Politiecijfers Marokkanen zeer sterk vertekend door etnisch profileren en ongelijke behandeling
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Resultaten 1 tot 4 van de 4

  Onderwerp: Politiecijfers Marokkanen zeer sterk vertekend door etnisch profileren en ongelijke behandeling

  1. #1
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.601
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Politiecijfers Marokkanen zeer sterk vertekend door etnisch profileren en ongelijke behandeling

   Jongeren met migratieachtergrond twee tot drie keer meer kans om verdacht te worden van misdrijf

   De kans dat een wit meisje met hoogopgeleide ouders wordt gepakt voor een misdrijf is veel kleiner dan bij een zwarte puberjongen uit de stad. Maar daarbij spelen meer factoren een rol dan etnisch profileren, zeggen onderzoekers.

   Elsbeth Stoker 14 oktober 2021, 00:00

   Beeld Joris van Gennip

   Ben je een wit VWO-meisje uit een welgestelde familie in de provincie? Dan is de kans dat je wegkomt met een misdrijf aanzienlijk groter dan wanneer een mannelijke leeftijdsgenoot met een migratieachtergrond een vergelijkbaar delict pleegt. Dat blijkt uit een donderdag verschenen onderzoek van Politie en Wetenschap.

   Volgens de onderzoekers hebben jongeren met een migratieachtergrond een twee tot drie keer grotere kans om verdacht te worden van een misdrijf dan vergelijkbare jongeren met een Nederlandse achtergrond. Vooral jongens met Marokkaanse en Antilliaanse wortels worden door burgers en politie vaker verdacht van een delict dan leeftijdsgenoten die een vergelijkbaar misdrijf plegen.

   De onderzoeksresultaten lijken het eerste wetenschappelijke bewijs voor de al jaren klinkende kritiek dat de politie etnisch profileert. Toch is die conclusie te kort door de bocht, zeggen onderzoekers Arjen Leerkes en Willemijn Bezemer van de Rotterdamse Erasmus Universiteit.

   Waarom is dit niet het bewijs dat de politie etnisch profileert?

   Bezemer:
   ‘We zien al sinds de jaren zeventig een oververtegenwoordiging van bepaalde etnische groepen in de politiecijfers. Daar worden vaak fikse conclusies aan verbonden, terwijl er weinig onderzoek is gedaan naar de vraag hoe die politiecijfers tot stand komen en of er sprake is van selectie. Voor dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag welke factoren meespelen bij de kans dat jongeren verdacht worden van een misdrijf, los van de verschillen in crimineel gedrag.’

   Leerkes: ‘Geslacht bijvoorbeeld. Jongens hebben een grotere kans om in beeld te komen bij de politie dan meisjes. Net als jongeren uit de stad of pubers die afkomstig zijn uit een lagere sociaal-economische klasse. Dat de politiecijfers niet zonder meer een afspiegeling zijn van crimineel gedrag was al wel bekend. Ons onderzoek geeft aanwijzingen over de factoren op basis waarvan die selectie plaatsvindt.’

   ‘Uit ons onderzoek blijkt wel dat er patronen zijn die kunnen duiden op etnisch profileren, het is dus een mogelijke verklaring. Maar je kunt niet zeggen dat dit het het definitieve bewijs is voor etnisch profileren door de politie. De verschillen in verdenkingskans zouden ook verklaard kunnen worden door bijvoorbeeld het aangiftegedrag van de burger. Uit eerder onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat burgers geneigd zijn sneller aangifte te doen als er een grote sociale afstand is tot de verdachte. Ook denken we dat er vaker problemen zijn in de wederzijdse bejegening, waarbij vooral lageropgeleide jongeren met een migratieachtergrond zich soms meer in de nesten werken dan nodig.’

   Om de verdenkingskans te berekenen, legden Leerkes en Bezemer de politiecijfers naast onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarin zesduizend jongeren in 2010 en 2015 zelf hebben gerapporteerd over hun criminele gedrag. Het is voor het eerst dat onderzocht is welke groepen jongeren - die over vergelijkbare delicten rapporteren - vaker in beeld komen bij de politie.

   Hieruit blijkt dat het aantal politieregistraties onder vwo’ers gemiddeld tussen de vier en vijf keer zo laag ligt als onder vmbo-leerlingen. De kans dat jongens als verdachte worden geregistreerd is ongeveer drie keer zo hoog als bij meisjes. Jongeren die in de stad wonen hebben gemiddeld tussen de 2,5 en 3,5 keer zoveel verdachtenregistraties op hun naam staan als hun leeftijdsgenoten op het platteland.

   Hoe weten jullie dat jongeren eerlijk over hun misdrijven hebben gerapporteerd?

   Bezemer: ‘Er is veel moeite gedaan om te waarborgen dat de jongeren de antwoorden niet aandikten of afzwakten. Zo moesten ze hun antwoorden anoniem invullen op een computer waarop niemand kon meekijken. Daarnaast is onderzocht hoe gevoelig de respondenten waren voor sociaal wenselijke antwoorden. Dit is gemeten door middel van vragen waarop een persoon eigenlijk nooit ‘ja’ kan antwoorden. Zoals: Ik ben altijd eerlijk. Of: Ik heb nooit een hekel aan iemand. Wanneer een persoon heel vaak ‘ja’ antwoordt op vragen uit deze sociale wenselijkheidsschaal blijkt hun bereidheid om misdrijven te rapporteren sterk terug te lopen, zelfs wanneer ze wel verdacht worden van een strafbaar feit.’

   Leerkes: ‘Zo’n persoon beschouwden we dan als onbetrouwbaar en haalden we uit het onderzoek.’

   Bezemer: ‘We weten niet 100 procent zeker of ze allemaal de waarheid hebben verteld. Maar we vinden het niet aannemelijk dat de meesten gelogen hebben, ook omdat de resultaten een bevestiging vormen van bestaande theorieën over verdenkingskansen.’
   Jullie hebben CBS-gegevens gebruikt uit 2010 en 2015. Zijn de onderzoeksresultaten niet gedateerd?

   Bezemer: ‘Dat denk ik niet, al hopen we uiteraard op verbeteringen als het gaat om ongelijke behandeling. Zulke veranderingen gaan alleen heel langzaam. Er is afgelopen jaren al wel meer aandacht gekomen voor de gevaren van etnisch profileren, zeker ook vanuit de politie. Maar er is bijvoorbeeld nog geen discussie over de ongelijke behandeling van jongens, lager opgeleiden of van pubers uit de stad.’

   Dus een wit tienermeisje uit de provincie, afkomstig uit een gezin met hoogopgeleide ouders, heeft nog altijd een grote kans dat ze wegkomt met haar misdrijven?

   Bezemer: ‘Ja, de kans dat zij gepakt wordt is klein. Er is echt een enorm gat tussen de verdenkingskans van bijvoorbeeld een wit meisje van het platteland en een zwarte puberjongen uit de stad.

   Leerkes: ‘Maar dan hebben we het wel over huis, tuin en keuken-misdrijven. Bij ernstige delicten, zoals moord, is het anders.’

   Welke lessen moet de politie uit jullie onderzoek trekken?

   Leerkes: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat de politiecijfers een selectief beeld van de samenleving laten zien, de criminele activiteiten van bepaalde groepen worden erg uitvergroot. We hebben de resultaten woensdag met de politie besproken, dat was een constructief gesprek. We hopen dat de politie dit onderzoek als een kans ziet om te leren, en dat ze het willen blijven monitoren.’

   ‘Maar niet alleen de politie kan lessen trekken uit dit onderzoek als het gaat om ongelijke behandeling, dat geldt ook voor burgers die aangifte doen. En we zouden jongeren misschien via het onderwijs kunnen helpen om interacties met burgers en politie beter aan te pakken. Het onderzoek houdt ons denk ik allemaal een spiegel voor.’


   https://www.volkskrant.nl/nieuws-ach...ijf~b9005fe3f/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  2. #2
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.601
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Politiecijfers Marokkanen zeer sterk vertekend door etnisch profileren en ongelijke behandeling

   Vmbo’ers vijf keer vaker verdacht

   Jeugdcriminaliteit Niet alleen jongeren met een migratieachtergrond hebben meer kans om als verdachte te worden gezien, blijkt uit onderzoek.

   Wilmer Heck 15 oktober 2021
   Opleiding, geslacht, locatie en andere factoren kunnen naast etnische achtergrond leiden tot verschillen in de behandeling door de politie. Foto Caspar Huurdeman Baarn/ANP

   De voorbije jaren is er veel aandacht geweest voor etnisch profileren door de politie. Maar het is zeker niet alleen iemands migratieachtergrond die ertoe kan leiden dat de politie bepaalde personen eerder als verdachte aanmerkt. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.

   Wat bijvoorbeeld te denken van opleidingsniveau? Uit het onderzoek blijkt weliswaar dat jongeren met een migratieachtergrond twee tot drie keer meer kans hebben om verdacht te worden van een misdrijf dan vergelijkbare jongeren met een Nederlandse achtergrond die dezelfde delicten pleegden. Maar het verschil tussen vmbo’ers en vwo’ers is nog groter. De eerste groep komt bijna vijf keer eerder in beeld dan hun hoger opgeleide leeftijdsgenoten.

   „Etnische groepen worden vaak genoemd bij ongelijke behandeling door de politie”, zegt onderzoeker Willemijn Bezemer van de Erasmus Universiteit Rotterdam. „Aandacht daarvoor is heel belangrijk. Maar de grote waarde van dit onderzoek is dat ook andere groepen aantoonbaar te maken hebben met verschillen in de kans dat crimineel gedrag door de politie wordt geregistreerd. Vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid en criminaliteitsbestrijding is het belangrijk dat daar meer oog voor is”, zegt Bezemer.

   Samen met Erasmus-collega Arjen Leerkes vergeleek Bezemer de zelfrapportages van zesduizend jongeren over hun criminele gedrag met de politiestatistieken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek voerde het onderzoek onder de jongeren uit in 2010 en 2015. „Bij ons weten gaat het nationaal en internationaal om een uniek databestand met unieke onderzoeksmogelijkheden”, schrijven de onderzoekers. Hiermee konden ze de over- en ondervertegenwoordiging per groep in kaart brengen die niet te verklaren is door de patronen van zelfgerapporteerd crimineel gedrag. Naast etniciteit en opleidingsniveau werden factoren als geslacht en woonomgeving meegewogen.

   Platteland


   Jongens blijken drie keer zo veel verdachtenregistraties op hun naam te hebben dan meisjes die hetzelfde criminele gedrag rapporteren. Jongeren in een stedelijke omgeving belanden tot 3,5 keer vaker in de politiestatistieken dan jeugd op het platteland die hetzelfde criminele gedrag vertoont.

   Op basis van hun eigen onderzoek kunnen de wetenschappers niet zeggen wat deze verschillen veroorzaakt, maar ze geven daar wel mogelijke verklaringen voor.

   Zo wees eerder onderzoek al op ongelijke behandeling tussen hoger en lager opgeleide jeugd door de politie. „Als jongeren in staat zijn om een impressie van een brave burger af te geven, bijvoorbeeld door beleefd te reageren, excuses aan te bieden en niet intimiderend over te komen, dan kunnen ze vaker wegkomen met grensoverschrijdend gedrag”, aldus de onderzoekers. Slachtoffers of buurtbewoners zijn dan minder snel geneigd aangifte te doen. Bovendien hebben politieagenten een eigen ‘discretionaire bevoegdheid’ om iemand alleen een waarschuwing te geven.

   Wat betreft de benadeling van jongens denkt onderzoeker Bezemer dat meisjes makkelijker wegkomen met misdrijven vanwege hun onschuldige imago. „Meisjes worden meestal niet als erg gevaarlijk beschouwd”, zegt ze. „Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat de helft van de jongeren makkelijker wegkomt met criminaliteit.”

   In het onderzoek wordt het voorbeeld gegeven van winkeldiefstal. „De beveiliging in de winkel is wellicht meer alert op personen die gezien worden als een ‘typische dader’; een net gekleed meisje van dertien wordt wellicht minder scherp in de gaten gehouden dan een zeventienjarige jongen die slonzig is gekleed.”

   Beperkt zicht


   Criminele jongeren op het platteland ‘profiteren’ mogelijk van een lagere politiebezetting daar. Ook vermoeden de onderzoekers dat de politie er minder snel wordt ingeschakeld door de grotere sociale controle in kleine gemeenschappen. Als er wel agenten worden gebeld, zien die het vergrijp mogelijk eerder door de vingers als ze de daders en ouders kennen.

   „Al met al suggereren onze analyses dat er in Nederland een omvangrijke mate van jeugdcriminaliteit bestaat waar de politie beperkt zicht op heeft. Het betreft dan met name criminaliteit onder (kinderen van) hoger opgeleiden, onder jongeren met een Nederlandse herkomst, onder jongeren uit niet-verstedelijkte gebieden en criminaliteit onder meisjes/jonge vrouwen”, aldus de onderzoekers.

   Ze pleiten ervoor om de discussie over etnisch profileren te verbreden. Volgens de onderzoekers ontbreekt er „grotendeels aandacht voor factoren die in meer of mindere mate met etniciteit samenhangen, maar die ook relevant zijn voor jongeren zonder migratieachtergrond”.


   - 4 tot 5 keer zoveel kans hebben vmbo-leerlingen om als verdachte te worden geregistreerd dan vwo-scholieren die dezelfde misdrijven pleegden.

   - 3 keer zo veel verdachtenregistraties hebben jongens op hun naam staan in vergelijking met meisjes die hetzelfde criminele gedrag hebben gerapporteerd.

   - Tot 3 keer meer registraties hebben jongeren met een migratieachtergrond ten opzichte van vergelijkbare jongeren met een Nederlandse achtergrond die dezelfde criminaliteit rapporteerden.   https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/15...dacht-a4061930
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  3. #3
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.601
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Politiecijfers Marokkanen zeer sterk vertekend door etnisch profileren en ongelijke behandeling   De criminaliteit daalt terwijl de angst- en onveiligheidsgevoelens maar toennemen. Rara hoe kan dat? Criminaliteit wordt door de politiek, met name de VVD misbruikt voor andere doeleinden.


   De oververtegenwoordiging van Allochtonen in het algemeen en Marokkanen in het bijzonder is niet zo vreemd. Dat heeft te maken met allerlei factoren zoals:

   - Door de migratiegeschiedenis hebben Allochtonen vrijwel altijd een andere bevolkingsopbouw dan autochtonen. Autochtonen hebben heel veel ouderen en heel weinig jongeren. Bij Allochtonen is dat omgekeerd, heel veel jongemensen en vrijwel geen ouderen. Elke criminoloog weet dat criminaliteit en geweld het meest plaatsvindt onder jonge mannen. Als men de statistieken gaat maken dan nemen ze de ouderen mee waardoor als het ware de autochtone criminaliteit van hun jongeren verdunt wordt. Dat vertekent heel erg de cijfers. De statistieken waar men over spreekt nemen dat niet mee.

   - Allochtonen beginnen onderaan de ladder van de maatschappij, dat wil dus zeggen slechtere en kleinere behuizing, slechtere en zwaardere banen die ook nog eens slechter worden betaald dan een autochtoon. Dat levert meer stress op wat weer tot meer agressie en criminaliteit kan leiden.

   - Allochtonen worden gediscrimineerd op de arbeidsvloer, dat heeft gevolgen voor de psyche en materiele zaken

   - Allochtonen en dan Marokkanen in het bijzonder worden het laatst aangenomen als het goed met de economie gaat maar worden het er eerst uitgegooid als het slecht gaat.

   - Allochtonen krijgen zwaardere straffen opgelegd en zitten langer vast dan een autochtoon voor hetzelfde vergrijp. Dat vertekent de cijfers.

   -Allochtonen worden meer in de gaten gehouden dan autochtone jongeren.

   - Allochtone jongeren wonen hoofdzakelijk in de grote steden, de grote stad, waar mensen op elkaar gestapeld zitten, is het over het algemeen crimineler. In de grote stad is meer politie bezig, waardoor de pakkans groter is dan op het platteland.

   - In de grote stad is de druk om aan modes en rages mee te doen veel groter dan in de rest van Nederland, daarnaast wonen allochtonen in gebieden waar al dat duurs en moois uitgestald wordt terwijl ze de laagste inkomens hebben en het minst kans op een baan hebben.

   etc...

   anyhow allerlei factoren die de cijfers vertekenen om een goede vergelijking te krijgen. Daarnaast hebben wij allochtonen de plaats ingenomen van de autochtone onderklasse. Hun onderklasse is omhoog gegaan en wij hebben die plaats ingenomen. Het zijn dus sociaal economische problemen die al eeuwen en vrijwel overal in de wereld reden zijn voor een grotere criminaliteitscijfer.

   Het bijzondere aan Nederland is dat men dat graag wil koppelen aan religie, cultuur en afkomst. Waarom nou zo graag de cultuur? En waarom juist Marokkanen? Antillianen zijn altijd crimineler geweest dan Marokkanen, met Surinamers is er nooit een groot verschil geweest. sterker nog Als je andere allochtonen erbij gaat halen dan komen Marokkanen qua criminaliteitscijfers ergens op de 7de of 9de plaats.

   Tja dat is weer een lang verhaal, dat heeft te maken met de nieuwe wind van de neo-liberalen met hun nieuwe beleid van anti-multiculturalisme en anti-cultuurrelativisme.


   https://www.maroc.nl/forums/wie-schr...ml#post5314847
   Laatst gewijzigd door Revisor; 18-10-21 om 07:33.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  4. #4
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.601
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Politiecijfers Marokkanen zeer sterk vertekend door etnisch profileren en ongelijke behandeling

   Column Aleid Truijens

   Het dieptepunt van de meritocratie: laagopgeleid zijn is verdacht
   18 oktober 2021

   Vmbo-leerlingen lopen vier tot vijf keer veel zo kans om als verdachte te worden geregistreerd dan vwo’ers die dezelfde misdrijven pleegden. Dat ontdekten onderzoekers Willemijn Bezemer en Arjen Leerkes van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een onthutsende vaststelling. Wie met twee woorden spreekt, gewenste antwoorden geeft en er keurig uitziet komt makkelijker weg met criminele daden. Vooral als zij een meisje is, wit en afkomstig uit de provincie.

   De factor opleiding weegt hier zwaarder dan etniciteit, al vallen die twee cynisch genoeg goeddeels samen. Jongeren met een migratieachtergrond hebben drie keer zo veel registraties als jongeren zonder; jongens hebben drie keer zo veel registraties als meisjes.

   Daar is-ie dan weer: de laagopgeleide gekleurde jongen uit de grote stad, symbool van hardnekkige achterstand, fout gedrag en sociale problemen. Dit is wat onderwijs ruim vijftig jaar na de Mammoetwet heeft gebracht: ‘laagopgeleid’ zijn is verdacht.

   Het begon zo goed, in 1968. Gelijke kansen voor iedereen, het onderwijs als ladder omhoog. Afkomst telde niet langer, het ging om capaciteiten en inzet. Ook het ‘arbeiderskind’ kon naar de universiteit en deed dat ook, althans de slimsten. De groeiende groep hoogopgeleiden ging alleen met elkaar om, kreeg samen kindertjes die vanzelfsprekend ook hoogopgeleid werden, desnoods met bijles.

   De kloof, sociaal en financieel, werd breder. Wie niet minimaal havo-vwo aankon, stelde zijn ouders teleur, of voelde zich een loser. Nuttige beroepen als lasser, metselaar en thuiszorgmedewerker belandden onder aan de prestigeladder. Alleen al die uitdrukking, ‘van een dubbeltje een kwartje worden’, is veelzeggend. Kwartje worden is de norm, een dubbeltje blijven is kennelijk erbarmelijk.

   Hadden de idealisten van ’68 The Rise of the Meritocracy 1870-2033 van Michael Young maar gelezen, een bijtende satire uit 1958 die de overgang toont van een standenmaatschappij naar een verdienstenmaatschappij. Het beeld van de verdachte vmbo’er zou er zomaar in passen. Het horrorsprookje eindigt in 2033 met een opstand van de boze nieuwe onderklasse – we hebben nog twaalf jaar.

   De meritocratie is bij Young een wreder systeem dan de aristocratie. Wie in een lage stand werd geboren, kon daar niets aan doen; wie er nu in belandt, heeft dat aan zichzelf te wijten. Had je je kansen maar moeten grijpen. Dat maakt de nieuwe elite arroganter en zelfgenoegzamer dan de oude, die nog besefte te hebben geboft: ‘noblesse oblige’. De nieuwe heersende klasse denkt het succes te danken aan eigen intellectuele superioriteit en hard werken.

   Onderwijs alleen kan deze ontwikkeling niet tegengaan; de hele samenleving is doordrenkt van meritocratische principes, ze lijken onontkoombaar als wind of regen. Opgetogen propaganda voor het mooie beroepsonderwijs helpt evenmin. Tegen zoveel vooroordelen over laagopgeleiden zijn goedbedoelde pleidooien voor ‘lekker met je handen werken’ en de onmisbaarheid van praktische beroepen niet opgewassen. Ook cosmetische ingrepen als het afschaffen van de naam vmbo of ‘laagopgeleid’ voortaan ‘praktisch opgeleid’ noemen zullen niks uithalen; ook bij Young moeten arbeiders ‘technische medewerkers’ heten.

   Onderwijs kan wel de uitwassen van de diplomamaatschappij tegengaan in plaats van verergeren. Door onderwijs niet in te richten als een glijbaan met als afvoerputje de beroepsgerichte leerweg, maar als plaats waar je talent en voorkeuren ontdekt. Door kinderen niet op hun elfde te selecteren voor de nieuwe standenmaatschappij. Laat ze langer bij elkaar op school zitten, zodat de bevoorrechte kinderen het kroost van de mensen die door hun ouders worden ingehuurd eens van dichtbij meemaken. Betaal praktische beroepen en fysieke inspanning beter. Wantrouwen en minachting hebben nog nooit één mens goedgedaan.


   https://www.volkskrant.nl/columns-op...acht~bed7acdc/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •