PARADIJS ahaa
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Resultaten 1 tot 3 van de 3

  Onderwerp: PARADIJS ahaa

  1. #1
   Could B Prikker
   Ingeschreven
   Apr 2003
   Locatie
   nederland
   Leeftijd
   38
   Berichten
   65
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Post PARADIJS ahaa

   Het Paradijs
   ik heb het eindelijk af, ik heb dingen gecopeerd en geplakt om het voor jullie helmaal in zijn toteilteit te geven. ook zitten stukken van Qouraan in voor de zekerheid.
   ik hoop dat jullie het een leuke stuk zullen vinden.wens jullie veel lees plezier.
   ik moet wat stukken weg hallen omdat de tekst te lang is.
   Ondanks alle beschrijvingen over het Paradijs is het dus voor niemand duidelijk hoe het er werkelijk zal zijn.
   "Niemand weet wat voor vreugde voor hen verborgen is als beloning voor wat zij gedaan hebben" koran. 32:17 (Zie Abu Seyfullah, bladzijde 79).
   De vele beschrijvingen over het Paradijs en de blijdschap die de mens erin zal kennen gaan doorgaans vergezeld van beschrijvingen van de Hel en haar gruwelijkheden. Dit is bedoeld om de mens aan te sporen toch naar het goede te streven en hem angst in te boezemen bij de fouten die hij maakt, opdat hij zich hier in het vervolg van zal onthouden. Dit is een centraal thema in de koran.
   "Het beeld van het Paradijs dat de godvrezenden is beloofd, is, dat er stromen in vloeien, en dat zijn fruit en schaduw eeuwigdurend zijn. Dit is het loon van de rechtvaardigen maar het loon van de ongelovigen is het vuur". koran 13:35
   En 11: 106-109
   En koranvers 13:35
   "De tuin die de godvrezenden is toegezegd ziet er zo uit: Er stromen rivieren onderdoor en het voedsel en de schaduw ervan zijn duurzaam. Dat is de eindbestemming van hen die godvrezend zijn en de eindbestemming van de ongelovigen is het vuur."
   Volgens de overleveringen bestaat het Paradijs uit acht verschillende etages. Enkele hiervan zijn Firdaws (Paradijs), ‘Adn (Eden), Dar us-salaam (‘Het huis van de vrede’), Na’iem (Gelukzaligheid).
   Het Paradijs is zeer uitgestrekt.
   Volgens een hadith (overgeleverd door Muslim) is er in het Paradijs een boom die een schaduw heeft waaronder een ruiter 100 jaar kan reizen. Dit geeft al enigszins aan hoe onvoorstelbaar het voor de mens is om de omvang van het Paradijs te snappen.
   Ter illustratie zal ik hier een aantal koranverzen opsommen met beschrijvingen van het Paradijs:
   "Zeg: ‘Zal ik u over iets beters inlichten dan over dit alles?" Voor degenen, die God vrezen, zijn er paradijzen bij hun Heer, waar doorheen rivieren stromen: daar zullen zij vertoeven en voor hen zijn reine metgezellen, alsmede God’s welbehagen. En God ziet Zijn dienaren." Koran 3:15
   En
   "Voor hen zal daarin (het Paradijs) zijn wat zij wensen en bij Ons is nog meer." Koran 50:35
   "En Hij zal hen voor hun standvastigheid belonen met het Paradijs en kleren van zijde. Zich daarin neervlijende op sofa’s zullen zij het noch te koud noch te warm hebben. En de schaduw van de bomen zal dicht over hen zijn en de trossen fruit zullen gemakkelijk bereikbaar worden gemaakt. En zilveren vaten zullen aan hen worden rondgereikt, en bekers, kristalhelder, uit zilver, in de juiste maat vervaardigd. En daarin zal hun drank worden gegeven, vermengd met gember. Van een bron genaamd: Salsabiel". Koran 6:12-18
   Volgens de Koran zal de mens zich in het Paradijs alles van zijn wereldlijke leven herinneren, maar zonder pijn en zonder droefenis, zonder wrok of jaloezie. Men zal in het Paradijs nooit moe worden, noch ziek. Men zal er wel eten en drinken, doch zal men zo herschapen zijn dat het niet nodig is zich te ontlasten, te snuiten of te spuwen. Hierover een profetische overlevering: "De Profeet zei: de paradijsbewoners zullen er ongetwijfeld eten en drinken, maar zij zullen niet spuwen, snuiten en geen kleine of grote ontlasting hebben. De metgezellen vroegen: ‘Wat zal er dan gebeuren met het voedsel dat gegeten wordt?" De boodschapper van God zei: Het zal vanzelf overgaan door het transpireren dat de geur van muskus zal hebben". (Vertalingen van Abu Seyfullah, bladzijde 80-82 overgenomen).
   Verder zal men nooit oud worden. Volgens een profetische overlevering zal ieders leeftijd in het Paradijs voor eeuwig 33 jaar zijn, een leeftijd waarin de mens dus niet oud, noch erg jong is, maar juist in zijn volle kracht is. Men zal in het Paradijs metgezellen hebben. Mannen wordt twee aardse vrouwen beloofd en nog een aantal Paradijselijke vrouwen, die speciaal voor het Paradijs zijn geschapen. Deze paradijselijke vrouwen zijn ontzettend mooi en hebben een perfect karakter. Aardse vrouwen echter die het Paradijs beërven zullen bij God een veel hogere rang hebben dan deze hur al-ayn (paradijselijke vrouwen), zoals ze in de koran genoemd worden, omdat de eersten het Paradijs verdiend hebben door eigen inspanning. Vrouwen die een vroom leven geleid hebben zullen de keuze hebben een gezellin van de Profeet te worden, wat als zeer grote eer wordt beschouwd.
   Men zal voor eeuwig bij zijn geliefden, indien deze ook het Paradijs binnengingen, kunnen vertoeven, in de nabijheid van God wat natuurlijk de allergrootste gelukzaligheid is.
   In het Paradijs zal slechts rust en vrede heersen.
   "Zij zullen daarin geen ijdel gesprek horen: slechts vrede, vrede en ‘s morgens en ‘s avonds zullen zij hun levensonderhoud ontvangen". Koran, vers 19: 62
   De beschrijvingen over de hemel kunnen we afleiden uit ten eerste de koran, ten tweede de hadith qudsi. Dit zijn profetische overleveringen waarin de Profeet (v.z.m.h.) goddelijke revelaties die hij kreeg en aan zijn metgezellen doorvertelde Deze openbaringen onderscheiden zich van koranische openbaringen, want deze laatste verkreeg hij via visioenen of dromen of via Gabriel, de aartsengel. Het zijn niet dezelfde openbaringen als die van de koran. De koran wordt beschouwd als het letterlijke dictaat van God aan de mensheid. De koran staat op de eerste plaats. Ten derde kennen we beschrijvingen van de hemel door de hemelse nachtreis, de mi´raaj genaamd, van de Profeet (vrede zij met hem). Volgens de overleveringen is de Profeet (v.z.m.h.) op een nacht van Mekka naar Jeruzalem gebracht en vandaar uit tot de hemel opgestegen, waar hij de verschillende hemellagen bezocht en er met verschillende vroegere profeten sprak, zoals met onder andere Nuh (Noach), Ibrahim (Abraham), Dawud (David), Sulayman (Salomon) en (´Isa) Jezus, vrede zij met hun allen. Hier volgt een uitvoerige beschrijving op grond van een combinatie van verschillende overleveringen:
   "De eerste hemel was van puur zilver en de sterren hingen naar beneden van de gewelven aan gouden kettingen: in iedere ervan waakte een engel om te voorkomen dat de demonen naar de heilige verblijfplaatsen omhoog zouden klimmen of dat zij stiekem de hemelse geheimen zouden afluisteren. Daar begroette Mohammed Adam.
   En in de zes andere hemelen ontmoette de profeet, vrede zij met hem, Noach, Aaron, Mozes, Abraham, David, Salomon, Enoch, Johannes de doper en Jezus.
   Hij zag de Engel des Doods, Azrael, zo groot dat zijn ogen gescheiden waren door 70.000 dagen lopen. Deze gaf het bevel aan een groep van 100.000 engelen en bracht zijn tijd door met het schrijven in een immens groot boek van de namen van degenen die zouden sterven of geboren zouden worden.
   Hij zag de Engel der tranen die huilt vanwege de zonden van de wereld. In de zevende hemel waar de zielen van de rechtschapenen resideren was een engel die groter is dan de hele wereld en die 70.000 hoofden heeft. Ieder hoofd heeft 70.000 tongen en iedere tong spreekt 70.000 talen terwijl ze oneindig lofzangen over de Allerhoogste zingen.
   Terwijl Mohammed aan het nadenken was over dit buitengewoon merkwaardige wezen, werd hij meegenomen naar de top van de hemelse Lotusboom, die bloeide aan de rechterkant van God’s onzichtbare troon, en die beschutting bood aan tienduizenden engelachtige wezens. Daarna, na in een oogwenk de breedste zeeën te hebben overgestoken, gebieden met een verblindend licht en de donkerste duisternissen, miljoenen wolken van hyacinten doorkruist had, van schaduwen, van vuur, van lucht, van water, van leegte, allen van elkaar gescheiden met 500 loopjaren, passeerde hij prachtige, onbeschrijflijk mooie wolken waarachter 70.000 koren van engelen neerbogen en zich bewegingsloos in complete stilte wendden.
   De aarde begon zich op te heffen en hij voelde dat hij naar het licht van zijn Heer werd gebracht, waarop hij verblind en verlamd bleef stilstaan. Op dat moment verschenen hemel en aarde voor hem, op een onmerkbare wijze, alsof ze in het niets oplosten en ze verschrompelden tot de grootte van een mosterdzaadje in het veld.
   En toen verscheen Mohammed, vrede zij met hem, voor de troon van de Heer der Werelden. Er wordt gezegd dat hij een fel licht waarnam. Dit licht verhinderde dat de profeet God zou kunnen zien. God plaatste Zijn hand op Mohammed’s borst en de andere op zijn schouder, waarop de profeet eerst een ijzige rilling waarnam tot op zijn botten, gevolgd door een niet uit te drukken gevoel van kalmte. Wat hij toen waarnam passeert ieders voorstellingsvermogen.
   Daar ontving de profeet God’s bevel om 5 maal daags het gebed te verrichten. Daarna nam Gabriel (in Arabisch: Jibra’iel) de profeet mee naar het Paradijs waar de gelovigen zich verblijden na hun opstanding- een immens grote tuin met zilveren grond, kiezel van parels, bergen van amber, gevuld met gouden paleizen en kostbare edelstenen. Uiteindelijk werd de profeet, via een ladder, weer terug naar de aarde gebracht." (Uit M. Haykal: bladzijde 141-142).
   Tot slot zijn er nog hadith die berichten dat bewoners van het Paradijs naar de laag van het Paradijs die boven hen is kunnen kijken en haar bewoners kunnen aanschouwen. Ze zullen voor hen lijken op stralende planeten. In deze hoge lagen van het Paradijs zullen de gewone gelovigen samen zijn met de God’s profeten en apostelen. In het Paradijs is een uitverkoren straat waar iedereen, op God’s uitnodiging op vrijdag heen gaat. De noordenwind blaast dan en zal dan een heerlijke geur verspreiden over de gezichten van de bewoners en hun kleren waardoor ze nog mooier zullen worden dan ze al waren. De mannen zullen zich in een rij achter de Profeet vrede zij met hem en de vrouwen in een rij achter Fatima, zijn oudste dochter, opstellen en aldus de hemelen doorkruizen, de hemelse Ka’bah die omringd is door engelen, passeren en zullen zo naar God’s troon geleidt worden, waar God hen zal zzo begroeten met: "Vrede zij met jullie ". Dit zal het ultieme geluk zijn.
   N.B. Ter verduidelijking: Als moslims over God spreken, hebben ze het over Allah. Ik gebruik in deze lezing het woord "God" omdat dit de Nederlandse vertaling is van het Arabische woord "Allah". Christelijke Arabieren die in het Midden-Oosten leven noemen God bijvoorbeeld ook Allah. Er zijn mensen geweest, waaronder de vroegere Oriëntalisten, die om persoonlijke redenen liever over Allah spraken dan over God. Men wou hiermee benadrukken dat moslims een heel andere God aanbidden als de God van het Christendom of het Jodendom. Deze gedachte wijzen moslims af. Men claimt dat alle profeten, waaronder Mozes (in het Arabisch Musa) en Jezus (´Isa), dezelfde boodschap van God ontvingen, namelijk de boodschap om slechts Hem te aanbidden. Deze boodschap was zuiver. Volgens de islam zijn er later, in de eeuwen die hierop volgden, dingen in de oorspronkelijke boodschap en leer veranderd, waardoor deze niet meer zuiver was. Dit bracht God ertoe steeds weer nieuwe profeten onder de mensen uit te kiezen. Mohammed, vrede zij met hem, wordt beschouwd als "Zegel der Profeten", oftewel de Laatste Profeet voordat het Einde der Tijden zal intreden.
   (Samengesteld uit de volgende werken: "Dag des Oordeels, de Hel en het Paradijs" geschreven door Aboe Seyfullah. "Salvation through repentance", auteur: Abu Ameenah Bilal Phillips . "Islam:de natuurlijke weg" (hoofdstuk 10), geschreven door Abdul Wahid Hamid. The life of Muhammad , Auteur: M. Haykal, 1976).
   Paradijselijke vrouwen

   Allah(swt) heeft voor het Paradijs vrouwen geschapen die ontzettend mooi zijn en een perfect karakter hebben. Ze komen niet van de aarde af ze zijn alleen voor het Paradijs geschapen. Maar de aardse vrouwen die in het Paradijs zullen komen zullen hoger in rang zijn:
   Oemmi Salama verhaalde:Ik vroeg aan de boodschapper van Allah: "Wie zullen hoger in rang zijn, de vrouwen die het Paradijs zullen binnengaan of de Ho'roel ayn(paradijselijke vrouwen) die voor het Paradijs geschapen zijn? Hij zei: "Zoals de bovenkleding beter is dan het ondergoed, zo zijn de aardse vrouwen hoger in rang dan de Ho'roel ayn. Ik vroeg; "Hoe kan dat, O boodschapper van Allah?" Hij zei: "Door hun gebeden, vasten en andere vormen van aanbidding tot Allah". Allah zal hun gezichten verlichten met Zijn noer (licht) en Hij zal Hen kleden met zijde. Hun kleur in het Paradijs zal wit zijn. Hun kleding zal groen zijn en hun sieraden zullen geel zijn. Hun (hals)kettingen zullen van parels en hun kam zal van goud zijn.
   (Ibn Kathier 4/251)
   Als we aan het Paradijs denken, doen we dat met ons huidige denkbeeld van hier. We proberen onszelf te verplaatsen naar het Paradijs en denken eraan hoe het daar zal zijn. De fout die we hierbij maken is dat we met onze wereldlijke gedachten, vooroordelen of beoordelingen benaderen. We moeten beseffen dat de mensen in het Paradijs onder de Paradijselijke omstandigheden totaal ander gevoelens en andere denkwijze hebben. Het is dus verkeerd om met ons huidige denkbeeld aan bepaalde omstandigheden in het Paradijs te denken. Een van de dingen waarmee sommige mensen moeite mee hebben zijn het aantal vrouwen dat de mannen in het Paradijs zullen krijgen. Men vraagt dan gelijk: "Waarom de mannen zoveel en de vrouwen maar één?"

   In dit leven zijn de omstandigheden en de gevoelens van de mensen ingesteld naar de beproeving van de mens. We laten ons hierdoor vaak door onze emoties door onze emoties voortslepen en reageren vaak op zaken onder invloed van onze emoties. In het Paradijs zullen we ook gevoelens kennen, maar dan wel Paradijselijke gevoelens. Er zal dan geen beproeving meer zijn, onze emoties zullen dus totaal afgestemd worden op de omstandigheden van het Paradijs. De mensen zullen meer dan tevreden zijn met hun situatie in het Paradijs, zowel de mannen als de vrouwen.

   Allah(swt) zegt over de Paradijselijke vrouwen :

   En schonen met schitterende ogen. Gelijk welbewaarde parels.(56:22-23)
   En bij hen zij schonen met ingetogen blikken, met mooie ogen. Alsof zij zorgvuldige bewaarde eieren waren. (37:48-49)
   Vrouwen met prachtige ogen, afgezonderd in tentverblijven.Die geen mens en geen djinn ooit hebben aangeraakt. (56:72 &74)
   De profeet Mohammed(vzmh) zei over de Paradijselijke vrouwen:Als een vrouw van het Paradijs naar de aarde zou komen, zou zij de hele aarde verlichten en vullen met mooie geur. (Alleen al) haar hoofdoek is beter dan de wereld en de inhoud ervan.(Boecharie)
   Voor het geval jullie willen weten wat jullie kunnen doen om dit heerlijke paradijs te treden, zou ik wel kleine simpele dingentjes voor jullie op een rijtje zetten die bruikbaar zijn.

  2. #2
   Could B Prikker
   Ingeschreven
   Mar 2003
   Berichten
   31
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Paradijs

   Ma sallah meid, dat je de moeite hebt genomen om jou kennis met ons te delen. Het valt mij op dat je veel dingen plaatst die over de Islam gaan. Bedankt hoor daarvoor en ga zo door

   Oegtek fi islam inshallah, Ikram
   Dit is je zus, je zus in Islam
   Je kent haar niet, niet eens haar naam
   Zie hoe onze blikken naar haar kijken
   Of haar kleren wel Islamitisch lijken

  3. #3
   Could B Prikker
   Ingeschreven
   Apr 2003
   Locatie
   nederland
   Leeftijd
   38
   Berichten
   65
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard

   SAlaam Ikraam,
   Shoekraan voor je reactie. wij als moslims dienen dat te doen. ik lees meestal veel en vind sommige dingen heel erg bijzonder, vandaar dat ik dat met jullie met jullie wilde delen.
   ik zal zeker ehiermee doorgaan.
   he beslamma zuster vi islamm, malika

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Gelijkaardige Onderwerpen

  1. Het paradijs
   Door rambo in forum Islam en meer
   Reacties: 22
   Laatste Bericht: 07-10-04, 22:51
  2. Paradijs?
   Door HUMAN in forum Islam en meer
   Reacties: 22
   Laatste Bericht: 10-05-04, 20:16
  3. Het Paradijs...
   Door Hudhaifa in forum Islam en meer
   Reacties: 3
   Laatste Bericht: 29-09-03, 22:46
  4. Het Paradijs...
   Door Hudhaifa in forum Wie schrijft die blijft
   Reacties: 6
   Laatste Bericht: 29-09-03, 12:51
  5. Het Paradijs
   Door Rachida_19 in forum Islam en meer
   Reacties: 0
   Laatste Bericht: 22-09-03, 19:49

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •