Waarom moet die Volkert Van Der G verhuizen ? - Pagina 5
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 5/6 EersteEerste ... 456 LaatsteLaatste
  Resultaten 41 tot 50 van de 56

  Onderwerp: Waarom moet die Volkert Van Der G verhuizen ?

  1. #41
   Kaaskop Nederlandertje's Avatar
   Ingeschreven
   May 2011
   Locatie
   AMsterdam
   Leeftijd
   41
   Berichten
   12.900
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   846410

   Standaard Re: Waarom moet die Volkert Van Der G verhuizen ?

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door IBKIS Bekijk Berichten
   Maar ik ben zo ongelooflijk lief!!

   Verder PRECIES wat Revisor zegt; geen speld tussen te krijgen. Symboolwetgeving om de schijn op te houden dat er voldaan wordt aan het EVRM. Je discussieert om te discussiëren, niet om te leren.
   Nee hij is te dom om te leren. Wet is veranderd zodat volledig aan het EVRM voldaan wordt. Alleen is het aan de gevangene om aan te tonen dat hij ervoor in aanmerking komt. Rev schrijft alleen maar anti westen troep

  2. #42
   Stille wateren 7eloua's Avatar
   Ingeschreven
   Apr 2004
   Berichten
   61.943
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   491762

   Standaard Re: Waarom moet die Volkert Van Der G verhuizen ?

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Nederlandertje Bekijk Berichten
   In het beginsel is het levenslang. Alleen als de crimineel/moordenaar of wat dan ook aantoont vrij te kunnen zijn dan is die uitweg er.
   Neen.
   “And sometimes I have kept my feelings to myself, because I could find no language to describe them in.”
   — Jane Austen, Sense and Sensibility   Highly Special Person

   19-06-2004

  3. #43
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   20.264
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011792

   Standaard Re: Waarom moet die Volkert Van Der G verhuizen ?

   Het ongelijk van de Hoge Raad

   De Hoge Raad heeft ten onrechte geoordeeld dat het moment van herbeoordeling van een levenslange straf – in de vorm van een ambtshalve gratieprocedure – in lijn is met de eis van het EHRM. De uiteindelijke *her- beoordeling zal ruimschoots na de uiterste grens van 25 jaar gaan plaatsvinden. De Hoge Raad heeft er ook geen oog voor dat niet alle criteria, aan de hand waarvan moet worden bepaald of de straf wordt verkort, objectief zijn en hecht teveel belang aan de rol van de burgerlijke rechter als rechterlijk toezichthouder.

   Naar het oordeel van de Hoge Raad voorziet het Nederlandse recht thans – na de meest recente wijzigingen1 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie – in een op de levenslange gevangenisstraf toegesneden herbeoordelingsmechanisme dat een reële kans biedt op verkorting van de straf. Daarom heeft de Hoge Raad op 19 december 2017 geoordeeld dat oplegging van de levenslange gevangenisstraf niet in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM).2 Op dit oordeel kan met het oog op de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) echter kritiek worden geleverd.3 Deze kritiek noopt naar mijn mening tot de conclusie dat de Nederlandse tenuitvoerleggingspraktijk op het terrein van de levenslange gevangenisstraf nog altijd niet in overeenstemming is met het EVRM.

   In de eerste plaats heeft de Hoge Raad mijns inziens ten onrechte geoordeeld dat het moment van herbeoordeling – in de vorm van een ambtshalve gratieprocedure – in lijn is met de eis van het EHRM. Die eis houdt in dat uiterlijk binnen 25 jaar na strafoplegging een herbeoordeling plaatsvindt.
   Volgens de huidige regelgeving zal de ambtshalve gratieprocedure na 27 jaar detentie door de Minister van Veiligheid en Justitie worden opgestart. Ervan uitgaande dat levenslanggestraften gemiddeld genomen twee jaar in voorlopige hechtenis doorbrengen, lijkt de uiterste grens van 25 jaar net te worden gehaald.4 Een cruciaal verschil is evenwel dat de gratieprocedure na 27 jaar detentie wordt opgestart, terwijl het EHRM vereist dat de herbeoordeling binnen 25 jaar na strafoplegging wordt uitgevoerd. Na het opstarten van de gratieprocedure dient er nog van alles te gebeuren, zoals het inwinnen van verscheidene adviezen. Daar komt bij dat de Nederlandse regelgeving niet voorziet in, zoals het EHRM overigens ook vereist, vooraf vastgestelde termijnen rondom de herbeoordeling. Dit is problematisch omdat in het verleden is gebleken dat een gratiebeslissing soms enkele jaren op zich laat wachten.5 Gezien het voorgaande is het reëel te verwachten dat voordat de uiteindelijke herbeoordeling plaatsvindt de uiterste grens van 25 jaar ruimschoots zal zijn overschreden.

   In de tweede plaats lijkt de Hoge Raad er geen oog voor te hebben dat niet alle criteria, aan de hand waarvan moet worden bepaald of de levenslange gevangenisstraf wordt verkort, objectief zijn. Het EHRM vereist dit wel. In het bijzonder kan het criterium ‘de impact (van vrijlating) op de slachtoffers en nabestaanden’ niet als objectief worden aangemerkt. De impact die de eventuele vrijlating van de gedetineerde heeft is immers sterk afhankelijk van de betrokken personen. Met dit criterium wordt een subjectief element de herbeoordeling binnengehaald, hetgeen het EHRM juist heeft willen voorkomen.

   In de derde plaats lijkt de Hoge Raad in het kader van rechterlijk toezicht veel belang te hechten aan de rol van de burgerlijke rechter, maar de vraag is of dit gelet op de EHRM-jurisprudentie gerechtvaardigd is. Het EHRM vereist rechterlijk toezicht dat, indien nodig, kan leiden tot omzetting van de levenslange gevangenisstraf. De burgerlijke rechter is echter slechts bevoegd te beoordelen of de negatieve gratiebeslissing op grond van de daarvoor opgegeven redenen onrechtmatig is; de rechter zal zich derhalve niet uitlaten over de juistheid van die beslissing en heeft zeker niet zelfstandig de bevoegdheid om over te gaan tot strafomzetting. De marginale toetsing door de burgerlijke rechter is dan ook onvoldoende om te beantwoorden aan het toezicht dat het EHRM vereist.

   Tot slot is het in het licht van de jurisprudentie van het EHRM opvallend dat de Hoge Raad geen aandacht besteedt aan het gegeven dat levenslanggestraften gedurende de eerste 25 detentiejaren in het geheel geen activiteiten aangeboden krijgen die zijn gericht op een terugkeer in de samenleving. Sterker nog: pas na 25 jaar brengt het Adviescollege levenslanggestraften een eerste advies uit over het al dan niet aanbieden van re-integratieactiviteiten, waarna de minister overweegt of de levenslanggestrafte überhaupt mag starten met zijn re-integratie. Tot die tijd maakt de huidige regelgeving het voor gedetineerden enkel mogelijk om deel te nemen aan reguliere resocialisatieactiviteiten. Een dergelijk beleid dat deelname aan re-integratieactiviteiten (minimaal) 25 jaar lang uitsluit heeft tot gevolg dat op het moment van herbeoordeling de gedetineerde niet tot nauwelijks is gefaciliteerd in een volwaardige mogelijkheid zich te rehabiliteren. De vraag dient zich dan aan in hoeverre de levenslanggestrafte de facto de realistische kans wordt geboden op verkorting van zijn straf. Met het oog op die realistische kans rust op de overheid de positieve verplichting te verzekeren dat levenslanggestraften in detentie de mogelijkheid wordt geboden zich te ontwikkelen richting rehabilitatie, aldus het EHRM. Aan deze positieve verplichting lijkt de Nederlandse overheid echter niet te voldoen, nu de huidige regelgeving onvoldoende gelegenheid tot rehabilitatie biedt.

   Dat de Hoge Raad de ondergrens opzoekt van de mensrechtelijke bescherming door het goedkeuren van de huidige tenuitvoerleggingspraktijk zal duidelijk zijn; op basis van voorgaande kritiekpunten kan ik mij helaas niet aan de indruk onttrekken dat zelfs door deze ondergrens heen wordt gezakt. De ogen zijn dan ook noodgedwongen weer op Straatsburg gericht.

   Laura Bähr volgt de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting *strafrecht aan de VU en schreef haar *masterscriptie, gewaardeerd met een 8,5, over de tenuitvoerlegging van de levens*lange gevangenisstraf.


   https://www.njb.nl/blog/het-ongelijk...ad.28194.lynkx
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  4. #44
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   20.264
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011792

   Standaard Re: Waarom moet die Volkert Van Der G verhuizen ?

   Levenslange gevangenisstraf nog steeds strijdig met internationale regels, ondanks wijzigingsvoorstellen staatssecretaris Dijkhoff

   Nieuwsbericht | 1-7-2016 | 12:23

   De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) laat zich kritisch uit over het voorstel van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om de uitvoering van de levenslange gevangenisstraf te wijzigen. De Afdeling advisering concludeert dat de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland ook na implementatie van de voorgenomen beleidswijzigingen niet aan de eisen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voldoet.

   Vanwege de strijdigheid met Europese regels hebben rechters in ons land de levenslange gevangenisstraf verscheidene malen niet willen opleggen. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie wil echter dat de levenslange gevangenisstraf in de toekomst opgelegd kan blijven worden. Om dit te bereiken heeft hij enkele beleidswijzigingen voorgesteld. Bij elke levenslanggestrafte wordt na 25 jaar een toetsing uitgevoerd. Deze toetsing geeft enerzijds een beeld van de persoonlijkheids*ontwikkeling van de levenslanggestrafte. Daarnaast bevat de toetsing een risicoanalyse van het toekomstig gewelddadig gedrag. Op basis daarvan adviseert een nieuw te vormen adviescollege aan de staatssecretaris of de betreffende levenslanggestrafte in aanmerking komt voor activiteiten die op re-integratie in de maatschappij zijn gericht. Daarbij worden de belangen van nabestaanden van slachtoffers meegewogen.

   Europese regels

   De Afdeling advisering concludeert dat ook de wijzigingsvoorstellen van de staatssecretaris niet voldoen aan de eisen van het Europese Hof. Het Europese Hof stelt namelijk dat er bij levenslange gevangenisstraf een toetsmoment moet zijn waarop de straf opnieuw wordt beoordeeld. Deze beoordeling wordt uitgevoerd met het oog op een mogelijke terugkeer van de levenslanggestrafte in de samenleving. Vanwege deze herzienings*mogelijkheid moet de tenuitvoerlegging zo worden ingericht dat de levenslanggestrafte zich kan voorbereiden op zijn mogelijke vrijlating.

   De toets die het Europese Hof bedoelt, gaat dus om de vraag of het zinnig is de opgelegde straf voort te zetten, gezien tegen de achtergrond van de ontwikkelingen die de gedetineerde heeft doorgemaakt (denk aan psychische gezondheid, risico op herhaling, gevoelens van oprechte spijt). De toets die de staatssecretaris beoogt, gaat over de vraag óf een levenslanggestrafte een begin mag maken met re-integratieactiviteiten. Dat is een wezenlijk verschil, aldus de Afdeling advisering van de RSJ.

   Verder moeten re-integratieactiviteiten volgens het Europese Hof vanaf het begin van de straf plaats vinden. De staatssecretaris daarentegen wil tot het moment van toetsing, na 25 jaar, geen re-integratie-activiteiten aanbieden.

   Met de voorgestelde beleidswijzigingen zal de staatssecretaris er naar het oordeel van de Afdeling advisering van de RSJ niet in slagen zijn eigen doelstellingen, het handhaven van de levenslange gevangenisstraf in het sanctiestelsel, te realiseren.

   De Afdeling advisering van de RSJ beveelt de staatssecretaris aan om de tenuitvoer*legging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland zo spoedig mogelijk in overeenstemming te brengen met de eisen die het Europese Hof voor de Rechten van de Mens hieraan stelt.

   Contactpersoon voor de pers:

   De heer M. Kruissink - 06 52 87 21 58


   https://www.rsj.nl/actueel/Persberic...slang2016.aspx
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  5. #45
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   20.264
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011792

   Standaard Re: Waarom moet die Volkert Van Der G verhuizen ?

   Advocaat Anker: rechter moet over gratie beslissen, niet minister

   19-12-2017, 23:06 Aangepast 20-12-2017, 12:49 Binnenland

   Een levenslange gevangenisstraf mag echt levenslang duren. Het kabinet heeft een nieuwe toetsingsregeling ingevoerd en daarmee is een levenslange celstraf niet langer in strijd met het Europese Mensenrechtenverdrag. Dat bepaalde de Hoge Raad vandaag.

   Strafrechtadvocaat Wim Anker is teleurgesteld. "Er verandert eigenlijk helemaal niets. De beslissende instantie blijft een minister. En die heeft al meer dan 30 jaar niemand gratie gegeven. De laatste keer was in 1986. In 2009 ging het om een terminaal zieke, die tel ik niet mee."

   Afgelopen juni bepaalde het kabinet dat op zijn vroegst 25 jaar na aanvang van de detentie een mogelijkheid tot gratieverlening bestaat. Anker noemt de toetsingsregeling "cosmetisch" een spreekt over "een gemiste kans". Hij vindt dat een onafhankelijke rechter moet beslissen over het verlenen van gratie.

   Sinds 1980 hebben rechters 43 mensen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Op dit moment zitten er nog bijna 40 levenslang veroordeelden vast. Die kunnen alleen vrijkomen als de koning hen gratie verleent. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2009, en daarvoor in 1986.

   "We hebben in Nederland in feite niet een mogelijkheid tot verkorting, dat is het enige wat wij willen. Een reële mogelijkheid tot verkorting van de straf", zegt Anker. Hij vindt dat Nederland daarmee uit de pas loopt.

   De advocaat staat een aantal levenslang veroordeelden bij. "Ik ben niet tegen de levenslange gevangenisstraf, dat is een misverstand. Ik ben alleen tegen de wijze waarop die straf nu ten uitvoer wordt gelegd."

   Hij geeft aan dat zijn kantoor erover nadenkt om naar het Europese Hof te stappen. "Ik vind eigenlijk dat we de politiek moeten blijven bewerken. Zodat dit besluit van tafel gaat en er uiteindelijk over een paar jaar een wet ligt waarin de rechter de toetsing doet."


   https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/220...-minister.html
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  6. #46
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   20.264
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011792

   Standaard Re: Waarom moet die Volkert Van Der G verhuizen ?

   Anker stapt naar Europees Hof over 'levenslang'

   BNR webredactie dinsdag 9 januari 2018, 16:18

   Strafpleiter Wim Anker stapt naar het Europese Hof om de Nederlandse manier van levenslang straffen aanhangig te maken. Dat zegt Anker in het BNR-programma Juridische Zaken.


   Aankomst advokaat Anker bij rechtbank AmsterdamFoto: ANP

   Een gang naar het Europese Hof, het is altijd een complexe zaak, erkent Anker. 'Maar aan de andere kant: we moeten wat. We hebben een advocaat in Amsterdam, die zelf bij het Europese Hof heeft gewerkt, dat samen met ons te doen.' Anker wil de komende jaren ook bezien hoe de minister gaat beslissen. 'Ik denk dat het bij het Europese Hof wel enige tijd duurt. We hebben wel een jaartje of vijf nodig. Maar ik ben nog energiek.'

   Anders denken

   Anker is advocaat van Marcos R. Tegen R. en zijn oudere broer is levenslang geëist. In Nederland is levenslang ook daadwerkelijk levenslang, een praktijk die volgens de Hoge Raad prima is. Maar Anker denkt dat het Europese Hof hier anders over denkt en wil dat levenslang gestraften altijd nog een kans kunnen hebben op terugkeer in de maatschappij. 'De eerste vijfentwintig jaar van een levenslange straf zit je gewoon in je hok, je komt geen seconde buiten, je krijgt geen verlof en geen resocialisatie en we denken dat we op dat punt een kans hebben.'


   https://www.bnr.nl/nieuws/juridisch/...ver-levenslang
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  7. #47
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   20.264
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011792

   Standaard Re: Waarom moet die Volkert Van Der G verhuizen ?

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Advocaat Anker: rechter moet over gratie beslissen, niet minister

   19-12-2017, 23:06 Aangepast 20-12-2017, 12:49 Binnenland

   Een levenslange gevangenisstraf mag echt levenslang duren. Het kabinet heeft een nieuwe toetsingsregeling ingevoerd en daarmee is een levenslange celstraf niet langer in strijd met het Europese Mensenrechtenverdrag. Dat bepaalde de Hoge Raad vandaag.

   Strafrechtadvocaat Wim Anker is teleurgesteld. "Er verandert eigenlijk helemaal niets. De beslissende instantie blijft een minister. En die heeft al meer dan 30 jaar niemand gratie gegeven. De laatste keer was in 1986. In 2009 ging het om een terminaal zieke, die tel ik niet mee."

   Afgelopen juni bepaalde het kabinet dat op zijn vroegst 25 jaar na aanvang van de detentie een mogelijkheid tot gratieverlening bestaat. Anker noemt de toetsingsregeling "cosmetisch" een spreekt over "een gemiste kans". Hij vindt dat een onafhankelijke rechter moet beslissen over het verlenen van gratie.

   Sinds 1980 hebben rechters 43 mensen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Op dit moment zitten er nog bijna 40 levenslang veroordeelden vast. Die kunnen alleen vrijkomen als de koning hen gratie verleent. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2009, en daarvoor in 1986.

   "We hebben in Nederland in feite niet een mogelijkheid tot verkorting, dat is het enige wat wij willen. Een reële mogelijkheid tot verkorting van de straf", zegt Anker. Hij vindt dat Nederland daarmee uit de pas loopt.

   De advocaat staat een aantal levenslang veroordeelden bij. "Ik ben niet tegen de levenslange gevangenisstraf, dat is een misverstand. Ik ben alleen tegen de wijze waarop die straf nu ten uitvoer wordt gelegd."

   Hij geeft aan dat zijn kantoor erover nadenkt om naar het Europese Hof te stappen. "Ik vind eigenlijk dat we de politiek moeten blijven bewerken. Zodat dit besluit van tafel gaat en er uiteindelijk over een paar jaar een wet ligt waarin de rechter de toetsing doet."


   https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/220...-minister.html

   Een recente uitspraak van het Hof (6 mei 2019) heeft hier korte metten meegemaakt en bepaalt dat de rechter het laatste woord heeft.   De strafrechter heeft het laatste woord in de gratieprocedure, tenzij er omstandigheden zijn die hij niet kende

   6 mei 2019


   Arrest Hof Den Haag 6 mei 2019 (Staat/ levenslanggestrafte Y)

   Vandaag heeft het Hof Den Haag duidelijkheid geschapen in de staatsrechtelijke kwestie wie het laatste woord heeft in de gratieprocedure: ‘de rechter of de minister?’, en beslechtte deze vraag in het voordeel van de rechter.

   Niet de minister maar de rechter die in de gratieprocedure aan de Koning advies uitbrengt, gaat over de vraag of de verdere tenuitvoerlegging van het vonnis na verloop van tijd nog in overeenstemming is met ‘eisen van rechtvaardigheid, humaniteit en doelmatigheid’.

   De minister mag van het gerechtelijk advies afwijken, maar alleen als er sprake is van zogenaamde ‘bijzondere omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden waarmee de rechter in zijn advies geen rekening heeft kunnen houden. Als de omstandigheden door de rechter zijn gewogen – en nadien gebeuren geen onvoorziene dingen – dan is de minister gebonden aan het rechterlijk advies.

   Niet de rechter moet dus terughoudend zijn als hij de – van zijn advies afwijkende – beslissing van de minister toetst, maar de minister, als die ertoe besluit het gratieadvies van de rechter niet te volgen. Zo stond het destijds al in de Kamerstukken en zo heeft vandaag Gerechtshof Den Haag het nog eens onomwonden herhaald.

   ....


   https://forumlevenslang.nl/nieuws/de...ij-niet-kende/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  8. #48
   Important Prikker
   Ingeschreven
   Aug 2017
   Berichten
   2.179
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   6

   Standaard Re: Waarom moet die Volkert Van Der G verhuizen ?

   Die Dijkhof is een hond

  9. #49
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   20.264
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011792

   Standaard Re: Waarom moet die Volkert Van Der G verhuizen ?

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   - Nee, sowieso wordt de eis van 25 jaar niet gehaald. Verdachten zitten namelijk vaak 2 jaar in hechtenis. Dan kom je uit op 27 jaar.
   - Voorts wordt er in de wetswijziging geen termijn gegeven hoe lang de beoordeling mag duren, zodat in de praktijk dit jaren uitgerekt kan worden.
   - Ook wordt in de nieuwe wet veel nadruk gelegd op de belangen van de nabestaanden en slachtoffers, terwijl de Europese rechter eist dat er een objectieve toets moet zijn.
   .


   Die hiervoor geplaatste rechtszaak ging over een valse truc die de minister probeerde toe te passen. Hij probeerde de eis van objectieve toets die het EVRM eist te plaatsen onder de noemer ''bijzondere omstandigheid''. Dat doet hij natuurlijk omdat hij weet dat zijn wet op dat vlak geen stand zal houden bij de Europese rechter en probeert het onder de open noemer ''bijzondere omstandigheid'' te onder te brengen, zie:

   ...
   In plaats daarvan heeft het hof de meer subsidiaire vordering toegewezen. Die houdt in dat de Staat in de nieuwe (reeds aanhangig gemaakte gratieprocedure) de door de Staat aangevoerde omstandigheden (onder meer het ontbreken van een nieuw advies van het OM en een nieuw rapport over de situatie van de slachtoffers en nabestaanden) niet als ‘bijzondere omstandigheden’ mag bezigen.
   ...

   https://forumlevenslang.nl/nieuws/de...ij-niet-kende/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  10. #50
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   20.264
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011792

   Standaard Re: Waarom moet die Volkert Van Der G verhuizen ?

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Klopt, maar de aanpassing van de Nederlandse wet is nog niet voldoende. De minister heeft de wet niet gemaakt om daadwerkelijk de mensen een reële kans te bieden. Het was windowdressing cq. symboolwetgeving, het doel was meer op papier te voldoen aan de eisen van het EVRM. Het is nu wachten op een volgende rechtszaak bij de Europese mensenrechten rechtbank die Nederland naar mijn mening weer zal dwingen om levenslang gestraften daadwerkelijk een reële uitzicht op vrijlating te bieden.

   Minister Dekker 21 maart op kamervragen gesteld door kamerlid Groothuizen van D'66:

   ...

   Over de visie van de Minister op de duur van de levenslange gevangenisstraf en op de rol van het Adviescollege

   De minister blijft staan achter zijn uitspraken dat “levenslang ook gewoon levenslang moet zijn” en “dat als het Adviescollege nu alleen maar positief adviseert ze hun werk niet goed doen”.

   Hij voegt hieraan toe dat levenslang ‘is wat het is: opsluiting voor de rest van het leven. Daar kiest de rechter bewust voor. Hij kan immers ook een tijdelijke gevangenisstraf opleggen. Als de rechter oordeelt dat een levenslange gevangenisstraf passend is, keert de veroordeelde dan ook in beginsel niet meer terug in de maatschappij.’

   De minister gaat er daarom vanuit dat het Adviescollege niet alleen maar positieve adviezen geeft. Het Adviescollege moet niet alleen aandacht hebben voor de mogelijkheden om een levenslanggestrafte re-integratieactiviteiten aan te bieden, maar ook voor het rechtdoen aan de samenleving in het algemeen en aan de slachtoffers een nabestaanden in het bijzonder.

   Volgens de minister kan vanwege de in 2017 doorgevoerde wijzigingen de straf weer worden opgelegd en heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Nederlandse praktijk nu voldoet aan de eisen van artikel 3 EVRM.

   ...

   28 maart 2019

   https://forumlevenslang.nl/nieuws/an...vangenisstraf/

   Je ziet dat hij de nadruk blijft leggen op het rechtdoen aan de samenleving en slachtoffers. Hieruit leid ik af dat ze de open omschrijving in stand willen houden om daarmee de mogelijkheid open te laten om via die open omschrijving de gratieverzoek af te kunnen blijven wijzen.

   Daar heeft de rechter dus op 6 mei 2019 korte metten mee gemaakt.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •