+ Plaats Nieuw Onderwerp
Pagina 1/2 12 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 14
 1. #1
  Prikker
  Ingeschreven
  Apr 2003
  Berichten
  570
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  16

  Standaard Korte geschiedenis, historisch overzicht

  Let net op de spelfouten aub..

  WOORD VOORAF

  De bedoeling van dit werk is vooral: de godsdienstige waarden en de geestelijke en wereldlijke cultuur van de islam te beschrijven zoals deze door moslems zelf beleefd worden. Wij behandelen dus niet het moeilijke probleem van het historisch ontstaan van de islam. Ook geven wij geen oordeel over zijn theologische waarde.

  Ieder van deze aspecten zou trouwens een omvangrijk boek vergen.
  Wij vragen de lezer dus om met ons de islam als een feitelijk gegeven te beschouwen en er ab-intra de ideële structuur en praktische verwerkelijking van te benaderen. Wij zullen steeds voor ogen houden dat een respectvolle houding tegenover het ’andere’ steeds de eerste en onmisbare voorwaarde is voor een objectief onderzoek.

  HISTORISCH OVERZICHT


  Meer dan 14 eeuwen geleden ontstond de islam. Te Mekka, ’in die dorre vallei’ zoals de koran zegt, waar zich het heiligdom van het oude Arabische polytheïsme verhief. Tegen het jaar 610 begon Mohammed daar onder zijn landgenoten de enige God te verkondigen. Hij was op dat ogenblik ongeveer 40 jaren oud en behoorde tot de clan der Banû Hâsjim. Zijn vrouw heette Chadîdzja. Zij was een rijke weduwe uit Mekka en zolang ze leefde bleef ze zijn enige vrouw. Chadîdzja en enkele anderen schonken onmiddellijk geloof aan zijn boodschap. Doch de meeste Mekkaanse stammen, vooral de rijke kooplieden, boden heftige weerstand. In 622 verlieten ’de profeet van de islam’ en enkele gezellen de stad en de stam waartoe zij behoorden, en trokken naar Yathrib, het toekomstige Medina. Zij vormden toen nog slechts een handjevol vluchtelingen, doch in Yathrib vonden zij de ’helpers’ die met Mohammed een verbond gesloten en hem asyl zowel als steun beloofd hadden. Deze ’uitwijking’ (in het Arabisch hidzjra) zou later het beginpunt vormen van de islamitische tijdrekening.

  De Islam stond zodoende vanaf het begin in het teken van ballingschap en verdrag. Dit teken zou de bewering vergezellen, die in de naam van het geloof in de ene God, gedurende de volgende eeuwen een godsdienstige Gemeenschap zou opbouwen welke tegelijk een burgerlijke Gemeenschap vormde. Op basis van een nieuw verbond tussen de helpers van Medina en de gezellen van Mekka stichtte Mohammed de staat Medina. Daarna veroverde hij gewapenderhand Mekka en het heiligdom aldaar. Geleidelijk wist hij daarna, nu eens door strijd, dan weer door prediking of onderhandeling, de Arabische stammen aan zich te binden. Hij stierf in 632, het 11e jaar der hidzjra. Vier wettige vrouwen, vijf ’erevrouwen’ en verscheidene dochters overleefden hem. `A’isja, zijn lievelingsvrouw, zou later een grote rol spelen in de politiek en in het vestigen der tradities. Fâtima, zijn lievelingsdochter, gehuwd met ’Alî, werd door `A’isja vijandig behandeld. Diepbedroefd leidde zij de rouw over haar vader en overleefde hem slechts korte tijd. Fâtima, `A’isja en de andere vrouwen van de profeet werden later als ’moeders der gelovigen’ door de islam hoog vereerd.

  In 632 was het hele schiereiland voor het nieuwe geloof gewonnen. Abû Bakr, de Waarachtige, vader van `A’isja, werd na enige strubbelingen plaatsbekleder en opvolger van de profeet als hoofd van de staat. Als eerste kalief wist hij opnieuw alle stammen in één overkoepelend verband te verenigen. Het tijdperk der veroveringen buiten Arabië kon nu een aanvang nemen.

  Honderd jaren nadien was de kleine staat Medina uitgegroeid tot een Arabisch-moslem wereldrijk dat zich uitstrekte van Zuid-Gallië tot aan de oevers van de Indus. Dynastieën, politieke twisten en rijken volgden elkaar in bonte warreling op. Er waren tijden waarin dit Imperium in zijn zenit stond, zoals de 10e eeuw, toen het rijk der ’Abbâsiden te Bagdad en dat der Umayyaden te Cordova in Spanje hun culturele glorie naar alle kanten uitstraalden. Er waren de Turks-Mongoolse invallen, waarbij de aanvallers werden bekeerd tot islam. Er was de Ottomaanse opmars tot voor de poorten van Wenen en het glorieuze rijk der grootmogols van Indië. En tenslotte was er, behalve in Indië en Iran, vanaf ongeveer de 16e eeuw een langzame maar gestadige cultuurstagnatie. Toen de Westerse mogendheden in het bezit der technische middelen kwamen, waren de moslem-rijken, koninkrijken en sultanaten totaal verzwakt. Verschillende islamitische landen werden protectoraten en koloniën.
  Het ’reveil’ (of de ’vernieuwing’, nahda) kwam in de laatste jaren der 19e eeuw door een culturele heropleving en een geestdriftige zelfbewustwording, die zich na de eerste wereldoorlog ook in de politiek deed gelden. De islam herwon zijn diep gevoel van godsdienstige saamhorigheid, geïnspireerd zowel door de herinnering aan de vroegere glorie als door de idealen van het moderne nationalisme. Dit nationalisme droomt van een grote toekomst der Arabische volkeren in het Nabije Oosten en in de Maghrib.

  De ’wereld van de islam’ (dar al-Islam) omvat op het ogenblik ongeveer 400 miljoen gelovigen, waarvan 60 of 70 miljoen Arabieren of Arabisch sprekenden. Deze islamitische wereld bestaat uit onafhankelijke staten: koninkrijken en vooral republieken, over het algemeen autoritair geregeerd. De moslemstaten met de grootste bevolkingen zijn niet Arabisch: Pakistan met 80 miljoen inwoners, en Indonesië met meer dan 80 miljoen. Meer dan negen tienden van alle moslems behoren tot de sunnitische islam. Zij volgen de Sunna of Traditie van de profeet, zonder verdere toevoegingen. De anderen volgen een richting die ontstaan is uit de twee grote historische schisma`s: A. het sji’isme, dat in zijn imamitische vorm de officiële godsdienst van Iran is, en in zijn isma’îlitische vormen de godsdienst der volgelingen van de Agha Khân; B. Het châridzjisme, waarvan enige sporen over zijn in de Algerijnse Mzâb, op het eiland Dzjerba aan de Tunesische kust, en langs de Kaspische Zee. Wij komen later op deze schisma’s, hun politieke en dogmatische betekenis en hun geschiedenis terug.

  De bedoeling van dit boek is om, zoals wij al zeiden, het moslemgeloof zo objectief mogelijk weer te geven en om de waarden te doen zien die het voor zijn volgelingen bezit, evenals de invloed die het heeft op de politieke gemeenschappen die erdoor bezield worden. Wij zullen ons dus niet bezig houden met de politieke geschiedenis van de vele dynastieën, rijken en staten, evenmin als met de grote prestaties van de islam op het gebied van kunst, letteren en wetenschap.

  De islam kan echter niet begrepen worden zonder de vermelding van bepaalde politieke feiten. Hij is immers, als de laatst gestichte godsdienst, op een bepaald tijdstip der geschiedenis ontstaan. Daarom geven wij hier eerst; zeer schematisch, een overzicht der grote perioden van zijn ontwikkeling. Wij veronderstellen in onze latere uiteenzetting dat de lezer met deze geschiedenis bekend is en wij zullen er dikwijls naar moeten verwijzen.


  1. Tijd van de profeet Mohammed

  Deze wordt door het begin van de hidzjra verdeeld in een Mekka- en een Medina-periode. Gedurende deze beide perioden werd de prediking van de koran voortgezet. De eerste werd gekenmerkt door de vijandschap der Mekkaanse burgers, de tweede door de vorming der nieuwe gemeenschap van Medina. Vanaf het jaar 2 tot 10 der hidzjra werd de diplomatieke en militaire strijd tegen Mekka voortgezet: overwinning van Badr, nederlaag van Uhud, overwinning in de ’slag van de gracht’, onderhandelingen van Hudaybiyya... Drie joodse stemmen van Medina werden verjaagd of uitgeroeid, de joodse oase van Chaybar werd veroverd. De Arabische stammen van het schiereiland spanden samen in hun verzet, kleine joodse en christelijke enclaves onderwierpen zich. De strijd eindigde, doordat Mekka het nieuwe geloof aanvaardde. Het jaar tien was het jaar van ’de grote bedevaart’, die voor de profeet tevens zijn vaarwel aan Mekka was en nu nog ’de bedevaart van de islam’ genoemd wordt. De profeet hield er, gezeten op een witte kameel, een preek die beroemd is geworden. Spoedig daarna stierf hij.

  2. De staat Medina (632-661)

  De ’rechtgeleide kaliefen’ waren achtereenvolgens: Abû Bakr. schoonvader van Mohammed, ’Umar, ’Uthmân en ’Alî, neef en schoonzoon van de profeet. De laatste drie werden vermoord. Deze korte periode geldt in de meeste moslem-overleving als de gulden periode bij uitstek. Er was nog geen sprake van een dynastie: bij de dood van een kalief werd zijn opvolger aangewezen door coöptatie. Het was de tijd van de gezellen van de profeet, van de verzameling der koranteksten en van de vorming van de traditie (Sunna). Het was ook de tijd van de grote veroveringen (Syrië en Egypte) en van de eerste grote veldtochten, tot aan de oevers van de Indus. Tevens kwamen in deze tijd de eerste bezinningen op de godsdienst tot ontluiking, welke later uitgroeiden tot de ’godsdienstwetenschappen’, waarover wij later nog meer zullen zeggen.

  3. Dynastie der Umayyaden en hun rijk (661-750)

  Deze Dynastie der Umayyaden ontstond toen Mu’âwiyya na de slag bij Siffîn (37 h.) de macht veroverde. Dit gaf aanleiding tot de bekende schisma`s. De heersers behielden de titel van kalief, doch moderne ’reformisten’ hebben erop gewezen dat hun soevereiniteit niet meer een godsdienstig doch uitsluitend een temporeel karakter droeg. De veroveringen gingen steeds door: in het oosten tot aan de grenzen van China en Indië, in het westen tot in Zuid-Gallië. Welhausen heeft deze periode gekarakteriseerd als de tijd van het Arabische wereldrijk, welke naam sindsdien bekend gebleven is. De overwonnen niet-Arabische volkeren die zich tot de islam bekeerden, weren zoiets als tweederangsburgers. Bovendien werd de hoofdstad van Medina naar Damascus verplaatst, waar zich Byzantijnse invloeden deden gelden op het staatsbestuur en op het culturele leven. De eerste Arabische vertalingen van Griekse wetenschappelijke en wijsgerige werken begonnen te verschijnen, en het is ook de tijd der drie grote klassieke dichters: Farazdaq, Dzjarîr, en Achtal.

  De Umayyaden hadden een erfelijke dynastie gevestigd. Het principe der erfelijkheid werd echter door geen enkele tekst gestaafd. Er ontstond dan ook en grote oppositie. De tegenstanders waren enerzijds de aanhangers van de ’rechtgeleide’ kaliefen, anderzijds de aanhangers der ’Abbâsiden die zich beriepen op Ibn ’Abbâs, een oom van Mohammed, welke bekend gestaan had om zijn vroomheid. Hun propaganda richten zich vooral op het universalisme van de islam. Zij hadden de bekeerde niet-Arabieren op hun hand. De strijd werd beslist in de slag bij Kûfa, waar de ’Abbâsiden’ de ’Alîden overwonnen en de Umayyaden werden uitgemoord. Slechts één van hen bleef in leven.

  4. In het oosten: het rijk der ’Abbâsiden (750-1258)

  De kaliefdynastie der ’Abbâsiden wist zich vijf eeuwen lang te handhaven. De hoofdstad werd van Damascus nog verder naar het oosten verplaatst, naar Bagdad, dat een stralend centrum van wetenschap, cultuur en beschaving werd. Op de invloed van Byzantium onder de Umayyaden volgde nu nog die van Iran: een invloed die zeer diep inwerkte op het moslem-mileu. Het hoogtepunt dezer periode ligt in onze 9e en 10e eeuw, gedurende de regering van Hârûn al-Rasjîd en zijn opvolgers. Het hof wemelde in die tijd dagelijks van dichters, musici, zangers, zangeressen, danseressen, fluitspelers en violisten. Dit was, zou men kunnen zeggen, de tijd van het klassieke humanisme in de islam. Het was tevens de tijd waarin het Griekse denken tot Bagdad doordrong: talrijke teams van vertalers (christelijke, joodse en moslemse) werkten voor rekening van de kalief.

  De ’ Abbâsidische revolutie had de eenheid van de islam ten doel gehad, doch onder Hârûn al-Rasjîd begonnen zich dynastieën van viziers (eerste ministers) te vormen. Deze waren ’alîdisch gezind, dus sji’ieten. Tot aan de zegepraal van de Hanbalieten in de 1e eeuw bezat het sji’isme grote invloed aan het hof van Bagdad. Sedert de 10e eeuw groeide trouwens ook de invloed van de Turkse huurlingen voortdurend. In de 11e eeuw werden de Seldzjûq- Turken, en later de Ayyûbidische Koerden de verdedigers van de sunnitische orthodoxie. De grote Saladin (Salâh al-Dîn) was een Ayyûbied. Dikwijls maakten Arabische sultanaten, zoals de Aghlabiden in Ifrîqiya (Tunesië) in de 11e eeuw, zich tot praktisch onafhankelijke staten. Ook niet Arabische sultanaten, zowel Seldzjuqse als Ayyûbidische, deden dit. Voor de vorm bleven ze het gezag van de kalief, in wiens naam het vrijdagse officiële gebed verricht werd, als soeverein erkennen. Ten tijde van de ’Abbâsiden braken ook revoluties uit, waardoor de bevolking sociale gerechtigheid wilde afdwingen. Deze opstanden waren vooral geïnspireerd door het primitieve communisme van de Qarmaten, dat extreem sji’itisch getint was en een tijdlang de centrale regering deed wankelen. Ook volkeren die zich op hun eigen groot verleden beriepen, kwamen in opstand. Dit waren vooral niet-Arabische volkeren, zoals de Iraniërs. Dan waren er ook nog de sinf of gilden, georganiseerd als eedgenootschappen, die naast de bescherming van hun ambacht ook pro-’alîdische politiek op hun programma hadden staan. En tenslotte was het ook de tijd der kruistochten, die in de herinnering van de Arabisch-islamitische volkeren zijn blijven voortleven als een ongemotiveerde invasie en een poging tot imperialistische verovering. Saladin was de grote overwinnaar der kruistochten en tevens de man die de sunnitische islam tot een hechte eenheid aaneensmeedde.

  De kruistochten hadden plaats tussen 1095 en 1270. De laatste waren niet meer gericht tegen het ’Abbâsidische rijk, dat in 1258 ten onder ging met de inname van Bagdad, waarbij de kalief en zijn familie werden vermoord door Mongoolse troepen.
  `Umar zei van de preekstoel,`... en gedeelte van wat geopenbaard was in de Koran leest, "de saikh en de saikha, wanneer zij ontucht plegen, stenig ze openlijk". Sommigen zullen dit verwerpen, en sommigen van hen zullen zeggen, "`Umar heeft toegevoegd aan het Boek van God," Ik zal het schrijven op de rand van de mushaf.` (p. 78-79, al Sarakhsi, "Mabsut", 30 vols., Cairo, 1324, vol. 9, p. 36)

 2. #2
  Prikker
  Ingeschreven
  Apr 2003
  Berichten
  570
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  16

  Standaard

  5. Schismatieke koninkrijken

  In het tijdvlak der ’Abbâsiden waren er sunnitische sultanaten die praktisch onafhankelijk waren, doch in naam tenminste onder Bagdad bleven staan. Maar de Afrikaanse koninkrijken deden dit niet. De Châridzjieten (vgl. blz. 19) hadden hun glorietijd in Noord-Afrika. Ze werden in 772 overwonnen door de troepen van de kalief. Ze hergroepeerden zich in het Rustamidische koninkrijk Tâhert (Algerije), dat in 908-909 (296 h.) verdween onder de slagen van de sji’itische Fâtimiden. Sji’itisch was ook het Idrîsitsche koninkrijk in Marokko dat in 788 door Idrîs b. ’Abd Allâh, een nakomeling van ’Alî, gesticht werd.

  Doch de grootste uitbreiding van het sji’isme ontstond onder de isma’ilitische dynastie der Fâtimiden, die van 929 tot 1031 in Egypte aan de macht was, dat onder haar een periode van grote culturele bloei beleefde. Het beroemdste monument daarvan is de grote moskee van al-Azhar, de eerste staatsuniversiteit. De kruisvaarders hebben zich op gegeven ogenblik met het sji’itische Cairo verbonden tegen de sunnieten van Damascus. Zo veroorzaakten de kruistochten de nederlaag der Fâtimiden en de herovering van Egypte door Saladin. De Koerdische generaal onderdrukte de sji’itische stromingen in de Egyptische gilden met streng geweld.

  Het was een extremistische aftakking der Fâtimiden die in Syrië en Libanon de ketterij der Druzen deed ontstaan.

  6. In het westen (de Maghrib)

  Niet lang na de verovering door de Arabische Umayyaden-troepen werd moslem-Spanje in talrijke koninkrijken en staten gesplitst, ’Abd al-Rahmân, de enige overlevende van het bloedbad der Ummayyaden in 750, daagde na vijf jaren op Cordova. Bijna twee eeuwen hadden de soevereinen van Cordova nodig om de eenheid van het land te herstellen. In 929 nam ’Abd al-Rahmân III de titel van kalief aan. Het Spaanse Umayyaden-rijk duurde tot 1031. In die tijd waren er dus twee kaliefen in de wereld: een in het westen en een in het uiterste oosten, die beiden hun titel als wettig beschouwden.

  Cordova was gedurende de 10e en het begin der 11e eeuw de tegenhanger van Bagdad. Het beoefende, evenals zijn rivaal, de kunsten, letteren en wetenschappen, die een tijdperk van ongekende bloei leefden, vooral onder Hakam II en zijn vizier Ibn Abî ’Amir al-Mansûr (Almanzor), die beiden echt mecenassen waren. De geschiedschrijvers en aardrijkskundigen noemden Cordova graag ’de parel van het heelal’.

  Na de val van het Umayyaden-rijk beleefde moslem-Spanje opnieuw een tijd van verbrokkeling. Van de 11e tot de 13e eeuw volgden dynastieën elkaar op die nier meer Arabisch maar Berbers waren: eerst de Almoraviden uit Senegal, vervolgens de Almohaden die uit de Marokkaanse Rif stamden. Een heerser uit dit laatste huis was het die aan Averroës opdracht gaf om commentaar op Aristoteles te schrijven.
  Doch de Spaanse reconquista was in opmars. De beslissende fasen hiervan liggen tussen 1085 (inneming van Toledo) en, na de ondergang der Almohaden, 1248 (inname van Zeillat). Alleen het vorstendom Granada, bestuurd door de Nasriden, wist zich nog te handhaven tot 1492.

  7. Invasie der Mongolen, Turks-Mongoolse strijd

  Tussen 1251 en het einde der 15e eeuw ligt een periode van verwarring: het is de tijd van de invallen der Mongolen, oorspronkelijk boeddhisten, doch later langzamerhand geïslamiseerd. De Mamelukken, afstammelingen van vrijgeworden slaven, en sunnitisch van gezindte, waren in Egypte aan de macht gekomen. In 1260 brachten deze bij Nazaret de Mongoolse opstand tot stilstand. Bijna 50 jaren later werd de islam door de Mongoolse Khân tot staatsgodsdienst geproclameerd. In de 14e eeuw werd de sunnitische orthodoxie verdedigd door de Ottoman-Turken van Anatolië onder Bâyazîd I (Bajazet) en door de Turkomanen van Transoxianië onder Tîmûr-Lang (Tamerlan). Na zijn strijd met de Mongolen viel deze zijn geloofsgenoot Bajazet aan en versloeg hem in de slag van Ankara. Doch in plaats van de eenheid die hij zich had voorgesteld ontstond er een verbrokkeling in vorstendommetjes die elkaar bestreden. Gedurende 14e en 15e eeuw bleef de Maghrib (Tunis, Tlemcen, Fez) buiten de invloed der Turks-Mongoolse oligarchieën.

  8. Moderne tijd: 15e tot 20e eeuw

  Na de dood van Tîmûr-Lang kregen de Ottoman-Turken weer de overhand. De inneming van Constantinopel door Mehemet II in 1453 was van grote betekenis voor de ontwikkeling van Europa. Vanaf de 16e tot de 20e eeuw werd de islamitische wereld beheerst door vier onafhankelijke staten of rijken.

  a. Het Ottomaanse rijk
  Met de hoofdstad Istanbûl (Constantinopel). De sultan nam de titel van kalief aan, ofschoon hij niet van de stam der Quraysj was, nog zelfs van een Arabisch ras, twee voorwaarden die toch van oudsher vereist waren. Zijn directe macht of zijn suzereiniteit breidde zich uit over Klein-Azië, Mesopotamië, de Balkan, de Krim, de eilanden van de Egeïsche Zee, Egypte, de Maghrib, behalve Marokko. Na de dood van Sulãymãn de Grote (1566) begon de aftakeling. De verdeling van de erfenis van de ’zieke man’, zoals de Westerse diplomatie zich uitdrukte, voltrok zich in de loop van de 19e eeuw. Sommige van zijn bezittingen werden onafhankelijk, zoals Griekenland, andere, zoals Algerije, Tunesië, Libië-Tripolis, Egypte, werden Europese protectoraten of kolonies.

  b. Het Perzische rijk of Iran
  Bestuurd door een Safawidische dynastie, waar de officiële godsdienst nier meer de sunnitische islam was, maar het sji’isme. Perzië bereikte in de 17e eeuw een cultureel hoogtepunt en onderhield betrekkingen met Europa.

  c. Het Indische rijk der grootmogols.
  (mughal), Turkomaans en Mongools van oorsprong, sunnitisch van gezindte (vgl blz 268). De beroemde keizer Akbar (1542-1605) was zeer ontvankelijk voor Iraanse en hindoeïstische invloeden. Terwijl de cultuur in de overige islamitische wereld tot stilstand kwam, kende het Indische rijk perioden van schitterend humanisme en bloeide daar een Indisch-moslemse kunst met grote literaire en architectonische scheppingen. In de 19e eeuw maakte Engeland het schiereiland tot een kroonkolonie. De laatste grootmogol stierf in 1857 in ballingschap.

  Oost-Indië (Indonesië) leerde de islam eerst door Arabische kooplieden, later onder Indische invloed kennen. Hierdoor ontstond een sterk hindoeïstische inslag in zijn godsdienst (vgl. blz. 272). In de 16e eeuw werden er Europese handelshuizen op zijn gebied gevestigd en sedert de 17e eeuw was de invloed van Nederland er overheersend. Van 1816 tot 1949 stond Indonesië onder onmiddellijk Nederlands bestuur.

  d. Het Sjariefen-rijk van Marokko
  Wist zijn onafhankelijkheid te handhaven tegenover de Ottoman-Turken. Het werd achtereenvolgens geregeerd door de Marîniden, de Sjurfâ en de Alawiden die nu nog aan de regering zijn. Het zijn de sunnitische moslems, die van Hasan, de kleinzoon van de profeet, afstammen en dus even nauw aan diens familie verwant zijn als de sji’ieten. De vorst is tegelijkertijd politiek heerser (sultan, later koning) en godsdienstig hoofd (imam). Marokko was van 1816 tot 1949 een Frans protectoraat.

  9.Het tegenwoordige tijdvlak na de eerste wereldoorlog

  Deze periode wordt gekenmerkt door het onafhankelijk worden van landen en staten die door de Westerse politiek van de 19e eeuw tot protectoraten en kolonies geworden waren. Tussen de twee wereldoorlogen, en in de loop van de tweede, weten Arabië, Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte zich te ontworstelen aan de politieke overheersing der Ottoman-Turken, en vervolgens aan Franse en Engelse invloeden.

  Toch blijft het Arabische Nabije Oosten zich onbehaaglijk voelen tussen al die politieke grenzen die er doorheen getrokken zijn bij het verdrag van Versailles. Na de tweede wereldoorlog komt de verdeling van Indië (1947), waarbij Pakistan lid van het Engelse Gemenebest wordt.

  Dan volgt de onafhankelijkheid van Indonesië (1949), van Libië (1952), van Tunesië (1955), van Marokko (1956) en de oorlog in Algerije, beëindigd in 1962. Deze heropleving van het zelfbewustzijn ging, zoals bijna steeds, gepaard met pogingen om grotere politieke eenheden te vormen en om economische en sociale hervormingen door te voeren. Zo zien we de Arabische Liga ontstaan (1945), en weigeren de Arabische landen standvastig de staat Israël te erkennen; verder de fusie van Egypte en Syrië tot één Verenigde Arabische Republiek (febr. 1958), waarvan Syrië zich weer losmaakte in 1961; tenslotte de revolutie van Irak in 1958.

  _____________________________
  De Islam : godsdienst en gemeenschap, Gardet, Louis / Romen /
  Korte gescheidenis, historisch overzicht, pag 17-26.
  `Umar zei van de preekstoel,`... en gedeelte van wat geopenbaard was in de Koran leest, "de saikh en de saikha, wanneer zij ontucht plegen, stenig ze openlijk". Sommigen zullen dit verwerpen, en sommigen van hen zullen zeggen, "`Umar heeft toegevoegd aan het Boek van God," Ik zal het schrijven op de rand van de mushaf.` (p. 78-79, al Sarakhsi, "Mabsut", 30 vols., Cairo, 1324, vol. 9, p. 36)

 3. #3
  Prikker
  Ingeschreven
  Apr 2003
  Berichten
  570
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  16

  Standaard

  Wat weinig belangstelling voor zo`n helder stuk...
  `Umar zei van de preekstoel,`... en gedeelte van wat geopenbaard was in de Koran leest, "de saikh en de saikha, wanneer zij ontucht plegen, stenig ze openlijk". Sommigen zullen dit verwerpen, en sommigen van hen zullen zeggen, "`Umar heeft toegevoegd aan het Boek van God," Ik zal het schrijven op de rand van de mushaf.` (p. 78-79, al Sarakhsi, "Mabsut", 30 vols., Cairo, 1324, vol. 9, p. 36)

 4. #4
  Prikker CyberMujahida's Avatar
  Ingeschreven
  Mar 2003
  Leeftijd
  35
  Berichten
  107
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  16

  Standaard

  Misschien moet je zulke lange stukken, eens in de zoveel tijd posten, inplaats van 20 topics tegelijks te openen

 5. #5
  Prikker
  Ingeschreven
  Apr 2003
  Berichten
  570
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  16

  Standaard

  Tsja 5 redelijk lange stukken in 2 weken is misschien ook wel wat veel...
  `Umar zei van de preekstoel,`... en gedeelte van wat geopenbaard was in de Koran leest, "de saikh en de saikha, wanneer zij ontucht plegen, stenig ze openlijk". Sommigen zullen dit verwerpen, en sommigen van hen zullen zeggen, "`Umar heeft toegevoegd aan het Boek van God," Ik zal het schrijven op de rand van de mushaf.` (p. 78-79, al Sarakhsi, "Mabsut", 30 vols., Cairo, 1324, vol. 9, p. 36)

 6. #6
  Very Important Prikker
  Ingeschreven
  Oct 2001
  Locatie
  Dordrecht
  Berichten
  2.940
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  21

  Standaard

  Naast 20 andere topics wel ja.....
  "Als iemand de Boodschapper tegengaat, zelfs nadat de leiding duidelijk aan hem is overgebracht en een ander pad volgt dan dat van de gelovigen, Wij zullen hem laten op het pad dat hij heeft gekozen en hem in de Hel doen belanden. Wat een slechte bestemming ( koran 4:115 )

 7. #7
  Prikker
  Ingeschreven
  Apr 2003
  Berichten
  570
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  16

  Standaard

  Ach Ridouan, voor jou was het na 3 al te veel, maar lees nou eens wat er staat.

  Er staat lange stukken tekst, daar heb ik er slechts een paar van geplaatst..

  Ciao..
  `Umar zei van de preekstoel,`... en gedeelte van wat geopenbaard was in de Koran leest, "de saikh en de saikha, wanneer zij ontucht plegen, stenig ze openlijk". Sommigen zullen dit verwerpen, en sommigen van hen zullen zeggen, "`Umar heeft toegevoegd aan het Boek van God," Ik zal het schrijven op de rand van de mushaf.` (p. 78-79, al Sarakhsi, "Mabsut", 30 vols., Cairo, 1324, vol. 9, p. 36)

 8. #8
  Very Important Prikker
  Ingeschreven
  Oct 2001
  Locatie
  Dordrecht
  Berichten
  2.940
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  21

  Standaard

  Geplaatst door G-zus
  Ach Ridouan, voor jou was het na 3 al te veel, maar lees nou eens wat er staat.

  Er staat lange stukken tekst, daar heb ik er slechts een paar van geplaatst..

  Ciao..
  Kik aub.....

  Naast 20 andere topics wel ja.....

  Kom op G-Zus zo dom ben je niet...
  "Als iemand de Boodschapper tegengaat, zelfs nadat de leiding duidelijk aan hem is overgebracht en een ander pad volgt dan dat van de gelovigen, Wij zullen hem laten op het pad dat hij heeft gekozen en hem in de Hel doen belanden. Wat een slechte bestemming ( koran 4:115 )

 9. #9
  Prikker
  Ingeschreven
  Apr 2003
  Berichten
  570
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  16

  Standaard

  Hoe kom je tot die 20 Ridouan?
  `Umar zei van de preekstoel,`... en gedeelte van wat geopenbaard was in de Koran leest, "de saikh en de saikha, wanneer zij ontucht plegen, stenig ze openlijk". Sommigen zullen dit verwerpen, en sommigen van hen zullen zeggen, "`Umar heeft toegevoegd aan het Boek van God," Ik zal het schrijven op de rand van de mushaf.` (p. 78-79, al Sarakhsi, "Mabsut", 30 vols., Cairo, 1324, vol. 9, p. 36)

 10. #10
  Very Important Prikker
  Ingeschreven
  Oct 2001
  Locatie
  Dordrecht
  Berichten
  2.940
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  21

  Standaard

  Geplaatst door G-zus
  Hoe kom je tot die 20 Ridouan?
  Weleens gehoord van figuurlijk taalgebruik.......Je hebt er al1 al op Koran forum meer dan 5 geplaatst en hier ook een groot aantal....

  Ciao
  "Als iemand de Boodschapper tegengaat, zelfs nadat de leiding duidelijk aan hem is overgebracht en een ander pad volgt dan dat van de gelovigen, Wij zullen hem laten op het pad dat hij heeft gekozen en hem in de Hel doen belanden. Wat een slechte bestemming ( koran 4:115 )

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Een historisch moment in de geschiedenis...
  Door Couscousje in forum Wie schrijft die blijft
  Reacties: 51
  Laatste Bericht: 01-10-05, 23:50
 2. Overzicht buddies/ ignoir............
  Door Joesoef in forum Wie schrijft die blijft
  Reacties: 55
  Laatste Bericht: 23-02-05, 11:49
 3. Een overzicht van de dodelijkste mijnongelukken in China
  Door IbnRushd in forum Het nieuws van de dag
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 15-02-05, 11:24
 4. Korte geschiedenis van de Korantekst
  Door G-zus in forum Islam en meer
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 21-04-03, 23:20
 5. Historisch?
  Door Canaris in forum Het nieuws van de dag
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 10-04-03, 09:51

Bladwijzers

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •