+ Plaats Nieuw Onderwerp
Pagina 1/2 12 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 16
 1. #1
  Could B Prikker
  Ingeschreven
  May 2004
  Berichten
  38
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  0

  Thumbs down Vrouwen in de Bijbel....

  'Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.' Efeziërs 5:22-24

  'Een prostituée of onteerde vrouw dienen zij niet te nemen; en een vrouw die van haar man gescheiden is, dienen zij niet te nemen, want hij is heilig voor zijn God.' Leviticus 21: 7

  'Wij hebben een kleine zuster die geen borsten heeft. Wat zullen wij voor onze zuster doen op de dag dat zij zal worden gevraagd? Indien zij een muur is zullen wij zilveren kantelen op haar bouwen; maar indien zij een deur is, zullen wij haar afsluiten met een cederen plank. Ik ben een muur, en mijn borsten zijn als torens. In dit geval ben ik in zijn ogen geworden als zij die vrede vindt.' Hooglied 8: 8-10

  'Dezen zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt; ja, zij zijn maagden. Deze zijn het die het Lam blijven volgen waarheen hij ook gaat.' Openbaring 14:4

  'Een vrouw lere in stilheid, met volledige onderdanigheid. Ik sta een vrouw niet toe te onderwijzen of autoriteit over een man te oefenen, maar zij moet in stilheid zijn. Want Adam werd het eerst gevormd, daarna Eva. Ook werd Adam niet bedrogen, maar de vrouw werd grondig bedrogen en geraakte in overtreding.' 1 Timótheüs 2:11-14

  'Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.' 1 Korinthiërs 14:34

  'Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Wanneer een vrouw zaad gegeven, en een knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij zeven dagen onrein zijn; volgens de dagen der afzondering harer krankheid zal zij onrein zijn…Maar indien zij een meisje gebaard zal hebben, zo zal zij twee weken onrein zijn, volgens haar afzondering; daarna zal zij zes en zestig dagen blijven in het bloed harer reiniging.' Leviticus 12:2-5

  'Ingeval mannen met elkaar vechten, en de vrouw van de een erbij gekomen is om haar man te bevrijdenuit de hand van degenedie hem slaat, en zij haar hand heeft uitgestoken en hem bij zijn schaamdelen heeft vastgegrepen, dan moet gij haar hand amputeren. Uw oog mag geen leed voelen.' Deuteronomium 25:11-12

  'En hij (Salomo) had zevenhonderd vrouwen, vorstinnen, en driehonderd bijwijven; en zijn vrouwen neigden zijn hart.' 1 Koningen 11:3

  'En Rehabeam had Maacha, Absaloms dochter, liever dan al zijn vrouwen en zijn bijwijven; want hij had achttien vrouwen genomen, en zestig bijwijven; en hij gewon acht en twintig zonen en zestig dochteren.' 2 Kronieken 11:21

  'Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig;' 1 Petrus 3-5

  'Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.' Genesis 3:16

  'Wanneer nu iemand zijn dochter zal verkocht hebben tot een dienstmaagd, zo zal zij niet uitgaan, gelijk de knechten uitgaan.' Exodus 21:7

  'En ingeval een vrouw een vloeiing (menstruatie) heeft, en haar vloeiing in haar vlees bloed blijkt te zijn, dient zij zeven dagen in haar menstruale onreinheid te blijven, en een ieder die haar aanraakt, zal tot de avond onrein zijn. En alles waarop zij in haar menstruale onreinheid mocht gaan liggen, zal onrein zijn, en alles waarop zij mocht gaan zitten, zal onrein zijn. En een ieder die haar bed aanraakt, dient zijn kleren te wassen, en hij moet zich in water baden en tot de avond onrein zijn.' Leviticus 15: 19-21

  'Als nu de dochter van enigen priester zal beginnen te hoereren, zij ontheiligt haar vader; met vuur zal zij verbrand worden.' Leviticus 21:9

  'Ingeval een man een vrouw neemt en hij werkelijk betrekking met haar heeft en haar is gaan haten, en hij haar van ruchtmakende daden heeft beschuldigd en een slechte naam over haar heeft gebracht en heeft gezegd: "Dit is de vrouw die ik heb genomen, en ik ben vervolgens tot haar genaderd en ik heb geen bewijs van maagdelijkheid aan haar gevonden", dan moeten de vader van het meisje en haar moeder het bewijs van de maagdelijkheid van het meisje nemen en dat naar de oudere mannen van de stad bij de stadspoort brengen; en de vader van het meisje moet tot de oudere mannen zeggen: 'Ik heb mijn dochter aan deze man tot vrouw gegeven en hij is haar gaan haten. En zie, nu beschuldigt hij haar van geruchtmakende daden, door te zeggen: "Ik heb bevonden dat uw dochter geen bewijs van maagdelijkheid heeft." Welnu, hier is het bewijs van de maagdelijkheid van mijn dochter.' En zij moet de mantel voor de oudere mannen van de stad uitspreiden. En de oudere mannen van die stad moeten de man nemen en hem streng onderrichten. En zij moeten hem een geldboete opleggen van honderd zilveren sikkelen en die aan de vader van het meisje geven,…Indien deze zaak echter waar is gebleken [en] het bewijs van maagdelijk niet aan het meisje werd gevonden, dan moeten zij het meisje naar de ingang van het huis van haar vader brengen, en de mannen van haar stad moeten haar met stenen werpen, en zij moet sterven…' Deuteronomium 22: 13-21

  'Ingeval een man een vrouw neemt en haar werkelijk als echtgenote tot zijn bezit maakt, dan moet het geschieden dat indien zij geen gunst in zijn ogen zou vinden, omdat hij iets onwelvoeglijks van haar zijde heeft ontdekt, hij in dat geval voor haar een echtscheidingscertificaat moet uitschrijven en haar dat ter hand moet stellen en haar uit zijn huis moet wegzenden.' Deuteronomium 24:1

  'Wanneer een man een jonge dochter zal gevonden hebben, die een maagd is, dewelke niet ondertrouwd is, en haar zal gegrepen en bij haar gelegen hebben, en zij gevonden zullen zijn; Zo zal de man, die bij haar gelegen heeft, den vader van de jonge dochter vijftig zilverlingen geven, en zij zal hem ter vrouwe zijn, omdat hij haar vernederd heeft; hij zal ze niet mogen laten gaan al zijn dagen.' Deuteronomium 22: 28-29

  'en de geest van jaloezie over hem is gekomen, en hij achterdochtig is geworden ten aanzien van de trouw van zijn vrouw, en zij zich werkelijk heeft verontreinigd, of de geest van jaloezie over hem is gekomen, en hij achterdochtig is geworden ten aanzien van de trouw van zijn vrouw, maar zij zich in werkelijkheid niet heeft verontreinigd, dan moet de man zijn vrouw naar de priester brengen en samen met haar offergave brengen, een tiende efa gerstemeel. Hij mag er geen olie op gieten en er ook geen geurige hars op leggen, want het is een graanoffer der jaloezie, een graanoffer ter gedachtenis, dat dwaling in herinnering brengt. En de priester moet haar naar voren doen komen en haar voor het aangezicht van Jehovah plaatsen. En de priester moet heilig water in een aardewerken vat nemen, en de priester zal wat van het stof nemen dat zich op de vloer van de tabernakel bevindt, en hij moet dat in het water doen. En de priester moet de vrouw voor het aangezicht van Jehovah plaatsen en het hoofdhaar van de vrouw losmaken en het graanoffer ter, gedachtenis, dat wil zeggen het graanoffer der jaloezie, op haar handpalmen leggen, en in de hand van de priester dient het bittere water te zijn, dat een vloek brengt. En de priester moet haar laten zweren, en hij moet tot de vrouw zeggen: "Indien geen man bij u heeft gelegen en indien gij, terwijl gij onder uw echtgenoot [stond], niet zijt afgeweken tot enige onreinheid, wees dan vrij van de uitwerking van dit bittere water, dat een vloek brengt. Maar gij-ingeval gij zijt afgeweken, terwijl gij onder uw echtgenoot [stond], en ingeval gij u hebt verontreinigd en de een of andere man zijn zaaduitstorting in u heeft gebracht, afgezien van uw echtgenoot-" Nu moet de priester de vrouw laten zweren met een eed waarbij vervloeking betrokken is, en de priester moet tot de vrouw zeggen: "Moge Jehovah u tot een vervloeking en een eed stellen te midden van uw volk, doordat Jehovah uw dij laat invallen en uw buik laat zwellen. En dit water, dat een vloek brengt moet in uw ingewanden komen om uw buik te doen zwellen en uw dij te doen invallen." Hierop moet de vrouw zeggen: "Amen! Amen!" En de priester moet deze vervloekingen in het boek schrijven en ze in het bittere water uitwissen. En hij moet de vrouw het bittere water, dat een vloek brengt laten drinken, en het water, dat een vloek brengt, moet in haar komen als iets bitters…Wanneer hij haar het water heeft laten drinken, dan moet het geschieden dat indien zij zich heeft verontreinigd doordat zij een daad van ontrouw jegens haar echtgenoot heeft begaan, het water, dat een vloek brengt, dan in haar moet komen als iets bitters, en haar buik moet zwellen en haar dij moet invallen, en de vrouw moet een vervloeking worden in het midden van haar volk. Indien de vrouw zich echter niet heeft verontreinigd maar zij rein is, dan moet zij vrij zijn van een dergelijke straf; en zij moet zwanger worden gemaakt met zaad. Dit is de wet aangaande jaloezie, wanneer een vrouw mocht afwijken, terwijl zij onder haar echtgenoot [staat], en zij zich werkelijk verontreinigt, of in het geval van een man wanneer de geest der jaloezie over hem mocht komen en hij zijn vrouw werkelijk van ontrouw verdenkt…en de priester moet heel deze wet op haar toepassen.' Numeri 5: 14-30

  '…en ik ontdekte:Bitterder dan de dood [vond ik] de vrouw die zelf vangnetten is en wier hart sleepnetten is [en] wier handen boeien zijn.Men is goed voor het aangezicht van de [ware] God indien men aan haar ontkomt, maar men zondigt indien men door haar wordt gevangen.' Prediker 7:26
  JE WEETTOG?

 2. #2
  Prikker rebil's Avatar
  Ingeschreven
  Mar 2004
  Berichten
  313
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  15

  Standaard

  Lees dit eens:

  maar ik houd van hem...

 3. #3
  Prikker
  Ingeschreven
  Nov 2003
  Berichten
  391
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  15

  Standaard

  Zo leren we nog iets uit de bijbel.

  Gelukkig dat die regeltjes reeds lang niet meer letterlijk worden genomen en zeker niet worden toegepast.

  Hoe zit het met de regels in de koran en de toepassing ervan?

 4. #4
  Very Important Prikker Simon's Avatar
  Ingeschreven
  Apr 2002
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  9.131
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  34

  Thumbs up

  Nou weer eens een topic met een duimpje omhoog yeyahiha
  "Uiteindelijk is alles wat we ondernemen een vluchtige, vergeefse ontsnappingspoging aan het niets" - Woody Allen -

 5. #5
  Prikker
  Ingeschreven
  Apr 2004
  Berichten
  238
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  14

  Standaard

  Assalamou Alaikoum,

  De boodschap lijkt mij duidelijk. Het is een stukje zelfrefelectie voor onze (christelijke) westerlingen die verantwoordelijk zijn voor de constante, negatieve, misleidende berichtgeving rondom islam in het algemeen en moslima's in het bijzonder.

  Zonder daarbij te vermelden of te erkennen dat de eigen boeken soortgelijke teksten kennen. Of het nu gaat om vrouwen, homo's, etc. etc.

  Ronduit een hypocriete hetze met als bedoeling ons moslims te misleiden! Gaat NIET lukken...

 6. #6
  Prikker
  Ingeschreven
  Apr 2004
  Berichten
  238
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  14

  Standaard

  Dat is dus precies wat ik zeg.

  Het kost de gemiddelde Nederlander geen enkele moeite om afstand te nemen van "die boeken" (lees tekst oude en nieuwe testament)!!

 7. #7
  Very Important Prikker Simon's Avatar
  Ingeschreven
  Apr 2002
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  9.131
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  34

  Standaard

  Geplaatst door Hninanl
  Assalamou Alaikoum,

  De boodschap lijkt mij duidelijk. Het is een stukje zelfrefelectie voor onze (christelijke) westerlingen die verantwoordelijk zijn voor de constante, negatieve, misleidende berichtgeving rondom islam in het algemeen en moslima's in het bijzonder.

  Zonder daarbij te vermelden of te erkennen dat de eigen boeken soortgelijke teksten kennen. Of het nu gaat om vrouwen, homo's, etc. etc.

  Ronduit een hypocriete hetze met als bedoeling ons moslims te misleiden! Gaat NIET lukken...
  Voor Christenen is het Oude Testament net zo belangrijk als voor moslims: niet al te belangrijk dus hoewel zowel moslims als christenen het OT als bron erkennen.
  "Uiteindelijk is alles wat we ondernemen een vluchtige, vergeefse ontsnappingspoging aan het niets" - Woody Allen -

 8. #8
  Prikker
  Ingeschreven
  Apr 2004
  Berichten
  238
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  14

  Standaard

  Moslims erkennen wel degelijk zowel de (oorspronkelijke) thora, pslamen en evangelie.

  Alle profeten hebben vanaf het begin der tijden in en dezelfde boodschap gebracht, nl. het aanbidden en van Allah als Enige God.

  Moslims geloven dat de oorspronkelijke teksten zijn aangepast en vervalst,. De Koran is authentiek en onveranderbaar en bevat DE ENIGE ECHTE WAARHEID en GODS WOORD.

  Of de mensheid nu blij is met de formuleringen of niet.

  Dit is iets anders als lichtzinnig omgaan met heilige teksten of sterker nog, er geheel afstand van nemen onder het mom van modernisme, beschaving of kapitalisme....

 9. #9
  Prikker
  Ingeschreven
  Nov 2003
  Berichten
  391
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  15

  Standaard

  Geplaatst door Hninanl
  ...Dit is iets anders als lichtzinnig omgaan met heilige teksten of sterker nog, er geheel afstand van nemen onder het mom van modernisme, beschaving of kapitalisme....
  Iets anders is het zeker. Maar is het ook waardevol?

  Als men zo rond kijkt in de wereld is het wel duidelijk dat de mens die oude teksten niet helemaal correct weet te interpreteren.

  Of is het zo dat mensen die er een heel vrije interpretatie aan geven, zoals in de traditioneel christelijke wereld, het dichtst bij de juiste interpretatie zitten?

 10. #10
  Prikker rebil's Avatar
  Ingeschreven
  Mar 2004
  Berichten
  313
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  15

  Standaard

  Geplaatst door Hninanl
  Moslims erkennen wel degelijk zowel de (oorspronkelijke) thora, pslamen en evangelie.

  Alle profeten hebben vanaf het begin der tijden in en dezelfde boodschap gebracht, nl. het aanbidden en van Allah als Enige God.

  Moslims geloven dat de oorspronkelijke teksten zijn aangepast en vervalst,. De Koran is authentiek en onveranderbaar en bevat DE ENIGE ECHTE WAARHEID en GODS WOORD.

  Of de mensheid nu blij is met de formuleringen of niet.

  Dit is iets anders als lichtzinnig omgaan met heilige teksten of sterker nog, er geheel afstand van nemen onder het mom van modernisme, beschaving of kapitalisme....
  Ten eerste kun je niet aantonen dat de bijbel vervalst/veranderd is

  Ten tweede is de koran incompleet doordat Oethman hele soera's en verzen heeft laten vernietigen.

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. De Bijbel Houd Van Vrouwen !! met vertaling...
  Door mr_cocos in forum Wie schrijft die blijft
  Reacties: 31
  Laatste Bericht: 06-11-07, 17:19
 2. Reacties: 1
  Laatste Bericht: 14-10-04, 18:31
 3. Reacties: 30
  Laatste Bericht: 04-03-04, 19:19
 4. Vrouwen in de koran en Bijbel..
  Door Hudhaifa in forum Islam en meer
  Reacties: 19
  Laatste Bericht: 20-01-04, 16:03
 5. Reacties: 1
  Laatste Bericht: 16-09-01, 16:54

Bladwijzers

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •