Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Resultaten 1 tot 8 van de 8

  Onderwerp: Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.

  1. #1
   Would B Prikker
   Ingeschreven
   Feb 2015
   Berichten
   4
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.

   Goedenavond allemaal!

   Ik zit momenteel in HAVO 5 en doe mijn profielwerkstuk over de Marokkaanse bevolking in Nederland. Dit leek me zeer interessant, mede omdat ik zelf ook allochtoon ben.

   Ik heb een deelvraag over de gastarbeiders uit Marokko naar Nederland in de jaren 60.
   Het blijkt namelijk dat Nederland in die tijd een contract gesloten heeft met Marokko over het werven van gastarbeiders.

   Tot mijn teleurstelling heb ik niet zoveel (tot geen) informatie gevonden over het contract.
   Zou iemand mij misschien vertellen wat er in het contract heeft gestaan, mocht iemand zich van die contractregels bewust zijn. Het zou me enorm veel helpen!

   Alvast bedankt .
   Laatst gewijzigd door yasma1; 25-02-15 om 13:00.

  2. #2
   Prikker
   Ingeschreven
   Jan 2015
   Berichten
   861
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   169786

   Standaard Re: Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.

   بدأت هجرة المغاربة نحو هولندا بشكل رسمي بعد التوقيع على اتفاقية بين البلدين بخصوص استقدام اليد العاملة المغربية نحو هولندا في 14 ماي 1969. انتقل عدد المغاربة من أقل من 20 ألف شخص في بداية الستينات من القرن العشرين إلى أزيد من 350 ألف فرد بعد أربعين سنة. وتحولت هذه الجالية من يد عاملة بسيطة إلى أطر مؤهلة تساهم في التنمية في المهجر وفي بلدها الأصلي. وعرفت تحولا تدريجيا من يد عاملة إلى أقلية ثقافية مستقرة بصفة دائمة في هولندا من جهة وجالية مهاجرة تحافظ على روابط متعددة مع وطنها الأم, المغرب, من جهة أخرى.

  3. #3
   Prikker
   Ingeschreven
   Jan 2015
   Berichten
   861
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   169786

   Standaard Re: Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.

   Zij kwamen in de jaren zestig en zeventig – deels spon-taan, deels geworven – om laaggekwalificeerd werk te ver-richten, meestal in de industrie. Op 14 mei 1969 sloot de
   Nederlandse regering een overeenkomst met Marokko
   waarmee het aantrekken van Marokkaanse ‘gastarbeiders’
   officieel werd geregeld. Lang heeft de formele werving niet
   geduurd: als gevolg van de oliecrisis en de daarmee
   gepaard gaande economische recessie werd zij in 1973
   stopgezet.
   Verondersteld werd dat de Marokkaanse arbeidsmigranten
   na enkele jaren van hard werken met het verdiende geld
   weer huiswaarts zouden keren. Dit gebeurde in de meeste
   gevallen niet, mede vanwege de blijvende ongunstige
   sociaal-economische situatie in Marokko enerzijds en een
   restrictiever migratiebeleid in Nederland anderzijds. In
   plaats daarvan werden vrouw en kinderen naar Nederland
   ‘gehaald’ in het kader van gezinshereniging. Het op gang
   komen van de gezinshereniging weerspiegelt zich in het
   stijgende aandeel van de vrouwen in de immigratie vanaf
   het eind van de jaren zestig

  4. #4
   Prikker
   Ingeschreven
   Jan 2015
   Berichten
   861
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   169786

   Standaard Re: Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.

   Herkomst en vestiging van de eerste generatie Marokkanen in Nederland
   Tineke Fokkema, Carel Harmsen en Han Nicolaas
   1)
   De eerste generatie Marokkanen kwam in de jaren zestig
   en zeventig als ‘gastarbeider’ en als gevolg van de daarop-volgende gezinshereniging en gezinsvorming naar Neder-land. Een groot deel van hen woont nog steeds in Neder-land. Uit welke delen van Marokko kwamen zij
   oorspronkelijk en in welke Nederlandse gemeenten wonen
   zij nu? Recent zijn de geboorteplaatsen van de eerste
   generatie Marokkanen ingedeeld naar regio en provincie.
   Koppeling met de huidige woonplaats biedt een meer
   gedifferentieerde kijk op netwerkgestuurde migratie.
   1. Inleiding
   In 2008 en begin 2009 is de geboorteplaatsinformatie van
   de eerste generatie Marokkanen naar 16 geboorteregio’s
   en 61 geboorteprovincies in Marokko gecodeerd. Hierdoor
   is het mogelijk geworden om meer gedetailleerde informa-tie over het herkomstgebied van de eerste generatie
   Marokkanen te presenteren.
   Ook is een koppeling tot stand gebracht tussen tweede
   generatie Marokkanen en de geboorteplaats van hun
   ouders. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de regio-nale herkomst en spreiding van eerste generatie Marokka-nen. In een vervolgartikel zal ook worden ingegaan op de
   regionale spreiding van de tweede generatie Marokkanen
   en regionale aspecten van de partnerkeuze en vruchtbaar-heid van de eerste en tweede generatie Marokkanen.
   Voor de hercodering van geboorteplaatsen moest een aan-tal keuzes worden gemaakt. Gedetailleerde informatie hier-over en de problemen die zich bij de codering hebben
   voorgedaan, zijn beschreven in hetkader‘Classificatie van
   geboorteplaatsen’. De namen en geografische ligging van
   de vijf belangrijkste provincies zijn weergegeven in de
   landkaart van Marokko (kaart 1).
   2. Migratiegeschiedenis
   De eerste Marokkanen die naar Nederland zijn gekomen,
   waren bijna allemaal jonge, mannelijke arbeidsmigranten.
   Classificatie van geboorteplaatsen
   Tot voor kort waren de geboorteplaatsen van eerste
   generatie Marokkanen in Nederland niet geclassificeerd
   naar provincie en regio. Dit classificeren van de bijna
   18 duizend geboorteplaatsen die in de bestanden van
   de CBS-bevolkingsstatistieken voorkomen, is om ver-schillende redenen zeer arbeidsintensief.
   In Marokko worden twee taalvarianten van het Arabisch
   gebruikt: ‘Modern Standaard Arabisch’ voor officiële
   gelegenheden en ‘Marokkaans Arabisch’ als spreektaal
   voor de dagelijkse omgang. Daarnaast bestaat er een
   minderheidstaal, het Berbers, als moedertaal van veel
   inwoners. Het Berbers is slechts ver verwant met de
   Arabische talen. De geboorteplaatsen van de eerste
   generatie Marokkanen in Nederland zijn bij registratie
   vertaald uit het Arabische letterschrift of fonetisch weer-gegeven. In geschreven Arabisch worden de klinkers
   niet of slechts schematisch genoteerd. Bovendien heb-ben sommige spreektalen een ander systeem van
   (mede)klinkers dan het Modern Standaard Arabisch.
   Het Berbers is alleen een spreektaal en dus per definitie
   fonetisch genoteerd. Geboorteplaatsen bestaande uit
   meerdere woorden blijken in geval van fonetische weer-gave nogal eens te zijn samengevoegd. Verder is niet
   altijd een plaatsnaam opgegeven, maar bijvoorbeeld
   een omschrijving van de plek waar men is geboren of
   tot welke familie of stam men behoort. Een ander
   probleem is het feit dat bepaalde plaatsnamen in meer
   provincies voorkomen.
   Verschillende bronnen zijn geraadpleegd om aan alle
   voorkomende plaatsnamen een regio- en provinciecode
   toe te kennen:
   – een bestand met ruim 1550 plaatsen en bijbehorende
   regio- en provinciecodes die in een eerder stadium
   door het CBS was gemaakt aan de hand van een lijst
   van het Marokkaans Statistisch Bureau
   – de officiële lijst van het Centre d’Etudes et de
   Recherches Démographiques met bijna 1700 plaat-sen en bijbehorende regio- en provinciecodes
   – Travel Google Maps
   (Travel Google Maps
   y=mo), een website met ruim 29 duizend plaatsen
   per provincie, en
   – een Amerikaans defensiebestand
   (NGA: GNS Home) met
   ruim 60 duizend x-y coördinaten (van onder meer
   plaatsen, stammen, zandduinen en bergen) in
   Marokko die met behulp van een geografische, zoge-naamde GIS-kaart van Marokko zijn omgezet tot
   provinciecodes.
   Deze vier documenten zijn samengevoegd tot één
   bestand, vreemde tekens en afkortingstekens zijn eruit
   gehaald, evenals doublures (waarbij plaatsnamen die in
   meer dan één provincie voorkomen de code toegekend
   hebben gekregen van die provincie waarin de meeste
   Nederlandse Marokkanen geboren zijn). Vervolgens is
   1)
   De auteurs danken Mathieu Starink voor het aanpassen
   en uitvoeren van de eerder door hem ontwikkelde spel-fout-computerprogramma, Peter Ekamper voor het
   gereedmaken van bestanden voor de analyse, en Abdul
   Jardini en Jamal Ouahi voor het handmatig lokaliseren
   van Marokkaanse geboorteplaatsen uit de CBS-bevol-kingsregistratie.
   Een deel van dit artikel is eerder verschenen in Demos,
   jaargang 25, nummer 5.
   Tineke Fokkema is werkzaam bij het Nederlands Inter-disciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Carel Harmsen
   en Han Nicolaas werken bij het CBS in Den Haag.
   Zij kwamen in de jaren zestig en zeventig – deels spon-taan, deels geworven – om laaggekwalificeerd werk te ver-richten, meestal in de industrie. Op 14 mei 1969 sloot de
   Nederlandse regering een overeenkomst met Marokko
   waarmee het aantrekken van Marokkaanse ‘gastarbeiders’
   officieel werd geregeld. Lang heeft de formele werving niet
   geduurd: als gevolg van de oliecrisis en de daarmee
   gepaard gaande economische recessie werd zij in 1973
   stopgezet.
   Verondersteld werd dat de Marokkaanse arbeidsmigranten
   na enkele jaren van hard werken met het verdiende geld
   weer huiswaarts zouden keren. Dit gebeurde in de meeste
   gevallen niet, mede vanwege de blijvende ongunstige
   sociaal-economische situatie in Marokko enerzijds en een
   restrictiever migratiebeleid in Nederland anderzijds. In
   plaats daarvan werden vrouw en kinderen naar Nederland
   ‘gehaald’ in het kader van gezinshereniging. Het op gang
   komen van de gezinshereniging weerspiegelt zich in het
   stijgende aandeel van de vrouwen in de immigratie vanaf
   het eind van de jaren zestig (grafiek 1). De scherpe daling
   van het aandeel vrouwen in de immigratie in 1975 wordt
   veroorzaakt doordat in dat jaar een ‘eenmalige
   regularisatie’ werd toegepast. Ongeveer 15 duizend perso-nen maakten gebruik van de mogelijkheid een legale ver-blijfsstatus te verkrijgen. Het ging voor ongeveer de helft
   om (voornamelijk mannelijke) Turken en Marokkanen (Van
   Groenendael, 1986). Na 1975 is de geslachtsverhouding in
   de immigratie van Marokkanen vrij constant.
   Sinds de tweede helft van de jaren tachtig maakt gezins-hereniging langzaam maar zeker plaats voor gezinsvor-mende migratie: veel oorspronkelijke arbeidsmigranten,
   maar ook hun kinderen, kiezen een huwelijkspartner uit
   Marokko.
   3. Regionale verschillen in herkomst en vestiging
   Verschillen in herkomst
   In absolute aantallen komen de meeste eerste generatie
   Marokkanen uit de Rif in Noord-Marokko. De top-drie
   herkomstprovincies zijn Nador, Al Hoceima en Tetouan.
   Meer dan de helft van de in Nederland wonende eerste
   52 Centraal Bureau voor de Statistiek
   een spelfout-programma uitgevoerd dat uitgaat van
   trigramanalyse, een algoritme waarbij een woord wordt
   opgedeeld in overlappende segmenten van drie letters.
   Het woord trigram bijvoorbeeld wordt opgedeeld in #tri,
   tri, rig, igr, gra, ram en am# (waarbij # een spatie aan-geeft). Na verwijdering van vreemde tekens en afkor-tingstekens zijn alle trigrammen van een verkeerd
   gespelde geboorteplaats vergeleken met de trigrammen
   van de plaatsen uit het samengevoegde bestand. Het
   aantal overeenkomende trigrammen geeft de mate van
   match weer. Omdat de kans op een hogere matchscore
   toeneemt naarmate de geboorteplaats uit meer tekens
   bestaat, is daarnaast een score berekend die rekening
   houdt met het totale aantal letters van desbetreffende
   geboorteplaats. Tot slot is het plaatsnamenbestand
   voorgelegd aan een lokale Marokkaan. De locatie van
   de voor hem bekende plaatsen is geverifieerd via
   Google maps.
   Deze exercitie heeft geresulteerd in het indelen van
   78 procent van de bijna 18 duizend in de CBS-bevol-kingsregistratie voorkomende Marokkaanse plaats-namen naar regio en provincie. De resterende geboor-teplaatsen hebben een dusdanige schrijfwijze gekregen
   dat niet met grote zekerheid kan worden achterhaald
   om welke plaatsnamen het gaat. Omdat de regio- en
   provinciecode vooral ontbreekt voor de zeer kleine
   plaatsen, ligt de dekkingsgraad wat betreft het aantal
   personen met 95 procent beduidend hoger.

   -----------wordt gevolgd---------------------------------------------------

  5. #5
   Prikker
   Ingeschreven
   Jan 2015
   Berichten
   861
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   169786

   Standaard Re: Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.

   ----------------------------------------vervolg-------------------------------------------------

   1. Kaart van Marokko met de vijf belangrijkste herkomstprovincies
   Ouarzazate
   Taza
   Nador
   Al Hoceima
   Tetouan
   1. Aandeel vrouwen in de immigratie van Marokkanen
   60
   1964
   %
   50
   40
   30
   20
   10
   0
   1969 1974 1979 1989 1984
   generatie Marokkanen is in een van deze provincies
   geboren. Een flink deel komt verder uit de provincie Taza,
   tussen het Rif-gebergte en de Midden-Atlas, en uit de
   (provincies met een van de) grote steden: Ouarzazate,
   Tanger, Casablanca, Meknes, Fes, Marrakech en Rabat.
   De migratiestroom vanuit de zuidelijke provincies,
   behorend tot de Westelijke Sahara, is het kleinst geweest.
   Minder dan 0,2 procent van de eerste generatie
   Marokkanen in Nederland is daar geboren.
   Het beeld verandert iets als de migratie van de eerste
   generatie Marokkanen naar herkomstgebied wordt afgezet
   tegen het huidige aantal inwoners in de desbetreffende
   provincies (kaart 2). Marokko telde in 2004 ongeveer
   30 miljoen inwoners. Nederland telde in de periode
   2004–2009 gemiddeld 167 duizend eerste generatie
   Marokkanen per jaar. In verhouding tot het inwonertal van
   Marokko is dat iets meer dan een half procent van de
   bevolking van Marokko. De noordelijke Rif-provincies
   Nador, Al Hoceima en Tetouan zijn met respectievelijk 6,9,
   5,3 en 2,8 procent van de eerste generatie Marokkanen in
   Nederland de belangrijkste herkomstprovincies. De (pro-vincies met een van de) grote steden zijn nu minder promi-nent. Met andere woorden, de relatief sterke vertegen-woordiging van eerste generatie Marokkanen uit deze
   provincies hangt deels samen met het gegeven dat een
   groot deel van de Marokkanen in de grote steden woont.
   Verschillen in vestiging
   Kaart 3geeft een beeld van het relatieve aantal eerste
   generatie Marokkanen voor alle Nederlandse gemeenten
   in 2009. Hierbij is rekening gehouden met de omvang van
   de bevolking per gemeente (zie kader ‘Concentratie-index’). Wat direct opvalt, is de sterke oriëntatie op de
   grotere gemeenten binnen de Randstad. Deze oriëntatie is
   het gevolg van sociale banden (netwerk van eerder geves-tigde Marokkanen), verhoudingsgewijs gunstige baan-perspectieven (meer mogelijkheden om een baan te
   vinden in de lagere segmenten van de arbeidsmarkt) en
   een ruimere voorraad aan betaalde woningen aldaar.
   In Gouda wonen in verhouding tot het inwonertal de
   meeste Marokkanen. De concentratie-index voor eerste
   generatie Marokkanen in Gouda bedraagt 452, wat inhoudt
   dat het aandeel eerste generatie Marokkanen in Gouda
   4,52 keer zo hoog is als voor Nederland als geheel.
   Utrecht en Amsterdam volgen met een index van respec-tievelijk 447 en 438. De twee andere grote steden – Rotter-dam en Den Haag – nemen de vijfde en zevende plaats in,
   met een index van respectievelijk 314 en 274.
   Absoluut gezien woont in Amsterdam de grootste groep
   eerste generatie Marokkanen: ruim 34 duizend. Daarmee
   is ruim 20 procent van de huidige 167 duizend eerste
   generatie Marokkanen in die stad gevestigd. Rotterdam
   staat op nummer twee met bijna 19 duizend (11 procent)
   en Utrecht en Den Haag tellen elk ruim 13 duizend (8 pro-cent) eerste generatie Marokkanen. Ook enkele andere
   (middel)grote gemeenten in en buiten de Randstad, waar-onder Gouda, Almere, Leiden, Haarlem, Eindhoven en
   Tilburg, zijn duidelijk in trek bij de Marokkanen van de
   eerste generatie. Het aantal eerste generatie Marokkanen
   dat zich heeft gevestigd in de kleine, rurale gemeenten, is
   daarentegen gering. In het bijzonder in het noorden
   (Groningen, Friesland en Drenthe) en zuid-westen (Zee-land) van het land wonen weinig Marokkanen. Driekwart
   van de eerste generatie Marokkanen woont in 30 van de
   441 Nederlandse gemeenten.
   Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2009 53
   2. Eerste generatie Marokkanen als percentage van de huidige
   bevolking van Marokko, per herkomstprovincie 2.
   0 tot 0.13
   0.13 tot 0.25
   0.25 tot 1
   1tot2
   2enmeer
   3 Concentratie index voor eerste generatie Marokkanen in Nederland
   per gemeente, 1 januari 2009
   .
   1.
   8 tot 80
   80 tot 120
   120 tot 200
   200 en meer
   4. Jaar van vestiging
   De meeste eerste generatie Marokkanen die in Nederland
   wonen, komen uit de Rif-provincies Nador, Al Hoceima en
   Tetouan in Noord-Marokko, de provincie Taza tussen het
   Rif-gebergte en Midden-Atlas en de (provincies met een
   van de) grote steden. Als we de gegevens voor deze her-komstprovincies voor een aantal verschillende vestigings-perioden bekijken, blijkt dit beeld vrij constant te zijn (gra-fiek 2).
   In de eerste fase van de immigratie, de arbeidsmigratie,
   die ruwweg loopt van 1964 tot en met 1973 (het jaar
   waarin de officiële werving werd stopgezet), kwam iets
   meer dan een kwart van de Marokkanen uit de provincie
   Nador. In deze periode kwamen ook al relatief veel Marok-kanen (een op de vijf) uit grote steden als Casablanca,
   Marrakech en Rabat. Nog eens 10 procent kwam in deze
   periode uit elk van de provincies Al Hoceima en Tetouan,
   en een kleine 5 procent uit de provincie Taza.
   De tweede fase in de immigratie van Marokkanen (de fase
   van gezinshereniging die wat lastiger af te bakenen is
   maar globaal loopt van 1974 tot en met 1989) laat een iets
   ander beeld zien. Het aandeel uit Nador en Al Hoceima
   neemt verder toe ten koste van dat uit de grote stad. Op
   zich is dit patroon niet zo verwonderlijk. Het afnemende
   aandeel uit de grote steden in deze tweede fase (en het
   toenemende aandeel uit Nador en Al Hoceima) kan
   worden verklaard door het feit dat immigranten uit de
   steden over het algemeen veel eerder tot gezinshereniging
   overgingen dan degenen uit de rurale gebieden in Noord-en Oost-Marokko. Uit onderzoek van De Mas en Haffmans
   (1985) komt naar voren dat in 1974 al meer dan de helft
   van de gezinnen uit de steden herenigd was in Nederland,
   terwijl dit voor gezinnen van het platteland minder dan een
   derde was. Verschil in type immigrant is hierbij een belang-rijke verklarende factor. De immigranten uit de stad waren
   veelal hoger opgeleid, hadden minder moeite met de
   moderne Nederlandse samenleving en hadden hun toe-komstperspectief vaker dan de immigranten van het platte-land al bij voorbaat naar Nederland verlegd. Een aanvul-lende verklaring kan worden gezocht in verschillen in
   vruchtbaarheid tussen de pioniers uit de Rif-provincies en
   die uit de grote steden. De verschillen in het gemiddeld
   aantal kinderen van vrouwen naar geboorteplaats zullen in
   een vervolgartikel worden onderzocht.
   De fase van de gezinsvorming, die rond 1990 begon, lijkt
   qua herkomstpatroon het meest op de eerste fase. Een
   verklaring zou kunnen zijn dat men veelal een partner uit
   de eigen herkomstregio of herkomstprovincie haalt. In een
   vervolgartikel zal ook hier nader op worden ingegaan.
   Het beeld wordt iets anders als naar afzonderlijk jaar van
   vestiging wordt gekeken, vooral voor de periode
   1964–1973, de fase van de arbeidsmigratie (grafiek 3). Het
   aandeel immigranten uit Nador loopt tegen het eind van de
   jaren zestig sterk terug, van 44 procent in 1968 naar
   16 procent in 1971. In dezelfde periode nemen de grote
   steden een steeds groter aandeel van de immigratie voor
   hun rekening: 12 procent in 1968 tegen 27 procent in
   1971. Een verklaring hiervoor is het feit dat tijdens de
   officiële werving, die in mei 1969 begon en in 1973 werd
   stopgezet, lang niet alle arbeiders uit de Rif-provincies
   werden geworven. Veel arbeiders werden, onder meer
   54 Centraal Bureau voor de Statistiek
   Concentratie-index
   De concentratie-index van eerste generatie Marokkanen
   voor een gemeente is de verhouding tussen het percen-tage eerste generatie Marokkanen in de gemeente en
   het percentage eerste generatie Marokkanen in de
   totale bevolking van Nederland.
   Een voorbeeld: ongeveer 4,57 procent van de bevolking
   van Gouda behoort tot de eerste generatie Marokkanen.
   Voor de totale bevolking van Nederland is dit 1,01 pro-cent. De concentratie-index voor Gouda is dus
   (4,57/1,01) x 100 = 452.
   2. Aandeel 1e generatie Marokkanen naar jaar van vestiging en her-komstprovincie, 1 januari 2009
   35
   Al Hoceima
   %
   30
   15
   10
   1990–2008 1974–1989 1964–1973
   1)
   Casablanca, Fes, Marrakech, Meknes, Ouarzazate, Rabat, Tanger.
   Nador Taza Tetouan Grote steden
   1)
   5
   0
   20
   25
   3. Herkomstprovincie van 1e generatie Marokkanen naar jaar van
   vestiging en herkomstprovincie, 1 januari 2009
   35
   1964
   %
   30
   15
   10
   1)
   Casablanca, Fes, Marrakech, Meknes, Quarzazate, Rabat, Tanger.
   5
   0
   20
   25
   Nador Grote steden
   1)
   Al Hoceima
   1969 1979 1984 1989 1994 1999 2004 1974 2009
   door de Staatsmijnen, geworven in grote steden als
   Marrakech en Fes (Cottaar en Bouras, 2009). Vóór 1969
   kwamen veel Marokkanen op eigen gelegenheid uit de
   Rif-provincies.
   Het aandeel Marokkaanse immigranten uit Nador loopt
   sinds begin jaren tachtig geleidelijk terug, terwijl er steeds
   meer Marokkanen uit de grote stad komen. Sinds 2007 ligt
   het aandeel uit de grote steden zelfs iets boven dat uit
   Nador.
   5. Regionale migratiestromen
   Koppeling van de geboorteplaats van de eerste generatie
   Marokkanen met hun huidige woonplaats levert interes-sante bevindingen op (grafiek 4 en 5). We beperken
   ons hier tot de relatie tussen de vijf belangrijkste herkomst-gebieden (Nador, Al Hoceima, Tetouan, Taza en
   Ouarzazate) en de vier belangrijkste vestigingsgebieden
   (de vier grote steden).
   De eerste generatie Marokkanen geboren in de provincie
   Nador wonen weliswaar verspreid over de vier grote ste-den in Nederland, maar vooral in Utrecht en Rotterdam
   vertegenwoordigen zij een groot deel van de Marokkaanse
   gemeenschap. Niet minder dan helft (Utrecht) respectieve-lijk een derde (Rotterdam) van de eerste generatie Marok-kanen in deze twee steden heeft zijn wortels in de
   provincie Nador.
   De eerste generatie Marokkanen afkomstig uit Al Hoceima
   zijn daarentegen sterk gericht op Den Haag. Zij vormen
   daar bijna een kwart van de totale eerste generatie Marok-kaanse bevolking. In respectievelijk Amsterdam, Rotter-dam en Utrecht is dat 14, 12 en 9 procent.
   Van de in de provincies Tetouan en Ouarzazate geboren
   en naar Nederland vertrokken Marokkanen woont respec-tievelijk 29 en 36 procent in Amsterdam. De stad heeft
   daardoor een sterke band met die Marokkaanse provin-cies. Samen vormen zij bijna een kwart (15 procent uit
   Tetouan en 8 procent uit Ouarzazate) van de Amster-damse populatie eerste generatie Marokkanen. Ook Rot-terdam heeft een vrij hechte band met de provincie Ouar-zazate: een op de zes immigranten uit die provincie
   vestigde zich in Rotterdam.
   De Marokkanen uit de noordelijke provincie Taza, ten
   slotte, hebben duidelijk een voorkeur voor Rotterdam en
   Den Haag. Ruim een derde van hen woont in een van
   deze twee steden. Zij maken er ongeveer 10 procent van
   het totale aantal eerste generatie Marokkanen uit.
   6. Tot besluit
   Het is algemeen bekend dat Marokkanen, conform andere
   allochtone groepen, er de voorkeur aan geven om in de
   buurt van hun landgenoten te wonen. Door de geboorte-plaatsen van de eerste generatie Marokkanen te koppelen
   aan hun huidige woonplaats is nu voor de eerste keer
   duidelijk geworden dat de hechtheid van de Marokkaanse
   gemeenschappen in hoge mate provinciegebonden is. De
   pioniers die zich in een bepaalde gemeente vestigden,
   stonden borg voor eerste opvang, huisvesting en vaak ook
   werk van familieleden, dorps- en streekgenoten. Deze
   zogenoemde kettingmigratie verstevigde vervolgens de
   banden met de provincie van herkomst, waardoor de
   Marokkaanse immigranten per Nederlandse gemeente uit
   slechts een beperkt aantal provincies in Marokko afkomstig
   zijn.
   Literatuur
   Cottaar, A. en N. Bouras, 2009, Marokkanen in Nederland:
   De pioniers vertellen. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
   Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2009 55
   4. Aandeel 1e generatie Marokkanen woonachtig in de vier grote
   gemeenten naar herkomstprovincie, 1 januari 2009
   60
   Utrecht
   %
   50
   20
   0
   Ouarzazate Taza
   30
   40
   Tetouan Al Hoceima Nador
   10
   Amsterdam Den Haag Rotterdam
   5. Aandeel 1e generatie Marokkanen woonachtig in de vier grote
   gemeenten per herkomstprovincie, 1 januari 2009
   40
   Utrecht
   %
   35
   10
   0
   Ouarzazate Taza
   15
   25
   Tetouan Al Hoceima Nador
   5
   Amsterdam Den Haag Rotterdam
   30
   20
   Groenendael, A.J.M. van, 1986, Dilemma’s van regel-geving. De regularisatie van illegale buitenlandse werk-nemers; 1975-1983. Een case study naar het functioneren
   van regels als instrument van overheidsbeleid. Samson
   Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.
   Mas, P. de, en M.A.F. Haffmans, 1985, De gezinshereni-ging van Marokkanen in Nederland, 1968-1984: een
   onderzoek naar de omvang, de aard en de gebieden van
   herkomst en vestiging. Ministerie van Sociale Zaken en
   Werkgelegenheid, Den Haag.

  6. #6
   Prikker
   Ingeschreven
   Jan 2015
   Berichten
   861
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   169786

   Standaard Re: Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.

   ewa Yasma1

   kwam je ut of nog niet

   i probeerde je te helpe ver inhoud van verdrag tussen Marokko en Nederland maar kon details helaas niet vinden , wel deze:
   Re: Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.

   Zij kwamen in de jaren zestig en zeventig – deels spon-taan, deels geworven – om laaggekwalificeerd werk te ver-richten, meestal in de industrie. Op 14 mei 1969 sloot de
   Nederlandse regering een overeenkomst met Marokko
   waarmee het aantrekken van Marokkaanse ‘gastarbeiders’
   officieel werd geregeld. Lang heeft de formele werving niet
   geduurd: als gevolg van de oliecrisis en de daarmee
   gepaard gaande economische recessie werd zij in 1973
   stopgezet.
   Verondersteld werd dat de Marokkaanse arbeidsmigranten
   na enkele jaren van hard werken met het verdiende geld
   weer huiswaarts zouden keren. Dit gebeurde in de meeste
   gevallen niet, mede vanwege de blijvende ongunstige
   sociaal-economische situatie in Marokko enerzijds en een
   restrictiever migratiebeleid in Nederland anderzijds. In
   plaats daarvan werden vrouw en kinderen naar Nederland
   ‘gehaald’ in het kader van gezinshereniging. Het op gang
   komen van de gezinshereniging weerspiegelt zich in het
   stijgende aandeel van de vrouwen in de immigratie vanaf
   het eind van de jaren zestig

  7. #7
   Would B Prikker
   Ingeschreven
   Feb 2015
   Berichten
   4
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.

   Heel erg bedankt allemaal voor jullie reacties,heeft me enorm veel geholpen!


  8. #8
   Would B Prikker
   Ingeschreven
   Feb 2015
   Berichten
   4
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Marocc_man Bekijk Berichten
   ewa Yasma1

   kwam je ut of nog niet

   i probeerde je te helpe ver inhoud van verdrag tussen Marokko en Nederland maar kon details helaas niet vinden , wel deze:
   Re: Contract over het werven van gastarbeiders in de jaren 60.

   Zij kwamen in de jaren zestig en zeventig – deels spon-taan, deels geworven – om laaggekwalificeerd werk te ver-richten, meestal in de industrie. Op 14 mei 1969 sloot de
   Nederlandse regering een overeenkomst met Marokko
   waarmee het aantrekken van Marokkaanse ‘gastarbeiders’
   officieel werd geregeld. Lang heeft de formele werving niet
   geduurd: als gevolg van de oliecrisis en de daarmee
   gepaard gaande economische recessie werd zij in 1973
   stopgezet.
   Verondersteld werd dat de Marokkaanse arbeidsmigranten
   na enkele jaren van hard werken met het verdiende geld
   weer huiswaarts zouden keren. Dit gebeurde in de meeste
   gevallen niet, mede vanwege de blijvende ongunstige
   sociaal-economische situatie in Marokko enerzijds en een
   restrictiever migratiebeleid in Nederland anderzijds. In
   plaats daarvan werden vrouw en kinderen naar Nederland
   ‘gehaald’ in het kader van gezinshereniging. Het op gang
   komen van de gezinshereniging weerspiegelt zich in het
   stijgende aandeel van de vrouwen in de immigratie vanaf
   het eind van de jaren zestig

   heel erg bedankt!

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •