen gevaar lopen;

   constaterende dat de Duitse energiebedrijven RWE en Uniper miljarden-claims hebben ingediend tegen de Nederlandse overheid voor verlies dat zij stellen te lijden als gevolg van het verbod op kolen, terwijl zij hebben geïnvesteerd in het optuigen van kolencentrales in een tijd dat allang besloten was om fossiele brandstoffen in de ban te doen;

   overwegende dat het onwenselijk is dat er na jarenlange subsidies voor de fossiele industrie nog meer geld naar aandeelhouders vloeit;

   verzoekt de regering, zich terug te trekken uit het Energy Charter Treaty, en gaat over tot de orde van de dag.

   Leijten


   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •